ΠΟΛ.1284/23.12.1992

Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 2081/1992 και 2084/1992.Σχόλια:23 Δεκ 1992

Taxheaven.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 1992
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1132507/1088/0015
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΠΟΛ. 1284
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η
ΤΜΗΜΑ Α΄ & Β΄
    

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 2081/1992 και 2084/1992.

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις: α)του δεύτερου εδαφίου (πρότασης) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154Α΄) "ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις και β) της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) "αναμόρφωσητης Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις".

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. έχουν υποχρέωση να μη θεωρούν βιβλία και στοιχεία επιτηδευματιώνεάν δεν προσκομίζεται βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου και του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει η καταβολή ή ο διακανονισμός των εισφορών. Οι βεβαιώσεις αυτές έχουν ετήσια ισχύ.

Έτσι ύστερα από τις διατάξεις αυτές και μετά τη λήψη της παρούσας οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. δεν θα προβαίνουν σε θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) εάν οι επιτηδευματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπακ.λ.π.) δεν προσκομίζουν βεβαίωση καταβολής ή διακανονισμού των εισφορών στα οικεία Επιμελητήρια και στους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Προς τούτοις διευκρινίζεται ότι για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης βεβαίωση θα ζητείται μόνο για τους Οργανισμούς της Κύριας Ασφάλισης (ΙΚΑ που ασφαλίζονται οι μισθωτοί των επιχειρήσεων, και ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, Ταμείο Νομικών κλπ. που ασφαλίζονται οι ίδιοι οι επιτηδευματίες σε αυτοτελή απασχόληση) και όχι της Επικουρικής Ασφάλισης.
    Taxheaven.gr