Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 178679/2017 Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων


Σχόλια: Καταργήθηκε με την οικ. 175275/2018.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-07-2017 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 178679/2017
Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων


Αριθμ. οικ. 178679

(ΦΕΚ Β' 2337/10-07-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση,... » και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 136), και ιδίως τα άρθρα 10 και 17 αυτού.

2. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98), και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.

3. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α' 167), και ιδίως τα άρθρα 10, 11 και 42.

4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,... και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας....» (ΦΕΚ Α' 114).

5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 210).

6. Την Υ198/16.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ Β'3722).

7. Την οικ.188343/23.12.2016 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων» (ΦΕΚ Β' 4508).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός


Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός:
α) του καθεστώτος επαγγελματικών προσόντων των Ενεργειακών Ελεγκτών,
β) του περιεχομένου του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και της διαδικασίας εγγραφής σε αυτό,
γ) της διαδικασίας τήρησης του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και του ελέγχου των Ενεργειακών Ελεγκτών,
δ) των προδιαγραφών του ενεργειακού ελέγχου,
ε) του περιεχομένου των εκθέσεων αποτελεσμάτων ενεργειακών ελέγχων,
στ) του περιεχομένου του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων, της διαδικασίας υποβολής των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, και θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων, και
ζ) κάθε άλλου σχετικού με τα ανωτέρω ζητήματα.

Άρθρο 2
Ορισμοί


Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «Ενεργειακός Έλεγχος»: σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 3 του ν. 4342/2015.
β) «Ενεργειακός Ελεγκτής»: το φυσικό πρόσωπο που διενεργεί ενεργειακούς ελέγχους και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.
γ) «Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου»: η καταγραφή του αντικειμένου και της διαδικασίας του ενεργειακού ελέγχου και η σύνταξη προτάσεων για μέτρα βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας.
δ) «Υπόχρεες Επιχειρήσεις»: οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015.
ε) «Πεδίο Εφαρμογής ενεργειακού ελέγχου»: η έκταση του ενεργειακού ελέγχου ως ποσοστό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης.
στ) «Συνολική κατανάλωση ενέργειας»: η ποσότητα της ενέργειας που καταναλώνεται από την επιχείρηση (ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα, θερμική ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.λπ.) σε μία περίοδο μέτρησης.
ζ) «Περίοδος βάσης»: η χρονική περίοδος για την οποία συγκεντρώνονται στοιχεία καταναλώσεων ενέργειας και αναπτύσσεται η ενεργειακή γραμμή βάσης.
η) «Ενεργειακή γραμμή βάσης»: η ενεργειακή κατανάλωση της περιόδου βάσης ως συνάρτηση τιμών ανεξαρτήτων παραμέτρων.
θ) «Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)»: σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 του ν. 4122/2013.
ι) «Ενεργειακός Επιθεωρητής»: σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 του ν. 4122/2013.

Άρθρο 3
Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών


1. Καταρτίζεται Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4342/2015, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, στο οποίο εγγράφονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι Ενεργειακοί Ελεγκτές με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τους (ΑΦΜ, Ημερομηνία Εγγραφής, Τάξη Ενεργειακού Ελεγκτή, Στοιχεία Επικοινωνίας).

2. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Ελεγκτή αποκτάται με την εγγραφή του στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.

3. Το Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών περιλαμβάνει δύο μερίδες: τη Μερίδα φυσικών Προσώπων και τη Μερίδα Νομικών Προσώπων.

4. Στη Μερίδα φυσικών Προσώπων του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών εγγράφονται φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα προσόντα των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015 και του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

5. Στη Μερίδα Νομικών Προσώπων του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών εγγράφονται τα νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015.

6. Στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών διακρίνονται τρεις (3) τάξεις Ενεργειακών Ελεγκτών όπως προβλέπονται στη παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015.

7. Η τάξη του νομικού προσώπου καθορίζεται από την ανώτερη τάξη Ενεργειακού Ελεγκτή που έχει στο δυναμικό του. Στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών εγγράφονται μόνο τα νομικά πρόσωπα που έχουν ορίσει ρητά στο καταστατικό τους τη συγκεκριμένη δραστηριότητα των ενεργειακών ελέγχων.

8. Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων φυσικού ή νομικού προσώπου, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, αυτό υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να δηλώσει τη μεταβολή στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2690/1999. Η μη δήλωση της μεταβολής των δηλωθέντων στοιχείων, δύναται να επισύρει κυρώσεις κατά τις οικείες διατάξεις.

9. Οι Ενεργειακοί Ελεγκτές διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο σε περίπτωση θανάτου, ή συνταξιοδοτήσεως ή οικειοθελούς αποχωρήσεως ή απόκτηση της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ή επιβολής ποινής της οριστικής διαγραφής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4342/2015.

10. Για την αποτελεσματικότερη τήρηση, λειτουργία και διαχείριση του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και ειδικότερα για τον έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων που τηρούνται σε αυτό, τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να συλλέγουν, χρησιμοποιούν πληροφορίες και δεδομένα μέσω διασύνδεσης με άλλες ηλεκτρονικές εφαρμογές δημοσίων υπηρεσιών ή/και του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή/και ασφαλιστικών φορέων.

11. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναρτώνται ενημερωμένοι κατάλογοι Ενεργειακών Ελεγκτών και νομικών προσώπων που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών με τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
- Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία και Αριθμός Μητρώου,
- Στοιχεία Επικοινωνίας,
- Τάξη Ενεργειακού Ελεγκτή.

Άρθρο 4
Προσόντα Ενεργειακών Ελεγκτών


1. Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται από τους Ενεργειακούς Ελεγκτές, οι οποίοι εντάσσονται στις αντίστοιχες τάξεις Α, Β, Γ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015, και στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4342/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4409/2016.

2. Σχετικά με την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας των μηχανικών για την κατάταξή τους στις τάξεις Β και Γ, θεσπίζεται ισοδύναμο καθεστώς επαγγελματικών προσόντων μέσω συστήματος συλλογής βαθμών. Οι βαθμοί δύναται να συλλεχθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

3. Για την ένταξη στην Τάξη Ενεργειακών Ελεγκτών Β' απαιτούνται κατ' ελάχιστον 5 βαθμοί.

4. Για την ένταξη στην Τάξη Ενεργειακών Ελεγκτών Γ, απαιτούνται κατ' ελάχιστον 7 βαθμοί.

5. Τα ανωτέρω επαγγελματικά προσόντα επικαιροποιούνται κατόπιν εισήγησης από τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή βεβαιώσεις έργου ή άλλα βεβαιωτικά έγγραφα για τη συλλογή των βαθμών της παρ. 2 του άρθρου 4 ελέγχονται από τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

7. Για τους διενεργούντες τους ενεργειακούς ελέγχους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκειμένου να ασκήσουν την εν λόγω επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, αρμόδιο όργανο για την πιστοποίηση της άσκησης της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας είναι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Π.Δ. 38/2010.

Άρθρο 5
Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών


1. Για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Ελεγκτή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32), ήτοι:
α) Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του Ενεργειακού Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, προς τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ένταξη στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και η κατάταξη των Ενεργειακών Ελεγκτών στις αντίστοιχες τάξεις γίνεται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών τους, και, προκειμένου για τις Τάξεις Ενεργειακών Ελεγκτών Β' και Γ, ανάλογα με τους συλλεχθέντες βαθμούς, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας απόφασης. Η Αναγγελία πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο και με την υποβολή της αποδίδεται στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας. Η Αναγγελία υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
αα) για την Τάξη Ενεργειακού Ελεγκτή Α':
i). Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
ii). Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ότι δεν είναι Επιθεωρητής Ενέργειας (υπάλληλος των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος), ότι δεν είναι υπάλληλος στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ότι αποδέχεται το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τους ενεργειακούς ελέγχους στους οποίους έχει προβεί, με την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του.
iii). Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ) ή σε περίπτωση σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής, ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα κατ' εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές αρκεί να δηλώσουν στην Αναγγελία τους, τον Αριθμό Μητρώου Ενεργειακού Επιθεωρητή με τον οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
ββ) για τις Τάξεις Ενεργειακού Ελεγκτή Β' και Γ: Τα δικαιολογητικά του παραπάνω εδαφίου αα) και τα δικαιολογητικά με τα οποία, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 4, συλλέγονται οι απαιτούμενοι βαθμοί για ένταξη στις Τάξεις Β' και Γ, ήτοι:
i). Αντίγραφο μελετητικού πτυχίου Β' ή Γ τάξης για κατηγορία μελετών 9, 14, 15, 18.
ii). Αντίγραφο βεβαίωσης προγραμμάτων πιστοποίησης/εκπαίδευσης των αναφερομένων στον πίνακα του άρθρου 4.
iii). Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας ή Βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου σε συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή/και σε ενεργειακούς ελέγχους σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Δ6/Β/11038/1999 ή/και σε ενεργειακούς ελέγχους κατηγορίας Α' ή/και σε ενεργειακούς ελέγχους κατηγορίας Β' ή/και σε ενεργειακούς ελέγχους κατηγορίας Γ.
β) Τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος, του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά τη λήψη όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, προβαίνουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Ελεγκτή στην αντίστοιχη τάξη.
γ) Η προαναφερόμενη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης της Αναγγελίας και της υποβολής όλων των προβλεπόμενων παραπάνω νόμιμων δικαιολογητικών.
δ) Στην περίπτωση που από τα υποβληθέντα στοιχεία προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνουν εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, εντός τριμήνου από την ημερομηνία Αναγγελίας, γνωστοποιώντας τους λόγους για τους οποίους δεν δύναται να ασκήσει τη δραστηριότητα Ενεργειακού Ελεγκτή. Άλλως, μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών ο ενδιαφερόμενος ασκεί τη δραστηριότητα Ενεργειακού Ελεγκτή, χωρίς να απαιτείται άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο.

2. Για την εγγραφή νομικών προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 των Ενεργειακών Ελεγκτών, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, που βεβαιώνουν τη σχέση τους με το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο για τη διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων και δηλώνουν τον αριθμό Μητρώου Ενεργειακού Ελεγκτή.
β) Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου.
γ) Αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας στην περίπτωση που υπάρχουν υπάλληλοι Ενεργειακοί Ελεγκτές.

Άρθρο 6
Ενεργειακοί Έλεγχοι


1. Το Πεδίο Εφαρμογής του Ενεργειακού Ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4342/2015, πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. H επιχείρηση υποδεικνύει, ως αντικείμενο του ενεργειακού ελέγχου, το σύνολο των εγκαταστάσεων και λοιπών συστημάτων κατανάλωσης ενέργειας που η ίδια χρησιμοποιεί. Για να καταστεί δυνατή η εστίαση στις κύριες χρήσεις ενέργειας κατά τον ενεργειακό έλεγχο, πρώτα ορίζεται η ενεργειακή γραμμή βάσης.

2. Η περίοδος βάσης για τη δημιουργία της ενεργειακής γραμμής βάσης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες και εντός των τελευταίων δύο (2) ετών πριν από την εκτέλεση του ενεργειακού ελέγχου και είναι κοινή για όλες τις πηγές ενέργειας. Εάν τμήματα δεδομένων της περιόδου αναφοράς ελλείπουν, δίνεται η δυνατότητα εκτίμησης αυτών με χρήση επιμέρους μετρητικών οργάνων ή/και τεκμηριωμένων υπολογισμών για την συμπλήρωση των κενών. Για τον υπολογισμό των ενεργειακών καταναλώσεων στο τομέα των μεταφορών και για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν πραγματικά στοιχεία κατανάλωσης (π.χ. αναλισκόμενες ποσότητες σε λίτρα), μπορεί να γίνονται λογικές εκτιμήσεις στη βάση επαληθεύσιμων δεδομένων των δραστηριοτήτων μεταφορών (π.χ. έξοδα) μόνο για τον πρώτο ενεργειακό έλεγχο.

3. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να είναι επαληθεύσιμα. Ενδεικτικά δύναται να προέρχονται από τιμολόγια και λοιπά παραστατικά έγγραφα, μετρήσεις οργάνων/μετρητών, καθώς και κατανομές φορτίων όπως παρέχονται από τους προμηθευτές ή και παρόχους. Εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα επαληθεύσιμα στοιχεία, μπορεί να γίνονται λογικές εκτιμήσεις στη βάση άλλων - κατά το δυνατόν επαληθεύσιμων - δεδομένων μόνο για τον πρώτο ενεργειακό έλεγχο. Στις περιπτώσεις αυτές οι Ενεργειακοί Ελεγκτές δεσμεύονται να παρουσιάσουν τεκμηριωμένα τις εκτιμήσεις τους που θα βασίζονται σε επιτόπιες μετρήσεις.

4. Οι Υπόχρεες Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015, το οποίο δεν καλύπτει το ενενήντα τοις εκατό (90%) της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, επιβάλλεται να εκτελέσουν ενεργειακό έλεγχο μόνο για το υπολειπόμενο ποσοστό ή να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής του συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης, έως ότου καλυφθεί το προβλεπόμενο όριο.

5. Στις επιχειρήσεις με μια ή περισσότερες ομάδες παρόμοιων εγκαταστάσεων ο ενεργειακός έλεγχος θεωρείται ότι είναι αναλογικός και αντιπροσωπευτικός εάν εκτελείται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα για κάθε ομάδα. Στην περίπτωση αυτή οι ενεργειακοί έλεγχοι διεξάγονται σε ένα δείγμα παρόμοιων εγκαταστάσεων κάθε ομάδας, ισοδύναμο με την τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος όλων των εγκαταστάσεων της ομάδας, στρογγυλοποιημένο στον υψηλότερο ακέραιο αριθμό. Για τις υπόλοιπες παρόμοιες εγκαταστάσεις λογικές υποθέσεις βασιζόμενες στα αποτελέσματα του αντιπροσωπευτικού ποσοστού του υπολογιζόμενου δείγματος κρίνονται επαρκείς.
Για τον προσδιορισμό των παρόμοιων εγκαταστάσεων απαιτείται οι διεργασίες και οι δραστηριότητες αυτών να είναι παρόμοιες κατ' ουσία σε όλες τις εγκαταστάσεις και να λειτουργούν με παρόμοιες μεθόδους και διαδικασίες.
Ενδεικτικά κριτήρια την ομαδοποίηση παρόμοιων εγκαταστάσεων είναι:
- το μέγεθος των εγκαταστάσεων,
- αποκλίσεις στις βάρδιες και στις εργασιακές διεργασίες,
- πολυπλοκότητα των διεργασιών που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις,
- γεωγραφική κατανομή των εγκαταστάσεων,
- αποτελέσματα προηγουμένων ενεργειακών ελέγχων,
- το είδος δραστηριοτήτων ή ιεραρχίες (κτίρια διοίκησης, υποκαταστήματα, κ.λπ.),
- η ανάλυση της κατανάλωσης ενέργειας,
- το μέγεθος και ο αριθμός εργαζομένων στη θέση της εγκατάστασης
- το έτος κατασκευής της ιδιοκτησίας.
Στην περίπτωση των επαναλαμβανόμενων ενεργειακών ελέγχων κάθε τέσσερα (4) χρόνια, οι εγκαταστάσεις που έχουν ήδη αξιολογηθεί σε προηγούμενο έλεγχο δεν πρέπει να υπόκεινται σε επανέλεγχο, εφόσον δεν έχουν υποστεί τροποποίηση, ανακαίνιση ή αλλαγή χρήσης και εφόσον υπάρχουν άλλες εγκαταστάσεις μη εξετασθείσες. Τα κριτήρια προσδιορισμού ομαδοποίησης παρόμοιων εγκαταστάσεων προς έλεγχο πρέπει να δικαιολογούνται και να τεκμηριώνονται στην έκθεση του ενεργειακού ελέγχου.

6. Οι ενεργειακοί έλεγχοι αφορούν στο σύνολο της κατανάλωσης ενέργειας των νομικά ανεξάρτητων επιχειρήσεων, που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. Σε περίπτωση δικαιοχρησίας (franchise) τα ανεξάρτητα παραρτήματα/υποκαταστήματα θεωρούνται ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις.

7. Οι ενεργειακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν και την κατανάλωση ενέργειας των περιουσιακών στοιχείων (π.χ. κτιρίων) που δεν αποτελούν ιδιοκτησία της επιχείρησης, αλλά μισθώνονται για χρήση της επιχείρησης.

8. Μισθωτές περιουσιακών στοιχείων (π.χ. κτιρίων) που εκτελούν ενεργειακούς ελέγχους κοινοποιούν τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας του εδ. (ε) της παρ. 1 του άρθρου 10 που απορρέουν από την έκθεση αποτελεσμάτων του Ενεργειακού Ελέγχου στον ιδιοκτήτη.

9. Υπόχρεες επιχειρήσεις που εκμισθώνουν περιουσιακά στοιχεία (π.χ. κτίρια) στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβάνουν στο πεδίο εφαρμογής του Ενεργειακού Ελέγχου τα στοιχεία αυτά και προσμετρούν στη Συνολική κατανάλωση ενέργειάς τους την κατανάλωση ενέργειας των μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων.

10. Υπόχρεες επιχειρήσεις που εκμισθώνουν περιουσιακά τους στοιχεία (π.χ. κτίρια) σε μη υπόχρεες επιχειρήσεις, διατηρώντας την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας των ενεργειακών συστημάτων αυτών, συμπεριλαμβάνουν στο πεδίο εφαρμογής του Ενεργειακού Ελέγχου τα στοιχεία αυτά και προσμετρούν στη Συνολική κατανάλωση ενέργειας τους την κατανάλωση ενέργειας των μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων.

11. Στην περίπτωση που η επιχείρηση κάνει χρήση τμήματος ακινήτου (π.χ. όροφο κτιρίου), κατά τον ενεργειακό έλεγχο λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις ενέργειας αυτού του τμήματος, ανεξαρτήτως αν η ενέργεια του συστήματος καταναλώνεται κεντρικά ή όχι. Σε περίπτωση κεντρικών συστημάτων, οι Ενεργειακοί Ελεγκτές με χρήση κατάλληλων υπολογισμών καθορίζουν το ποσοστό της καταναλισκόμενης ενέργειας του συγκεκριμένου τμήματος/ αναφοράς του ακινήτου.

12. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών, στον ενεργειακό έλεγχο συμπεριλαμβάνονται και οι καταναλώσεις ενέργειας, των οχημάτων που χρησιμοποιούν είτε αυτά είναι ιδιόκτητα είτε όχι. Μεταφορικές υπηρεσίες που παρέχονται στις επιχειρήσεις από τρίτες εταιρείες δεν περιλαμβάνονται στον ενεργειακό έλεγχο της επιχείρησης.

13. Συγκεκριμένα για τον κλάδο των μεταφορών δεν υποχρεούνται σε διενέργεια ενεργειακών ελέγχων τα πλωτά μέσα, τα μέσα σταθερής τροχιάς και οι εναέριες μεταφορές.

Άρθρο 7
Κανόνες δεοντολογίας - Όροι και προϋποθέσεις


Οι Ενεργειακοί Ελεγκτές κατά τη διενέργεια των καθηκόντων τους υποχρεούνται:
α) Να συμμορφώνονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
β) Να εφαρμόζουν πιστά τα πρότυπα, τις μεθοδολογίες και τις διαδικασίες των ενεργειακών ελέγχων.
γ) Να τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που συλλέγουν κατά τη διενέργεια του ενεργειακού ελέγχου και οι οποίες αφορούν προσωπικά δεδομένα ή είναι εμπορικά ευαίσθητες.
δ) Να εκτελούν την εργασία τους με κάθε επιμέλεια, προσοχή και ακρίβεια και να εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.
ε) Να χρησιμοποιούν αξιόπιστα όργανα μέτρησης, να εκτελούν μετρήσεις και να προβαίνουν σε εκτιμήσεις και υπολογισμούς με κάθε δυνατή ακρίβεια.
στ) Να υπολογίζουν με κάθε δυνατή ακρίβεια την εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων και το αντίστοιχο οικονομικό κόστος για την εφαρμογή τους.
ζ) Να συντάσσουν έκθεση αποτελεσμάτων, να τηρούν αρχείο εκθέσεων και μετρήσεων των ενεργειακών ελέγχων που έχουν πραγματοποιήσει και να υποβάλλουν την έκθεση στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων εντός των χρονικών προθεσμιών που ορίζει το άρθρο 11 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 8
Διενέργεια του ενεργειακού ελέγχου


1. Για τη διενέργεια του ενεργειακού ελέγχου:
α) Οι Ενεργειακοί Έλεγχοι κατηγορίας Α' διενεργούνται από έναν τουλάχιστον εξωτερικό Ενεργειακό Ελεγκτή οποιασδήποτε τάξης.
β) Οι Ενεργειακοί Έλεγχοι κατηγορίας Β' διενεργούνται από δύο τουλάχιστον Ενεργειακούς Ελεγκτές τάξης Β' ή/και Γ.
γ) Οι Ενεργειακοί Έλεγχοι κατηγορίας Γ διενεργούνται από δύο τουλάχιστον Ενεργειακούς Ελεγκτές τάξης Γ.
δ) Στους Ενεργειακούς Ελέγχους κατηγορίας Β' και Γ δύναται να συμμετέχουν έως δύο Ενεργειακοί Ελεγκτές κατώτερης τάξης για λόγους απόκτησης εμπειρίας στο πλαίσιο συλλογής βαθμών της παρ. 2 του άρθρου 4.
ε) Ενεργειακοί Έλεγχοι κατηγορίας Β' ή Γ δύνανται να διενεργούνται και από εσωτερικούς Ενεργειακούς Ελεγκτές μόνο σε συνεργασία με έναν τουλάχιστον ανεξάρτητο εξωτερικό Ενεργειακό Ελεγκτή.
στ) Στην περίπτωση συμμετοχής εσωτερικών εμπειρογνωμόνων σε ενεργειακό έλεγχο, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του ελέγχου αποτελεί η μη άμεση εμπλοκή του στη δραστηριότητα που ελέγχεται.

2. Ο Ενεργειακός Ελεγκτής για κάθε έλεγχο που διενεργεί δηλώνει υπευθύνως ότι δεν συντρέχουν λόγοι ασυμβίβαστου στο πρόσωπό του, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015.

3. Οι Υπόχρεες Επιχειρήσεις καταχωρίζουν, εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, Δήλωση Αναγγελίας του πρώτου Ενεργειακού Ελέγχου ή εφαρμογής συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος καταχωρίζεται η σχετική έκθεση αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11.

Άρθρο 9
Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων


1. Το Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες που απορρέουν από τους ενεργειακούς ελέγχους. Παρέχει με έναν ολοκληρωμένο τρόπο όλες τις βασικές πληροφορίες σχετικά με την ελεγχόμενη επιχείρηση και επιτρέπει τις συγκρίσεις και την περαιτέρω ανάλυση των πολλαπλών δεδομένων. Επιπλέον, περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους ενεργειακούς ελέγχους, όπως τις εκθέσεις, τη διάρκεια του ενεργειακού ελέγχου, κατάλογο των προτεινόμενων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας κ.λπ. και χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την παρακολούθηση της διενέργειας των ενεργειακών ελέγχων στις Υπόχρεες Επιχειρήσεις, της ποιότητας των ενεργειακών ελέγχων, καθώς και του δυναμικού για εξοικονόμηση ενέργειας.

2. Το Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:
α) Τους αριθμούς μητρώου και τα ονόματα των Ενεργειακών Ελεγκτών που εφαρμόζουν τον ενεργειακό έλεγχο.
β) Τον α/α του ενεργειακού ελέγχου.
γ) Το ΑΦΜ του ελεγχόμενου.
δ) Την ημερομηνία διεξαγωγής του ενεργειακού ελέγχου.
ε) Πληροφορίες για την ύπαρξη εσωτερικού εμπειρογνώμονα.
στ) Περιγραφή των ορίων του ελέγχου (πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση και το πλήθος των κτιρίων/ εγκαταστάσεων / στόλου οχημάτων που συμπεριέλαβε ο ενεργειακός έλεγχος).
ζ) Τη συνολική επιφάνεια και τον όγκο των εγκαταστάσεων/κτιρίων που ελέγχθηκαν.
η) Τους βασικούς δείκτες όσον αφορά την παραγωγή/ δραστηριότητα και το μέγεθος της ελεγχόμενης εταιρείας (τόνοι της παραγωγής, τον αριθμό των εργαζομένων, κ.λπ.).
θ) Το συνολικό αριθμό και τα χαρακτηριστικά του στόλου οχημάτων.
ι) Τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ (ηλεκτρική, θερμική).
ια) Τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ ανά χρήση (θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, κ.λπ.).
ιβ) Την κατανάλωση ανά τύπο ενεργειακού προϊόντος (ηλεκτρική ενέργεια-kWh, πετρέλαιο θέρμανσης-tn, diesel-tn, φυσικό αέριο-Nm3).
ιγ) Την ισχύ και τα χαρακτηριστικά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή/και ΣΗΘ.
ιδ) Τις συνολικές εκπομπές CO2.
ιε) Την ύπαρξη Συστήματος Ενεργειακής ή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που περιλαμβάνει ενεργειακούς ελέγχους.
ιστ) Τα όρια και τις πληροφορίες των πεδίων ζ-ιδ για το Σύστημα Ενεργειακής ή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
ιζ) Τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
ιη) Πληροφορίες σχετικά με την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας και την περίοδο αποπληρωμής των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
ιθ) Την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
κ) Τη δήλωση του Ενεργειακού Ελεγκτή ότι ο έλεγχος πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται από το ν. 4342/2015.
κα) Τη διεξαγωγή ελέγχου μέσω εθελοντικής/προαιρετικής συμφωνίας.

3. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015, καταχωρίζουν στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, κατ' ελάχιστο, α) το πιστοποιητικό του συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης, β) έκθεση ενεργειακού ελέγχου που περιλαμβάνεται στο εν λόγω σύστημα με την οποία τεκμηριώνεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα VI του ν. 4342/2015 και γ) τις πληροφορίες των πεδίων ζ-ιδ της ανωτέρω παρ. 2.

Άρθρο 10
Περιεχόμενα έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου


1. Η έκθεση αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων περιλαμβάνει:
α) τη μεθοδολογία συλλογής δεδομένων, 
β) την κατάρτιση ενεργειακών ισοζυγίων της παρεχόμενης και τελικής χρήσης ενέργειας,
γ) τον καθορισμό δεικτών εξοικονόμησης ενέργειας και τη δημιουργία ενεργειακής γραμμής βάσης κατανάλωσης,
δ) την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των ενεργειακών επιδόσεων, και
ε) τον εντοπισμό και ανάλυση κόστους κύκλου ζωής, όπου αυτό κρίνεται δυνατόν, για την αποτύπωση των άμεσων και μελλοντικών δαπανών των εναλλακτικών προτεινόμενων σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας.

2. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναρτάται εγχειρίδιο με κατευθυντήριες οδηγίες διενέργειας ενεργειακού ελέγχου και σύνταξης της σχετικής έκθεσης («Οδηγός Ενεργειακών Ελέγχων»), υπόδειγμα έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου, καθώς και ενδεικτικά υπολογιστικά εργαλεία για τη διενέργεια των υπολογισμών.

Άρθρο 11
Διαδικασία υποβολής εκθέσεων αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου


Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των διενεργούντων Ενεργειακών Ελεγκτών, ένας εξ αυτών έχει την ευθύνη -ως εκπρόσωπός τους - της καταχώρισης στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων της έκθεσης αποτελεσμάτων, των στοιχείων των διενεργούντων Ενεργειακών Ελεγκτών, καθώς και της συμπλήρωσης όλων των απαιτούμενων σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου πληροφοριών όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 9.

Άρθρο 12
Αξιολόγηση Εκθέσεων Αποτελεσμάτων Ενεργειακών Ελέγχων


1. Για τη διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας των ενεργειακών ελέγχων, της ορθότητας των εκδοθέντων εκθέσεων αποτελεσμάτων ενεργειακών ελέγχων, αρμόδια είναι τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015.

2. Για τον σκοπό αυτό, οι Ενεργειακοί Ελεγκτές υποχρεούνται να προσκομίζουν στα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας, όταν τους ζητηθεί, οποιαδήποτε στοιχεία, μετρήσεις, εκθέσεις και οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των ενεργειακών ελέγχων τους και των αποτελεσμάτων αυτών.

3. Οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται αυτεπάγγελτα, δειγματοληπτικά και τυχαία ή κατόπιν καταγγελίας σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των ενεργειακών ελέγχων.

Άρθρο 13
Διαδικασία συμμόρφωσης και τρόπος επιβολής κυρώσεων


1. Στους Ενεργειακούς Ελεγκτές:
α) Σε περίπτωση όπου τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος διαπιστώσουν
ανακριβή στοιχεία, παραλείψεις στις εκθέσεις αποτελεσμάτων ενεργειακών ελέγχων, ή μη συμμορφώσεις στις διαδικασίες διεξαγωγής ενεργειακών ελέγχων, καθώς και των κατά εξουσιοδότηση του ν. 4342/2015 κανονιστικών πράξεων, δύναται να:
• Επιδώσουν στους Ενεργειακούς Ελεγκτές ειδοποίηση, στην οποία επισημαίνεται η παράβαση και με την οποία καλούνται σε συμμόρφωση, μέσα σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην ειδοποίηση.
• Επιβάλλουν τις κυρώσεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4342/2015, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως, το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, το βαθμό υπαιτιότητας και τη τυχόν υποτροπή του παραβάτη. Η επιβολή των κυρώσεων γίνεται κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45).
β) Σε περίπτωση όπου διαπιστωθούν παραβάσεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4342/2015, τότε επιβάλλονται κυρώσεις σε όλους του Ενεργειακούς Ελεγκτές που έχουν εμπλακεί στην διεξαγωγή του ιδίου ενεργειακού ελέγχου.

2. Στις Υπόχρεες Επιχειρήσεις:
α) Στις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τις σχετικές υποχρεώσεις τους, όπως αναφέρονται ρητώς στα άρθρο 6 της παρούσας επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4342/2015.
β) Στην περίπτωση όπου μετά τον πρώτο επόμενο ενεργειακό έλεγχο στην επιχείρηση, διαπιστωθεί η περίπτωση απουσίας συστηματικών δεδομένων, επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο υπολογίζεται σε συνάρτηση με το συνολικό ετήσιο ενεργειακό κόστος της.
γ) Στην περίπτωση όπου μετά από έλεγχο των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρώσει τον ενεργειακό έλεγχο εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στο άρθρο 7, παρ. 5 της παρούσας, τότε τα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας επιδίδουν ειδοποίηση περί συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ν. 4342/2015 και υποχρέωσης ολοκλήρωσης του ενεργειακού ελέγχου σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της επίδοσης, ειδάλλως επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4342/2015.

Άρθρο 14
Καταργούμενες διατάξεις


Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταργείται η οικ. 188343/23.12.2016 απόφαση του υπουργού και αναπληρωτή υπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων» (ΦΕΚ Β'4508) και αντικαθίσταται από την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2017

Ο Υπουργός   
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης