Κ.Υ.Α. αριθμ. 75555/289/2017

Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016Σχόλια:

Το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 4, τέθηκε όπως προστέθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α' 218/24-12-2018) και ισχύει από 01/01/2018.
Σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4714/2020, εξαιρετικά για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020, η μεταβίβαση πιστώσεων με επιτροπικό ένταλμα προς τους δευτερεύοντες διατάκτες, σύμφωνα με την περ. δ) του άρθρου 4 της παρούσας, για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και την αποτροπή της διασποράς του, παρατείνεται μέχρι τις 31.10.2020, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος περαιτέρω διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.6 Ιούλ 2017

Taxheaven.gr

Αριθμ. 75555/289

(ΦΕΚ Β' 2336/10-07-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.1 Το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως το άρθρο 6 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4468/2017 (Α' 61) με το οποίο χορηγείται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας».

1.2 Το ν. 4270/2014 (Α' 143) 'Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

1.3 Το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

1.4 Το ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

1.5 Το ν. 3979/2011 (A' 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

1.6 Το ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

1.7 Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

1.8 Το π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

1.9 Το π.δ. 69/2015 (Α' 113) «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), ως Πρωθυπουργού».

1.10 Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».

1.11 Το π.δ. 116/2014 (Α' 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». 

1.12 Το π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

1.13 Την Υ5/27.01.2015(Β' 204), απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

1.14 Την Αριθ. Υ29/09.10.2015 (Β' 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

1.15 Το π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

1.16 Την υπ' αριθμ. 25228/06.03.2015 κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού», (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 105).

2. Την αιτιολογική σκέψη 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ η οποία διαλαμβάνει τα εξής: "Όσον αφορά την εκτίμηση της αξίας μίας συγκεκριμένης προμήθειας, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εκτίμηση της αξίας βάσει υποδιαίρεσης της προμήθειας επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι. Φερ'ειπείν, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η εκτίμηση αξιών συμβάσεων στο επίπεδο χωριστής λειτουργικής μονάδας της αναθέτουσας αρχής, π.χ. σχολείου ή νηπιαγωγείου, εφόσον η εν λόγω μονάδα είναι ανεξάρτητα υπεύθυνη για τις προμήθειές της. Αυτό τεκμαίρεται όταν η χωριστή λειτουργική μονάδα διεξάγει ανεξάρτητα τις διαδικασίες προμήθειας και λαμβάνει τις αποφάσεις αγοράς, διαθέτει χωριστή γραμμή προϋπολογισμού για τις συγκεκριμένες προμήθειες, συνάπτει τη σύμβαση ανεξάρτητα και την χρηματοδοτεί από προϋπολογισμό τον οποίο έχει στη διάθεσή της. Η υποδιαίρεση δεν δικαιολογείται όταν η αναθέτουσα αρχή απλώς διοργανώνει διαδικασία προμήθειας κατά τρόπο αποκεντρωμένο."

3. Την υπ' αριθμ. 25/2017 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο Ρύθμισης


Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση και ο προσδιορισμός της έννοιας της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016, ούτως ώστε να καθοριστεί πότε η αξία των συμβάσεων μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης χωριστής μονάδας, το εν γένει πλαίσιο των κανόνων που αφορούν τις μεθόδους υπολογισμού της αξίας των συμβάσεων και η επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας ανάθεσης από τις αναθέτουσες αρχές.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής


Οι ρυθμίσεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4412/2016 του Βιβλίου Ι.

Άρθρο 3
Γενικές προϋποθέσεις εφαρμογής


Χωριστή επιχειρησιακή μονάδα ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, κατά την έννοια του άρθρου 6, παρ. 2 εδάφιο β' του ν. 4412/2016 είναι η εκάστοτε διοικητική μονάδα η οποία πληροί, σωρευτικά, τα εξής χαρακτηριστικά:
α) διαθέτει σημαντικό βαθμό αυτοτελούς διοικητικής ικανότητας, δηλαδή βάσει των οικείων διατάξεων σχεδιάζει, αποφασίζει, συνάπτει και υλοποιεί ανεξάρτητα δημόσιες συμβάσεις. και
β) διαθέτει σημαντικό βαθμό δημοσιονομικής αυτοτέλειας δηλαδή έχει στη διάθεση της τις πιστώσεις που απαιτούνται για την σύναψη και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 4
Ειδικές προϋποθέσεις εφαρμογής


Η αυτοτελής διοικητική ικανότητα της εκάστοτε επιχειρησιακής μονάδας τεκμαίρεται ότι υφίσταται όταν εντός της δομής της λειτουργεί τμήμα ή γραφείο προμηθειών ή έστω διεύθυνση, τμήμα ή γραφείο με αρμοδιότητες που σχετίζονται μεταξύ άλλων με το σχεδιασμό ή τη διενέργεια διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων και η υπογραφή της σύμβασης γίνεται από τον προϊστάμενο ή διοικητή της ανεξάρτητης επιχειρησιακής μονάδας.
Σημαντικός βαθμός δημοσιονομικής αυτοτέλειας τεκμαίρεται ότι υφίσταται όταν σε όργανο της επιχειρησιακής μονάδας έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες διατάκτη για τη διαχείριση πιστώσεων ή η επιχειρησιακή μονάδα αποτελεί "ειδικό φορέα" της εκάστοτε υπηρεσίας στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, της Περιφέρειας, του Δήμου ή του νομικού προσώπου στο οποίο αυτή εντάσσεται οργανικά.
Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας απόφασης, σημαντικός βαθμός δημοσιονομικής αυτοτέλειας τεκμαίρεται για το δευτερεύοντα διατάκτη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 για συγκεκριμένες πιστώσεις και για κάθε κατηγορία δαπάνης. Ειδικά, για τους σκοπούς της παρούσας είναι απαραίτητο οι μεταβιβάσεις των πιστώσεων με επιτροπικό ένταλμα προς το δευτερεύοντα διατάκτη μετά από σχετικό αίτημα αυτού να έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου πενταμήνου κάθε έτους.
Από την προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Για το έτος 2017, ο ορισμός δευτερεύοντος διατάκτη κατά το προηγούμενο εδάφιο πρέπει να έχει συντελεστεί εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
Η υποδιαίρεση σε χωριστή επιχειρησιακή μονάδα κατά την έννοια της παρέκκλισης του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016 δεν δικαιολογείται όταν η αναθέτουσα αρχή απλώς διοργανώνει διαδικασία προμήθειας κατά τρόπο αποκεντρωμένο.

Άρθρο 5
Έκδοση διαπιστωτικής πράξης


Με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ήτοι ενδεικτικά του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του Διοικητή ή Πρόεδρου Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών» ορίζονται ως χωριστές επιχειρησιακές μονάδες οι διοικητικές μονάδες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με την παρούσα.
Η διαπιστωτική πράξη της προηγούμενης παραγράφου, περιλαμβάνει υποχρεωτικά κατ' ελάχιστον την αιτιολογημένη συνδρομή των κριτηρίων και τεκμηρίων των άρθρων 3 και 4 της παρούσης, το είδος των συμβάσεων βάσει του κωδικού του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (C.P.V.) και κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017

Οι Υπουργοί

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


Taxheaven.gr