Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1131
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 για τα αμοιβαία κ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/ 1131 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 14ης Ιουνίου 2017 για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) παρέχουν βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση της οικονομίας της Ένωσης. Οι εν λόγω οντότητες χρησιμοποιούν τις επενδύσεις τους σε ΑΚΧΑ ως αποτελεσματικό μέσο κατανομής του πιστωτικού κινδύνου και των ανοιγμάτων τους, αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε τραπεζικές καταθέσεις.

(2) Από πλευράς ζήτησης, τα ΑΚΧΑ αποτελούν εργαλείο βραχυπρόθεσμης διαχείρισης ρευστών διαθεσίμων το οποίο εξασφαλίζει υψηλή ρευστότητα, διαφοροποίηση και σταθερότητα της αξίας του επενδυθέντος κεφαλαίου, σε συνδυασμό με μια απόδοση βάσει της αγοράς. Τα ΑΚΧΑ χρησιμοποιούνται κυρίως από επιχειρήσεις που επιδιώκουν να επενδύσουν βραχυπρόθεσμα τα πλεονάζοντα ρευστά διαθέσιμά τους. Ως εκ τούτου, τα ΑΚΧΑ αποτελούν κρίσιμο σύνδεσμο ζήτησης και προσφοράς βραχυπρόθεσμων ρευστών διαθεσίμων.

(3) Με τα γεγονότα της χρηματοπιστωτικής κρίσης φάνηκαν πολλά χαρακτηριστικά των ΑΚΧΑ που τα καθιστούν ευάλωτα όταν εμφανίζονται δυσχέρειες στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα ΑΚΧΑ θα μπορούσαν να επεκτείνουν ή να διευρύνουν τους κινδύνους στο σύνολο του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όταν οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων στα οποία έχει επενδύσει ένα ΑΚΧΑ αρχίσουν να μειώνονται, ιδίως σε ακραίες συνθήκες της αγοράς, το ΑΚΧΑ δεν μπορεί πάντα να εγγυηθεί την άμεση εξαγορά και τη διατήρηση της αξίας της μονάδας ή του μεριδίου που έχει εκδώσει το ΑΚΧΑ για τους επενδυτές. Αυτή η κατάσταση, η οποία σύμφωνα με το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΣΧΣ) και τον Διεθνή Οργανισμό Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σοβαρή για τα ΑΚΧΑ σταθερής ή αμετάβλητης καθαρής αξίας ενεργητικού, θα μπορούσε να πυροδοτήσει σημαντικά και αιφνίδια αιτήματα εξαγοράς, προκαλώντας ενδεχομένως ευρύτερες μακροοικονομικές συνέπειες.

(4) Πολύ μεγάλα αιτήματα εξαγοράς θα μπορούσαν να αναγκάσουν τα ΑΚΧΑ να πουλήσουν κάποια από τα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία τους σε μια παρακμάζουσα αγορά, τροφοδοτώντας ενδεχομένως κρίση ρευστότητας. Υπό αυτές τις περιστάσεις, εάν οι αγορές εμπορικών χρεογράφων και άλλων μέσων της χρηματαγοράς στερέψουν, οι εκδότες της χρηματαγοράς μπορεί να αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες χρηματοδότησης. Αυτό με τη σειρά του θα μπορούσε να μεταδοθεί στην αγορά βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης προκαλώντας άμεσες και σημαντικές δυσκολίες στη χρηματο-δότηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και κυβερνήσεων, και επομένως της οικονομίας.

(5) Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων έχουν τη διακριτική ευχέρεια, με την αρωγή χορηγών, να παράσχουν στήριξη για τη διατήρηση της ρευστότητας και της σταθερότητας των ΑΚΧΑ τους. Οι χορηγοί αναγκάζονται συχνά να στηρίξουν τα ΑΚΧΑ τους όταν χάνουν αξία επειδή υπάρχει κίνδυνος να θιγεί η φήμη τους και να εξαπλωθεί ο πανικός και σε άλλες επιχειρήσεις που υποστηρίζουν. Ανάλογα με το μέγεθος του ΑΚΧΑ και την έκταση της πίεσης εξαγοράς, η στήριξη του χορηγού θα μπορούσε να λάβει διαστάσεις που υπερβαίνουν τα άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Συνεπώς, ένα ΑΚΧΑ δεν θα πρέπει να λαμβάνει εξωτερική στήριξη.

(6) Για τη διατήρηση της ακεραιότητας και της σταθερότητας της εσωτερικής αγοράς, είναι απαραίτητη η θέσπιση κανόνων για τη λειτουργία των ΑΚΧΑ, ιδίως για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους. Οι κανόνες αυτοί θα επιδιώκουν να ενισχύσουν τα ΑΚΧΑ και να περιορίσουν τους διαύλους μετάδοσης. Χρειάζονται ενιαίοι κανόνες σε ολόκληρη την 'Ένωση ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ΑΚΧΑ θα μπορούν να ικανοποιήσουν τα αιτήματα εξαγοράς των επενδυτών, ιδίως εν μέσω ακραίων συνθηκών στην αγορά. Απαιτούνται επίσης ενιαίοι κανόνες για το χαρτοφυλάκιο των ΑΚΧΑ ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν σημαντικά και αιφνίδια αιτήματα εξαγοράς από μεγάλο αριθμό επενδυτών.

(7) Ενιαίοι κανόνες για τα ΑΚΧΑ απαιτούνται επίσης για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρικούς εκδότες βραχυπρόθεσμων χρεογράφων και κυβερνήσεις. Έτσι θα εξασφαλιστεί επίσης ίση μεταχείριση των επενδυτών ΑΚΧΑ και θα αποτραπεί μια κατάσταση κατά την οποία οι τελευταίοι εξαγοραστές θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όταν οι εξαγορές αναστέλλονται προσωρινά ή όταν ένα ΑΚΧΑ ρευστοποιείται.

(8) Είναι απαραίτητη η εναρμόνιση των προληπτικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τα ΑΚΧΑ, με τη θέσπιση σαφών κανόνων που επιβάλλουν άμεσες υποχρεώσεις στα ΑΚΧΑ και στους διαχειριστές ΑΚΧΑ σε ολόκληρη την Ένωση. Η εναρμόνιση αυτή θα ενισχύσει τη σταθερότητα των ΑΚΧΑ ως πηγών βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης για κυβερνήσεις και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση. Θα εξασφαλίσει επίσης ότι τα ΑΚΧΑ θα παραμείνουν αξιόπιστο εργαλείο για τις ανάγκες διαχείρισης ρευστών διαθεσίμων της βιομηχανίας στην Ένωση.

(9) Οι κατευθυντήριες γραμμές περί ενιαίου ορισμού των ευρωπαϊκών αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών στις 19 Μαΐου 2010 με στόχο μια ελάχιστη ισότητα όρων ανταγωνισμού για τα ΑΚΧΑ στην Ένωση τέθηκαν σε εφαρμογή, ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος τους, μόνο από 12 κράτη μέλη, γεγονός που αποδεικνύει την επιμονή των αποκλινόντων εθνικών κανόνων. Οι διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μια ευπάθεια των χρηματαγορών στην Ένωση ούτε να μετριάσουν τους κινδύνους μετάδοσης, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη λειτουργία και τη σταθερότητα της εσωτερικής αγοράς, όπως αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Συνεπώς, οι κοινοί κανόνες περί ΑΚΧΑ που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό έχουν ως στόχο να παρέχουν αυξημένη προστασία στους επενδυτές και να προλαμβάνουν και να μετριάζουν κάθε πιθανό κίνδυνο μετάδοσης από μια πανικόβλητη φυγή επενδυτών από ΑΚΧΑ.

(10) Αν δεν υπάρξει ένας κανονισμός που θα θεσπίζει κανόνες για τα ΑΚΧΑ, ίσως συνεχίσουν να θεσπίζονται αποκλίνοντα μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Τα μέτρα αυτά θα συνέχιζαν να προκαλούν σημαντικές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό λόγω σημαντικών διαφορών σε βασικά πρότυπα επενδυτικής προστασίας. Αποκλίνουσες απαιτήσεις σχετικά με τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, τα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία, τη ληκτότητα, τη ρευστότητα και τη διαφοροποίησή τους, καθώς και την πιστοληπτική ποιότητα των εκδοτών και των μέσων της χρηματαγοράς, οδηγούν σε διαφορετικά επίπεδα προστασίας του επενδυτή λόγω των διαφορετικών επιπέδων κινδύνου που συνδέονται με την επενδυτική πρόταση σε σχέση με ένα συγκεκριμένο ΑΚΧΑ. Επομένως, η θέσπιση ενιαίου συνόλου κανόνων είναι αναγκαία ώστε να αποφευχθεί η μετάδοση στην αγορά βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης που θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα της χρηματοπιστωτικής αγοράς της Ένωσης. Προκειμένου να μετριαστεί ο συστημικός κίνδυνος, τα ΑΚΧΑ σταθερής καθαρής αξίας ενεργητικού (ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ) θα πρέπει να λειτουργούν στην Ένωση μόνο ως ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους.

(11) Οι νέοι κανόνες για τα ΑΚΧΑ βασίζονται στην οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), η οποία αποτελεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τη δημιουργία, τη διαχείριση και την εμπορία των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) στην Ένωση, καθώς και στην οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), η οποία αποτελεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τη δημιουργία, τη διαχείριση και την εμπορία των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) στην Ένωση.

(12) Στην Ένωση, οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων μπορούν να λειτουργούν ως ΟΣΕΚΑ υπό τη διαχείριση εταιρειών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικών εταιρειών ΟΣΕΚΑ εγκεκριμένων βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή ως ΟΕΕ υπό τη διαχείριση διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) εγκεκριμένων ή καταχωρισμένων βάσει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Οι νέοι κανόνες που εφαρμόζονται στα ΑΚΧΑ ενισχύουν το υπάρχον νομικό πλαίσιο που καθορίστηκε από τις ως άνω οδηγίες, καθώς και τις υιοθετηθείσες πράξεις σχετικά με την υλοποίησή τους, και θα πρέπει συνεπώς να υλοποιούνται ως προσθήκη στις εν λόγω οδηγίες. Επιπλέον, οι κανόνες διαχείρισης και εμπορίας που θεσπίζονται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να εφαρμόζονται στα ΑΚΧΑ, λαμβανομένου υπόψη εάν πρόκειται για ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ. Ομοίως, οι κανόνες για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης που καθορίζονται στις οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζονται αντίστοιχα στις διασυνοριακές δραστηριότητες των ΑΚΧΑ. Παράλληλα, θα πρέπει να διακοπεί ρητά η εφαρμογή σειράς κανόνων οι οποίοι ρυθμίζουν τις επενδυτικές πολιτικές των ΟΣΕΚΑ κατά τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο VII της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(13) Οι εναρμονισμένοι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων με χαρακτηριστικά αντίστοιχα ενός ΑΚΧΑ. Για ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ που στοχεύουν σε αποδόσεις εναρμονισμένες με τα επιτόκια της χρηματαγοράς ή στη διατήρηση της αξίας της επένδυσης επενδύοντας σε βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία, όπως μέσα χρηματαγοράς ή καταθέσεις, ή συνάπτοντας συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης ή ορισμένες συμβάσεις παραγώγων με μοναδικό στόχο την αντιστάθμιση κινδύνων εγγενών σε άλλες επενδύσεις του κεφαλαίου, η συμμόρφωση με τους νέους κανόνες για τα ΑΚΧΑ θα πρέπει να είναι υποχρεωτική.

(14) Η ιδιαιτερότητα των ΑΚΧΑ πηγάζει από τον συνδυασμό των περιουσιακών στοιχείων στα οποία επενδύουν και τους στόχους που επιδιώκουν. Ο στόχος μιας απόδοσης εναρμονισμένης με τα επιτόκια της χρηματαγοράς και ο στόχος διατήρησης της αξίας μιας επένδυσης δεν αποκλείονται αμοιβαία. 'Ένα ΑΚΧΑ μπορεί να επιδιώκει έναν εξ αυτών ή αμφότερους τους στόχους.

(15) Ο στόχος μιας απόδοσης εναρμονισμένης με τα επιτόκια της χρηματαγοράς πρέπει να εκλαμβάνεται υπό την ευρεία έννοια. Η αναμενόμενη απόδοση δεν χρειάζεται να εναρμονίζεται πλήρως με τα EONIA, Libor, Euribor ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό επιτόκιο της χρηματαγοράς. Ο στόχος ο οποίος συνίσταται σε μια ελαφρά υπέρβαση του επιτοκίου της χρηματαγοράς δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι αποκλείει έναν ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ από το πεδίο εφαρμογής των νέων ενιαίων κανόνων του παρόντος κανονισμού.

(16) Η επιδιωκόμενη διατήρηση της αξίας της επένδυσης δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως υπόσχεση για κεφαλαιακή εγγύηση εκ μέρους ενός ΑΚΧΑ, αλλά ως στόχος την επίτευξη του οποίου επιδιώκουν οι ΟΣΕΚΑ ή οι ΟΕΕ. Ενδεχόμενη μείωση της αξίας των επενδύσεων δεν σημαίνει ότι ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων έχει αλλάξει τον στόχο του να διατηρήσει την αξία δεδομένης επένδυσης.

(17) Είναι σημαντικό οι ΟΣΕΚΑ και οι ΟΕΕ με χαρακτηριστικά ΑΚΧΑ να αναγνωρίζονται ως ΑΚΧΑ, και να ελέγχεται ρητά η ικανότητά τους να συμμορφώνονται συνεχώς με τους νέους ενιαίους κανόνες για τα ΑΚΧΑ. Προς τον σκοπό αυτό, τα ΑΚΧΑ θα πρέπει να εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές. Για τους ΟΣΕΚΑ, η έγκρισή τους ως ΑΚΧΑ θα πρέπει να εντάσσεται στην έγκρισή τους ως ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τις εναρμονισμένες διαδικασίες βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Για τους ΟΕΕ, δεδομένου ότι δεν υπόκεινται στις εναρμονισμένες διαδικασίες έγκρισης και εποπτείας της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, είναι απαραίτητη η θέσπιση κοινών βασικών κανόνων περί έγκρισης οι οποίοι θα αντικατοπτρίζουν τους υφιστάμενους εναρμονισμένους κανόνες για τους ΟΣΕΚΑ. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο διαχειριστής ενός ΟΕΕ εγκεκριμένου ως ΑΚΧΑ είναι ένας ΔΟΕΕ εγκεκριμένος σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ.

(18) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων με χαρακτηριστικά ΑΚΧΑ θα υπόκεινται στους νέους ενιαίους κανόνες για τα ΑΚΧΑ, θα πρέπει να απαγορεύεται η χρήση της ονομασίας «ΑΚΧΑ» ή οποιουδήποτε άλλου όρου με τον οποίο υπονοείται ότι οργανισμός συλλογικών επενδύσεων διαθέτει χαρακτηριστικά ΑΚΧΑ, εκτός αν ο εν λόγω οργανισμός έχει εγκριθεί ως ΑΚΧΑ δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Για να μην καταστρατηγηθούν οι κανόνες του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ελέγχουν τις πρακτικές της αγοράς που ακολουθούν οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι ή προωθούνται εμπορικά εντός της δικαιοδοσίας τους, ώστε να εξακριβωθεί ότι δεν χρησιμοποιούν καταχρηστικά την ονομασία «ΑΚΧΑ» ή ότι δεν υπονοούν ότι είναι ΑΚΧΑ χωρίς να τηρούν το νέο νομικό πλαίσιο.

(19) Δεδομένου ότι οι ΟΣΕΚΑ και οι ΟΕΕ μπορούν να περιβληθούν διάφορες νομικές μορφές που δεν τους προσδίδουν απαραίτητα νομική προσωπικότητα, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που υποχρεώνουν ΑΚΧΑ να αναλάβουν δράση θεωρείται ότι αναφέρονται στον διαχειριστή του ΑΚΧΑ στις περιπτώσεις όπου το ΑΚΧΑ συγκροτείται ως ΟΣΕΚΑ ή ως ΟΕΕ ο οποίος αδυνατεί να ενεργήσει από μόνος του επειδή δεν έχει αυτοτελή νομική προσωπικότητα.

(20) Οι κανόνες για το χαρτοφυλάκιο των ΑΚΧΑ θα πρέπει να καθορίζουν σαφώς τις κατηγορίες των περιουσιακών στοιχείων που είναι επιλέξιμα για επενδύσεις από ΑΚΧΑ και τους όρους επιλεξιμότητας. Για την εξασφάλιση της ακεραιότητας των ΑΚΧΑ θα πρέπει επίσης να τους απαγορεύεται να συμμετέχουν σε ορισμένες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που θα έθεταν σε κίνδυνο την επενδυτική στρατηγική και τους στόχους τους.

(21) Τα μέσα της χρηματαγοράς είναι μεταβιβάσιμα, και κανονικά αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά και συμπεριλαμβάνουν γραμμάτια του Δημοσίου και των τοπικών αρχών, πιστοποιητικά καταθέσεων, εμπορικά χρεόγραφα, τραπεζικές συναλλαγματικές και μεσοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα ομόλογα. Τα μέσα αυτά θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για επένδυση από ΑΚΧΑ μόνο εφόσον τηρούν τα όρια ληκτότητας και εφόσον το ΑΚΧΑ τα θεωρεί υψηλής πιστοληπτικής ποιότητας.

(22) Επιπλέον της περίπτωσης στην οποία ένα ΑΚΧΑ επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις σύμφωνα με τον κανονισμό κεφαλαίου του ή τις καταστατικές πράξεις του, θα πρέπει να είναι δυνατό να επιτρέπεται σε ΑΚΧΑ να κατέχει δευτερεύοντα ρευστά διαθέσιμα, όπως μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή. Η κατοχή τέτοιων διαθεσίμων θα μπορούσε να δικαιολογείται, μεταξύ άλλων, για την κάλυψη τρεχουσών ή έκτακτων πληρωμών, στην περίπτωση πώλησης, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επανεπένδυση σε επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία.

(23) Οι τιτλοποιήσεις και τα εμπορικά χρεόγραφα που προέρχονται από τιτλοποίηση (ABCP) θα πρέπει να θεωρούνται επιλέξιμα μέσα της χρηματαγοράς εφόσον πληρούν ορισμένες πρόσθετες απαιτήσεις. Επειδή κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης ορισμένες τιτλοποιήσεις ήταν ιδιαίτερα ασταθείς, θα πρέπει να επιβληθούν ορισμένα κριτήρια ποιότητας για τις τιτλοποιήσεις και τα ABCP, έτσι ώστε μόνο οι τιτλοποιήσεις και τα ABCP που έχουν καλές επιδόσεις να μπορούν να είναι επιλέξιμα. 'Έως ότου ο προτεινόμενος κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις (STS) («ο προτεινόμενος κανονισμός για τιτλοποιήσεις STS») εκδοθεί και τεθεί σε εφαρμογή για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να επιτρέπεται σε ΑΚΧΑ να επενδύουν σε τιτλοποιήσεις και ABCP μέχρι το 15 % των περιουσιακών τους στοιχείων. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κριτήρια για τον εντοπισμό των τιτλοποιήσεων STS εφαρμόζονται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Μόλις τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξη, θα πρέπει να επιτρέπεται σε ΑΚΧΑ να επενδύουν σε τιτλοποιήσεις και ABCP μέχρι το 20 % των περιουσιακών τους στοιχείων, εκ των οποίων ποσοστό έως 15 % θα πρέπει να μπορεί να επενδύεται σε τιτλοποιήσεις και ABCP που δεν είναι STS.

(24) Ένα ΑΚΧΑ θα πρέπει να επιτρέπεται να επενδύει σε καταθέσεις άπαξ και μπορεί να αποσύρει τα χρήματά του ανά πάσα στιγμή. Η δυνατότητα απόσυρσης θα θιγόταν αν το ύψος των κυρώσεων που συνδέονται με την πρόωρη απόσυρση υπερέβαινε τους τόκους πριν την απόσυρση. Για τον λόγο αυτό, ένα ΑΚΧΑ θα πρέπει να μην πραγματοποιεί καταθέσεις σε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο απαιτεί κυρώσεις υψηλότερες του μέσου όρου ή να μη συμμετέχει σε υπερβολικά μακροπρόθεσμες καταθέσεις όπου αυτό συνεπάγεται υπερβολικά υψηλές κυρώσεις.

(25) Για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στις τραπεζικές δομές εντός της Ένωσης, ιδιαίτερα σε μικρότερα κράτη μέλη ή σε κράτη μέλη που διαθέτουν τραπεζικό τομέα με υψηλή συγκέντρωση και όπου θα ήταν οικονομικά ασύμφορο για ένα ΑΚΧΑ να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες πιστωτικού ιδρύματος σε άλλο κράτος μέλος, παραδείγματος χάριν όταν αυτό θα απαιτούσε πράξεις συναλλάγματος με όλα τα παρεπόμενα έξοδα και τους κινδύνους, θα πρέπει να επιτρέπεται κάποια ευελιξία στην απαίτηση διαφοροποίησης όταν πρόκειται για καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα.

(26) Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι επιλέξιμα για επενδύσεις από ΑΚΧΑ θα πρέπει να εξυπηρετούν μόνο τον σκοπό της αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίου και συναλλαγματικού κινδύνου και θα πρέπει να έχουν ως υποκείμενο μέσο αποκλειστικώς τα επιτόκια, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα νομίσματα ή δείκτες που αντιπροσωπεύουν αυτές τις κατηγορίες. Χρήση παράγωγων μέσων για άλλον σκοπό ή επί άλλου υποκειμένου θα πρέπει να απαγορεύεται. Τα παράγωγα μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως συμπλήρωμα της στρατηγικής του ΑΚΧΑ και όχι ως το βασικό μέσο επίτευξης του στόχου του ΑΚΧΑ. Όταν ένα ΑΚΧΑ επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία νομίσματος διαφορετικού από το δικό του, ο διαχειριστής του αναμένεται να αντισταθμίσει ολόκληρη την έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο, μεταξύ άλλων και μέσω παραγώγων. Τα ΑΚΧΑ θα πρέπει να επιτρέπεται να επενδύουν σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα εφόσον αυτά αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά όπως αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α), β) ή γ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένοι όροι.

(27) Οι συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα ΑΚΧΑ ως μέσο πολύ βραχυπρόθεσμης επένδυσης αποθεματικών μετρητών, εφόσον η θέση είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Για την προστασία των επενδυτών πρέπει να διασφαλίζεται ότι στο πλαίσιο των συμφωνιών αυτών παρέχεται ασφάλεια υψηλής ποιότητας και δεν εμφανίζεται υψηλή συσχέτιση με τις επιδόσεις του αντισυμβαλλομένου, ώστε να αποφεύγονται ζημίες αν ο αντισυμβαλλόμενος αθετήσει τις υποχρεώσεις του. Επιπλέον, θα πρέπει να επιτρέπεται σε ΑΚΧΑ να επενδύει σε συμφωνίες επαναγοράς μέχρι το 10 % των περιουσιακών του στοιχείων. Καμία άλλη αποτελεσματική τεχνική διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένης της δανειοδοσίας και δανειοληψίας τίτλων, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από ΑΚΧΑ, καθώς είναι πιθανό να δημιουργηθούν προβλήματα στην επίτευξη των επενδυτικών του στόχων.

(28) Προκειμένου να περιοριστεί η ανάληψη κινδύνου από τα ΑΚΧΑ, είναι σημαντικό να μειωθεί ο κίνδυνος αντισυμβαλ-λόμενου με την εφαρμογή σαφών απαιτήσεων διαφοροποίησης στο χαρτοφυλάκιο των ΑΚΧΑ. Για τον σκοπό αυτό, είναι επίσης απαραίτητο να εξασφαλίζονται πλήρως οι συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης και, για τον περιορισμό του λειτουργικού κινδύνου, ένας αντισυμβαλλόμενος συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης δεν θα πρέπει να αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 15 % των περιουσιακών στοιχείων ενός ΑΚΧΑ. Όλα τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα θα πρέπει να υπόκεινται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

(29) Για προληπτικούς λόγους και προς αποφυγή της άσκησης σημαντικής επιρροής ΑΚΧΑ στη διαχείριση εκδοτικού φορέα, τα ΑΚΧΑ θα πρέπει να αποφεύγουν υπερβολική συγκέντρωση σε επενδυτικούς τίτλους του ίδιου εκδοτικού φορέα.

(30) Τα ΑΚΧΑ που λειτουργούν αποκλειστικά ως καθεστώτα αποταμίευσης εργαζομένων θα πρέπει να μπορούν να αποκλίνουν από ορισμένες απαιτήσεις που ισχύουν για τις επενδύσεις σε άλλα ΑΚΧΑ, εφόσον τα φυσικά πρόσωπα- συμμετέχοντες σε αυτά τα καθεστώτα υπόκεινται σε περιοριστικούς όρους εξαγοράς που δεν συνδέονται με τις εξελίξεις της αγοράς αλλά με ειδικά και προκαθορισμένα γεγονότα της ζωής, όπως συνταξιοδότηση, και με άλλες ειδικές συνθήκες, όπως η απόκτηση κύριας κατοικίας, το διαζύγιο, η ασθένεια ή η ανεργία. Είναι σημαντικό να επιτρέπεται στους εργαζομένους να επενδύουν σε ΑΚΧΑ, τα οποία θεωρούνται ως μία από τις ασφαλέστερες βραχυπρόθεσμες επενδύσεις. Η απόκλιση αυτή δεν θέτει σε κίνδυνο τον στόχο του παρόντος κανονισμού να διασφαλίσει χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι που επενδύουν σε ΑΚΧΑ μέσω του οικείου καθεστώτος αποταμίευσης δεν μπορούν να ανακτήσουν την επένδυσή τους σε πρώτη ζήτηση. Η ανάκτηση είναι δυνατή μόνο αν επέλθουν συγκεκριμένα προκαθορισμένα γεγονότα της ζωής. Συνεπώς, ακόμη και σε ακραίες συνθήκες της αγοράς, οι εργαζόμενοι δεν θα μπορούν να ανακτήσουν την επένδυσή τους σε ΑΚΧΑ.

(31) Τα ΑΚΧΑ θα πρέπει να επενδύουν σε υψηλής ποιότητας επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία. Συνεπώς, θα πρέπει να έχουν συνετή εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας των μέσων της χρηματαγοράς, των τιτλοποιήσεων και των ABCP στα οποία προτίθενται να επενδύσουν. Σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο που περιορίζει την υπέρμετρη εξάρτηση από αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, είναι σημαντικό τα ΑΚΧΑ να αποφεύγουν τη μηχανιστική εξάρτηση και την υπέρμετρη εξάρτηση από αξιολογήσεις που εκδίδονται από οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Τα ΑΚΧΑ θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τις αξιολογήσεις αυτές ως συμπλήρωμα της δικής τους αξιολόγησης της ποιότητας των επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων. Οι διαχειριστές των ΑΚΧΑ θα πρέπει να διενεργούν νέα αξιολόγηση των μέσων χρηματαγοράς, των τιτλοποιήσεων και των ABCP όταν υπάρχει ουσιώδης μεταβολή και ιδίως όταν διαπιστώνουν ότι ένα μέσο της χρηματαγοράς, μια τιτλοποίηση ή ένα ABCP έχει υποβαθμιστεί κάτω από τις δύο υψηλότερες βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται από οποιονδήποτε οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που ρυθμίζεται και πιστοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7). Για τον σκοπό αυτό, ο διαχειριστής ενός ΑΚΧΑ θα πρέπει να μπορεί να δημιουργήσει την εσωτερική του διαδικασία επιλογής των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που είναι κατάλληλοι για το ειδικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του ΑΚΧΑ και καθορισμού της συχνότητας με την οποία το ΑΚΧΑ θα πρέπει να παρακολουθεί τις αξιολογήσεις των εν λόγω οργανισμών. Η επιλογή των οργανισμών αυτών θα πρέπει να είναι διαχρονικώς συνεπής.

(32) Εν όψει του έργου που πραγματοποιείται για τη μείωση της υπέρμετρης στήριξης του επενδυτή στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας στα πλαίσια διεθνών φορέων, όπως ο IOSCO και το ΣΧΣ, αλλά και στο δίκαιο της Ένωσης, όπως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και η οδηγία 2013/14/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8), δεν θα πρέπει να απαγορεύεται σε οποιοδήποτε προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των ΑΚΧΑ, να ζητεί ή να χρηματοδοτεί εξωτερική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας.

(33) Προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση διαφορετικών κριτηρίων αξιολόγησης από διαχειριστές ΑΚΧΑ για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ποιότητας ενός μέσου της χρηματαγοράς, μιας τιτλοποίησης ή ενός ABCP, με αποτέλεσμα την απόδοση διαφορετικών χαρακτηριστικών κινδύνου στο ίδιο μέσο, είναι απαραίτητο οι διαχειριστές ΑΚΧΑ να στηρίζονται στα ίδια κριτήρια. Για τον σκοπό αυτό, τα ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης ενός μέσου της χρηματαγοράς, μιας τιτλοποίησης ή ενός ABCP θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα. Παραδείγματα εσωτερικών κριτηρίων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας είναι τα ποσοτικά μέτρα για τον εκδότη του μέσου, όπως χρηματοοικονομικοί δείκτες, η δυναμική του ισολογισμού και κατευθυντήριες γραμμές της κερδοφορίας, καθένα από τα οποία αξιολογείται και συγκρίνεται με εκείνα των ομολόγων και των ομάδων της βιομηχανίας, και τα ποιοτικά μέτρα για τον εκδότη του μέσου, όπως η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης και η εταιρική στρατηγική, καθένα από τα οποία αναλύεται για να διασφαλισθεί ότι η συνολική στρατηγική του εκδότη δεν επηρεάζει αρνητικά τη μελλοντική πιστοληπτική ποιότητά του. Ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα της εσωτερικής αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας θα πρέπει να αντικατοπτρίζει επαρκή πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη των μέσων και επαρκή πιστοληπτική ποιότητα των μέσων.

(34) Για την ανάπτυξη διαφανούς και συνεκτικής διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας, ο διαχειριστής ενός ΑΚΧΑ θα πρέπει να τεκμηριώνει τη διαδικασία και τις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ποιότητας. Η απαίτηση αυτή θα εξασφάλιζε ότι η διαδικασία ακολουθεί σαφείς κανόνες που μπορούν να ελέγχονται και ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται γνωστοποιείται στους επενδυτές και στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αν το ζητήσουν.

(35) Για τη μείωση του κινδύνου χαρτοφυλακίου των ΑΚΧΑ είναι σημαντικό να τεθούν περιορισμοί ληκτότητας, και να προβλεφθεί μια μέγιστη επιτρεπόμενη σταθμισμένη μέση ληκτότητα (ΣΜΛ) και μια σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής (ΣΜΔΖ).

(36) Η ΣΜΛ μετρά την ευαισθησία ενός ΑΚΧΑ στα μεταβαλλόμενα επιτόκια της χρηματαγοράς. Κατά τον προσδιορισμό της ΣΜΛ οι διαχειριστές ΑΚΧΑ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την επίδραση των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, των καταθέσεων, των συμφωνιών επαναγοράς και των συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης και να αποτυπώνουν την επίδρασή τους στον κίνδυνο επιτοκίου του ΑΚΧΑ. Όταν ένα ΑΚΧΑ συμμετέχει σε πράξη ανταλλαγής προκειμένου να αναλάβει χρηματοδοτικό άνοιγμα σε μέσο σταθερού επιτοκίου έναντι κυμαινόμενου, αυτό θα πρέπει να συνυπολογίζεται στον καθορισμό της ΣΜΛ.

(37) Η ΣΜΔΖ χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου ενός ΑΚΧΑ: όσο αναβάλλεται η επιστροφή του κεφαλαίου, τόσο αυξάνεται ο πιστωτικός κίνδυνος. Η ΣΜΔΖ χρησιμοποιείται επίσης και για τον περιορισμό του κινδύνου ρευστότητας του χαρτοφυλακίου ενός ΑΚΧΑ. Σε αντίθεση προς τον υπολογισμό της ΣΜΛ, ο υπολογισμός της ΣΜΔΖ των τίτλων κυμαινόμενου επιτοκίου και των δομημένων χρηματοπιστωτικών μέσων δεν επιτρέπει τη χρήση των ημερομηνιών επανακαθορισμού του επιτοκίου και, αντ' αυτών, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η ρητά καθορισμένη οριστική ημερομηνία λήξης του τίτλου. Η ληκτότητα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ΣΜΔΖ είναι η εναπομένουσα διάρκεια έως τη νόμιμη εξαγορά, δεδομένου ότι αυτή είναι η μόνη ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία διαχείρισης μπορεί εύλογα να αναμένει την εξόφληση του μέσου. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων ορισμένων τιτλοποιήσεων και ABCP, στην περίπτωση μέσων με απόσβεση, η ΣΜΔΖ θα πρέπει να μπορεί να βασίζεται στον υπολογισμό της ληκτότητας για μέσα με απόσβεση είτε βάσει του συμβατικού προφίλ απόσβεσης των εν λόγω μέσων είτε βάσει του προφίλ απόσβεσης των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων από τα οποία προέρχονται οι ταμειακές ροές για την εξαγορά αυτών των μέσων.

(38) Για την ενίσχυση της ικανότητας των ΑΚΧΑ να αντιμετωπίζουν τις εξαγορές και να εμποδίσουν τη ρευστοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων σε υπερβολικά μειωμένες τιμές, τα ΑΚΧΑ θα πρέπει να διατηρούν πάντοτε ένα ελάχιστο όριο ευκόλως ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων με ημερήσια ή εβδομαδιαία ληκτότητα. Τα περιουσιακά στοιχεία ημερήσιας ωρίμανσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία όπως ταμειακά διαθέσιμα, τιτλοποιήσεις που λήγουν εντός μίας εργάσιμης ημέρας και συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία όπως ταμειακά διαθέσιμα, τιτλοποιήσεις που λήγουν εντός μίας εβδομάδας και συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης. Στην περίπτωση ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους και ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας, ένα περιορισμένο ποσοστό αξιόγραφων του Δημοσίου με εναπομένουσα διάρκεια 190 ημερών που μπορεί να ρευστοποιηθεί εντός μίας εργάσιμης ημέρας θα πρέπει να μπορεί επίσης να υπολογίζεται για την κάλυψη των απαιτήσεων εβδομαδιαίας ρευστότητας. Στην περίπτωση ΑΚΧΑ μεταβλητής ΚΑΕ, ένα περιορισμένο ποσοστό μέσων χρηματαγοράς ή μεριδίων ή μετοχών επιλέξιμων ΑΚΧΑ θα πρέπει να μπορεί επίσης να υπολογίζεται για την κάλυψη των απαιτήσεων εβδομαδιαίας ρευστότητας, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να ρευστοποιηθούν εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Για τον υπολογισμό του ποσοστού των περιουσιακών στοιχείων ημερήσιας και εβδομαδιαίας ωρίμανσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται η νόμιμη ημερομηνία εξαγοράς τους. Μπορεί να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα του διαχειριστή να διακόψει τη σύμβαση σε βραχυπρόθεσμη βάση. Για παράδειγμα, εάν συμφωνία αγοράς και επαναπώλησης μπορεί να διακοπεί με προειδοποίηση μίας ημέρας, θα πρέπει να θεωρείται περιουσιακό στοιχείο ημερήσιας ωρίμανσης. Εάν ο διαχειριστής μπορεί να αποσύρει μετρητά από καταθετικό λογαριασμό με προειδοποίηση μίας εργάσιμης ημέρας, θα πρέπει να θεωρείται περιουσιακό στοιχείο ημερήσιας ωρίμανσης. Όταν ένα χρηματοπιστωτικό μέσο εμπεριέχει δικαίωμα προαίρεσης για πώληση που μπορεί να ασκηθεί ελεύθερα σε ημερήσια βάση ή εντός πέντε εργάσιμων ημερών και η τιμή άσκησης του δικαιώματος αυτού είναι παραπλήσια της αναμενόμενης αξίας του μέσου, το μέσο αυτό θα πρέπει να θεωρείται αντίστοιχα ως περιουσιακό στοιχείο ημερήσιας ή εβδομαδιαίας ωρίμανσης.

(39) Δεδομένου ότι τα ΑΚΧΑ μπορούν να επενδύουν σε περιουσιακά στοιχεία διαφορετικής κλίμακας ληκτότητας, είναι σημαντικό να μπορούν οι επενδυτές να διακρίνουν τις διάφορες κατηγορίες ΑΚΧΑ. Ως εκ τούτου, τα ΑΚΧΑ θα πρέπει να ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμα ή ως πρότυπα. Τα βραχυπρόθεσμα ΑΚΧΑ έχουν ως στόχο να προσφέρουν αποδόσεις των επιτοκίων της χρηματαγοράς, εξασφαλίζοντας παράλληλα το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για τους επενδυτές. Με χαμηλή ΣΜΛ και ΣΜΔΖ, ο κίνδυνος διάρκειας και ο πιστωτικός κίνδυνος των βραχυπρόθεσμων ΑΚΧΑ διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα.

(40) Τα πρότυπα ΑΚΧΑ στοχεύουν σε αποδόσεις ελαφρώς υψηλότερες από τις αποδόσεις της χρηματαγοράς και, συνεπώς, επενδύουν σε περιουσιακά στοιχεία εκτεταμένης διάρκειας. Για να επιτύχουν αυτή την υπεραπόδοση, θα πρέπει να επιτραπεί στα πρότυπα ΑΚΧΑ να εφαρμόζουν εκτεταμένα όρια για τον κίνδυνο χαρτοφυλακίου, όπως ΣΜΛ και ΣΜΔΖ.

(41) Σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 84 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, οι διαχειριστές των ΑΚΧΑ που είναι ΟΣΕΚΑ έχουν τη δυνατότητα να αναστέλλουν προσωρινά τις εξαγορές σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις. Σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 16 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και το άρθρο 47 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2013 της Επιτροπής (9), οι διαχειριστές των ΑΚΧΑ που είναι ΟΕΕ μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικές ρυθμίσεις προκειμένου να αντιμετωπίζουν επιγενόμενη έλλειψη ρευστότητας των περιουσιακών στοιχείων των ταμείων.

(42) Για να διασφαλίζουν σωστά τη ρευστότητά τους, τα ΑΚΧΑ θα πρέπει να καθιερώσουν υγιείς πολιτικές και διαδικασίες προκειμένου να γνωρίσουν τους επενδυτές τους. Οι πολιτικές του διαχειριστή ΑΚΧΑ θα πρέπει να συμβάλλουν στην κατανόηση της βάσης επενδυτών του ΑΚΧΑ, σε βαθμό που τυχόν πολύ μεγάλες εξαγορές να μπορούν να προβλεφθούν. Προκειμένου ένα ΑΚΧΑ να μη βρεθεί αντιμέτωπο με αιφνίδιες μαζικές εξαγορές, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους μεγάλους επενδυτές που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ, όπως συμβαίνει στην περίπτωση ενός επενδυτή που αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό των περιουσιακών στοιχείων ημερήσιας ωρίμανσης. Ο διαχειριστής ΑΚΧΑ θα πρέπει, όπου υπάρχει η δυνατότητα, να ελέγχει την ταυτότητα των επενδυτών του, ακόμα και όταν εκπροσωπούνται από λογαριασμούς εντολοδόχων, από διαδικτυακές πύλες ή από άλλον έμμεσο αγοραστή.

(43) Στο πλαίσιο της προληπτικής διαχείρισης κινδύνου, τα ΑΚΧΑ θα πρέπει να πραγματοποιούν τουλάχιστον δύο φορές ετησίως προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων. Ο διαχειριστής ενός ΑΚΧΑ αναμένεται να φροντίζει για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ΑΚΧΑ όταν τα πορίσματα των προσομοιώσεων δείχνουν τρωτά σημεία.

(44) Προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων, προτιμητέα μέθοδος αποτίμησης θα πρέπει να είναι η αποτίμηση σε αγοραίες αξίες («mark-to-market»). Όταν η μέθοδος αυτή παρέχει αξιόπιστες τιμές για την αξία των περιουσιακών στοιχείων, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στον διαχειριστή ΑΚΧΑ να χρησιμοποιεί τη μέθοδο αποτίμησης βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών («mark-to-model»), καθώς η μέθοδος αυτή είναι επιρρεπής σε πιο ανακριβείς αποτιμήσεις. Γραμμάτια του Δημοσίου και των τοπικών αρχών και μεσοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα ομόλογα είναι εν γένει τα περιουσιακά στοιχεία που αναμένεται να έχουν αξιόπιστη αποτίμηση σε αγοραίες αξίες. Όσον αφορά την αποτίμηση εμπορικών γραμματίων ή πιστοποιητικών καταθέσεων, ο διαχειριστής ΑΚΧΑ θα πρέπει να ελέγχει αν η ακριβής αποτίμηση παρέχεται από δευτερεύουσα αγορά. Η τιμή εξαγοράς που προσφέρεται από τον εκδότη θεωρείται επίσης ότι αντιπροσωπεύει ορθή εκτίμηση της αξίας του εμπορικού γραμματίου. Η αποτίμηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων βάσει των αγοραίων τιμών μπορεί να είναι εκ φύσεως δύσκολη, για παράδειγμα στην περίπτωση ορισμένων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχουν μικρό όγκο συναλλαγών. Στην περίπτωση αυτή και όταν η αποτίμηση βάσει των αγοραίων τιμών δεν παρέχει αξιόπιστες τιμές για την αξία των περιουσιακών στοιχείων, ο διαχειριστής ΑΚΧΑ θα πρέπει να υπολογίζει την εύλογη τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αποτίμησης βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών, για παράδειγμα βασιζόμενος σε δεδομένα της αγοράς όπως οι αποδόσεις παρεμφερών εκδόσεων και εκδοτών ή λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα αξία των ταμειακών ροών του περιουσιακού στοιχείου. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μοντέλα για την αποτίμηση της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου. Τα υποδείγματα αυτά μπορούν, για παράδειγμα, να καταρτισθούν από το ίδιο το ΑΚΧΑ ή το ΑΚΧΑ μπορεί να χρησιμοποιήσει υπάρχοντα υποδείγματα τρίτων, π.χ. πωλητών στοιχείων.

(45) Τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους στοχεύουν στη διατήρηση του κεφαλαίου της επένδυσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό βαθμό ρευστότητας. Η πλειονότητα των ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους έχουν καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά μονάδα ή σύνολο μεριδίων, για παράδειγμα 1 EUR, 1 δολάριο ΗΠΑ (USD) ή 1 λίρα Αγγλίας (GBP) όταν τα έσοδα διανέμονται στους επενδυτές. Άλλα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους συγκεντρώνουν έσοδα στην ΚΑΕ του κεφαλαίου, διατηρώντας παράλληλα την εσωτερική αξία των περιουσιακών στοιχείων σε σταθερό επίπεδο.

(46) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους και των ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας, θα πρέπει να τους επιτρέπεται επίσης να χρησιμοποιούν τη διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδο αποτίμησης αποσβεσμένου κόστους όπως καθορίζεται δυνάμει των διεθνών λογιστικών προτύπων που έχει υιοθετήσει η Ένωση για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι παρακολουθείται ανά πάσα στιγμή η διαφορά μεταξύ της σταθερής ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή και της ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή, τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους και τα ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας θα πρέπει επίσης να υπολογίζουν την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων με τη μέθοδο αποτίμησης σε αγοραίες αξίες ή με τη μέθοδο αποτίμησης βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών.

(47) Αφού το ΑΚΧΑ θα πρέπει να δημοσιεύει ΚΑΕ που αντικατοπτρίζει όλες τις μεταβολές της αξίας των περιουσιακών του στοιχείων, η ΚΑΕ που δημοσιεύεται θα πρέπει να στρογγυλοποιείται στο μέγιστο πλησιέστερο σημείο βάσης ή στο ισοδύναμό της. Κατά συνέπεια, όταν η ΚΑΕ δημοσιεύεται σε συγκεκριμένο νόμισμα, για παράδειγμα 1 EUR, η οριακή αλλαγή αξίας θα πρέπει να συντελείται ανά 0,0001 EUR. Στην περίπτωση ΚΑΕ ύψους 100 EUR, η σταδιακή αλλαγή αξίας θα πρέπει να συντελείται ανά 0,01 EUR. Επιπλέον, αν πρόκειται για ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους ή για ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας, το ΑΚΧΑ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύσει τη σταθερή ΚΑΕ και τη διαφορά μεταξύ της σταθερής ΚΑΕ και της ΚΑΕ. Στην περίπτωση αυτή, η σταθερή ΚΑΕ υπολογίζεται με στρογγυλο-ποίηση της ΚΑΕ στο πλησιέστερο λεπτό για ΚΑΕ 1 EUR (ανά μεταβολή 0,01 EUR).

(48) Για να μπορούν να μετριάσουν πιθανές εξαγορές μεριδίων από επενδυτές σε καιρούς έντονων πιέσεων στην αγορά, τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους και τα ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας θα πρέπει να διαθέτουν διατάξεις σχετικά με τα τέλη ρευστότητας και τα όρια εξαγοράς, ώστε να προστατεύουν τους επενδυτές και να αποτρέπουν το «πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης». Το τέλος ρευστότητας θα πρέπει να αντικατοπτρίζει επαρκώς το κόστος της επίτευξης ρευστότητας για το ΑΚΧΑ και δεν θα πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα πρόστιμο που θα αντιστάθμιζε τις ζημίες που υφίστανται άλλοι επενδυτές λόγω της εξαγοράς.

(49) Εξωτερική υποστήριξη που παρέχεται σε ΑΚΧΑ προκειμένου να διατηρηθεί η ρευστότητα ή η σταθερότητα ή που εκ των πραγμάτων έχει τέτοια αποτελέσματα αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης μεταξύ του τομέα των ΑΚΧΑ και του υπόλοιπου χρηματοπιστωτικού τομέα. Τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών ιδρυμάτων, άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή νομικών οντοτήτων εντός της ίδιας όπως το ΑΚΧΑ ομάδας, που παρέχουν τέτοια στήριξη θα μπορούσαν να ενεργούν για ίδιο όφελος, είτε επειδή έχουν οικονομικά συμφέροντα στην εταιρεία διαχείρισης του ΑΚΧΑ είτε επειδή θέλουν να αποφύγουν τυχόν δυσφήμηση αν το όνομά τους συνδεθεί με την αφερεγγυότητα κάποιου ΑΚΧΑ. Επειδή αυτά τα τρίτα μέρη δεν δεσμεύονται πάντοτε ρητά για την παροχή ή για την εξασφάλιση της υποστήριξης, δεν είναι βέβαιο ότι η στήριξη θα χορηγηθεί όταν το ΑΚΧΑ τη χρειάζεται. Υπό τις συνθήκες αυτές η στήριξη του χορηγού, την οποία μπορεί να χορηγήσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, επιδεινώνει την αβεβαιότητα μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά σχετικά με το ποιος θα επωμιστεί τις τυχόν απώλειες του ΑΚΧΑ. Η αβεβαιότητα αυτή είναι πιθανόν να καταστήσει τα ΑΚΧΑ ακόμη πιο ευάλωτα σε μια «πανικόβλητη φυγή» σε περιόδους οικονομικής αστάθειας, όταν είναι εντονότερος ο ευρύτερος χρηματοπιστωτικός κίνδυνος και υπάρχουν ανησυχίες για την ευρωστία των χορηγών και την ικανότητά τους να υποστηρίξουν συνδεόμενα ΑΚΧΑ. Για τους λόγους αυτούς, η εξωτερική στήριξη των ΑΚΧΑ θα πρέπει να απαγορεύεται.

(50) Πριν επενδύσουν σε ΑΚΧΑ, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν σαφώς αν το ΑΚΧΑ είναι βραχυπρόθεσμο ή πρότυπο και αν είναι ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους, ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας ή ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν άστοχες προσδοκίες του επενδυτή, θα πρέπει επίσης να αναφέρεται σαφώς σε κάθε έγγραφο εμπορικής προώθησης ότι ένα ΑΚΧΑ δεν αποτελεί εγγυημένο επενδυτικό μέσο. Τα ΑΚΧΑ θα πρέπει επίσης να παρέχουν ορισμένες άλλες πληροφορίες στους επενδυτές σε εβδομαδιαία βάση, μεταξύ άλλων την αναλυτική ληκτότητα του χαρτοφυλακίου, το πιστωτικό προφίλ και λεπτομερή στοιχεία των 10 μεγαλύτερων συμμετοχών στο ΑΚΧΑ.

(51) Πέραν της αναφοράς που απαιτείται ήδη βάσει των οδηγιών 2009/65/ΕΚ ή 2011/61/ΕΕ και για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές είναι σε θέση να ανιχνεύουν, να παρακολουθούν και να αντιδρούν σε κινδύνους της αγοράς ΑΚΧΑ, τα ΑΚΧΑ θα πρέπει να δίνουν στις αρμόδιες αρχές τους λεπτομερείς πληροφορίες για το ΑΚΧΑ, όπως το είδος και τα χαρακτηριστικά του ΑΚΧΑ, τους δείκτες του χαρτοφυλακίου και τα περιουσιακά στοιχεία του χαρτοφυλακίου. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συλλέγουν τα στοιχεία αυτά με ενιαίο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση ώστε να γνωρίζουν καλά τις βασικές εξελίξεις στην αγορά ΑΚΧΑ. Για να διευκολυνθεί η συλλογική ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων της αγοράς ΑΚΧΑ στην Ένωση, τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΑΚΑΑ), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10), η οποία θα πρέπει να δημιουργήσει κεντρική βάση δεδομένων για τα ΑΚΧΑ.

(52) Η αρμόδια αρχή ενός ΑΚΧΑ θα πρέπει να ελέγχει αν το ΑΚΧΑ μπορεί πάντοτε να τηρήσει τον παρόντα κανονισμό. Συνεπώς, θα πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες αρχές όλες οι εξουσίες εποπτείας και έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επιβολής ορισμένων κυρώσεων και μέτρων, οι οποίες είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των εξουσιών που υφίστανται δυνάμει των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ. Οι αρμόδιες αρχές για τους ΟΣΕΚΑ ή τους ΟΕΕ θα πρέπει επίσης να ελέγχουν τη συμμόρφωση όλων των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που εμφανίζουν χαρακτη-ριστικά ΑΚΧΑ και οι οποίοι υφίστανται κατά τη στιγμή που ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ.

(53) Προκειμένου να προσδιοριστούν περαιτέρω τα τεχνικά στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), για να εισαγάγει διασταυρούμενη παραπομπή στα κριτήρια για τιτλοποιήσεις STS και για ABCP, για να προσδιορίσει τις ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις ρευστότητας και πιστοληπτικής ποιότητας που ισχύουν για τα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και για να προσδιορίσει τα κριτήρια για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ποιότητας. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (11). Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(54) Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων δυνάμει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ και σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Στην ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να ανατεθεί η κατάρτιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προς υποβολή στην Επιτροπή σχετικά με πρότυπο αναφοράς στις αρμόδιες αρχές το οποίο περιέχει πληροφορίες για ΑΚΧΑ.

(55) Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται δυνάμει των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό. Είναι επίσης επιφορτισμένη με την κατάρτιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων.

(56) Έως τις 21 Ιουλίου 2022 η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τον παρόντα κανονισμό αναλύοντας την πείρα από την εφαρμογή του και τις επιπτώσεις στις διάφορες οικονομικές πτυχές που συνδέονται με τα ΑΚΧΑ. Θα πρέπει επίσης να εξετάσει τις επιπτώσεις στους επενδυτές, στα ΑΚΧΑ και στους διαχειριστές ΑΚΧΑ στην Ένωση και να εκτιμήσει το ρόλο των ΑΚΧΑ στην αγορά χρεογράφων τα οποία τα εκδίδουν ή τα εγγυώνται τα κράτη μέλη, συνεκτιμώντας και τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των χρεογράφων, δεδομένου ότι διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη χρηματοδότηση των κρατών μελών. Επιπλέον, κατά την επανεξέταση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 509 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12), οι επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού στις αγορές βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και οι ρυθμιστικές εξελίξεις διεθνώς. Τέλος, έως τις 21 Ιουλίου 2022 η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με το αν είναι δυνατόν να ορισθεί μια ποσόστωση 80 % δημόσιου χρέους της ΕΕ, δεδομένου ότι η έκδοση βραχυπρόθεσμων τίτλων δημόσιου χρέους ΕΕ διέπεται από το δίκαιο της Ένωσης, πράγμα το οποίο, επομένως, δικαιολογεί από άποψη προληπτικής εποπτείας προτιμησιακή μεταχείριση σε σύγκριση με τίτλους δημόσιου χρέους εκτός ΕΕ. Λόγω της τρέχουσας έλλειψης βραχυπρόθεσμων τίτλων δημόσιου χρέους ΕΕ και της αβεβαιότητας σε σχέση με την ανάπτυξη των προσφάτως καθιερωθέντων ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον είναι βιώσιμη η καθιέρωση της ανωτέρω ποσόστωσης 80 % έως τις 21 Ιουλίου 2022, καθώς και κατά πόσον το υπόδειγμα ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας έχει καταστεί κατάλληλο εναλλακτικό μέσο έναντι των ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους εκτός ΕΕ.

(57) Οι νέοι ενιαίοι κανόνες για τα ΑΚΧΑ που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να συμμορφώνονται με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13) και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14).

(58) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η διασφάλιση ενιαίων απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας, διακυβέρνησης και διαφάνειας για ΑΚΧΑ σε όλη την Ένωση, λαμβανομένης πλήρως υπόψη της ανάγκης εξισορρόπησης της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των ΑΚΧΑ με την αποτελεσματική λειτουργία των χρηματαγορών και το κόστος για τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως εξαιτίας της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(59) Οι νέοι ενιαίοι κανόνες για τα ΑΚΧΑ που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρούν τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως την προστασία των καταναλωτών, την επιχειρηματική ελευθερία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι νέοι ενιαίοι κανόνες για τα ΑΚΧΑ θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής


1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) που έχουν καθιερωθεί και βρίσκονται υπό διαχείριση ή διατίθενται στην Ένωση, σχετικά με τα επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά μέσα για επενδύσεις από αμοιβαίο κεφάλαιο, το χαρτοφυλάκιο ενός ΑΚΧΑ, την αποτίμηση των περιουσιακών του στοιχείων και τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με ΑΚΧΑ.
Ο παρών κανονισμός ισχύει για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που:
α) χρειάζονται άδεια λειτουργίας ως ΟΣΕΚΑ ή έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως ΟΣΕΚΑ δυνάμει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή είναι ΟΕΕ δυνάμει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·
β) επενδύουν σε βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία· και
γ) στοχεύουν επιμέρους ή συνολικά σε αποδόσεις εναρμονισμένες με τα επιτόκια της χρηματαγοράς ή στη διατήρηση της αξίας της επένδυσης.

2. Τα κράτη μέλη δεν προσθέτουν επιπλέον απαιτήσεις στο πεδίο που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία» νοούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με εναπομένουσα διάρκεια έως δύο έτη·
2) «μέσα της χρηματαγοράς» νοούνται τα μέσα της χρηματαγοράς όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και τα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2007/16/ΕΚ της Επιτροπής (15)·
3) «κινητές αξίες» νοούνται οι κινητές αξίες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και τα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/16/ΕΚ·
4) «συμφωνία επαναγοράς» νοείται κάθε συμφωνία στην οποία ένα μέρος μεταβιβάζει σε αντισυμβαλλόμενο τίτλους ή τυχόν δικαιώματα που συνδέονται με τίτλους υπό τον όρο να τους επαναγοράσει σε καθορισμένη τιμή και μελλοντική ημερομηνία καθορισμένη ή που θα καθοριστεί·
5) «συμφωνία αγοράς και επαναπώλησης» νοείται κάθε συμφωνία βάσει της οποίας ένα μέρος λαμβάνει από αντισυμβαλλόμενο τίτλους ή τυχόν δικαιώματα που σχετίζονται με τίτλους ή αξίες υπό τον όρο να του επαναπωλήσει τους τίτλους σε καθορισμένη τιμή και μελλοντική ημερομηνία καθορισμένη ή που θα καθοριστεί·
6) «δανειοδοσία τίτλων» και «δανειοληψία τίτλων» νοείται οποιαδήποτε συναλλαγή στην οποία ίδρυμα ή ο αντισυμβαλλόμενός του μεταβιβάζει τίτλους εφόσον ο δανειζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει αντίστοιχης αξίας τίτλους σε κάποια μελλοντική ημερομηνία ή όταν του το ζητήσει ο μεταβιβάζων· η συναλλαγή λέγεται «δανειοδοσία τίτλων» για το ίδρυμα που μεταβιβάζει τους τίτλους και «δανειοληψία τίτλων» για το ίδρυμα προς το οποίο μεταβιβάζονται οι τίτλοι·
7) «τιτλοποίηση» νοείται η τιτλοποίηση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
8) «αποτίμηση σε αγοραίες αξίες ("mark-to-market")» νοείται η αποτίμηση θέσεων σε τιμές εκκαθάρισης άμεσα διαθέσιμες και προερχόμενες από ανεξάρτητη πηγή, συμπεριλαμβανομένων τιμών χρηματιστηρίου, τιμών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και τιμών προερχόμενων από περισσότερες ανεξάρτητες και έγκυρες χρηματιστηριακές εταιρείες·
(1) Οδηγία 2007/16/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2007, για την εφαρμογή της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τη διευκρίνιση ορισμένων ορισμών (ΕΕ L 79 της 20.3.2007, σ. 11).
9) «αποτίμηση βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών ("mark-to-model")» νοείται κάθε αποτίμηση που διενεργείται με συγκριτική αξιολόγηση, παρέκταση ή άλλο υπολογισμό βάσει δεδομένων της αγοράς·
10) «μέθοδος αποσβεσμένου κόστους» νοείται η μέθοδος αποτίμησης η οποία λαμβάνει το κόστος απόκτησης περιουσιακού στοιχείου και προσαρμόζει την τιμή αυτή συνυπολογίζοντας την απόσβεση ασφαλίστρων ή τις εκπτώσεις έως τη λήξη·
11) «ΑΚΧΑ σταθερής καθαρής αξίας ενεργητικού δημόσιου χρέους» ή «ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους» νοείται το ΑΚΧΑ:
α) το οποίο επιδιώκει να διατηρήσει αμετάβλητη καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά μερίδιο ή μετοχή·
β) του οποίου τα έσοδα προκύπτουν σε ημερήσια βάση και μπορούν είτε να καταβάλλονται στον επενδυτή είτε να χρησιμοποιούνται για την αγορά περισσότερων μεριδίων ή μετοχών στο κεφάλαιο·
γ) του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία γενικά αποτιμώνται σύμφωνα με τη μέθοδο αποσβεσμένου κόστους, και η ΚΑΕ στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ποσοστιαία μονάδα ή σε νομισματικό ισοδύναμό της· και
δ) το οποίο επενδύει τουλάχιστον 99,5 % των περιουσιακών του στοιχείων στα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 7, σε συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης που καλύπτονται με τίτλους δημόσιου χρέους κατά το άρθρο 17 παράγραφος 7 και σε μετρητά·
12) «ΑΚΧΑ καθαρής αξίας ενεργητικού χαμηλής μεταβλητότητας» ή «ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας» νοείται ΑΚΧΑ το οποίο πληροί τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 29, 30 και 32 και στο άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο β)·
13) «ΑΚΧΑ κυμαινόμενης καθαρής αξίας ενεργητικού» ή «ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ» νοείται ΑΚΧΑ το οποίο πληροί τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 29 και 30 και στο άρθρο 33 παράγραφος 1·
14) «βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ» νοείται το ΑΚΧΑ το οποίο άρθρο 10 παράγραφος 1 και υπόκειται στους κανόνες χαρτοφυλακίου που ορίζονται στο άρθρο 24·
15) «πρότυπο ΑΚΧΑ» νοείται το ΑΚΧΑ το οποίο επενδύει σε επιλέξιμα μέσα της χρηματαγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 και υπόκειται στους κανόνες χαρτοφυλακίου που ορίζονται στο άρθρο 25·
16) «πιστωτικό ίδρυμα» νοείται το πιστωτικό ίδρυμα όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
17) «αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ» νοείται:
α) για τους ΟΣΕΚΑ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 97 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·
β) για τους ΟΕΕ στην ΕΕ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·
γ) για τους ΟΕΕ εκτός ΕΕ, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αρχές:
i) η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ προωθείται εμπορικά στην αγορά της Ένωσης χωρίς διαβατήριο·
ii) η αρμόδια αρχή του ΔΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται τον ΟΕΕ εκτός ΕΕ, όπου ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ προωθείται εμπορικά στην αγορά της Ένωσης με διαβατήριο ή δεν προωθείται στην Ένωση·
iii) η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναφοράς, εάν ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ δεν βρίσκεται υπό τη διαχείριση ΔΟΕΕ της ΕΕ και προωθείται εμπορικά στην Ένωση με διαβατήριο·
18) «νόμιμη λήξη» νοείται η ημερομηνία επιστροφής του κεφαλαίου ενός τίτλου στο ακέραιο για την οποία δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής·
19) «σταθμισμένη μέση ληκτότητα» ή «ΣΜΛ» νοείται η μέση χρονική διάρκεια έως τη νόμιμη λήξη ή, εάν είναι συντομότερη, έως την επόμενη επαναφορά των επιτοκίων σε επιτόκιο της χρηματαγοράς, για όλα τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του ΑΚΧΑ που αντικατοπτρίζει τις σχετικές συμμετοχές σε κάθε περιουσιακό στοιχείο·
20) «σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής» ή «ΣΜΔΖ» νοείται η μέση χρονική διάρκεια έως τη νόμιμη λήξη όλων των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού του ΑΚΧΑ που αντικατοπτρίζει τις σχετικές συμμετοχές σε κάθε περιουσιακό στοιχείο·
21) «εναπομένουσα διάρκεια» νοείται ο εναπομένων χρόνος έως τη νόμιμη λήξη ενός τίτλου·
22) «ανοικτή πώληση» νοείται κάθε πώληση από ΑΚΧΑ ενός μέσου που το ΑΚΧΑ δεν κατέχει κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας πώλησης, συμπεριλαμβανομένης μιας πώλησης στην οποία, κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας πώλησης, το ΑΚΧΑ έχει δανειστεί ή έχει συμφωνήσει να δανειστεί το μέσο για παράδοση κατά τον διακανονισμό, όπου δεν περιλαμ¬βάνεται:
α) πώληση από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος βάσει συμφωνίας επαναγοράς όπου το ένα συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να πωλήσει στο άλλο μέρος έναν τίτλο σε καθορισμένη τιμή και το άλλο δεσμεύεται να του επαναπωλήσει τον τίτλο σε μεταγενέστερη ημερομηνία σε διαφορετική καθορισμένη τιμή· ή
β) σύναψη συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης ή άλλου συμβολαίου παραγώγων διά του οποίου συμφωνείται η πώληση τίτλων σε καθορισμένη τιμή σε κάποια μελλοντική ημερομηνία·
23) «διαχειριστής ΑΚΧΑ» νοείται, στην περίπτωση ΑΚΧΑ που είναι ΟΣΕΚΑ, η εταιρεία διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ ή, στην περίπτωση αυτοδιαχειριζόμενου ΟΣΕΚΑ, η επενδυτική εταιρεία του ΟΣΕΚΑ και, στην περίπτωση ΑΚΧΑ που είναι ΟΕΕ, ένας ΔΟΕΕ ή ένας ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση.

Άρθρο 3
Είδη AKXA

1. Τα AKXA ιδρύονται με μία από τις εξής μορφές:
α) ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ·
β) ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους·
γ) ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας.

2. Στην άδεια του AKXA αναφέρεται ρητά για ποιο εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 1 είδος AKXA πρόκειται.

Άρθρο 4
Χορήγηση άδειας σε ΑΚΧΑ


1. Κανένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων δεν ιδρύεται, προωθείται στην αγορά ή βρίσκεται υπό διαχείριση στην Ένωση ως ΑΚΧΑ χωρίς άδεια χορηγηθείσα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Η άδεια ισχύει για όλα τα κράτη μέλη.

2. Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που ζητά για πρώτη φορά άδεια ως ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ και ως AKXA σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εγκρίνεται ως ΑΚΧΑ όπως απαιτεί η διαδικασία αδειοδότησης των ΟΣΕΚΑ δυνάμει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
Όταν ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων έχει ήδη εγκριθεί ως ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, μπορεί να υποβάλει αίτηση για αδειοδότηση ως ΑΚΧΑ με τη διαδικασία των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

3. Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που είναι ΟΕΕ και που ζητά άδεια ως ΑΚΧΑ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εγκρίνεται ως ΑΚΧΑ σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης του άρθρου 5.

4. Κανένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων δεν εγκρίνεται ως ΑΚΧΑ ενόσω η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ δεν είναι πεπεισμένη ότι το ΑΚΧΑ θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

5. Για τους σκοπούς της έγκρισης ως ΑΚΧΑ, ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του όλα τα ακόλουθα έγγραφα:
α) τον κανονισμό κεφαλαίου ή τις καταστατικές πράξεις του AKXA και διευκρίνιση για ποιο, εκ των απαριθμουμένων στο άρθρο 3 παράγραφος 1, είδος AKXA πρόκειται·
β) ταυτότητα του διαχειριστή του AKXA·
γ) ταυτότητα του θεματοφύλακα·
δ) περιγραφή ή τυχόν πληροφορίες στη διάθεση των επενδυτών σχετικά με το ΑΚΧΑ·
ε) περιγραφή ή τυχόν πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των κεφαλαίων II έως VII·
στ) τυχόν άλλη πληροφορία ή έγγραφο που ζητείται από την αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ ώστε να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

6. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ σε τριμηνιαία βάση για τις άδειες που χορηγούνται ή ανακαλούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

7. Η ΕΑΚΑΑ τηρεί κεντρικό δημόσιο μητρώο στο οποίο προσδιορίζεται κάθε ΑΚΧΑ εγκεκριμένο δυνάμει του παρόντος κανονισμού και το είδος του σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, αν πρόκειται για βραχυπρόθεσμο ή πρότυπο ΑΚΧΑ, ο διαχειριστής του και η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ. Το μητρώο καθίσταται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 5
Διαδικασία χορήγησης άδειας σε ΑΚΧΑ τα οποία είναι ΟΕΕ

1. ΟΕΕ εγκρίνεται ως ΑΚΧΑ μόνο αν η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ εγκρίνει την αίτηση που έχει υποβάλει ΔΟΕΕ ήδη εγκεκριμένος δυνάμει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ για τη διαχείριση του AKXA που είναι ΟΕΕ και επίσης αν εγκρίνει τον κανονισμό κεφαλαίου και την εκλογή του θεματοφύλακα.

2. Κατά την υποβολή της αίτησης για τη διαχείριση του ΑΚΧΑ που είναι ΟΕΕ ο εγκεκριμένος ΔΟΕΕ παρέχει στην αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ τα εξής:
α) τη γραπτή συμφωνία με τον θεματοφύλακα·
β) πληροφορίες σχετικά με τις διευθετήσεις ανάθεσης αρμοδιοτήτων για το χαρτοφυλάκιο και τη διαχείριση κινδύνων και τη διοίκηση όσον αφορά τον ΟΕΕ·
γ) πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές, το προφίλ κινδύνου και άλλα χαρακτηριστικά των AKXA που είναι ΟΕΕ τα οποία ο ΔΟΕΕ διαχειρίζεται ή σκοπεύει να διαχειριστεί.
Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή του ΔΟΕΕ διευκρινίσεις και πληροφορίες για τα έγγραφα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο ή βεβαίωση για το αν το ΑΚΧΑ εμπίπτει στην άδεια διαχείρισης του ΔΟΕΕ. Η αρμόδια αρχή του ΔΟΕΕ υποχρεούται να απαντήσει εντός 10 εργάσιμων ημερών από το αίτημα.

3. Τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις στα έγγραφα της παραγράφου 2 κοινοποιούνται αμελλητί από τον ΔΟΕΕ στην αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ.

4. Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ απορρίπτει την αίτηση του ΔΟΕΕ μόνο στην περίπτωση που ισχύει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
α) ο ΔΟΕΕ δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό·
β) ο ΔΟΕΕ δεν συμμορφώνεται με την οδηγία 2011/61/ΕΕ·
γ) ο ΔΟΕΕ δεν έχει λάβει άδεια από την αρμόδια αρχή του να διαχειρίζεται ΑΚΧΑ·
δ) ο ΔΟΕΕ δεν έχει υποβάλει τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Πριν από την απόρριψη αίτησης η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ συνεννοείται με την αρμόδια αρχή του ΔΟΕΕ.

5. Η έγκριση ενός ΟΕΕ ως ΑΚΧΑ δεν υπόκειται σε απαίτηση ο ΟΕΕ να βρίσκεται υπό διαχείριση ΔΟΕΕ με άδεια λειτουργίας στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ ούτε σε απαίτηση ο ΔΟΕΕ να συνεχίσει ή να αναθέσει οποιεσδήποτε δραστηριότητες στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ.

6. Εντός δύο μηνών από την υποβολή πλήρους αίτησης ο ΔΟΕΕ ενημερώνεται για τη χορήγηση ή την απόρριψη της άδειας του ΟΕΕ ως ΑΚΧΑ.

7. Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας ενός ΟΕΕ ως ΑΚΧΑ εάν ο νόμος απαγορεύει σε ΟΕΕ να προωθεί στην αγορά μερίδια ή μετοχές του στο κράτος μέλος καταγωγής του.

Άρθρο 6
Χρήση της ονομασίας «ΑΚΧΑ»

1. ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ χρησιμοποιούν την ονομασία «αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς» ή «ΑΚΧΑ» σε σχέση με την ίδια την ύπαρξή τους ή τα μερίδια ή τις μετοχές που εκδίδουν μόνον όταν οι ΟΣΕΚΑ ή οι ΟΕΕ έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ δεν χρησιμοποιεί παραπλανητική ή ανακριβή ονομασία που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι είναι AKXA, εκτός εάν έχει εγκριθεί ως ΑΚΧΑ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ δεν έχει χαρακτηριστικά ουσιαστικώς παρεμφερή με αυτά του άρθρου 1 παράγραφος 1, εκτός εάν έχει εγκριθεί ως ΑΚΧΑ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2. Η χρήση της ονομασίας «αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς», «ΑΚΧΑ» ή άλλης ονομασίας που υποδηλώνει ότι ένας ΟΣΕΚΛ. ή ένας ΟΕΕ είναι ΑΚΧΑ συνεπάγεται τη χρήση του σε οποιαδήποτε εξωτερικά έγγραφα, ενημερωτικά δελτία, εκθέσεις, δηλώσεις, διαφημίσεις, ανακοινώσεις, επιστολές ή οποιοδήποτε άλλο υλικό απευθύνεται ή προορίζεται για διανομή σε υποψήφιους επενδυτές, μεριδιούχους, μετόχους ή αρμόδιες αρχές, σε γραπτή, προφορική, ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή.

Άρθρο 7
Ισχύοντες κανόνες

1. Το ΑΚΧΑ και ο διαχειριστής του τηρούν πάντα τον παρόντα κανονισμό.

2. Το ΑΚΧΑ που είναι ΟΣΕΚΑ και ο διαχειριστής του AKXA τηρούν πάντα τις απαιτήσεις της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.

3. Το ΑΚΧΑ που είναι ΟΕΕ και ο διαχειριστής του AKXA τηρούν πάντα τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.

4. Ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία απορρέουσα από τη μη τήρηση του παρόντος κανονισμού.

5. Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει ΑΚΧΑ να εφαρμόσουν επενδυτικά όρια αυστηρότερα του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Υποχρεώσεις σχετικά με τις επενδυτικές πολιτικές των ΑΚΧΑ

Ενότητα I
Γενικοί κανόνες και επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία

Άρθρο 8
Γενικές αρχές

1. Όταν ΑΚΧΑ περιλαμβάνει πλείονα επενδυτικά τμήματα, κάθε τμήμα θεωρείται χωριστό ΑΚΧΑ για τους σκοπούς των κεφαλαίων II έως VII.

2. Τα ΑΚΧΑ που εγκρίνονται ως ΟΣΕΚΑ δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις επενδυτικής πολιτικής των ΟΣΕΚΑ που καθορίζονται στα άρθρα 49 έως 50α, στο άρθρο 51 παράγραφος 2, και στα άρθρα 52 έως 57 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 9
Επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία

1. Ένα ΑΚΧΑ επενδύει μόνο σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και μόνον υπό τους όρους του παρόντος κανονισμού:
α) μέσα της χρηματαγοράς, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα χωριστά ή από κοινού από την Ένωση, από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις των κρατών μελών ή τις κεντρικές τράπεζές τους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα τρίτης χώρας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό στον οποίο ανήκει ένα ή περισσότερα κράτη μέλη·
β) επιλέξιμες τιτλοποιήσεις και εμπορικά χρεόγραφα προερχόμενα από τιτλοποίηση (ABCP)·
γ) καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα·
δ) χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα·
ε) συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης οι οποίες πληρούν τους όρους του άρθρου 14· στ) συμφωνίες επαναγοράς οι οποίες πληρούν τους όρους του άρθρου 15· ζ) μερίδια ή μετοχές άλλων ΑΚΧΑ.

2. Ένα ΑΚΧΑ δεν αναλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία πλην αυτών της παραγράφου 1·
β) ανοικτή πώληση οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα μέσα: μέσων της χρηματαγοράς, τιτλοποιήσεων, ABCP και μεριδίων ή μετοχών άλλων AKXA·
γ) άμεση ή έμμεση έκθεση σε μετοχές ή εμπορεύματα, μεταξύ άλλων μέσω παραγώγων, πιστοποιητικών που τα εκπροσωπούν, δεικτών που βασίζονται σε αυτά ή οποιουδήποτε άλλου μέσου που θα μπορούσε να τα εκθέσει σε αυτά·
δ) σύναψη συμφωνιών δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας που θα επιβάρυνε τα περιουσιακά στοιχεία του ΑΚΧΑ·
ε) δανειοληψία και δανειοδοσία μετρητών.

3. Ένα ΑΚΧΑ μπορεί να κατέχει δευτερεύοντα ρευστά διαθέσιμα σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

Άρθρο 10
Επιλέξιμα μέσα της χρηματαγοράς

1. Ένα μέσο της χρηματαγοράς είναι επιλέξιμο προς επένδυση από ΑΚΧΑ αν πληροί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες των μέσων της χρηματαγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α), β), γ) ή η) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·
β) παρουσιάζει ένα από τα ακόλουθα εναλλακτικά χαρακτηριστικά:
i) έχει νόμιμη λήξη 397 ή λιγότερων ημερών κατά την έκδοσή του·
ii) έχει εναπομένουσα διάρκεια 397 ή λιγότερων ημερών·
γ) ο εκδότης και η ποιότητα του μέσου της χρηματαγοράς έχουν λάβει ευνοϊκή αξιολόγηση σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 22·
δ) όταν AKXA επενδύει σε τιτλοποίηση ή σε ABCP, υπόκειται στις απαιτήσεις του άρθρου 11.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο β), τα πρότυπα ΑΚΧΑ επιτρέπεται επίσης να επενδύουν σε μέσα της χρηματαγοράς με εναπομένουσα διάρκεια μέχρι την ημερομηνία νόμιμης εξαγοράς μικρότερη ή ίση των δύο ετών, εφόσον ο χρόνος που απομένει μέχρι την επόμενη ημερομηνία επαναφοράς των επιτοκίων είναι 397 ημέρες ή λιγότερος. Για τον σκοπό αυτό, τα μέσα της χρηματαγοράς κυμαινόμενου επιτοκίου και τα μέσα της χρηματαγοράς σταθερού επιτοκίου που αντισταθμίζονται από συμφωνία ανταλλαγής επαναφέρονται σε επιτόκιο ή δείκτη επιτοκίου της χρηματαγοράς.

3. Η παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεν εφαρμόζεται σε μέσα της χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από την Ένωση, την κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα κράτους μέλους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Άρθρο 11
Επιλέξιμες τιτλοποιήσεις και ABCP

1. Τόσο η τιτλοποίηση όσο και το ABCP θεωρούνται επιλέξιμα για επενδύσεις από AKXA εφόσον η τιτλοποίηση ή το ABCP διαθέτει επαρκή ρευστότητα, έχει λάβει ευνοϊκή αξιολόγηση σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 22 και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) είναι τιτλοποίηση κατά την έννοια του άρθρου 13 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής (16)·
β) είναι ABCP που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο προγράμματος ABCP και:
i) υποστηρίζεται πλήρως από ρυθμιζόμενο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο καλύπτει όλους τους κινδύνους ρευστότητας, τους πιστωτικούς κινδύνους και οποιονδήποτε ουσιαστικό κίνδυνο απομείωσης, καθώς και τα τρέχοντα έξοδα συναλλαγής και τα τρέχοντα γενικότερα έξοδα του προγράμματος που αφορούν το ABCP, εφόσον είναι αναγκαίο για να εγγυηθεί στον επενδυτή την πλήρη καταβολή οποιουδήποτε ποσού στο πλαίσιο του ABCP·
ii) δεν αποτελεί επανατιτλοποίηση, και τα υποκείμενα ανοίγματα στην τιτλοποίηση στο επίπεδο κάθε συναλλαγής ABCP δεν περιλαμβάνουν καμία θέση τιτλοποίησης·
iii) δεν περιλαμβάνει συνθετική τιτλοποίηση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 242 σημείο 11) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
γ) είναι μια απλή, διαφανής και τυποποιημένη τιτλοποίηση (STS) ή ABCP.

2. Ένα βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ μπορεί να επενδύει στις τιτλοποιήσεις ή στα ABCP της παραγράφου 1, εφόσον πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:
α) η νόμιμη διάρκεια κατά την έκδοση των τιτλοποιήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) είναι δύο έτη ή λιγότερο και ο χρόνος που απομένει μέχρι την επόμενη ημερομηνία επανακαθορισμού του επιτοκίου είναι 397 ημέρες ή λιγότερο·
β) η νόμιμη διάρκεια κατά την έκδοση ή η εναπομένουσα διάρκεια των τιτλοποιήσεων ή των ABCP που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ) είναι 397 ημέρες ή λιγότερο·
γ) οι τιτλοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και γ) είναι μέσα με απόσβεση και έχουν ΣΜΔΖ δύο έτη ή λιγότερο.
(1) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα (ΕΕ L 11 της 17.1.2015, σ. 1).

3. Ένα πρότυπο ΑΚΧΑ μπορεί να επενδύει στις τιτλοποιήσεις ή στα ABCP που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:
α) η νόμιμη διάρκεια κατά την έκδοση ή η εναπομένουσα διάρκεια των τιτλοποιήσεων και των ABCP που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) είναι δύο έτη ή λιγότερο και ο χρόνος που απομένει μέχρι την επόμενη ημερομηνία επανακαθορισμού του επιτοκίου είναι 397 ημέρες ή λιγότερο·
β) οι τιτλοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και γ) είναι μέσα με απόσβεση και έχουν ΣΜΔΖ δύο έτη ή λιγότερο.

4. Η Επιτροπή εκδίδει, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προτεινόμενου κανονισμού για τιτλοποιήσεις STS, κατ' εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 45 για την τροποποίηση του παρόντος άρθρου μέσω της εισαγωγής διασταυρούμενης παραπομπής στα κριτήρια εντοπισμού των τιτλοποιήσεων STS και των ABCP στις αντίστοιχες διατάξεις του εν λόγω κανονισμού. Η τροποποίηση αρχίζει να ισχύει το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξης ή από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των αντίστοιχων διατάξεων του προτεινόμενου κανονισμού για τιτλοποιήσεις STS, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.
Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, τα κριτήρια εντοπισμού των τιτλοποιήσεων STS και των ABCP περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) απαιτήσεις σχετικά με την απλότητα της τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων του χαρακτήρα της ως τιτλοποίησης μέσω πραγματικής πώλησης και της τήρησης των προτύπων που αφορούν την αναδοχή των ανοιγμάτων·
β) απαιτήσεις σχετικά με την τυποποίηση της τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων διατήρησης κινδύνου·
γ) απαιτήσεις σχετικά με τη διαφάνεια της τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε δυνητικούς επενδυτές·
δ) για τα ABCP, επιπροσθέτως των στοιχείων α), β) και γ), απαιτήσεις που αφορούν τον χορηγό και τη στήριξη του προγράμματος ABCP από τον χορηγό.

Άρθρο 12
Επιλέξιμες καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα

Κατάθεση σε πιστωτικό ίδρυμα είναι επιλέξιμη για επένδυση από ΑΚΧΑ υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η κατάθεση είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση ή είναι δυνατόν να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή·
β) η κατάθεση καθίσταται ληξιπρόθεσμη το πολύ σε 12 μήνες·
γ) το πιστωτικό ίδρυμα έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος ή, αν το πιστωτικό ίδρυμα έχει την καταστατική του έδρα σε τρίτη χώρα, υπόκειται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας που θεωρούνται ισοδύναμοι εκείνων του ενωσιακού δικαίου σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 107 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Άρθρο 13
Επιλέξιμα χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα


Παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο είναι επιλέξιμο για επένδυση από ένα ΑΚΧΑ εάν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά όπως αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α), β) ή γ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή αν είναι εξωχρηματιστηριακό παράγωγο και υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το υποκείμενο του παράγωγου μέσου αποτελείται από τα επιτόκια, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, νομίσματα ή δείκτες που εκπροσωπούν μία από τις εν λόγω κατηγορίες·
β) το παράγωγο μέσο εξυπηρετεί μόνο τον σκοπό της αντιστάθμισης της διάρκειας και των κινδύνων επιτοκίου και συναλλαγ-ματικής ισοτιμίας που ενυπάρχουν σε άλλες επενδύσεις του ΑΚΧΑ·
γ) οι αντισυμβαλλόμενοι σε πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων είναι ιδρύματα υποκείμενα σε προληπτική ρύθμιση και εποπτεία και ανήκουν στις κατηγορίες που έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ·
δ) τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα υπόκεινται σε καθημερινή αξιόπιστη και επαληθεύσιμη αποτίμηση και μπορούν να πωλούνται, να ρευστοποιούνται ή να ακυρώνονται με αντισταθμιστική πράξη ανά πάσα στιγμή και σε δίκαιη τιμή ύστερα από πρωτοβουλία του ΑΚΧΑ.

Άρθρο 14
Επιλέξιμες συμφωνίες επαναγοράς


Η συμφωνία επαναγοράς είναι επιλέξιμη από τα ΑΚΧΑ όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) χρησιμοποιείται προσωρινώς, το πολύ για επτά εργάσιμες ημέρες, μόνο για διαχείριση ρευστότητας και όχι για επενδυτικούς σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους του στοιχείου γ)·
β) ο αντισυμβαλλόμενος ο οποίος λαμβάνει τα στοιχεία ενεργητικού που μεταβιβάζει το ΑΚΧΑ ως εξασφάλιση στο πλαίσιο της συμφωνίας επαναγοράς απαγορεύεται να πωλεί, να επενδύει, να δεσμεύει ή άλλως να μεταβιβάζει τα εν λόγω στοιχεία χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ΑΚΧΑ·
γ) τα μετρητά που λαμβάνει το ΑΚΧΑ στο πλαίσιο της συμφωνίας επαναγοράς μπορούν:
i) να τοποθετούνται σε καταθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ· ή
ii) να επενδύονται στα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 6, αλλά δεν επενδύονται με άλλον τρόπο στα επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο άρθρο 9, δεν μεταβιβάζονται και δεν επαναχρησιμο¬ποιούνται με άλλον τρόπο·
δ) τα μετρητά που λαμβάνει το ΑΚΧΑ ως τμήμα της συμφωνίας επαναγοράς δεν υπερβαίνουν το 10 % των περιουσιακών του στοιχείων·
ε) το ΑΚΧΑ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή με προειδοποίηση το πολύ δύο εργάσιμων ημερών.

Άρθρο 15
Επιλέξιμες συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης

1. Η συμφωνία αγοράς και επαναπώλησης είναι επιλέξιμη από ΑΚΧΑ εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το ΑΚΧΑ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή κατόπιν προειδοποίησης το πολύ δύο εργάσιμων ημερών·
β) η αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης είναι ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον ίση με την αξία των μετρητών που καταβλήθηκαν.

2. Τα περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνει το ΑΚΧΑ ως μέρος της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης είναι μέσα της χρηματαγοράς τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 10.
Τα περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνει το ΑΚΧΑ ως μέρος της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης δεν πωλούνται, επανεπεν- δύονται, δεσμεύονται ή άλλως μεταβιβάζονται.

3. Τιτλοποιήσεις και ABCP δεν λαμβάνονται από το ΑΚΧΑ ως μέρος της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης.

4. Τα περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνει ένα ΑΚΧΑ ως μέρος της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης είναι επαρκώς διαφοροποιημένα με μέγιστη έκθεση σε έναν συγκεκριμένο εκδότη της τάξης του 15 % της ΚΑΕ του ΑΚΧΑ, εκτός αν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μέσων της χρηματαγοράς που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 17 παράγραφος 7. Επιπλέον, τα περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνει ένα ΑΚΧΑ στο πλαίσιο της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης εκδίδονται από φορέα ο οποίος είναι ανεξάρτητος από τον αντισυμβαλλόμενο και δεν αναμένεται να εμφανίσει υψηλή συσχέτιση με την απόδοση του αντισυμβαλλομένου.

5. ΑΚΧΑ που συνάπτει συμφωνία αγοράς και επαναπώλησης διασφαλίζει ότι είναι σε θέση να αποσύρει ανά πάσα στιγμή το συνολικό ποσό των μετρητών είτε σε δεδουλευμένη βάση είτε εφαρμόζοντας τη μέθοδο της αποτίμησης σε αγοραίες τιμές. Όταν τα μετρητά μπορούν να αποσυρθούν ανά πάσα στιγμή με αποτίμηση σε αγοραίες τιμές, η αξία της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης βάσει των τιμών της αγοράς χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ΚΑΕ του ΑΚΧΑ.

6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ένα ΑΚΧΑ μπορεί να λαμβάνει ως μέρος συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης ρευστές κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς πλην εκείνων που πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 10, εφόσον αυτά τα περιουσιακά στοιχεία πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από την Ένωση, από κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα κράτους μέλους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει ευνοϊκή αξιολόγηση σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 22·
β) έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα τρίτης χώρας, εφόσον έχουν λάβει ευνοϊκή αξιολόγηση σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 22.
Τα περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνονται ως μέρος της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου αποκαλύπτονται σε επενδυτές ΑΚΧΑ σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17).
Τα περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνονται ως μέρος της συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 17 παράγραφος 7.

7. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 45 με σκοπό να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες ρευστότητας που ισχύουν για τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 6 και ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις πιστοληπτικής ποιότητας που εφαρμόζονται στα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 6 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου.
Για τους σκοπούς αυτούς, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 509 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Η Επιτροπή εγκρίνει την κατ' εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο το αργότερο στις 21 Ιανουαρίου 2018.

Άρθρο 16
Επιλέξιμα μερίδια ή μετοχές AKXA

1. Ένα ΑΚΧΑ μπορεί να αγοράσει τα μερίδια ή τις μετοχές οποιουδήποτε άλλου ΑΚΧΑ (ΑΚΧΑ-στόχος) υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν μπορεί περισσότερο από το 10 % των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ-στόχου, σύμφωνα με τον κανονισμό κεφαλαίου ή τις καταστατικές πράξεις του, να επενδυθεί συνολικά σε μερίδια ή μετοχές άλλων ΑΚΧΑ·
β) το ΑΚΧΑ-στόχος δεν κατέχει μερίδια ή μετοχές στο ΑΚΧΑ-αγοραστή.
Ένα ΑΚΧΑ του οποίου έχουν αγοραστεί μετοχές και μερίδια δεν επενδύει στο AKXA-αγοραστή καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία το AKXA-αγοραστής κατέχει σε αυτό μερίδια ή μετοχές.

2. Ένα ΑΚΧΑ μπορεί να αγοράσει τα μερίδια ή τις μετοχές άλλου ΑΚΧΑ εφόσον δεν έχει επενδυθεί περισσότερο από το 5 % των περιουσιακών του στοιχείων σε μερίδια και μετοχές ενός μόνο ΑΚΧΑ.

3. Ένα ΑΚΧΑ δεν μπορεί συνολικά να επενδύει περισσότερο από το 17,5 % των περιουσιακών του στοιχείων σε μερίδια ή μετοχές άλλων AKXA.

4. Μερίδια ή μετοχές άλλων AKXA είναι επιλέξιμα για επένδυση από ΑΚΧΑ εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το ΑΚΧΑ-στόχος έχει εγκριθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού·
β) αν το ΑΚΧΑ-στόχος τελεί υπό τη διαχείριση, είτε άμεσα είτε μέσω διατάκτη, του ίδιου διαχειριστή με τον διαχειριστή του AKXA-αγοραστή ή υπό τη διαχείριση οποιασδήποτε άλλης εταιρείας με την οποία συνδέεται ο διαχειριστής του AKXA- αγοραστή με κοινή διαχείριση ή κοινό έλεγχο ή με ουσιώδη άμεση ή έμμεση διακράτηση, ο διαχειριστής του AKXA-στόχου ή η εν λόγω άλλη εταιρεία απαγορεύεται να επιβάλλει τέλη εγγραφής ή προμήθειας εξαγοράς για την επένδυση του ΑΚΧΑ- αγοραστή στα μερίδια ή στις μετοχές του ΑΚΧΑ-στόχου·
γ) αν ένα ΑΚΧΑ επενδύει τουλάχιστον το 10 % των περιουσιακών του στοιχείων σε μερίδια ή μετοχές άλλων ΑΚΧΑ:
i) στο ενημερωτικό δελτίο του εν λόγω AKXA γνωστοποιείται το μέγιστο επίπεδο των τελών διαχείρισης που μπορούν να επιβληθούν στο ίδιο το ΑΚΧΑ και στα άλλα ΑΚΧΑ στα οποία επενδύει· και
ii) στην ετήσια έκθεσή του αναφέρεται το μέγιστο ποσοστό των τελών διαχείρισης που επιβάλλονται στο ίδιο το ΑΚΧΑ και στα άλλα ΑΚΧΑ στα οποία επενδύει.

5. Οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για ΑΚΧΑ το οποίο είναι ΟΕΕ που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 5, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το ΑΚΧΑ διατίθεται στο εμπόριο αποκλειστικά και μόνο μέσω καθεστώτος αποταμίευσης εργαζομένων το οποίο διέπεται από το εθνικό δίκαιο και έχει μόνο φυσικά πρόσωπα ως επενδυτές·
β) το καθεστώς αποταμίευσης εργαζομένων που αναφέρεται στο στοιχείο α) επιτρέπει απλώς στους επενδυτές να ανακτούν την επένδυσή τους υπό περιοριστικούς όρους εξαγοράς που καθορίζονται στο εθνικό δίκαιο και σύμφωνα με τους οποίους οι εξαγορές μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο υπό ορισμένες συνθήκες που δεν συνδέονται με τις εξελίξεις της αγοράς.
Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ένα ΑΚΧΑ που είναι ΟΣΕΚΑ που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, μπορεί να αποκτά μερίδια ή μετοχές άλλων ΑΚΧΑ σύμφωνα με το άρθρο 55 ή το άρθρο 58 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το ΑΚΧΑ διατίθεται στο εμπόριο αποκλειστικά και μόνο μέσω καθεστώτος αποταμίευσης εργαζομένων το οποίο διέπεται από το εθνικό δίκαιο και έχει μόνο φυσικά πρόσωπα ως επενδυτές·
β) το καθεστώς αποταμίευσης εργαζομένων που αναφέρεται στο στοιχείο α) επιτρέπει απλώς στους επενδυτές να ανακτούν την επένδυσή τους υπό περιοριστικούς όρους εξαγοράς που καθορίζονται στο εθνικό δίκαιο και σύμφωνα με τους οποίους οι εξαγορές μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο υπό ορισμένες συνθήκες που δεν συνδέονται με τις εξελίξεις της αγοράς.

6. Τα βραχυπρόθεσμα ΑΚΧΑ μπορούν να επενδύουν μόνο σε μερίδια ή μετοχές άλλων βραχυπρόθεσμων ΑΚΧΑ.

7. Τα πρότυπα ΑΚΧΑ μπορούν να επενδύουν σε μερίδια ή μετοχές βραχυπρόθεσμων ΑΚΧΑ και πρότυπων ΑΚΧΑ.

Ενότητα II
Διατάξεις για τις επενδυτικές πολιτικές

Άρθρο 17
Διαφοροποίηση

1. Ένα ΑΚΧΑ δεν επενδύει:
α) άνω του 5 % των περιουσιακών του στοιχείων σε μέσα της χρηματαγοράς, τιτλοποιήσεις και ABCP που εκδίδονται από τον ίδιο φορέα·
β) άνω του 10 % των περιουσιακών του στοιχείων σε καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, εκτός εάν η δομή του τραπεζικού τομέα του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το AKXA χαρακτηρίζεται από έλλειψη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιείται η απαίτηση διαφοροποίησης, και δεν είναι οικονομικά εφικτό για το AKXA να πραγματοποιεί καταθέσεις σε άλλο κράτος μέλος, οπότε έως και 15 % των περιουσιακών του στοιχείων μπορεί να κατατίθεται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α), τα ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ μπορούν να επενδύουν έως το 10 % των περιουσιακών τους στοιχείων σε μέσα της χρηματαγοράς, τιτλοποιήσεις και ABCP που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό, εφόσον η συνολική αξία αυτών των μέσων χρηματαγοράς, τιτλοποιήσεων και ABCP που κατέχουν τα ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ σε κάθε εκδοτικό φορέα στον οποίο επενδύουν άνω του 5 % των περιουσιακών τους στοιχείων δεν υπερβαίνει το 40 % της αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων.

3. Μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής της κατ' εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 το σύνολο όλων των ανοιγμάτων σε τιτλοποιήσεις και ABCP του AKXA δεν υπερβαίνει το 15 % των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ.
Από την ημερομηνία εφαρμογής της κατ' εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 το σύνολο όλων των ανοιγμάτων του ΑΚΧΑ σε τιτλοποιήσεις και ABCP δεν υπερβαίνει το 20 % των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ, όπου έως το 15 % των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ μπορεί να επενδύεται σε τιτλοποιήσεις και ABCP που δεν πληρούν τα κριτήρια εντοπισμού των τιτλοποιήσεων STS και των ABCP.

4. Η συνολική έκθεση σε κίνδυνο στον ίδιο αντισυμβαλλόμενο του ΑΚΧΑ που προκύπτει από συναλλαγές σε εξωχρηματι- στηριακά παράγωγα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 δεν υπερβαίνει το 5 % των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ.

5. Το συνολικό ποσό των μετρητών που παρέχονται στον ίδιο αντισυμβαλλόμενο του ΑΚΧΑ σε συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης δεν υπερβαίνει το 15 % των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ.

6. Παρά τα επιμέρους όρια των παραγράφων 1 και 4, το ΑΚΧΑ δεν συνδυάζει, εάν αυτό θα οδηγούσε σε επενδύσεις άνω του 15 % των περιουσιακών του στοιχείων στον ίδιο οργανισμό, οποιαδήποτε από τα ακόλουθα:
α) επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς, τιτλοποιήσεις και ABCP που εκδίδονται από τον εν λόγω οργανισμό·
β) καταθέσεις στον εν λόγω οργανισμό·
γ) εξωχρηματιστηριακά χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα που ενέχουν κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου για έκθεση στον εν λόγω οργανισμό.
Κατά παρέκκλιση από την απαίτηση διαφοροποίησης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, εάν η δομή της χρηματοπιστωτικής αγοράς του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το AKXA δεν έχει επαρκή βιώσιμα πιστωτικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιείται η εν λόγω απαίτηση διαφοροποίησης, και εάν δεν είναι οικονομικά εφικτό για το AKXA να χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε άλλο κράτος μέλος, το AKXA μπορεί να συνδυάζει τα είδη επενδύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως γ) για επενδύσεις που δεν υπερβαίνουν το 20 % των περιουσιακών του στοιχείων στον ίδιο φορέα.

7. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α), η αρμόδια αρχή ενός ΑΚΧΑ μπορεί να επιτρέπει σε ΑΚΧΑ να επενδύει σύμφωνα με την αρχή της διασποράς κινδύνου μέχρι το 100 % των περιουσιακών του στοιχείων σε διάφορα μέσα της χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα χωριστά ή από κοινού από την Ένωση, από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις των κρατών μελών ή τις κεντρικές τράπεζές τους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα τρίτης χώρας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό στον οποίο ανήκει ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.
Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνον εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το ΑΚΧΑ κατέχει μέσα της χρηματαγοράς από τουλάχιστον έξι διαφορετικές εκδόσεις από τον εκδότη·
β) το ΑΚΧΑ περιορίζει τις επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς από την ίδια έκδοση στο ανώτατο όριο του 30 % των περιουσιακών του στοιχείων·
γ) το ΑΚΧΑ κάνει ρητή μνεία στον κανονισμό κεφαλαίου ή στις καταστατικές πράξεις του όλων των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο διοικήσεων, ιδρυμάτων και οργανισμών που εκδίδουν ή εγγυώνται ατομικώς ή αλληλεγγύως μέσα της χρηματαγοράς στα οποία προτίθεται να επενδύσει περισσότερο από το 5 % των περιουσιακών του στοιχείων·
δ) το ΑΚΧΑ περιλαμβάνει εμφανή δήλωση στο ενημερωτικό δελτίο του και στις ανακοινώσεις εμπορικής προώθησης εφιστώντας την προσοχή στη χρήση της παρέκκλισης αυτής και υποδεικνύοντας όλες τις διοικήσεις, όλα τα ιδρύματα και όλους τους οργανισμούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο οι οποίοι εκδίδουν ή εγγυώνται ατομικώς ή αλληλεγγύως μέσα της χρηματαγοράς στα οποία προτίθεται να επενδύσει περισσότερο από το 5 % των περιουσιακών του στοιχείων.

8. Παρά τα επιμέρους όρια της παραγράφου 1, ένα AKXA δεν μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 10 % των περιουσιακών του στοιχείων σε ομολογίες που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος και υπόκειται διά νόμου σε ειδικό κρατικό έλεγχο που αποβλέπει στην προστασία των ομολογιούχων αυτών.
Συγκεκριμένα, τα ποσά που προκύπτουν από την έκδοση αυτών των ομολογιών επενδύονται σύμφωνα με τον νόμο σε περιουσιακά στοιχεία τα οποία, καθ' όλο το διάστημα ισχύος των ομολογιών, μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις ομολογίες και τα οποία, σε περίπτωση χρεοκοπίας του εκδότη, θα χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την εξόφληση του αρχικού κεφαλαίου και για την καταβολή των δεδουλευμένων τόκων.
Όταν ένα AKXA επενδύει άνω του 5 % των περιουσιακών του στοιχείων στις ομολογίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη, η συνολική αξία αυτών των επενδύσεων δεν υπερβαίνει το 40 % της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του AKXA.

9. Παρά τα επιμέρους όρια που θέτει η παράγραφος 1, ένα ΑΚΧΑ δεν μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 20 % των περιουσιακών του στοιχείων σε ομολογίες που εκδίδονται από το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα εάν πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ή στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων επενδύσεων στα περιουσιακά του στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου.
Όταν ένα AKXA επενδύει άνω του 5 % των περιουσιακών του στοιχείων στις ομολογίες του πρώτου εδαφίου οι οποίες έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη, η συνολική αξία αυτών των επενδύσεων δεν υπερβαίνει το 60 % της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του AKXA, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων επενδύσεων στα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 8, τηρουμένων των ορίων που ορίζονται σε αυτήν.

10. Εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στην ίδια ομάδα για τους σκοπούς των ενοποιημένων λογαριασμών, κατά την οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18) ή σύμφωνα με τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισμός για τον υπολογισμό των ορίων των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 18
Συγκέντρωση

1. Το ΑΚΧΑ δεν κατέχει περισσότερο από το 10 % των μέσων της χρηματαγοράς, των τιτλοποιήσεων και των ABCP που εκδίδονται από έναν μεμονωμένο φορέα.

2. Το όριο της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται όσον αφορά την κατοχή μέσων χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από την Ένωση, από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις των κρατών μελών ή τις κεντρικές τράπεζές τους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα τρίτης χώρας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό στον οποίο ανήκει ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Ενότητα ΙΙΙ
Πιστοληπτική ποιότητα μέσων της χρηματαγοράς, τιτλοποιήσεων και ABCP

Άρθρο 19
Εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας

1. Ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ θεσπίζει και εφαρμόζει συστηματικώς συνετή εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστολη-πτικής ποιότητας για τον προσδιορισμό της πιστοληπτικής ποιότητας των μέσων της χρηματαγοράς, των τιτλοποιήσεων και των ABCP, λαμβάνοντας υπόψη τον εκδότη του μέσου και τα χαρακτηριστικά του ίδιου του μέσου.

2. Ο διαχειριστής ΑΚΧΑ εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας είναι ποιοτικά επαρκείς, επικαιροποιημένες και προέρχονται από αξιόπιστες πηγές.

3. Η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε συνετή, συστηματική και συνεχή μεθοδολογία αξιολόγησης. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται επικυρώνεται από τον διαχειριστή ΑΚΧΑ με βάση τα ιστορικά δεδομένα και τις εμπειρικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένου ελέγχου εκ των υστέρων.

4. Ο διαχειριστής ΑΚΧΑ εξασφαλίζει ότι η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας συμμορφώνεται με όλες τις ακόλουθες γενικές αρχές:
α) πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία συγκέντρωσης και επικαιροποίησης των κατάλληλων πληροφοριών για τον εκδότη και για τα χαρακτηριστικά του μέσου·
β) πρέπει να εγκρίνονται και να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ποιότητας βασίζεται σε λεπτομερή ανάλυση των διαθέσιμων και κατάλληλων πληροφοριών και περιλαμβάνει κάθε παράγοντα καθοριστικό για την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη και την πιστοληπτική ποιότητα του μέσου·
γ) η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς και όλες οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ποιότητας πρέπει να εξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση·
δ) ενώ δεν πρέπει να υπάρχει μηχανιστική υπερεξάρτηση από εξωτερικές αξιολογήσεις σύμφωνα με το άρθρο 5α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, ο διαχειριστής ενός ΑΚΧΑ προβαίνει σε νέα αξιολόγηση της πιστοληπτικής ποιότητας μέσου της χρηματαγοράς, τιτλοποίησης και ABCP όταν υπάρχει ουσιώδης μεταβολή που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην υφιστάμενη αξιολόγηση του μέσου·
ε) η μεθοδολογία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας πρέπει να επανεξετάζεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση από τον διαχειριστή AKXA για να διαπιστωθεί αν εξακολουθεί να είναι κατάλληλη για το τρέχον χαρτοφυλάκιο και τις εξωτερικές συνθήκες, και η επανεξέταση διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή του διαχειριστή του AKXA. Αν ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ αντιληφθεί σφάλματα στη μεθοδολογία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας ή στην εφαρμογή της, τα διορθώνει αμέσως·
στ) όταν αλλάζουν η μεθοδολογία, τα πρότυπα ή οι βασικές παραδοχές που χρησιμοποιούνται στην εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας, ο διαχειριστής ΑΚΧΑ πρέπει να επανεξετάζει όλες τις σχετικές εσωτερικές αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ποιότητας το συντομότερο δυνατόν.

Άρθρο 20
Εσωτερική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ποιότητας

1. Ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ εφαρμόζει τη διαδικασία του άρθρου 19 προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η πιστοληπτική ποιότητα ενός μέσου της χρηματαγοράς, τιτλοποίησης ή ABCP λαμβάνει ευνοϊκή αξιολόγηση. Όταν ένας οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας εγγεγραμμένος και πιστοποιημένος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 έχει παράσχει αξιολόγηση του εν λόγω μέσου χρηματαγοράς, ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ μπορεί να λαμβάνει υπόψη του αυτήν την αξιολόγηση και συμπληρωματικές πληροφορίες και αναλύσεις στην εσωτερική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ποιότητας, χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά ή μηχανιστικά σε αυτές τις αξιολογήσεις σύμφωνα με το άρθρο 5α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009.

2. Στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ποιότητας λαμβάνονται υπόψη τουλάχιστον οι εξής παράγοντες και γενικές αρχές:
α) η ποσοτικοποίηση του κινδύνου πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη και του σχετικού κινδύνου αθέτησης των υποχρεώσεων του εκδότη και του μέσου·
β) ποιοτικοί δείκτες σχετικά με τον εκδότη του μέσου, μεταξύ άλλων και υπό το φως της μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης της αγοράς·
γ) η βραχυπρόθεσμη φύση των μέσων της χρηματαγοράς·
δ) η κατηγορία των περιουσιακών στοιχείων στην οποία εντάσσεται το μέσο·
ε) το είδος του εκδότη, με διάκριση τουλάχιστον των ακόλουθων ειδών εκδοτών: εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών διοικήσεων, χρηματοπιστωτικών και μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών·
στ) για τα δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα, ο λειτουργικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου που ενέχει η δομημένη χρηματοπιστωτική συναλλαγή και, σε περίπτωση ανοίγματος σε τιτλοποιήσεις, ο πιστωτικός κίνδυνος του εκδότη, η δομή της τιτλοποίησης και ο πιστωτικός κίνδυνος των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων·
ζ) το προφίλ ρευστότητας του μέσου.
Ο διαχειριστής ΑΚΧΑ μπορεί, εκτός από τους παράγοντες και τις γενικές αρχές της παρούσας παραγράφου, να λαμβάνει υπόψη προειδοποιήσεις και δείκτες όταν προσδιορίζει την πιστοληπτική ποιότητα ενός από τα μέσα της χρηματαγοράς του άρθρου 17 παράγραφος 7.

Άρθρο 21
Τεκμηρίωση

1. Ο διαχειριστής ΑΚΧΑ τεκμηριώνει την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας του ταμείου και τις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ποιότητας. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία σχεδιασμού και λειτουργίας της διαδικασίας αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας, με τρόπο που να επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να κατανοούν και να αξιολογούν την ορθότητα της αξιολόγησης·
β) τη λογική και την ανάλυση που στηρίζουν την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ποιότητας καθώς και την επιλογή του διαχειριστή του AKXA για τα κριτήρια και τη συχνότητα του ελέγχου της αξιολόγησης·
γ) όλες τις σημαντικές μεταβολές στη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας και τις αιτίες αυτών των μεταβολών·
δ) την οργάνωση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας και την εσωτερική δομή ελέγχου·
ε) τα πλήρη εσωτερικά ιστορικά δεδομένα για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ποιότητας των μέσων, των εκδοτών και, κατά περίπτωση, των αποδεκτών εγγυητών·
στ) το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας.

2. O διαχειριστής AKXA φυλάσσει όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τουλάχιστον τρεις πλήρεις ετήσιες λογιστικές περιόδους.

3. Η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας περιγράφεται λεπτομερώς στον κανονισμό κεφαλαίου ή στις καταστατικές πράξεις του ΑΚΧΑ και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διατίθενται κατόπιν αιτήματος προς τις αρμόδιες αρχές του ΑΚΧΑ και τις αρμόδιες αρχές του διαχειριστή του ΑΚΧΑ.

Άρθρο 22
Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ποιότητας

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 45, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, με σκοπό την αποσαφήνιση των ακόλουθων σημείων:
α) των κριτηρίων για την επικύρωση της μεθοδολογίας αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3·
β) των κριτηρίων για τον προσδιορισμό της ποσοτικοποίησης του πιστωτικού κινδύνου και του σχετικού κινδύνου αθέτησης των υποχρεώσεων του εκδότη και του μέσου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο α)·
γ) των κριτηρίων για τον καθορισμό ποιοτικών δεικτών σχετικά με τον εκδότη του μέσου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο β)·
δ) της έννοιας της ουσιώδους μεταβολής κατά το άρθρο 19 παράγραφος 4 στοιχείο δ).

Άρθρο 23
Οργάνωση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας

1. H εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας εγκρίνεται από την ανώτατη διοίκηση, το διοικητικό συμβούλιο και, εφόσον υφίσταται, την εποπτική λειτουργία του διαχειριστή ενός ΑΚΧΑ.
Τα εν λόγω μέρη κατανοούν επαρκώς την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας και τη μεθοδολογία που εφαρμόζει ο διαχειριστής ενός AKXA, όπως επίσης κατανοούν λεπτομερώς τις σχετικές εκθέσεις.

2. O διαχειριστής ενός AKXA υποβάλλει έκθεση στα μέρη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σχετικά με το προφίλ πιστωτικού κινδύνου του AKXA, με βάση ανάλυση των εσωτερικών αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ποιότητας του AKXA. Η συχνότητα των εκθέσεων εξαρτάται από τη σημασία και το είδος των πληροφοριών και είναι τουλάχιστον ετήσια.

3. Η ανώτατη διοίκηση εξασφαλίζει ότι η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας λειτουργεί πάντοτε σωστά.
Η ανώτατη διοίκηση ενημερώνεται τακτικά για την εκτέλεση των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας, τους τομείς στους οποίους εντοπίστηκαν ελλείψεις, καθώς και την πορεία των προσπαθειών και των δράσεων προς θεραπεία των δυσλειτουργιών.

4. Οι εσωτερικές αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ποιότητας και οι περιοδικές αναθεωρήσεις τους από τον διαχειριστή ΑΚΧΑ δεν πραγματοποιούνται από άτομα που ασκούν τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ΑΚΧΑ ή είναι υπεύθυνα για αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Υποχρεώσεις σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων των ΑΚΧΑ

Άρθρο 24
Κανόνες χαρτοφυλακίου για βραχυπρόθεσμα ΑΚΧΑ

1. Ένα βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ συμμορφώνεται σε διαρκή βάση με όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις του χαρτοφυλακίου:
α) το χαρτοφυλάκιό του πρέπει να έχει ΣΜΛ που δεν υπερβαίνει τις 60 ημέρες·
β) το χαρτοφυλάκιό του πρέπει να έχει ΣΜΔΖ που δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες, με την επιφύλαξη του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου·
γ) όσον αφορά τα ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας και τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους, τουλάχιστον το 10 % των περιουσιακών τους στοιχείων πρέπει να αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία ημερήσιας ωρίμανσης, συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης που μπορούν να τερματιστούν με προειδοποίηση μίας εργάσιμης ημέρας ή μετρητά που μπορούν να αποσυρθούν με προειδοποίηση μίας εργάσιμης ημέρας. Τα ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας και τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους δεν πρέπει να αγοράζουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, εκτός περιουσιακών στοιχείων ημερήσιας ωρίμανσης όταν η εν λόγω αγορά έχει ως αποτέλεσμα το εν λόγω ΑΚΧΑ να επενδύει λιγότερο από το 10 % του χαρτοφυλακίου του σε περιουσιακά στοιχεία ημερήσιας ωρίμανσης·
δ) όσον αφορά τα βραχυπρόθεσμα ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ, τουλάχιστον το 7,5 % των περιουσιακών στοιχείων του πρέπει να αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία ημερήσιας ωρίμανσης, συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης που μπορούν να τερματιστούν με προηγούμενη προειδοποίηση μίας εργάσιμης ημέρας ή μετρητά που μπορούν να αποσυρθούν με προειδο-ποίηση μίας εργάσιμης ημέρας. Τα βραχυπρόθεσμα ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ δεν πρέπει να αγοράζουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, εκτός περιουσιακών στοιχείων ημερήσιας ωρίμανσης, όταν η εν λόγω αγορά έχει ως αποτέλεσμα το εν λόγω ΑΚΧΑ να επενδύει λιγότερο από το 7,5 % του χαρτοφυλακίου του σε περιουσιακά στοιχεία ημερήσιας ωρίμανσης·
ε) όσον αφορά τα ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας και τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους, τουλάχιστον το 30 % των περιουσιακών στοιχείων τους πρέπει να αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης, συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης που μπορούν να τερματιστούν με προειδοποίηση πέντε εργάσιμων ημερών ή μετρητά που μπορούν να αποσυρθούν με προηγούμενη προειδοποίηση πέντε εργάσιμων ημερών. Τα ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας και τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους δεν πρέπει να αγοράζουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, εκτός περιουσιακών στοιχείων εβδομαδιαίας ωρίμανσης, όταν η εν λόγω αγορά έχει ως αποτέλεσμα το εν λόγω ΑΚΧΑ να επενδύει λιγότερο από το 30 % του χαρτοφυλακίου του σε περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης·
στ) όσον αφορά τα βραχυπρόθεσμα ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ, τουλάχιστον το 15 % των περιουσιακών στοιχείων τους πρέπει να αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης, συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης που μπορούν να τερματιστούν με προειδοποίηση πέντε εργάσιμων ημερών ή μετρητά που μπορούν να αποσυρθούν με προηγούμενη προειδοποίηση πέντε εργάσιμων ημερών. Τα βραχυπρόθεσμα ΑΚΧΑ δεν πρέπει να αγοράζουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, εκτός περιουσιακών στοιχείων εβδομαδιαίας ωρίμανσης, όταν η εν λόγω αγορά έχει ως αποτέλεσμα το εν λόγω ΑΚΧΑ να επενδύει λιγότερο από το 15 % του χαρτοφυλακίου του σε περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης·
ζ) για τον σκοπό του υπολογισμού που αναφέρεται στο στοιχείο ε), τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 7, τα οποία είναι άκρως ρευστοποιήσιμα και μπορούν να εξαγοραστούν και να διακανονιστούν εντός μίας εργάσιμης ημέρας και τα οποία έχουν εναπομένουσα διάρκεια έως 190 ημέρες, μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης ενός ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας και ενός ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 17,5 % των περιουσιακών στοιχείων του·
η) για τον σκοπό του υπολογισμού που αναφέρεται στο στοιχείο στ), μέσα της χρηματαγοράς ή μερίδια ή μετοχές άλλων AKXA μπορούν να περιλαμβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης βραχυπρόθεσμου ΑΚΧΑ κυμαινόμενης ΚΑΕ, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 7,5 % των περιουσιακών στοιχείων του, εφόσον μπορούν να εξαγοράζονται και να διακανονίζονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών.
Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, κατά τον υπολογισμό της ΣΜΔΖ για τους τίτλους, περιλαμβανομένων των δομημένων χρηματοπιστωτικών μέσων, ένα βραχυπρόθεσμο AKXA βασίζει τον υπολογισμό της ληκτότητας στην εναπομένουσα διάρκεια μέχρι τη νόμιμη εξαγορά των μέσων. Ωστόσο, αν ένα χρηματοπιστωτικό μέσο εμπεριέχει δικαίωμα προαίρεσης για πώληση, ένα βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ μπορεί να βασίζει τον υπολογισμό της ληκτότητας στην ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος πώλησης αντί για την εναπομένουσα διάρκεια, αλλά μόνο εάν πληρούνται πάντα όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
i) το δικαίωμα προαίρεσης για πώληση μπορεί να ασκηθεί ελεύθερα από το βραχυπρόθεσμο AKXA κατά την ημερομηνία άσκησής του·
ii) η τιμή άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για πώληση παραμένει παραπλήσια της αναμενόμενης τιμής του μέσου κατά την ημερομηνία άσκησης·
iii) η στρατηγική επενδύσεων του βραχυπρόθεσμου ΑΚΧΑ υποδηλώνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης κατά την ημερομηνία άσκησης.
Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, κατά τον υπολογισμό της ΣΜΔΖ για τιτλοποιήσεις και ABCP ένα βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ μπορεί, αντίθετα με όσα προβλέπονται, στην περίπτωση μέσων με απόσβεση, να βασίζει τον υπολογισμό της ληκτότητας σε ένα από τα ακόλουθα:
i) στο συμβατικό προφίλ απόσβεσης των εν λόγω μέσων·
ii) στο προφίλ απόσβεσης των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων από τα οποία προέρχονται οι ταμειακές ροές για την εξαγορά αυτών των μέσων.

2. Εάν γίνει υπέρβαση των ορίων του παρόντος άρθρου, για λόγους που εκφεύγουν του ελέγχου του ΑΚΧΑ ή ως αποτέλεσμα της άσκησης δικαιωμάτων εγγραφής ή εξαγοράς, το εν λόγω ΑΚΧΑ υιοθετεί ως πρωταρχικό στόχο τη διόρθωση της κατάστασης αυτής, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη του το συμφέρον των μεριδιούχων ή μετόχων του.

3. Όλα τα ΑΚΧΑ που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού μπορούν να πάρουν τη μορφή βραχυπρόθεσμων ΑΚΧΑ.

Άρθρο 25
Κανόνες χαρτοφυλακίου για πρότυπα ΑΚΧΑ

1. Ένα πρότυπο ΑΚΧΑ συμμορφώνεται σε διαρκή βάση με όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) το χαρτοφυλάκιό του πρέπει να έχει ανά πάσα στιγμή ΣΜΛ που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες·
β) το χαρτοφυλάκιό του πρέπει να έχει ανά πάσα στιγμή ΣΜΔΖ που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες, με την επιφύλαξη του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου·
γ) τουλάχιστον το 7,5 % των περιουσιακών στοιχείων του πρέπει να αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία ημερήσιας ωρίμανσης, συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης που μπορούν να τερματιστούν με προειδοποίηση μίας εργάσιμης ημέρας ή μετρητά που μπορούν να αποσυρθούν με προειδοποίηση μίας εργάσιμης ημέρας. Ένα πρότυπο ΑΚΧΑ δεν πρέπει να αγοράζει κανένα περιουσιακό στοιχείο, εκτός περιουσιακών στοιχείων ημερήσιας ωρίμανσης, όταν η εν λόγω αγορά θα είχε ως αποτέλεσμα το εν λόγω ΑΚΧΑ να επενδύει λιγότερο από το 7,5 % του χαρτοφυλακίου του σε περιουσιακά στοιχεία ημερήσιας ωρίμανσης·
δ) τουλάχιστον το 15 % των περιουσιακών στοιχείων του πρέπει να αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης, συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης που μπορούν να τερματιστούν με προειδοποίηση πέντε εργάσιμων ημερών ή μετρητά που μπορούν να αποσυρθούν με προηγούμενη προειδοποίηση πέντε εργάσιμων ημερών. Ένα πρότυπο ΑΚΧΑ δεν πρέπει να αγοράζει κανένα περιουσιακό στοιχείο, εκτός περιουσιακών στοιχείων εβδομαδιαίας ωρίμανσης, όταν η εν λόγω αγορά θα είχε ως αποτέλεσμα το εν λόγω ΑΚΧΑ να επενδύει λιγότερο από το 15 % του χαρτοφυλακίου του σε περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης·
ε) για τον σκοπό του υπολογισμού που αναφέρεται στο στοιχείο δ), μέσα της χρηματαγοράς ή μερίδια ή μετοχές άλλων AKXA μπορούν να περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού εβδομαδιαίας ωρίμανσης, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 7,5 % των περιουσιακών στοιχείων του AKXA, εφόσον μπορούν να εξαγοράζονται και να διακανονίζονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών.
Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, κατά τον υπολογισμό της ΣΜΔΖ για τίτλους, περιλαμβανομένων των δομημένων χρηματοπιστωτικών μέσων, ένα πρότυπο AKXA βασίζει τον υπολογισμό της ληκτότητας στην εναπομένουσα διάρκεια μέχρι τη νόμιμη εξαγορά των μέσων. Ωστόσο, όταν ένα χρηματοπιστωτικό μέσο εμπεριέχει δικαίωμα προαίρεσης για πώληση, ένα πρότυπο ΑΚΧΑ μπορεί να βασίζει τον υπολογισμό της ληκτότητας στην ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος πώλησης αντί για την εναπομένουσα διάρκεια, αλλά μόνο εάν πληρούνται πάντα όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- το δικαίωμα προαίρεσης για πώληση μπορεί να ασκηθεί ελεύθερα από το πρότυπο AKXA κατά την ημερομηνία άσκησής του·
- η τιμή άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για πώληση παραμένει παραπλήσια της αναμενόμενης τιμής του μέσου κατά την ημερομηνία άσκησης·
- η στρατηγική επενδύσεων του πρότυπου ΑΚΧΑ υποδηλώνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης κατά την ημερομηνία άσκησης.
Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, κατά τον υπολογισμό της ΣΜΔΖ για τιτλοποιήσεις και ABCP ένα πρότυπο ΑΚΧΑ μπορεί, αντίθετα με όσα προβλέπονται, στην περίπτωση μέσων με απόσβεση, να βασίζει τον υπολογισμό της ληκτότητας σε ένα από τα ακόλουθα:
i) στο συμβατικό προφίλ απόσβεσης των εν λόγω μέσων·
ii) στο προφίλ απόσβεσης των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων από τα οποία προέρχονται οι ταμειακές ροές για την εξαγορά αυτών των μέσων.

2. Εάν γίνει υπέρβαση των ορίων του παρόντος άρθρου για λόγους που εκφεύγουν του ελέγχου ενός πρότυπου ΑΚΧΑ ή ως αποτέλεσμα της άσκησης δικαιωμάτων εγγραφής ή εξαγοράς, το εν λόγω ΑΚΧΑ υιοθετεί ως πρωταρχικό στόχο του τη διόρθωση της κατάστασης αυτής, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη του το συμφέρον των μεριδιούχων ή μετόχων του.

3. Ένα πρότυπο ΑΚΧΑ δεν λαμβάνει τη μορφή ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ ή ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας.

Άρθρο 26
Αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας του ΑΚΧΑ

AKXA που ζητεί ή χρηματοδοτεί εξωτερική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας ενεργεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009. Το ΑΚΧΑ ή ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ διευκρινίζει στο ενημερωτικό δελτίο του ΑΚΧΑ και σε κάθε ανακοίνωση προς τους επενδυτές στην οποία αναφέρεται η εξωτερική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας ότι η αξιολόγηση ζητήθηκε ή χρηματοδοτήθηκε από το AKXA ή από τον διαχειριστή του.

Άρθρο 27
Πολιτική «Γνωρίστε τον πελάτη σας»

1. Με την επιφύλαξη τυχόν αυστηρότερων απαιτήσεων που θέτει η οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19), ο διαχειριστής ΑΚΧΑ καθιερώνει και εφαρμόζει τις διαδικασίες και επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια με σκοπό να προβλέπονται οι επιπτώσεις ταυτόχρονων εξαγορών από διάφορους επενδυτές, λαμβάνοντας τουλάχιστον υπόψη τον τύπο του επενδυτή, τον αριθμό μεριδίων ή μετοχών στο ΑΚΧΑ που κατέχει ένας μεμονωμένος επενδυτής και την εξέλιξη των εισροών και εκροών.

2. Εάν η αξία των μετοχών ή των μεριδίων που κατέχει ένας μεμονωμένος επενδυτής υπερβαίνει το ποσό της αντίστοιχης απαίτησης ημερήσιας ρευστότητας ενός AKXA, ο διαχειριστής του AKXA εξετάζει, εκτός από τους παράγοντες που ορίζονται στην παράγραφο 1, και όλα τα ακόλουθα:
α) αναγνωρίσιμα πρότυπα στις ταμειακές ανάγκες των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης της κυκλικής εξέλιξης του αριθμού των μεριδίων στο ΑΚΧΑ·
β) την αποστροφή των διάφορων επενδυτών για τον κίνδυνο,
γ) τον βαθμό συσχετισμού ή τις στενές διασυνδέσεις μεταξύ διαφόρων επενδυτών στο ΑΚΧΑ.

3. Όταν οι επενδυτές προωθούν τις επενδύσεις τους μέσω διαμεσολαβητή, ο διαχειριστής ΑΚΧΑ ζητεί από τον διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με τις παραγράφους 1 και 2, προκειμένου να διαχειριστεί κατάλληλα τη ρευστότητα και τη συγκέντρωση των επενδυτών του ΑΚΧΑ.

4. Ο διαχειριστής ΑΚΧΑ εξασφαλίζει ότι η αξία των μεριδίων ή των μετοχών που κατέχει ένας μεμονωμένος επενδυτής δεν επηρεάζει ουσιαστικά το προφίλ ρευστότητας του ΑΚΧΑ όταν αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος της συνολικής ΚΑΕ του AKXA.

Άρθρο 28
Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων

1. Για κάθε ΑΚΧΑ καθιερώνονται άρτιες διαδικασίες προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με τις οποίες εντοπίζονται ενδεχόμενα γεγονότα ή μελλοντικές μεταβολές στις οικονομικές συνθήκες που θα μπορούσαν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο ΑΚΧΑ. Το AKXA ή ο διαχειριστής AKXA αξιολογεί τον πιθανό αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν στο AKXA τα εν λόγω γεγονότα ή οι εν λόγω μεταβολές. Το AKXA ή ο διαχειριστής AKXA διεξάγει τακτικά προσομοίωση ακραίων καταστάσεων για διάφορα πιθανά σενάρια.
Οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια και εξετάζουν τις επιπτώσεις σοβαρών πιθανών σεναρίων. Τα σενάρια προσομοίωσης λαμβάνουν τουλάχιστον υπόψη παραμέτρους αναφοράς που συμπεριλαμβάνουν τους ακόλουθους παράγοντες:
α) υποθετικές μεταβολές στο επίπεδο ρευστότητας των περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο του ΑΚΧΑ·
β) υποθετικές μεταβολές στο επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου των περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο του ΑΚΧΑ, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών γεγονότων και των μεταβολών της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας·
γ) υποθετικές κινήσεις επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών·
δ) υποθετικά επίπεδα εξαγοράς·
ε) υποθετική αύξηση ή μείωση των διαφορών των τιμών μεταξύ των δεικτών με τους οποίους συνδέονται τα επιτόκια των τίτλων χαρτοφυλακίου·
στ) υποθετικούς μακρο-συστημικούς κραδασμούς που επηρεάζουν την οικονομία στο σύνολό της.

2. Επιπλέον, στην περίπτωση ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ και ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας, οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων εκτιμούν για τα διάφορα σενάρια τη διαφορά μεταξύ σταθερής ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή και της ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή.

3. Οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων διεξάγονται με συχνότητα που καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του ΑΚΧΑ, εφόσον ενδείκνυται, ή από το διοικητικό συμβούλιο του διαχειριστή AKXA, αφού ληφθεί υπόψη ποιο είναι το κατάλληλο και εύλογο χρονικό διάστημα υπό το πρίσμα των συνθηκών της αγοράς και αφού ληφθούν υπόψη τυχόν προβλε-πόμενες αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο του ΑΚΧΑ. Η εν λόγω συχνότητα είναι τουλάχιστον εξαμηνιαία.

4. Όταν οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων αποκαλύπτουν ευπάθεια ενός ΑΚΧΑ, ο διαχειριστής ΑΚΧΑ καταρτίζει λεπτομερή έκθεση με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και προτεινόμενο σχέδιο δράσης.
Εφόσον χρειάζεται, ο διαχειριστής ΑΚΧΑ λαμβάνει μέτρα για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του ΑΚΧΑ, περιλαμβανομένων και μέτρων που ενισχύουν τη ρευστότητα ή την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ, και ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ για τα μέτρα που ελήφθησαν.

5. H λεπτομερής έκθεση με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και το προτεινόμενο σχέδιο δράσης υποβάλλονται προς εξέταση στο διοικητικό συμβούλιο του ΑΚΧΑ, εφόσον ενδείκνυται, ή στο διοικητικό συμβούλιο του διαχειριστή ΑΚΧΑ. Το διοικητικό συμβούλιο τροποποιεί ενδεχομένως το προτεινόμενο σχέδιο δράσης και εγκρίνει το τελικό σχέδιο δράσης. Η λεπτομερής έκθεση και το σχέδιο δράσης διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε έτη.
Η λεπτομερής έκθεση και το σχέδιο δράσης υποβάλλονται για έλεγχο στην αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ.

6. H αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ διαβιβάζει τη λεπτομερή έκθεση της παραγράφου 5 στην ΕΑΚΑΑ.

7. Η ΕΑΚΑΑ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για να τεθούν κοινές παράμετροι αναφοράς όσον αφορά τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων τα οποία θα εξετάζονται με τις προσομοιώσεις αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 1. Οι κατευθυντήριες γραμμές επικαιροποιούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαμβανομένων υπόψη των τελευταίων εξελίξεων της αγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Κανόνες αποτίμησης

Άρθρο 29
Αποτίμηση των AKXA

1. Τα περιουσιακά στοιχεία του ΑΚΧΑ αποτιμώνται τουλάχιστον σε καθημερινή βάση.

2. Τα περιουσιακά στοιχεία του ΑΚΧΑ αποτιμώνται με τη μέθοδο αποτίμησης σε αγοραίες τιμές, όποτε είναι δυνατόν.

3. Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος αποτίμησης σε αγοραίες τιμές:
α) η αποτίμηση του περιουσιακού στοιχείου του AKXA γίνεται με βάση την πλέον συνετή τιμή προσφοράς και ζήτησης, εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να εκκαθαριστεί σε μέση αγοραία τιμή·
β) χρησιμοποιούνται μόνο καλής ποιότητας δεδομένα της αγοράς, τα οποία αξιολογούνται βάσει όλων των ακόλουθων παραγόντων:
i) του αριθμού και της ποιότητας των αντισυμβαλλομένων·
ii) του όγκου και του κύκλου εργασιών στην αγορά του περιουσιακού στοιχείου του AKXA·
iii) του μεγέθους της έκδοσης και του τμήματος της έκδοσης που το ΑΚΧΑ σχεδιάζει να αγοράσει ή να πουλήσει.

4. Όταν δεν είναι δυνατή η χρήση της μεθόδου αποτίμησης σε αγοραίες τιμές ή τα στοιχεία της αγοράς είναι ανεπαρκούς ποιότητας, τα περιουσιακά στοιχεία ΑΚΧΑ αποτιμώνται συντηρητικά με χρήση της μεθόδου αποτίμησης βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών.
Το υπόδειγμα υπολογίζει με ακρίβεια την πραγματική αξία του περιουσιακού στοιχείου του ΑΚΧΑ βάσει όλων των ακόλουθων επικαιροποιημένων βασικών παραγόντων:
α) του όγκου και του κύκλου εργασιών στην αγορά του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου·
β) του μεγέθους και του τμήματος της έκδοσης που το ΑΚΧΑ σχεδιάζει να αγοράσει ή να πουλήσει·
γ) του κινδύνου αγοράς, του κινδύνου επιτοκίου και του πιστωτικού κινδύνου που συνδέεται με το περιουσιακό στοιχείο.
Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος αποτίμησης βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών, δεν χρησιμοποιείται η μέθοδος αποτίμησης αποσβεσμένου κόστους.

5. Αποτίμηση που έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 4, 6 και 7 γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές.

6. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2, 3 και 4, τα περιουσιακά στοιχεία ενός ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ μπορούν επίσης να αποτιμώνται με τη χρήση της μεθόδου αποσβεσμένου κόστους.

7. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 και 4, επιπλέον της μεθόδου αποτίμησης σε αγοραίες τιμές κατά τις παραγράφους 2 και 3 και της μεθόδου αποτίμησης βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών κατά την παράγραφο 4, τα περιουσιακά στοιχεία ενός ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ των οποίων η εναπομένουσα διάρκεια δεν υπερβαίνει τις 75 ημέρες μπορούν επίσης να αποτιμώνται με τη χρήση της μεθόδου αποσβεσμένου κόστους.
H μέθοδος αποσβεσμένου κόστους χρησιμοποιείται μόνο για την αποτίμηση περιουσιακού στοιχείου ενός ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας σε περιστάσεις στις οποίες η τιμή του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 δεν αποκλίνει από την τιμή του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου που υπολογίζεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου κατά περισσότερες από 10 μονάδες βάσης. Σε περίπτωση μιας τέτοιας απόκλισης, η τιμή του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4.

Άρθρο 30
Υπολογισμός ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή

1. Ένα ΑΚΧΑ υπολογίζει την ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή ως τη διαφορά μεταξύ του αθροίσματος όλων των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ και του αθροίσματος όλων των υποχρεώσεων του ΑΚΧΑ που αποτιμώνται με τη μέθοδο αποτίμησης σε αγοραίες τιμές ή με τη μέθοδο αποτίμησης βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών, ή με αμφότερες τις μεθόδους, διά τον αριθμό των εκκρεμών μεριδίων ή μετοχών του ΑΚΧΑ.

2. Η ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή στρογγυλοποιείται προς το πλησιέστερο σημείο βάσης ή το ισοδύναμό της όταν η ΚΑΕ έχει δημοσιευθεί σε νόμισμα.

3. Η ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή του ΑΚΧΑ υπολογίζεται και δημοσιεύεται σε καθημερινή τουλάχιστον βάση στο τμήμα του ιστότοπου του AKXA που προορίζεται για το κοινό.

Άρθρο 31
Υπολογισμός της σταθερής ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή των ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους

1. Ένα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους υπολογίζει τη σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή ως τη διαφορά μεταξύ του αθροίσματος όλων των περιουσιακών στοιχείων του που αποτιμώνται σύμφωνα με τη μέθοδο αποσβεσμένου κόστους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6, και του αθροίσματος όλων των υποχρεώσεων του, διά τον αριθμό των εκκρεμών μεριδίων ή μετοχών του.

2. Η σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή ενός ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους μπορεί να στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ποσοστιαία μονάδα ή στο ισοδύναμό της όταν η σταθερή ΚΑΕ έχει δημοσιευθεί σε νόμισμα.

3. Η σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή ενός ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους υπολογίζεται τουλάχιστον σε καθημερινή βάση.

4. H διαφορά μεταξύ της σταθερής ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή και της ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 30 παρακολουθείται και δημοσιοποιείται καθημερινά στο τμήμα του ιστότοπου του ΑΚΧΑ που προορίζεται για το κοινό.

Άρθρο 32
Υπολογισμός της σταθερής ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή των ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας

1. Ένα ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας υπολογίζει τη σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή ως τη διαφορά μεταξύ του αθροίσματος όλων των περιουσιακών στοιχείων του που αποτιμώνται σύμφωνα με τη μέθοδο αποσβεσμένου κόστους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 7, και του αθροίσματος όλων των υποχρεώσεων του, διά τον αριθμό των εκκρεμών μεριδίων ή μετοχών του.

2. Η σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή των ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ποσοστιαία μονάδα ή στο ισοδύναμό της όταν η ΚΑΕ έχει δημοσιευθεί σε νόμισμα.

3. Η σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή των ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας υπολογίζεται τουλάχιστον σε καθημερινή βάση.

4. H διαφορά μεταξύ της σταθερής ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή και της ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 30 παρακολουθείται και δημοσιοποιείται καθημερινά στο τμήμα του ιστότοπου του ΑΚΧΑ που προορίζεται για το κοινό.

Άρθρο 33
Τιμή έκδοσης και εξαγοράς

1. Τα μερίδια ή μετοχές ΑΚΧΑ εκδίδονται ή εξαγοράζονται σε τιμή ίση με την ΚΑΕ του ΑΚΧΑ ανά μερίδιο ή μετοχή, παρά τα επιτρεπόμενα τέλη ή επιβαρύνσεις που ορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο του AKXA.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1:
α) τα μερίδια ή οι μετοχές των ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους μπορούν να εκδίδονται ή να εξαγοράζονται σε τιμή ίση με την ΚΑΕ των εν λόγω ΑΚΧΑ ανά μερίδιο ή μετοχή·
β) τα μερίδια ή οι μετοχές των ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας μπορούν να εκδίδονται ή να εξαγοράζονται σε τιμή ίση με τη σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή των εν λόγω AKXA, αλλά μόνο όταν η σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν αποκλίνει από την ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 30 κατά περισσότερο από 20 μονάδες βάσης.
Όσον αφορά το στοιχείο β), όταν η σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφοι 1, 2 και 3 αποκλίνει από την ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 30 κατά περισσότερο από 20 μονάδες βάσης, η εξαγορά ή εγγραφή που ακολουθεί διενεργείται σε τιμή ίση με την ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 30.
Δυνητικοί επενδυτές λαμβάνουν πριν από τη σύναψη της σύμβασης σαφή έγγραφη προειδοποίηση από τον διαχειριστή AKXA σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες το ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας δεν θα προβαίνει πλέον σε εξαγορά ή εγγραφή σε σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Ειδικές απαιτήσεις για ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους και για ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας

Άρθρο 34
Ειδικές απαιτήσεις για ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους και για ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας

1. Ο διαχειριστής ενός ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους ή ενός AKXA ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας θεσπίζουν και εφαρμόζουν με συνέπεια συνετή και αυστηρή διαδικασία διαχείρισης ρευστότητας για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα εβδομαδιαία όρια ρευστότητας που ισχύουν για τα εν λόγω ΑΚΧΑ. Η διαδικασία διαχείρισης ρευστότητας περιγράφεται με σαφήνεια στον κανονισμό κεφαλαίου ή στις καταστατικές πράξεις του, καθώς και στο ενημερωτικό δελτίο.
Για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τα εβδομαδιαία όρια ρευστότητας ισχύουν τα ακόλουθα:
α) όταν το ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού εβδομαδιαίας ωρίμανσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε), μειώνεται κάτω από το 30 % του συνόλου του ενεργητικού του ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους ή του ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας και οι καθαρές ημερήσιες εξαγορές σε μία μόνο εργάσιμη ημέρα υπερβαίνουν το 10 % των συνολικών περιουσιακών στοιχείων, ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους ή του ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας ενημερώνει αμέσως το διοικητικό συμβούλιό του, το οποίο προβαίνει σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση της κατάστασης προκειμένου να προσδιορίσει την ενδεδειγμένη πορεία δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των επενδυτών, και αποφασίζει αν θα εφαρμόσει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
i) τέλη ρευστότητας επί εξαγορών που αντικατοπτρίζουν επαρκώς το κόστος της επίτευξης ρευστότητας για το ΑΚΧΑ και διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές που παραμένουν στο κεφάλαιο δεν περιέρχονται άδικα σε μειονεκτική θέση όταν άλλοι επενδυτές εξαγοράζουν τα μερίδια ή τις μετοχές τους κατά τη διάρκεια της περιόδου·
ii) όρια εξαγοράς με τα οποία περιορίζεται ο αριθμός των μετοχών ή μεριδίων που μπορούν να εξαγοραστούν σε μία οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα στο ανώτατο όριο του 10 % των μετοχών ή μεριδίων του ΑΚΧΑ για περίοδο μέγιστης διάρκειας 15 εργάσιμων ημερών·
iii) αναστολή των εξαγορών για οποιαδήποτε περίοδο μέγιστης διάρκειας 15 εργάσιμων ημερών· ή
iv) καμία ανάληψη άμεσης δράσης εκτός από την εκπλήρωση της υποχρέωσης που ορίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2·
β) όταν το ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού εβδομαδιαίας ωρίμανσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε), μειώνεται κάτω από το 10 % του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του, ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους ή του ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας ενημερώνει αμέσως το διοικητικό συμβούλιό του, το οποίο προβαίνει σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση της κατάστασης και, με βάση αυτήν την αξιολόγηση και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των επενδυτών, εφαρμόζει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα τεκμηριώνοντας του λόγους της επιλογής του:
i) τέλη ρευστότητας επί εξαγορών που αντικατοπτρίζουν επαρκώς το κόστος της επίτευξης ρευστότητας για το ΑΚΧΑ και διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές που παραμένουν στο κεφάλαιο δεν περιέρχονται άδικα σε μειονεκτική θέση όταν άλλοι επενδυτές εξαγοράζουν τα μερίδια ή τις μετοχές τους κατά τη διάρκεια της περιόδου·
ii) αναστολή των εξαγορών για περίοδο μέγιστης διάρκειας 15 εργάσιμων ημερών.

2. Όταν σε μια περίοδο 90 ημερών το συνολικό διάστημα αναστολής υπερβαίνει τις 15 ημέρες, το ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους ή το ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας παύει αυτομάτως να είναι ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους ή ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας. Το ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους ή το ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας ενημερώνει αμελλητί κάθε επενδυτή του γραπτώς και με τρόπο σαφή και κατανοητό.

3. Αφού το διοικητικό συμβούλιο του ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους ή του ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας προσδιορίσει την πορεία δράσης του όσον αφορά αμφότερα τα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1, παρέχει αμέσως λεπτομέρειες για την απόφασή του στην αρμόδια αρχή του εν λόγω ΑΚΧΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Εξωτερική στήριξη

Άρθρο 35
Εξωτερική στήριξη

1. Τα ΑΚΧΑ δεν λαμβάνουν εξωτερική στήριξη.

2. Ως «εξωτερική στήριξη» νοείται η άμεση ή έμμεση στήριξη που παρέχεται σε AKXA από τρίτο μέρος, συμπεριλαμβα-νομένων των χορηγών του ΑΚΧΑ, και προορίζεται για, ή στην πράξη θα είχε ως αποτέλεσμα, τη διασφάλιση της ρευστότητας του ΑΚΧΑ ή τη σταθεροποίηση της ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή του ΑΚΧΑ.
Η εξωτερική στήριξη περιλαμβάνει:
α) εισφορές κεφαλαίου από τρίτα μέρη·
β) αγορά από τρίτα μέρη των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ σε αυξημένη τιμή·
γ) αγορά από τρίτους μεριδίων ή μετοχών του ΑΚΧΑ για την παροχή ρευστότητας στο αμοιβαίο κεφάλαιο·
δ) έκδοση από τρίτους οποιουδήποτε είδους ρητής ή σιωπηρής εγγύησης ή επιστολής υποστήριξης προς όφελος του ΑΚΧΑ·
ε) οποιαδήποτε ενέργεια από τρίτο μέρος με άμεσο ή έμμεσο στόχο τη διατήρηση του προφίλ ρευστότητας και της ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή του ΑΚΧΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Απαιτήσεις διαφάνειας

Άρθρο 36
Διαφάνεια

1. Τα ΑΚΧΑ αναφέρουν σαφώς τι είδους AKXA είναι σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 και αν είναι βραχυπρόθεσμα ή πρότυπα ΑΚΧΑ σε οποιοδήποτε εξωτερικό έγγραφο, έκθεση, δήλωση, διαφήμιση, επιστολή ή κάθε άλλο γραπτό αποδεικτικό στοιχείο εκδιδόμενο από το ΑΚΧΑ ή από τον διαχειριστή του το οποίο απευθύνεται ή προορίζεται για διανομή σε υποψήφιους επενδυτές, μεριδιούχους ή μετόχους.

2. Ο διαχειριστής ενός ΑΚΧΑ θέτει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα όλες τις ακόλουθες πληροφορίες στη διάθεση των επενδυτών του AKXA:
α) την ανάλυση κατά διάρκεια του χαρτοφυλακίου του ΑΚΧΑ·
β) το πιστωτικό προφίλ του AKXA·
γ) τη ΣΜΛ και τη ΣΜΔΖ του ΑΚΧΑ·
δ) λεπτομερή στοιχεία των 10 μεγαλύτερων συμμετοχών στο ΑΚΧΑ, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της χώρας, της ληκτότητας και του είδους του περιουσιακού στοιχείου, και του αντισυμβαλλομένου στην περίπτωση των συμφωνιών επαναγοράς και των συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης·
ε) τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του AKXA·
στ) την καθαρή απόδοση του ΑΚΧΑ.

3. Κάθε έγγραφο του ΑΚΧΑ που χρησιμοποιείται για σκοπούς εμπορικής προώθησης περιλαμβάνει με σαφήνεια όλες τις ακόλουθες δηλώσεις:
α) ότι το ΑΚΧΑ δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση·
β) ότι μια επένδυση σε ΑΚΧΑ είναι διαφορετική από μια επένδυση σε καταθέσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στον κίνδυνο ότι το κεφάλαιο που επενδύεται σε ΑΚΧΑ είναι δυνατόν να παρουσιάσει διακυμάνσεις·
γ) ότι το ΑΚΧΑ δεν βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για τη διασφάλιση της ρευστότητας του ΑΚΧΑ ή για τη σταθεροποίηση της ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή·
δ) ότι τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού κεφαλαίου επωμίζεται ο επενδυτής.

4. H απουσία ανακοινώσεων από το ΑΚΧΑ ή από τον διαχειριστή ΑΚΧΑ προς τους επενδυτές ή πιθανούς επενδυτές δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση ότι μια επένδυση σε μερίδια ή μετοχές του ΑΚΧΑ είναι εγγυημένη.

5. Οι επενδυτές σε ΑΚΧΑ ενημερώνονται σαφώς για τη μέθοδο ή τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από το ΑΚΧΑ για την αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ΑΚΧΑ και για τον υπολογισμό της ΚΑΕ.
Τα ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους και τα AKXA ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας εξηγούν με σαφήνεια στους επενδυτές και στους πιθανούς επενδυτές τη χρήση της μεθόδου αποσβεσμένου κόστους ή της στρογγυλοποίησης ή και των δύο.

Άρθρο 37
Υποβολή εκθέσεων οτις αρμόδιες αρχές

1. Για κάθε ΑΚΧΑ που διαχειρίζεται ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ υποβάλλει πληροφορίες στην αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, για ΑΚΧΑ του οποίου τα συνολικά διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία δεν υπερβαίνουν τα 100 000 000 EUR ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
Ο διαχειριστής AKXA παρέχει κατόπιν αιτήματος τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο και στην αρμόδια αρχή του διαχειριστή AKXA, εάν αυτή διαφέρει από την αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ.

2. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: α) το είδος και τα χαρακτηριστικά του ΑΚΧΑ·
β) τους δείκτες του χαρτοφυλακίου, όπως τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων, την ΚΑΕ, τη ΣΜΛ, τη ΣΜΔΖ, την ανάλυση κατά διάρκεια, τη ρευστότητα και την απόδοση·
γ) τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων και, κατά περίπτωση, το προτεινόμενο σχέδιο δράσης·
δ) πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία χαρτοφυλακίου του ΑΚΧΑ στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
- τα χαρακτηριστικά κάθε περιουσιακού στοιχείου, όπως το όνομα, η χώρα, η κατηγορία εκδότη, ο κίνδυνος ή η ληκτότητα και τα αποτελέσματα της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας·
- το είδος του περιουσιακού στοιχείου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του αντισυμβαλλομένου στην περίπτωση παραγώγων, συμφωνιών επαναγοράς ή συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης·
ε) πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις του ΑΚΧΑ που συμπεριλαμβάνουν τα εξής:
i) τη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος ο επενδυτής·
ii) την κατηγορία του επενδυτή·
iii) δραστηριότητα εγγραφής και εξαγοράς.
Εάν είναι απαραίτητο και δεόντως αιτιολογημένο, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν πρόσθετες πληροφορίες.

3. Επιπροσθέτως των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, για κάθε διαχειριζόμενο ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας που διαχειρίζεται ο διαχειριστής ΑΚΧΑ ενημερώνει για τα εξής:
α) κάθε περίπτωση στην οποία η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου που έχει αποτιμηθεί με τη χρήση της μεθόδου αποσβεσμένου κόστους σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο αποκλίνει από την τιμή του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου η οποία υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφοι 2, 3 και 4 κατά περισσότερο από 10 μονάδες βάσης·
β) κάθε περίπτωση στην οποία η σταθερή ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή η οποία υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 2 αποκλίνει από την ΚΑΕ ανά μερίδιο ή μετοχή που υπολογίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 κατά περισσότερο από 20 μονάδες βάσης·
γ) κάθε περίπτωση στην οποία προκύπτει μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 3, και τα μέτρα που λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β).

4. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει πρότυπο αναφοράς που περιέχει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή τις 21 Ιανουαρίου 2018.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

5. Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν στην ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται στην ΕΑΚΑΑ το αργότερο 30 ημέρες μετά το πέρας του τριμήνου αναφοράς.
Η ΕΑΚΑΑ συλλέγει τις πληροφορίες για τη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων όλων των ΑΚΧΑ που εδρεύουν, βρίσκονται υπό διαχείριση ή προωθούνται εμπορικά στην Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δικαίωμα πρόσβασης σε αυτή τη βάση δεδομένων αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Εποπτεία

Άρθρο 38
Εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές

1. Οι αρμόδιες αρχές εποπτεύουν συνεχώς τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

2. Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ ή, κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή του διαχειριστή του AXKA είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τους κανόνες που καθορίζονται στα κεφάλαια II έως VII.

3. Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό κεφαλαίου ή στις καταστατικές πράξεις του και με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο, τα οποία τηρούν τον παρόντα κανονισμό.

4. Η αρμόδια αρχή του διαχειριστή του AKXA είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της επάρκειας των ρυθμίσεων και της οργάνωσης του διαχειριστή, έτσι ώστε αυτός να μπορεί να τηρεί τις υποχρεώσεις και τους κανόνες σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία όλων των ΑΚΧΑ που διαχειρίζεται.

5. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ εγκατεστημένους στην επικράτειά τους ή εμπορικά προωθούμενους σε αυτήν ώστε να επιβεβαιώσουν ότι δεν χρησιμοποιούν την ονομασία «ΑΚΧΑ» ή ότι δεν υπονοούν ότι είναι ΑΚΧΑ, εκτός αν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 39
Εξουσίες αρμόδιων αρχών

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ ή με την οδηγία 2011/61/ΕΕ, ανάλογα με την περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές έχουν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, όλες τις εξουσίες εποπτείας και έρευνας που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους που σχετίζονται με τον παρόντα κανονισμό. Συγκεκριμένα, έχουν την εξουσία να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:
α) να αιτούνται πρόσβασης σε οποιαδήποτε έγγραφα οποιασδήποτε μορφής και να λαμβάνουν αντίγραφα αυτών των εγγράφων·
β) να ζητούν από ένα AKXA ή από τον διαχειριστή του AKXA να παράσχει πληροφορίες χωρίς καθυστέρηση·
γ) να ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετιζόμενο με τις δραστηριότητες του AKXA ή του διαχειριστή του AKXA·
δ) να διενεργούν επιτοπίως επιθεωρήσεις κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση·
ε) να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι το AKXA ή ότι ο διαχειριστής του AKXA θα εξακολουθήσει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·
στ) να εκδίδουν εντολές για να εξασφαλίζεται ότι το AKXA ή ότι ο διαχειριστής του AKXA θα συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό και δεν θα επαναλάβει οποιαδήποτε συμπεριφορά θα μπορούσε να παραβιάσει τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 40
Κυρώσεις και άλλα μέτρα

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν κανόνες για τις κυρώσεις και για άλλα μέτρα που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις και τα άλλα μέτρα είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.

2. 'Έως τις 21 Ιουλίου 2018 τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΛΛ τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 41
Ειδικά μέτρα

1. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ ή με την οδηγία 2011/61/ΕΕ, ανάλογα με την περίπτωση, η αρμόδια αρχή ενός ΑΚΧΑ ή του διαχειριστή ΑΚΧΑ, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 όταν το ΑΚΧΑ ή ο διαχειριστής του ΑΚΧΑ:
α) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που αφορούν τη σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων, κατά παράβαση των άρθρων 9 έως 16·
β) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις χαρτοφυλακίου, κατά παράβαση του άρθρου 17, 18, 24 ή 25·
γ) έχει αποκτήσει την άδεια λειτουργίας με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαση του άρθρου 4 ή 5·
δ) χρησιμοποιεί την ονομασία «αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς», «ΑΚΧΑ» ή άλλη ονομασία που υποδηλώνει ότι ένας ΟΣΕΚΑ ή ένας ΟΕΕ είναι AKXA, κατά παράβαση του άρθρου 6·
ε) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που αφορούν την εσωτερική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ποιότητας, κατά παράβαση του άρθρου 19 ή 20·
στ) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις οργάνωσης, τεκμηρίωσης ή διαφάνειας, κατά παράβαση του άρθρου 21, 23, 26, 27, 28 ή 36·
ζ) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που αφορούν την αποτίμηση, κατά παράβαση του άρθρου 29, 30, 31, 32, 33 ή 34.

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 η αρμόδια αρχή του AKXA, κατά περίπτωση:
α) λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση του συγκεκριμένου AKXA ή του διαχειριστή AKXA με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·
β) ανακαλεί την άδεια που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 ή 5.

Άρθρο 42
Εξουσίες και αρμοδιότητες της ΕΑΚΑΑ

1. Η ΕΑΚΑΑ διαθέτει τις απαραίτητες εξουσίες για την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό.

2. Οι εξουσίες της ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με τις οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ ασκούνται επίσης σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

3. Για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, ο παρών κανονισμός συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο κάθε άλλης νομικά δεσμευτικής πράξης της Ένωσης με την οποία ανατίθενται καθήκοντα στην Αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 43
Συνεργασία αρχών

1. Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ και η αρμόδια αρχή του διαχειριστή, εάν είναι διαφορετικές, συνεργάζονται μεταξύ τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες με σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

2. Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

3. Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, ιδίως προκειμένου να εντοπιστούν και να θεραπευθούν οι παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη χορήγηση άδειας ή για την εποπτεία των AKXA δυνάμει του παρόντος κανονισμού κοινοποιούν πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές για την παρακολούθηση και την ανταπόκριση στις δυνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μεμονωμένων AKXA ή των AKXA συλλογικά για τη σταθερότητα των συστημικά σχετικών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και για την ομαλή λειτουργία των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται τα AKXA. Η ΕΑΚΑΑ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) ενημερώνονται επίσης και διαβιβάζουν αυτές τις πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.

4. Με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 5, η ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, συντάσσει έκθεση προς την Επιτροπή υπό το φως της επανεξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 46 του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
Τελικές διατάξεις

Άρθρο 44
Αντιμετώπιση υφιστάμενων ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ

1. Έως τις 21 Ιανουαρίου 2019 υφιστάμενος ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ που επενδύει σε βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία και στοχεύει μεμονωμένα ή αθροιστικά σε αποδόσεις ανάλογα με τα επιτόκια της χρηματαγοράς ή στη διατήρηση της αξίας της επένδυσης υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ, επισυνάπτοντας όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

2. Το αργότερο δύο μήνες μετά την παραλαβή της πλήρους αίτησης η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ αξιολογεί κατά πόσον οι ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5. Η αρμόδια αρχή του ΑΚΧΑ εκδίδει απόφαση και την κοινοποιεί αμελλητί στον ΟΣΕΚΑ ή στον ΟΕΕ.

Άρθρο 45
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 11, 15 και 22 ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3. Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται στα άρθρα 11, 15 και 22 δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση της εξουσίας που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ' εξουσιοδότηση πράξεων βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4. Πριν από την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 11, 15 και 22 τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 46
Επανεξέταση

1. Έως τις 21 Ιουλίου 2022 η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση της επάρκειας του παρόντος κανονισμού από άποψη προληπτικής εποπτείας και οικονομική άποψη, μετά από διαβουλεύσεις με την ΕΑΚΑΑ και, εφόσον είναι αναγκαίο, με το ΕΣΣΚ, στο πλαίσιο της οποίας εξετάζει, μεταξύ άλλων, εάν πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στο καθεστώς των AKXA σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους και των AKXA ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας.

2. Συγκεκριμένα, η επανεξέταση:
α) αναλύει την πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τις επιπτώσεις στους επενδυτές, στα ΑΚΧΑ και στους διαχειριστές ΑΚΧΑ στην Ένωση·
β) αξιολογεί τον ρόλο που διαδραματίζουν τα ΑΚΧΑ στην αγορά χρεογράφων τα οποία τα εκδίδουν ή τα εγγυώνται τα κράτη μέλη·
γ) λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του χρεογράφου που εκδίδουν ή εγγυώνται τα κράτη μέλη και τον ρόλο αυτού του χρεογράφου στη χρηματοδότηση των κρατών μελών·
δ) λαμβάνει υπόψη την έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 509 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
ε) λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού στις αγορές βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης·
στ) λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις στον τομέα των κανονιστικών ρυθμίσεων σε διεθνές επίπεδο.
Έως τις 21 Ιουλίου 2022 η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη σκοπιμότητα της θέσπισης ποσόστωσης 80 % δημόσιου χρέους της ΕΕ. Η εν λόγω έκθεση λαμβάνει υπόψη τη διαθεσιμότητα βραχυπρόθεσμων τίτλων δημόσιου χρέους ΕΕ και εκτιμά κατά πόσον τα AKXA ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας θα μπορούσαν να είναι κατάλληλο εναλλακτικό μέσο έναντι των ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους εκτός ΕΕ. Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η θέσπιση ποσόστωσης 80 % δημόσιου χρέους της ΕΕ και η σταδιακή κατάργηση των ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους που περιλαμβάνουν απεριόριστο ποσοστό δημόσιου χρέους εκτός ΕΕ δεν είναι εφικτοί στόχοι, θα πρέπει να αιτιολογήσει αυτό το συμπέρασμα. Σε περίπτωση που η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η θέσπιση ποσόστωσης 80 % δημόσιου χρέους της ΕΕ είναι εφικτή, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση αυτής της ποσόστωσης, σύμφωνα με τις οποίες τουλάχιστον το 80 % των περιουσιακών στοιχείων των ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους πρέπει να επενδύονται σε τίτλους δημόσιου χρέους ΕΕ. Επιπλέον, εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα ΑΚΧΑ ΚΑΕ χαμηλής μεταβλητότητας έχουν καταστεί κατάλληλο εναλλακτικό μέσο έναντι των ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους εκτός ΕΕ, μπορεί να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις για την άρση της παρέκκλισης για το σύνολο των ΑΚΧΑ σταθερής ΚΑΕ δημόσιου χρέους.
Τα αποτελέσματα της επανεξέτασης κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοδευόμενα ενδεχομένως από τις κατάλληλες προτάσεις τροποποιήσεων.

Άρθρο 47
Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 21 Ιουλίου 2018, με εξαίρεση το άρθρο 11 παράγραφος 4, το άρθρο 15 παράγραφος 7, το άρθρο 22 και το άρθρο 37 παράγραφος 4, τα οποία εφαρμόζονται από τις 20 Ιουλίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 14 Ιουνίου 2017.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος A. TAJANI

Για το Συμβούλιο
H Πρόεδρος H. DALLI
(1) ΕΕ C255 της 6.8.2014, σ. 3.
(2) ΕΕ C 170 της 5.6.2014, σ. 50.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Μαΐου 2017.
(4) Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).
(5) Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).
(6) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).
(7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 1).
(8) Οδηγία 2013/14/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας (ΕΕ L 145 της 31.5.2013, σ. 1).
(9) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία (ΕΕ L 83 της 22.3.2013, σ. 1).
(10) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).
(11) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(12) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).
(13) Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).
(14) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(15) Οδηγία 2007/16/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2007, για την εφαρμογή της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τη διευκρίνιση ορισμένων ορισμών (ΕΕ L 79 της 20.3.2007, σ. 11).
(16) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα (ΕΕ L 11 της 17.1.2015, σ. 1).
(17) Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1).
(18) Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).
(19) Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης