Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1102063 ΕΞ 2017 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την εξέταση αιτημάτων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες αυτής και αφορούν στη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών και για την παροχή σχετικής γνωμοδότησης - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Β. 1168230 ΕΞ 2017. Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1154/2018.Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-07-2017 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1102063 ΕΞ 2017
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την εξέταση αιτημάτων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες αυτής και αφορούν στη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών και για την παροχή σχετικής γνωμοδότησης


Αθήνα, 4 Ιουλίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β1102063ΕΞ2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ


Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:10184
Πληροφορίες:Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο:210-3311291
Fax:210-3230829
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την εξέταση αιτημάτων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες αυτής και αφορούν στη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών και για την παροχή σχετικής γνωμοδότησης.»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' και η' της παρ. 4 του άρθρου 14, των άρθρων 7, 32 και 37, των υποπαραγράφων α' της παρ. 2 και η' της παρ. 3 του άρθρου 36, των παραγράφων 2, 3, 5, 11 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 αυτού.
β) Των άρθρων 17 και 17 Α του ν. 4174/2013 (Α' 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 22 του ν. 2008/1992 (Α'16) « Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν. 1571/1985 «Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και συναρμοδίων Υπουργείων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α' της περ. 3 της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222), όπως προστέθηκε με την περ. 1 της υποπαραγράφου Β.1. της παρ. Β. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107).
δ) Του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001) και ειδικότερα του άρθρου 11 αυτού. 
ε) Του Καν. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας» και ειδικότερα των άρθρων 12 και 47 αυτού.
στ) Της αριθ. Δ19Α 5041533 ΕΞ 2.12.2013 (Β' 3051) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθιέρωση πληροφορικού συστήματος ICISnet και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε πλήρη εφαρμογή.» και ειδικότερα του άρθρου 5 αυτής.
ζ) Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 (Β' 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
η) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
θ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ι) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α'176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν.

2. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
α) από 27/4/2017, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης της Α.Α.Δ.Ε., με συνημμένο το από 1/11/2016 όμοιο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού,
β) από 28/4/2017, του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού,
γ) από 28/4/2017, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού,
δ) από 5/5/2017, του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης,
ε) από 10/5/2017 και 8/6/2017, της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού,
στ) από 20/6/2017 και 23/5/2017, του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., με συνημμένο στο πρώτο το από 20/6/2017 όμοιο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης,
ζ) από 12/6/2017, της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης,
η) από 31/5/2017 και 28/6/2017, της Προϊσταμένης του Τμήματος Α'-Συντονισμού Νομοθετικών Δράσεων της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης,

3. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), πενταμελή Επιτροπή για την παροχή γνώμης σε αιτήματα που υποβάλλονται στις υπηρεσίες αυτής και αφορούν στη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών ή στην παροχή πρόσβασης σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και βάσεις δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. ή στη διασύνδεση φορέων με τις βάσεις και τις εφαρμογές αυτές.

Β. I. Συγκροτούμε την παραπάνω Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
1. Δέσποινα Γάκη, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ), ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Νικολέτα Παπαρούνη, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο ίδιο Ειδικό Νομικό Γραφείο.
2.α) Μαρία Μαμάκου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Β'- Υποστήριξης Ελεγκτικού Έργου της Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), ως μέλος, για τα θέματα που άπτονται του φορολογικού απορρήτου, με αναπληρώτρια την Χριστίνα Μπραβάκου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του ίδιου κλάδου που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.
β) Σοφία Παπαγιάννη, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.), ως μέλος, για τα θέματα που άπτονται του τελωνειακού απορρήτου, με αναπληρώτρια την Άννα Κατρινάκη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Α'- Συντονισμού Τελωνειακών Διαδικασιών και Απλουστεύσεων της ίδιας Διεύθυνσης.
3. Δήμητρα Μαστρογεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Λεωνίδα Μπιλιράκη, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
4.α) Αικατερίνη Μπουγιουκντολαπτσή, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Ε' - Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων της Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.), ως μέλος, για τα θέματα που άπτονται του φορολογικού απορρήτου, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Πάστρα, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ως άνω Τμήματος.
β) Νικόλαο Αυθίνο, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Α'- Διευκόλυνσης Εμπορίου και Οικονομικών Φορέων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Τελωνείου της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ., ως μέλος, για τα θέματα που άπτονται του τελωνειακού απορρήτου, με αναπληρωτή τον Ιάκωβο Πετίνη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
5. Κωνσταντίνα Κυριαζή, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα ΙΓ' - Διοικητικής Μέριμνας, Υποδοχής Αιτημάτων και Διασφάλισης Νομιμότητας Διαδικασιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Φωτεινή Σερεφίδου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ως άνω Τμήματος.
6. Χρυσάνθη Μήλιου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Α' - Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γ.Δ.Φ.Δ., ως μέλος.
II. Ως Εισηγητής της Επιτροπής ορίζεται ο Προϊστάμενος της εκάστοτε Διεύθυνσης ή άλλου επιπέδου Αυτοτελούς Υπηρεσίας της Κεντρικής Υπηρεσίας ή των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., για τα στοιχεία των οποίων έχει υποβληθεί το σχετικό αίτημα, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του στην Υπηρεσία ή υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας, που ορίζεται από τον Προϊστάμενο αυτής. Ο Εισηγητής θα καλείται από την Επιτροπή πριν αυτή να γνωμοδοτήσει σχετικά με αίτημα που υποβλήθηκε στην εκάστοτε υπηρεσία της Α.Α.Δ..Ε..
Η γνώμη της Επιτροπής διατυπώνεται εγγράφως και καταχωρείται στα πρακτικά που τηρούνται από τον Γραμματέα της Επιτροπής.
Κατά την εξέταση συγκεκριμένων αιτημάτων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις αυτής Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. ή στελέχη που υποδεικνύουν αυτοί, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.
III. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Ελένη Τσιγγάνου, υπάλληλος με βαθμό Α' , του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ' - Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Γκαραβέλα, υπάλληλο με βαθμό Γ', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

Γ. Έργο της Επιτροπής είναι:
α) η εξέταση των αιτημάτων που υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις ή άλλου επιπέδου Αυτοτελείς υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., για:
αα) τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών, τόσο σε έγγραφη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων, τα οποία παραπέμπονται στην Επιτροπή από τον Προϊστάμενο της ως άνω αρμόδιας υπηρεσίας, μαζί με πλήρη στοιχεία του οικείου φακέλου,
ββ) την παροχή πρόσβασης άλλων φορέων στις ηλεκτρονικές εφαρμογές και βάσεις δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. ή διασύνδεσης φορέων με τις βάσεις και τις εφαρμογές αυτές,
β) η παροχή της απλής γνώμης της προς τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας για τα ανωτέρω, η οποία διαμορφώνεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί φορολογικού και τελωνειακού απορρήτου ή τυχόν άλλες υφιστάμενες ειδικές διατάξεις.
Η παραπομπή στην Επιτροπή όλων των αιτημάτων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες δεν είναι υποχρεωτική, σε περίπτωση, όμως, που θα παραπεμφθεί το αίτημα σ' αυτήν, ο παραπέμπων Προϊστάμενος της Υπηρεσίας στην οποία έχει υποβληθεί το αίτημα οφείλει να διατυπώνει στο παραπεμπτικό έγγραφό του και τον συγκεκριμένο προβληματισμό εξαιτίας του οποίου προβαίνει στην ως άνω παραπομπή του αιτήματος, καθώς και να προτείνει στον Πρόεδρο της Επιτροπής την Υπηρεσία, της οποίας θεωρεί απαραίτητο να προσκληθεί ο Προϊστάμενος στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, για να παρέχει τις απόψεις του επί του υπό συζήτηση θέματος.
γ) η διατύπωση στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ή στις αρμόδιες υπηρεσίες αυτής παρατηρήσεων, απόψεων και προτάσεων για την τροποποίηση ή συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α'170) «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» ή των αντίστοιχων διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα.

Δ. Η Επιτροπή:
α) συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του δημοσίου, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, σε ημέρα και ώρα, καθώς και σε κατάστημα που ορίζεται σε αυτήν. Η πρόσκληση μπορεί να απευθύνεται στα μέλη, καθώς και στα στελέχη Υπηρεσιών που τυχόν προσκαλούνται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
β) διατυπώνει τη γνώμη της με επισημειωματική πράξη της επί του αιτήματος που υποβλήθηκε ή προσαρτώμενη στο αίτημα ή και με ξεχωριστή πράξη της, η οποία περιέχει συνοπτική αιτιολογία, χρονολογείται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της, ο δε Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά για τις συνεδριάσεις αυτής και για τα θέματα που συζητούνται σ' αυτήν.

Ε. Η Επιτροπή είναι διαρκής.

ΣΤ. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Επιτροπής, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45).Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης