Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθ. Υ1β/2000/29.3.1995 Υγειονομική διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-1995 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Κ.Υ.Α. αριθ. Υ1β/2000/29.3.1995
Υγειονομική διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων»


Αριθ. Υ1β/2000

(ΦΕΚ Β' 343/04-05-1995)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Α.Ν. 2520/1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων».

2. Το Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217/85 τ.Α') «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», άρθρο 15.

3. Το Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/85 τ.Α') «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».

4. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/86 τ.Α') «Για την προστασία του Περιβάλλοντος».

5. Το Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/94 τ.Α') «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

6. Το Π.Δ/γμα 138/92 (ΦΕΚ 68/92 τ.Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

7. Την Α1β/8181/86 (ΦΕΚ 57/87 τ.Β') Υγειονομική Διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων», όπως τροποποιήθηκε.

8. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού της παραπάνω Υγειονομικής Διάταξης, καθώς και την εισήγηση της ομάδας εργασίας, που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό.

9. Το 09-12054/30.9.1994 έγγραφο του ΕΛ.Ο.Τ., στα πλαίσια της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ (ανακοίνωση 94/1060/ GR),

αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την Α1β/8181/1986 Υγειονομική Διάταξη με την παρούσα όμοια, η οποία θα ισχύει σε όλη την Επικράτεια.

Άρθρο 1
Ορισμοί


Πτηνο-κτηνοτροφική εγκατάσταση είναι το σύνολο εγκαταστάσεων και γηπέδων, συνήθως περιορισμένων μέσα σε περίφραξη, που εξυπηρετούν την πτηνο-κτηνοτροφική επιχείρηση.
Χοιροστάσιο είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων και γηπέδων, που εξυπηρετούν την χοιροτροφική επιχείρηση.
Χοιροστάσιο αναπαραγωγής είναι αυτό, στο οποίο εκτρέφονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, περισσότερες από δύο χοιρομητέρες για την παραγωγή χοιριδίων.
Χοιροστάσιο παχύνσεως είναι αυτό, στο οποίο εκτρέφονται για πάχυνση περισσότερα από δέκα (10) χοιρίδια συγχρόνως.
Τα χοιροστάσιο αποτελούνται από μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, συνήθως περιορισμένα προαύλια, περιφραγμένα γήπεδα, κοπροδεξαμενές ή κοπροσωρούς και εγκαταστάσεις παρασκευής και αποθηκεύσεως τροφών.
Βουστάσιο γαλακτοπαραγωγής είναι αυτό, που έχει βασική επιδίωξη την παραγωγή γάλακτος και, κατά δεύτερο λόγο, την παραγωγή μόσχων παχύνσεως.
Βουστάσιο παχύνσεως είναι αυτό, που έχει βασική επιδίωξη την πάχυνση μόσχων.
Βουστάσιο αγελάδων κρεατοπαραγωγής είναι αυτό που έχει βασική επιδίωξη την παραγωγή μόσχων για πάχυνση (εκτρέφονται κυρίως σε βοσκές).
Βουστάσιο μικτής κατευθύνσεως είναι αυτό που έχει επιδίωξη την παραγωγή γάλακτος και κρέατος.
Τα βουστάσια αποτελούνται από μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις.
Τα βουστάσια γαλακτοπαραγωγής, συνήθως, αποτελούνται από σταύλους, χώρους αρμέξεως, απομονωτήρια ασθενών ζώων, κοπροσωρούς ή κοπροδεξαμενές, αποθήκες τροφών, προαύλια κ.λπ. Τα άλλα βουστάσια, συνήθως, αποτελούνται από σταύλους, προαύλια, αποθήκες ζωοτροφών, κοπροσωρούς ή κοπροδεξαμενές και λοιπούς χώρους ανάλογα με την επιδίωξή τους.
Αγελάδες ελευθέρας βοσκής είναι, κυρίως, οι αγελάδες που προορίζονται μόνο για την παραγωγή μοσχαριών για πάχυνση. Το γάλα τους χρησιμοποείται μόνο για τη διατροφή των μοσχαριών τους. Οι αγελάδες αυτές βρίσκονται στα βοσκοτόπια για επτά (7) περίπου μήνες (Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο). Το υπόλοιπο διάστημα οδηγούνται στα χειμαδιά, όπου εκτρέφονται σε σταυλικές εγκαταστάσεις κυρίως τη νύχτα.
Ποιμνιοστάσιο (προβατοστάσιο ή αιγοστάσιο κατά περίπτωση) είναι το ούνολο των εγκαταστάσεων και περιφραγμένων γηπέδων (όχι βοσκές) που εξυπηρετούν την προβατοτροφική ή αιγοτροφική επιχείρηση.
Τα ποιμνιοστάσια συνήθως αποτελούνται από καλυμένους χώρους, μεγάλα προαύλια, κοπροσωρούς, αρμεκτήρια και χώρους διατηρήσεως του νωπού γάλακτος. Τα αρμεκτήρια και οι χώροι διατηρήσεως του νωπού γάλακτος θα είναι κτίρια μόνιμης κατασκευής, σύμφωνα με τις Πολεοδομικές Διατάξεις. Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση τα ποιμνιοστάσια που ιδρύονται και λειτουργούν σε δασικές εκτάσεις, οι οποίες παραχωρούνται νομίμως για τον σκοπό αυτό από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συγκρότηση και τον εξοπλισμό των αρμεκτηρίων και χώρων διατηρήσεως του νωπού γάλακτος θα ανταποκρίνονται στα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές ή άλλες Διατάξεις, εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται στην εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου.
Ημισταυλισμένη αιγο-προβατοτροφία είναι εκείνη που οι ανάγκες διατροφής των εκτρεφόμενων ζώων καλύπτονται από ζωοτροφές που τους χορηγούνται κυρίως στο σταύλο.
Ποιμενική μη μετακινούμενη αιγο-προβατοτροφία είναι αυτή της οποίας η έδρα της εκμετάλλευσης παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια του έτους οι δε ανάγκες των ζώων σε τροφή καλύπτονται κατά το μεγαλύτερο μέρος με τη βασική, ενώ συμπληρωματικά τους χορηγούνται ζωοτροφές και στο σταύλο, όπου σταυλίζονται κατά τη νύχτα ή κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Ποιμενική μετακινούμενη αιγο-προβατοτροφία είναι εκείνη κατά την οποία τα ζώα μεταφέρονται, ανάλογα με την εποχή, σε χειμερινούς ή θερινούς βοσκοτόπους. Τα ζώα αυτό σταυλίζονται σε σταύλους κατά τη νύχτα ή κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών, το χειμώνα και σε ανοιχτούς πρόχειρα περιφραγμένους χώρους (μαντριά) το καλοκαίρι.
Πτηνοτροφείο είναι το σύνολο των μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις Πολεοδομικές Διατάξεις (θάλαμοι πτηνών, αποθήκες τροφών κ.λπ.) και τυχόν περιφραγμένων γηπέδων, που εξυπηρετούν την πτηνοτροφική επιχείρηση.
Πτηνοτροφείο αναπαραγωγής είναι αυτό, που έχει βασική επιδίωξη την παραγωγή αυγών για εκκολάψεις νεοσσών ορνίθων, ινδιάνων, παπιών, χηνών και λοιπών πτηνών, συμπεριλαμβανομένων και των φερομένων ως θηραμάτων (πέρδικες, φασιανοί, ορτύκια κ.λπ.).
Πτηνοτροφείο αυγοπαραγωγής είναι αυτό που έχει βασική επιδίωξη την παραγωγή των αυγών καταναλώσεως ορνίθων ή άλλων πτηνών.
Εκκολαπτήρια είναι οι εγκαταστάσεις, στις οποίες γίνεται η επώαση αυγών και η εκκόλαψη νεοσσών.
Κονικλοτροφείο είναι το σύνολο των μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις Πολεοδομικές Διατάξεις, και περιφραγμένων γηπέδων, που εξυπηρετούν την επιχείρηση αναπαραγωγής και παχύνσεως κουνελιών. Τα συστηματικά κονικλοτροφεΐα διαθέτουν μόνο κλειστούς χώρους (κτίρια) με κλωβοστοιχίες, κοπροσωρούς ή κοπροδεξαμενές.
Ελεύθερος σταυλισμός ζώων είναι ο τρόπος διατηρήσεως των ζώων μιας εκμετάλλευσης, χωρίς πρόσδεση ή ατομικό περιορισμό, αλλά με περιορισμό καθ' ομάδες, εντός περιφραγμένων χώρων καλυμμένων ή ακαλύπτων. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται συνήθως για τα βοοειδή.
Περιορισμένος σταυλισμός ζώων είναι ο τρόπος διατηρήσεως των ζώων μιας εκμετάλλευσης, με πρόσδεση ή ατομικό περιορισμό συνήθως εντός κλειστών σταύλων. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται, κατά κύριο λόγο, για τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, στις οποίες συνήθως διατίθεται και περιφραγμένο προαύλιο, για άσκηση.
Ιπποστάσιο είναι το σύνολο των μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις Πολεοδομικές Διατάξεις (σταύλοι, περιφραγμένο προαύλιο), στις οποίες σταυλίζονται μόνοπλα ζώα κάθε είδους (ίπποι, όνοι, ημίονοι) και κατηγορίας (αναπαραγωγής, δρομόνων, αθλήσεως, ιππασίας και εργασίας).
Στις εγκαταστάσεις του ιπποστασίου περιλαμβάνονται και οι κοπροδεξαμενές ή κοπροσωροί, αποθήκες ζωοτροφών, σαγής κ.λπ.
Τα ιπποστάσια, ανάλογα με την κατηγορία των σταυλιζόμενων σ' αυτά μονόπλων ζώων, διακρίνονται σε:
α. Ιπποστάσια αναπαραγωγής (ιπποφορβεία)
β. Ιπποστάσια δρομώνων ίππων (ιπποδρόμου)
γ. Ιπποστάσια ίππων αθλήσεως ή ιππασίας
δ. Ιπποστάσια μονόπλων ζώων εργασίας
Οικόσιτα ζώα και πτηνά καλούνται τα ολιγάριθμα ζώα και πτηνά, συνήθως περισσότερα από ένα είδος, που κυρίως εξυπηρετούν τις ανάγκες μιας αγροτικής οικογένειας σε γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας και αυγά.
Θήραμα γενικά είναι κάθε άγριο ζώο ή πτηνό, που ζει σε κατάσταση ελευθερίας και αποτελεί αντικείμενο κυνηγίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Δασικού Κώδικα, ανεξάρτητα από το αν είναι βρώσιμο ή όχι, περιέρχεται δε σ' εκείνον που θα το φονεύσει (λαγοί, αγριόχοιροι, αγριοκάτσικα, ελαφίδες, φασιανοί, ορτύκια, μπεκάτσες κ.τ.όμ.), καθώς και ορισμένα γουνοφόρα και λοιπά ζώα.
Λοιπά είδη άγριας πανίδας, εγχώριας ή εισαγόμενης, είναι οι κροκόδειλοι, χελώνες, σκώληκες, φίδια, σαλιγκάρια κ.λπ.
Ειδικότερα για την εφαρμογή της παρούσας, ως «θηράματα» ή «αποκαλούμενα θηράματα» ή «λοιπά είδη άγριας πανίδας» εννοούνται τα αντίστοιχα είδη των προαναφερόμενων ζώων ή πτηνών, τα οποία εκτρέφονται και αναπαράγονται είτε ως εξημερωμένα σε περιορισμένους ή ελεύθερους σταυλισμούς (εκτροφεία), είτε ως ημιάγρια σε μεγάλες περιφραγμένες εκτάσεις (εκτροφεία θηραμάτων και λοιπών ειδών άγριας πανίδας ελευθέρας βοσκής), χωρίς κανένα περιορισμό. Τα εκτρεφόμενα ζώα σε εκτροφεία θηραμάτων αποτελούν κυρίως αντικείμενο ελεγχόμενου κυνηγίου.
Σύστημα διαθέσεως λυμάτων ή αποβλήτων πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, καλείται το σύνολο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διαθέσεως αυτών, σε εγκεκριμένους αποδέκτες.
Εσχαρωτό δάπεδο είναι το δάπεδο (όλο ή τμήμα του) των χώρων στους οποίους διατηρούνται τα ζώα ή τα πτηνά, με μορφή εσχάρας ξύλινης, μεταλλικής ή από σκυρόδεμα και έχει σκοπό την αποφυγή του συχνού καθαρισμού για την αποκομιδή της κόπρου (η κόπρος από μόνη της ή με τα ποδοπατήματα των ζώων, περνάει από τα ανοίγματα της εσχάρας κάτω απ' αυτή, σε ειδικά λάκκο-αποθήκη ή σε αγωγό).
Υγρά απόβλητα είναι το μίγμα, το οποίο δύναται να περιέχει κόπρο, ούρα, νερό και ενδεχομένως της στρωμνής (άχυρα κ.λπ.) και το οποίο βρίσκεται σε υγρή ή ρευστή κατάσταση.
Στερεά κόπρος είναι η κόπρος, ενδεχομένως και μέρος της στρωμνής (άχυρα κ.λπ.) με πιθανώς ελάχιστα ούρα ή νερά, καθώς επίσης και το υπόλειμμα από την αποστράγγιση κοπροσωρού ή αυτή που προέρχεται από τον διαχωρισμό των αποβλήτων γενικά με άλλο τρόπο.
Θερμή ή διαρκής στρωμνή είναι η στρωμνή, συνήθως από άχυρα, φλοιούς ορύζης κ.λπ., που παραμένει διαρκώς μέσα στους χώρους, που κυκλοφορούν τα ζώα ή τα πτηνά, δέχεται τα ούρα και την κόπρο και έχει τόσο πάχος, ώστε να απορροφά πλήρως τα υγρά και να στεγνώνει την κόπρο σε βαθμό που και με τη θερμοκρασία, η οποία αναπτύσσεται, να καθιστά την κόπρο αβλαβή και μη ενοχλητική. Η στρωμνή αυτή μαζί με την κόπρο που δέχεται, απομακρύνονται όταν ο χώρος εκκενωθεί από τα ζώα ή τα πτηνά (πάχυνση νεοσσών, πάχυνση αμνών και εριφίων, ανανέωση ωοτόκων ορνίθων κ.λπ.) ή συχνότερα, όταν διαπιστωθεί ότι, συγκρατεί υγρασία και δεν μπορεί να διορθωθεί με προσθήκη και άλλης ποσότητας άχυρων κ.λπ. Η θερμή στρωμνή θεωρείται ικανοποιητική όταν παραμένει σε όλη την επιφάνειά της στεγνή.
Υγειονομική Υπηρεσία είναι η αρμόδια, για θέματα Δημόσιας Υγιεινής, Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων, που λειτουργεί σε κάθε Νομαρχία, άσχετα από τη διοικητική της εξάρτηση.
Διεύθυνση Γεωργίας είναι η αρμόδια, για θέματα φυτικής και ζωικής παραγωγής περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, που λειτουργεί σε κάθε Νομαρχία, άσχετα από τη διοικητική της εξάρτηση.
Διεύθυνση ή Τμήμα Κτηνιατρικής ή Νομοκτηνιατρείου είναι η αρμόδια για θέματα υγείας των ζώων και Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, που λειτουργεί σε κάθε Νομαρχία, άσχετα από τη διοικητική της εξάρτηση.
Οικισμός θεωρείται το σύνολο δέκα (10) τουλάχιστον κατοικιών - νοικοκυριών, που γειτονεύουν, δεν απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από πενήντα (50) μέτρα και κατοικούνται μονίμως σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Πληθυσμός οικισμού είναι ο αριθμός των κατοίκων αυτού βάσει της τελευταίας επίσημης απογραφής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.
Εγκεκριμένο σχέδιο οικισμού ή σχέδιο πόλεως καλείται το εγκεκριμένο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Πολεοδομικής Νομοθεσίας διάγραμμα, με τον τυχόν ειδικό Οικοδομικό Κανονισμό του Οικισμού ή της πόλεως που καθορίζει τους ειδικούς όρους δομήσεως, τις κοινόχρηστες και δομήσιμες εκτάσεις και τη χρησιμοποίηση του καθενός τμήματος ή ζώνης του οικισμού ή της πόλεως.
Εθνικοί και επαρχιακοί δρόμοι είναι αυτοί που έχουν χαρακτηρισθεί έτσι από το αρμόδιο Υπουργείο ή από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία της Νομαρχίας.
Ακτές ομαδικής κολυμβήσεως (πλαζ), είναι οι ακτές που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από τον EOT, καθώς και εκείνες που προσφέρονται και χρησιμοποιούνται, αποδεδειγμένα, τακτικά για κολύμβηση από εύλογο αριθμό ατόμων.
Κατασκηνωτικοί χώροι είναι οι χώροι, στους οποίους λειτουργούν ενεργώς, επί δύο τουλάχιστον μήνες ετησίως, κατασκηνώσεις, που, ιδρύονται και οργανώνονται μονίμως, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή από υπηρεσίες του Κράτους ή Οργανισμών ή από Οργανώσεις και περιλαμβάνουν μόνιμες ή ημιμόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις.
Τουριστικοί χώροι - Αρχαιολογικοί χώροι είναι οι χώροι, που έχουν χαρακτηρισθεί έτσι επισήμως, από τους αρμόδιους Κρατικούς φορείς, κατά περίπτωση.

Άρθρο 2
Θέσεις σταυλισμών

1. Οι κάθε είδους πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ιδρύονται και λειτουργούν έξω από τους κατοικημένους χώρους (πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά, οικισμούς), καθώς επίσης και από λουτροπόλεις, παραδοσιακούς οικισμούς, εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, ποτάμια, λίμνες, ακτές, αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους, χώρους που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν. 1579/85, από τα υπάρχοντα ή από εκείνα που προβλέπεται κατά νόμιμο τρόπο να ανεγερθούν Νοσοκομεία, Ευαγή Ιδρύματα, Εκπαιδευτήρια, καθώς και από Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στρατόπεδα, εργοστάσια, βιοτεχνίες, κατασκηνωτικούς χώρους και Μοναστήρια.

2. Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο τόπων, καθορίζονται κατά περίπτωση, αναλόγως του αριθμού των διατηρουμένων ζώων ή πτηνών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Γεωργίας και Βιομηχανίας (με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 15 της παρούσας για τα οικόσιτα ζώα), εκτός εάν διαφορετικά καθορίζονται απ' αυτή την υγειονομική διάταξη ή από άλλες υγειονομικές διατάξεις, για την ασφαλέστερη προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Η μέτρηση των αποστάσεων μεταξύ των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και των τόπων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, θα γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Γεωργίας και Β.Ε.Τ.
Ειδικά ως σημείο μετρήσεως, για την απόσταση της πτηνο-κτηνοτροφικής εγκαταστάσεως από τους παραπάνω τόπους, θα υπολογίζεται το πλησιέστερο σημείο των ορίων αμφοτέρων των γηπέδων, εφόσον αυτό δεν αναφέρεται στην Νομοθεσία των ανωτέρω Υπουργείων.

3. Για τα Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύμματα, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με παραγωγικές διαδικασίες, βιομηχανίες και βιοτεχνίες που παράγουν προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία, κατασκηνωτικούς χώρους, στρατόπεδα, Μοναστήρια και ποτάμια, εφόσον δεν αναφέρονται οι αποστάσεις τους από πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στη Νομοθεσία των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Γεωργία και Β.Ε.Τ., καθορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:Ως «ισοδύναμο» ζώων θα ισχύει το προβλεπόμενο από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., την παρούσα ή άλλη σχετική διάταξη.

4. Οι αποστάσεις των εκτροφείων θηραμάτων, των οποίων τα εκτρεφόμενα ζώα αποτελούν αντικείμενο ελεγχόμενου κυνηγίου (λαγοί, αγριόχοιροι, αγριοπρόβατα, αγριοκάτσικα, ελαφοειδή, φασιανοί, ορτύκια, μπεκάτσες κ.τ.όμ., καθώς και ορισμένα γουνοφόρα και λοιπά ζώα) και των λοιπών ειδών άγριας πανίδας εγχώριας ή εισαγόμενης (κροκόδειλοι, χελώνες, φίδια, σαλιγκάρια κ.λπ.) θα καθορίζονται κατά περίπτωση από τους αναφερόμενους χώρους της παρ. 3, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής, για τη χορήγηση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία και να μην επηρεάζεται δυσμενώς το περιβάλλον.

5. Με απόφαση Νομάρχη, που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας επιτροπής ελέγχου σταυλισμού που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217/85 τ.Α') είναι δυνατόν για συγκεκριμένη περίπτωση να αυξηθούν ή να μειωθούν μέχρι και 25% οι αποστάσεις του πίνακα του παρόντος άρθρου.
Την αύξηση ή μείωση των αποστάσεων μέχρι και 25% είναι δυνατόν να ζητήσουν μόνο για συγκεκριμένη περίπτωση πτηνο-κτηνοτροφικής εγκατάστασης, τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες, όσο και ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.
Κριτήρια για την έκδοση της παραπάνω απόφασης είναι οι επικρατούσες γεωγραφικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν γύρω από την συγκεκριμένη μονάδα, καθώς και η κύρια απασχόληση των κατοίκων της περιοχής.

6. Υπό την έννοια «βιομηχανίες, βιοτεχνίες και εργαστήρια που παράγουν προϊόντα, τα οποία απαιτούν υγειονομική προστασία» για την εφαρμογή της παρούσας, εννοούνται οι βιομηχανίες, οι βιοτεχνίες και τα εργαστήρια εκείνα που επεξεργάζονται, καθ' οιονδήποτε τρόπο τρόφιμα ζωικής ή φυτικής προελεύσεως, ποτά και φάρμακα ή άλλα αποστειρωμένα υγειονομικά υλικά (γάζες, ράμματα, σύριγγες). Δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω επιχειρήσεις οι μονάδες διαλογής, συσκευασίας και αποθηκεύσεως γεωργικών προϊόντων (φρούτων, λαχανικών, σιτηρών), οι αποθήκες γενικά προϊόντων κονσερβοποιίας και οι αποθήκες εμφιαλωμένων ποτών, εφόσον βρίσκονται σε χώρο μακριά από το χώρο επεξεργασίας.

7. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, (τυροκομεία, αλλαντοποιεία κ.λπ.), εντός ή σε γειτνίαση με τις εγκαταστάσεις των πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων για την επεξεργασία αποκλειστικό ομοειδών προϊόντων παραγωγής αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας Υγειονομικής ή άλλης Νομοθεσίας, για τις επιχειρήσεις αυτές και ότι θα εξασφαλίζονται όλες οι απαραίτητες συνθήκες για την προστασία των παραγόμενων προϊόντων.
Η παραπάνω ευνοϊκή ρύθμιση γίνεται στα πλαίσια της εφαρμογής προγράμματος καθετοποίησης παραγωγής και επεξεργασίας των προϊόντων των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Οι επιχειρήσεις αυτές και οι πτηνο-κτηνοτροφικές μονάδες, θα λειτουργούν υπό τον ίδιο φορέα και οι άδειες λειτουργίας των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δεν θα μεταβιβάζονται σε άλλο φορέα, ανεξάρτητο από τον φορέα εκμεταλλεύσεως των παραπάνω επιχειρήσεων.

8. Οι αναφερόμενες στον πίνακα της παρ. 3, του παρόντος άρθρου, αποστάσεις έχουν αμφίδρομη ισχύ και εφαρμόζονται κατά τον αυτό τρόπο για τις περιπτώσεις που λειτουργεί νόμιμα πτηνο-κτηνοτροφική εγκατάσταση και πρόκειται να ιδρυθεί επιχείρηση του πίνακα αυτού (πρώτη στήλη) στην ίδια με την πτηνο-κτηνοτροφική εγκατάσταση περιοχή, σύμφωνα με τη Νομοθεσία των Υπουργείων Βιομηχανίας, Γεωργίας, Ε.Ο.Τ. κ.λπ., κατά περίπτωση.

9. Οι σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις, για την ποιότητα του πόσιμου νερού και του νερού που προορίζεται για εμφιάλωση, καθώς επίσης και για την προστασία των νερών των χρησιμοποιουμένων, για την ύδρευση των κατοίκων της περιοχής του λεκανοπεδίου Αττικής ή άλλων πόλεων από ρυπάνσεις και μολύνσεις, θα λαμβάνονται υπόψη και για την εγκατάσταση νέων και για την επέκταση ήδη λειτουργούντων πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

10. Επίσης απαγορεύεται η λειτουργία πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, στην περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτεύουσας.

Άρθρο 3
Καθορισμός ισοδυνάμων ζώων

Πέραν της αντιστοιχίας ζώου που καθορίζεται για ορισμένα είδη ζώων από τις διατάξεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ένα ισοδύναμο ζώο αντιστοιχεί με:
α. 50 μινκ ανεξαρτήτου ηλικίας
β. 15 αλεπούδες ανεξαρτήτου ηλικίας
γ. 15 σκύλοι ανεξαρτήτου ηλικίας
δ. 3.000 ορτύκια
ε. 1.000 πέρδικες
στ. 3,75 ελάφια για φυλές με μέσο βάρος 200 κιλά ή 9,4 ελάφια για φυλές με μέσο βάρος 80 κιλά.

Άρθρο 4
Αποστάσεις μεταξύ χοιροστασίων, μεταξύ πτηνοτροφείων και μεταξύ άλλων σταυλισμών

1. Οι αποστάσεις μεταξύ των νεοϊδρυομένων στο εξής χοιροστασίων, πτηνοτροφείων και άλλων σταυλισμών, θα είναι σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουοα Νομοθεσία του Υπουργείου Γεωργίας.

Άρθρο 5
Έκταση γηπέδου


1. Η ελάχιστη απαιτούμενη, για την ίδρυση πτηνο- κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων έκταση γηπέδου, θα είναι η καθοριζόμενη, από τις εκάστοτε ισχύουσες, διατάξεις της Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

2. Η ανωτέρω έκταση μπορεί να αυξάνεται κατά την κρίση, της αρμόδιας επιτροπής, αναλόγως του αριθμού των ζώων που πρόκειται να διατηρηθούν στις πτηνο- κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, του συστήματος διατηρήσεως και εκτροφής αυτών, σύμφωνα με τις ζωοτεχνικές μεθόδους και της προβλεπόμενης υγειονομικής συγκροτήσεώς τους.

3. Σε περίπτωση αδυναμίας αυξήσεως υφιστάμενης οικοπεδικής έκτασης, η αρμόδια επιτροπή καθορίζει τον αριθμό των ζώων, που είναι δυνατό να εκτραφούν σ' αυτή, βάσει των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο κριτηρίων.

Άρθρο 6
Χαρακτηριστικά των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

1. Η συγκρότηση των κάθε είδους πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, από υγειονομικής και ζωοτεχνικής απόψεως (μέγεθος, κατηγορία και προορισμός των εγκαταστάσεων, διάταξη αυτών, απαραίτητος εξοπλισμός, ιδιαίτεροι χώροι κατασκευής, εξασφάλιση επαρκούς νερού, για την καθαριότητα των σταύλων και υγιεινού νερού, για το πότισμα των ζώων και την καθαριότητα και την ύδρευση του προσωπικού) πρέπει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μεθόδους αναπτύξεως της κτηνοτροφίας ή πτηνοτροφίας και να εξασφαλίζει πλήρως την προστασία της Δημ. Υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα.

2. Τα χρησιμοποιούμενα κτίρια και λοιπές εγκαταστάσεις των πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων, οποιασδήποτε δυναμικότητας, μπορούν να ακολουθούν οποιονδήποτε τύπο σταυλισμού, τον οποίο συστήνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας με την προϋπόθεση, ότι θα τηρούν τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση καθαριότητας σ' αυτά και η προστασία της υγείας των εργαζόμενων στην πτηνο-κτηνοτροφική εγκατάσταση και των διατηρούμενων σ' αυτή ζώων ή πτηνών, καθώς και η προστασία της υγείας του περιβάλλοντος από ρυπάνσεις και βλάβες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων, Διαταγμάτων κ.λπ.

3. Προκειμένου για εγκαταστάσεις ιπποστασίων, αν με τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας, άλλων Κρατικών φορέων, επιβάλλονται πρόσθετοι ή αυστηρότεροι από τους περιγραφόμενους στην παρούσα όροι λειτουργίας τούτων, οι εγκαταστάσεις αυτές θα τηρούν, σε ό,τι αφορά τους όρους τούτους και τους κανόνες της ανωτέρω Νομοθεσίας (Κανονισμός Ιπποφορβείων της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος κ,ά.).

4. Απαγορεύεται η περιφορά ή η βοσκή και ο υπαίθριος σταυλισμός ζώων, σε ανοικτούς χώρους κατοικημένων περιοχών. σε αρχαιολογικούς χώρους, εκτός κι αν το επιτρέπει η αρμόδια υπηρεσία, τουριστικούς και κατασκηνωτικούς χώρους, σε χώρους που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, σε ακτές ομαδικής κολυμβήσεως και σε χώρους προσωρινής ή τελικής διαθέσεως απορριμάτων. Κατ' εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί η περιφορά και η βοσκή αιγοπροβάτων, κατά τη χειμερινή μόνον περίοδο, σε κατασκηνωτικούς χώρους και ακτές ομαδικής κολυμβήσεως, εφόσον δεν δημιουργούνται προβλήματα, σε βάρος του περιβάλλοντος.

Άρθρο 7
Συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων και στερεάς κόπρου

1. Η συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων και της στερεάς κόπρου, θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις «περί διαθέσεως λυμάτων και λοιπών αποβλήτων» και «περί συλλογής αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων» αντίστοιχα και οπωσδήποτε θα τηρούνται τα παρακάτω, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την εξυγίανση του περιβάλλοντος.
α. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων
(1) Οι δεξαμενές των υγρών αποβλήτων, χωμάτινες, εφ' όσον εδαφολογικά διασφαλίζεται η στεγανότητα, ύστερα από κατάλληλη διαμόρφωση π.χ. συμπίεση κ.λπ., ή τσιμεντένιες ή με άλλη κατάλλη επένδυση, επιβάλλεται να είναι οπωσδήποτε στεγανές και τέτοιας χωρητικότητας, ώστε να αποφεύγεται η υπερχείλιση, σύμφωνα με στοιχεία, που υποβάλλονται (άρθρο 10). Αν χρησιμοποιείται θερμή στρωμνή μπορεί η δεξαμενή να είναι μικρή ή να μην κατασκευασθεί, κατά την κρίση της Επιτροπής.
(2) Στις δεξαμενές συλλογής και αποθηκεύσεως μη επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή αναπτύξεως και καταπολεμήσεως της μύγας κ.λπ., σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας και κατά περίπτωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.
(3) Οι ελάχιστοι όροι για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς αποδέκτες (υδάτινους ή έδαφος) ή υπεδάφια, θα είναι σύμφωνοι με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις «περί διαθέσεως λυμάτων και λοιπών αποβλήτων», και την οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12 Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανοη Γεωργικής προέλευσης.
Ειδικότερα όταν η διάθεση υγρών αποβλήτων βουστασίων, χοιροστασίων, πτηνοκτηνοτροφείων, των κατηγοριών α, β του άρθρου 10 της παρούσας γίνεται: - σε υδάτινους γενικά αποδέκτες, πέραν των όσων θα προβλέπονται από τις εκάστοτε διατάξεις ή νομαρχιακές αποφάσεις καθορισμού αποδεκτών, πρέπει πρόσθετα να γίνεται κατάλληλη επεξεργαοία και διέλευση, από ανάλογο εδαφικό - φυτικό φίλτρο ή άλλο ισοδύναμο σύστημα, ώστε να επιτυγχάνεται απομάκρυνση κύρια: φωσφόρου (Ρ), αζώτου (Ν), οργανικού φορτίου καθώς και άλλων στοιχείων και ενώσεων, στο βαθμό, που κρίνεται απαραίτητο ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και τις καθορισμένες χρήσεις νερών του αποδέκτη - σε εδαφικούς αποδέκτες, χωρίς απορροή, για λίπανση επιτρεπόμενων καλλιεργειών, εξάτμιση - απορρόφηση με εδαφικό - φυτικό φίλτρο, άρδευση κλπ., πέραν των όσων θα προβλέπονται από τις εκάστοτε διατάξεις ή νομαρχιακές αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη, πρέπει πρόσθετα να τηρούνται τουλάχιστον οι παρακάτω όροι:
BOD5 επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων μέχρι 1200 MG/L COD επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων
μέχρι 4500 MG/L και περιεκτικότητα σε ολικά στερεά μέχρι 0,45% κατά βάρος.
(4) Απαγορεύεται η διάθεση υγρών αποβλήτων σε ειδικούς εδαφικούς αποδέκτες που βρίσκονται σε κατάσταση υδατοκορεσμού ή έχουν κλίσεις μεγαλύτερες από 8° ή μπορεί να επηρεάσουν τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, λόγω συστάσεως εδάφους, στάθμης υπόγειων νερών κλπ.
(5) Επιβάλλεται η λήψη των αναγκαίων μέτρων, ώστε να αποκλείεται η επαφή των ζώων της μονάδας ή άλλων ζώων και πτηνών του ιδιοκτήτη ή ξένων φορέων με τα υγρά απόβλητα (στοιχειώδης περίφραξη ασφάλειας κλπ.).
β. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση στερεάς κόπρου.
(1). Οι χώροι ή οι δεξαμενές υποδοχής, συλλογής και αποθηκεύσεως στερεάς κόπρου, εφόσον προβλέπονται, επιβάλλεται να έχουν διαμορφωμένο δάπεδο (με ανάλογη περιμετρική υπερύψωση) αδιαπότιστο (π.χ. τσιμεντένιο) με λεία επιφάνεια και με κατάλληλες κλίσεις, για τη συλλογή υγρών στραγγίσεως ή της βροχής προς τους χώρους επεξεργασίας - αποθηκεύσεως υγρών αποβλήτων.
Η χωρητικότητα του χώρου συλλογής στερεάς κόπρου θα είναι επαρκής, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλονται (άρθρο 10).
(2). Στις δεξαμενές συλλογής και αποθηκεύσεως στερεάς κόπρου ή στους κοπροσωρούς, θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα, για την αποφυγή αναπτύξεως και καταπολεμήσεως της μύγας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας και κατά περίπτωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας (καλή στράγγιση της στερεάς κόπρου, χρησιμοποίηση επιτρεπόμενων χημικών μέσων καταπολεμήσεως της μύγας, απαλλαγή των τοιχωμάτων των δεξαμενών από κάθε είδους βλάστηση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους κλπ.).
(3). Επιβάλλεται η λήψη των αναγκαίων μέτρων, ώστε να αποκλείεται η επαφή των ζώων της μονάδας ή άλλων ζώων και πτηνών του ιδιοκτήτη ή ξένων φορέων με τη στερεά κόπρο ή τον κοπροσωρό (στοιχειώδης περίφραξη ασφάλειας κλπ.).
(4). Απαγορεύεται η διάθεση της στερεάς κόπρου, σε υδάτινους αποδέκτες (στα επιφανειακά ή και απευθείας στα υπόγεια νερά - οδηγία 91/676/ΕΟΚ).
(5). Ως θέσεις τελικής διαθέσεως κόπρου, μετά από σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας (Υγειονομική ή Γεωργίας κατά περίπτωση), δύνανται να χρησιμοποιηθούν:
- Το έδαφος επιφανειακά ή υπεδάφια και ειδικότερα καλλιεργήσιμες εκτάσεις για λίπανση, εφόσον κρίνεται ότι, η στερεά κόπρος, λόγω του χρόνου που διέρευσε (ηλικία), του τρόπου επεξεργασίας της, της ποιότητας κλπ., δεν δύναται να προκαλέσει κινδύνους, για τη Δημόσια Υγεία ή βλάβες στις καλλιέργειες και στα εδάφη εν γένει. Οι λιπαινόμενες με στερεά κόπρο εκτάσεις, δεν θα χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια λαχανικών, ειδικότερα όσων τρώγονται χωρίς προηγούμενο βρασμό. Η λίπανση εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια τέτοιων λαχανικών επιτρέπεται εφόσον αυτή διακόπτεται έγκαιρα, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη συγκομιδή των λαχανικών.
Σε ειδικές περιπτώσεις ανάγκης προστασίας της Δημ. Υγείας ή προλήψεως ζωονόσων ή επιζωοτιών, η αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία (Υγειονομική ή Κτηνιατρική), μπορεί να απαγορεύσει τη διάθεση της στερεάς κόπρου σε καλλιέργειες.
Προκειμένου για διάθεση στερεάς κόπρου στο έδαφος επιφανειακά, ανεξάρτητα αν πρόκειται για λίπανση ή όχι, η ποσότητα αυτής σε σχέση με τη χρησιμοποιούμενη εδαφική έκταση θα είναι τόση, ώστε να μη δημιουργείται υπερκορεσμός του εδάφους με οργανικές ενώσεις, που έχουν σαν συνέπεια την ανάπτυξη αναερόβιων καταστάσεων και τη δημιουργία δυσοσμιών.
Η διάθεση της στερεάς κόπρου στο έδαφος, επιφανειακά ή υπεδάφια, σε καμμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να επηρεάζει τα υπόγεια ή επιφανειακά νερά (για το σκοπό αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η ποιότητα, η κλίση και γενικά η μορφολογία του εδάφους, οι βροχοπτώσεις και η απορροή των νερών της βροχής κλπ.) και τους κατοικημένους ή ειδικούς τόπους (τουριστικοί και αρχαιολογικοί χώροι, χώροι που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, ακτές ομαδικής κολυμβήσεως, εργοστάσια, βιοτεχνίες, σχολεία, νοσηλευτικά και λοιπά ιδρύματα, εθνικοί και επαρχιακοί δρόμοι κλπ.).
- Οι εγκαταστάσεις ξηράνσεως, αποτεφρώσεως, επεξεργασίας και διαθέσεως εν γένει λάσπης ή στερεών απορριμμάτων.

Άρθρο 8
Άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

(1). Για την ίδρυση πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, απαιτείται άδεια του οικείου Ο.Τ.Α., χορηγούμενη με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής, ότι, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας Υγειονομικής Διατάξεως και των εκάστοτε σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων. Συγκεκριμένα για την ανωτέρω έγκριση εξετάζονται:
α. Η έκταση και η θέση του γηπέδου στο οποίο θα ιδρυθούν οι εγκαταστάσεις αυτές, καθώς και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται, από τη σχετική Νομοθεσία και που θα φαίνεται στα τοπογραφικά σχέδια.
β. Ο προβλεπόμενος από τις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες, τρόπος επεξεργασίας και διαθέσεως των υγρών αποβλήτων και της στερεάς κόπρου αντιστοίχως.
Η ανωτέρω άδεια ιδρύσεως πρέπει να χορηγείται, πριν από την έναρξη κατασκευής των έργων και ο ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εγκαταστάσεις του, μέσα σε πέντε χρόνια από τη χορήγηση αυτής. Αν στο διάστημα της πενταετίας τροποποιηθεί η ισχύουσα κατά το χρόνο της χορήγησης της ανωτέρω άδειας ιδρύσεως πτηνοκτηνοτροφικής εγκαταστάσεως σχετική Νομοθεσία, ή αν αλλάξουν οι περιβαλλοντικές συνθήκες, βάσει των οποίων έχει χορηγηθεί η άδεια ιδρύσεως, τέτοιες αλλαγές δεν είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ισχύ της ανωτέρω άδειας, εκτός αν δεν έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο χρονικό διάστημα της πενταετίας οι εγκαταστάσεις οπότε και θα απαιτηθεί ανανέωσή της.
Η προαναφερόμενη άδεια ιδρύσεως αποτελεί δικαιολογητικό, για την απόκτηση άδειας οικοδομήσεως των κτιριακών εγκαταστάσεων της πτηνο-κτηνοτροφικής μονάδας, καθώς και της άδειας λειτουργίας.

(2). Για τη λειτουργία πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, απαιτείται άδεια του οικείου Ο.Τ.Α., η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας επιτροπής, ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας και της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής Νομοθεσίας.

(3). Οι άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων χορηγούνται σε φυσικό ή νομικά πρόσωπα (εταιρικές επιχειρήσεις, Συν/σμοί κλπ.) και ισχύουν χωρίς χρονικούς περιορισμούς, για τους χώρους και τις εγκαταστάσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί, εφόσον δεν έχει διακοπεί στο μεταξύ, η δραστηριότητα της πτηνοκτηνοτροφικής επιχειρήσεως, για χρονικό διάστημα πέραν του έτους, με εξαίρεση τη διακοπή, που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (επιζωοτίες κλπ.) και με την προϋπόθεση ότι, από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών, δεν δημιουργούνται προβλήματα σε βάρος της Δημ. Υγείας και του περιβάλλοντος.
Προκειμένου περί εταιρικών ή συνεταιριστικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. οι άδειες εκδίδονται στο όνομα του νομίμως οριζόμενου εκπροσώπου της ή στο όνομα της επιχειρήσεως, στην τελευταία όμως περίπτωση η επιχείρηση, με πράξη της κοινοποιουμένη στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Υγειονομική, Κτηνιατρική, Γεωργική), οφείλει να ορίσει έναν από τους εταίρους της ως υπεύθυνο, για την τήρηση των όρων της παρούσας και των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών Διατάξεων.

(4). Αν πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μεταβιβασθούν σε άλλο φορέα, καθώς και επί αλλαγής του εκπροσώπου εταιρικής ή συνεταιριστικής πτηνο-κτηνοτροφικής επιχειρήσεως ή επιχειρήσεως Ο.Τ.Α., στο όνομα του οποίου έχουν εκδοθεί οι άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας, τότε οι άδειες αυτές ανανεώνονται στο όνομα του εκάστοτε φορέα εκμεταλλεύσεως τούτων ή του νέου εκπροσώπου της εταιρικής ή συνεταιριστικής επιχειρήσεως ή επιχειρήσεως Ο.Τ.Α., χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία της εξ αρχής χορηγήσεων νέων αδειών, εφόσον δεν δημιουργούνται προβλήματα Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

(5). Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις συνταξιοδοτήσεως ή θανάτου του προσώπου, στο όνομα του οποίου έχουν εκδοθεί οι άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, γεγονός που θα φαίνεται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Διπλώματος Απονομής Συντάξεως ή σχετική βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα ότι κατατέθηκε αίτηση για συνταξιοδότηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου, κατά περίπτωση, και της τυχόν μεταβιβάσεως αυτών στην ή στον σύζυγο ή στα τέκνα ή σε συντηρούμενα απ' αυτό αδέλφια του ανωτέρω προσώπου, οι άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας αντικαθίστανται υποχρεωτικά στο όνομα του προσώπου, στο οποίο μεταβιβάζονται, χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία των άρθρων 10, 11 και 12 της παρούσας, που αναφέρεται στα δικαιολογητικά κλπ., τα οποία αφορούν τις πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας αυτών.
Τούτο δεν ισχύει στις περιπτώσεις που πέρα από την ανωτέρω μεταβίβαση έχει γίνει μεταφορά ή επέκταση ή αλλαγή του είδους των πτηνο-κτηνοτροφικών επιχειρήσεων ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας αυτών, οπότε για την έκδοση των νέων αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας, εφαρμόζεται η διαδικασία των ανωτέρω αναφερόμενων άρθρων.

(6). Η αύξηση της δυναμικότητας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή η ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας τούτων ή η αλλαγή του είδους της πτηνο-κτηνοτροφικής μονάδας, σύμφωνα με γνωμοδότηση της Α/θμιας ή Β/θμιας Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν. 1579/1986, θεωρείται ως ίδρυση νέων εγκαταστάσεων και απαιτούνται νέες άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας αυτών.
Για τη χορήγηση των νέων αυτών αδειών, θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία, όπως και προκειμένου για άδεια νεοϊδρυόμενων εγκαταστάσεων (άδεια ιδρύσεως, άδεια λειτουργίας) και θα λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5,6 και 7, της παρούσας και οι διατάξεις της σχετικής Νομοθεσίας, που ισχύει κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως του ενδιαφερόμενου.
Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί η ανωτέρω νέα άδεια, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει, εντός χρονικού διαστήματος τριών το πολύ μηνών, να επαναφέρει την πτηνο-κτηνοτροφική του εγκατάσταση στην πρότερη μορφή της (μείωση των ζώων ή πτηνών στον αριθμό που αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας αυτής κλπ.) οπότε επιστρέφεται σ' αυτόν (τον ενδιαφερόμενο) η παλαιά άδεια λειτουργίας της πτηνο-κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

(7). Για την μεταφορά πτηνο-κτηνοτροφικής μονάδας σε άλλες εγκαταστάσεις ή για την προσθήκη νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ή για την ανακατασκευή αυτών, απαιτούνται νέες άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας, χορηγούμενες με βάση τις διατάξεις της παρούσας και κάθε άλλης σχετικής Υγειονομικής Διατάξεως ή άλλου Νομοθετήματος, που ισχύουν κατά το χρόνο της έκδσσής των.
Αν η προσθήκη των κτιριακών εγκαταστάσεων ή η ανακατασκευή αυτών γίνεται με σκοπό τη βελτίωση της επιχείρησης χωρίς να αυξηθεί ο ζωικός πληθυσμός, τότε βέβαια απαιτούνται νέες άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας, αλλά χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι νέες αποστάσεις που ισχύουν, αλλά εκείνες (οι αποστάσεις) που ίσχυαν όταν ο ενδιαφερόμενος πήρε την άδεια εκτός και αν αυτές, τότε, ήταν μεγαλύτερες οπότε θα λαμβάνονται υπόψη οπωσδήποτε οι νέες.

(8). Εξαιρούνται από την υποχρέωση απαιτήσεως των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας του οικείου Ο.Τ.Α., οι πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, για τις οποίες ειδικοί Νόμοι ή Διατάγματα προβλέπουν τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας, από άλλο Κρατικό φορέα με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής ή της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση αποκτήσεως των ανωτέρω αδειών του οικείου Ο.Τ.Α., όταν προβλέπονται τέτοιες άδειες, από άλλο Κρατικό Φορέα, μετά από σύμφωνη γνώμη συλλογικού οργάνου, που συμμετέχει εκπρόσωπος της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Αν από ειδικές διατάξεις Νόμου ή Διατάγματος, προβλέπεται η χορήγηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικής εγκαταστάσεως από άλλο Κρατικό Φορέα, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής ή της Υγειονομικής Υπηρεσίας, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αποκτήσει τις άδειες των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, πριν από την άδεια, που προβλέπουν οι ανωτέρω ειδικές Διατάξεις.
Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις, που προβλέπεται η χορήγηση τέτοιων αδειών, από άλλο Κρατικό Φορέα, μετά από σύμφωνη γνώμη συλλογικών οργάνων, στο οποίο δεν συμμετέχει εκπρόσωπος της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

(9). Η άδεια λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τα σχέδια, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια αυτή υπογεγραμμένα από τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής, θα βρίσκονται σε υαλόφρακτο πλαίσιο και θα τοποθετούνται σε εμφανές σημείο των πτηνοκτηνστροφικών εγκαταστάσεων, ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος τούτων, από τα αρμόδια κρατικά Όργανα.

(10). Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, για διάφορες αιτίες, πλην της ανωτέρας βίας, επί χρονικό διάστημα πέραν του έτους, η άδεια λειτουργίας αυτών παύει να ισχύει και επιστρέφεται υποχρεωτικώς και ανυπερθέτως, από τον κάτοχό του, στον αρμόδιο Ο.Τ.Α., για ακύρωση.
Αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να επαναλειτουργήσει τις πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του, μετά την επί ένα και πλέον έτος διακοπή της λειτουργίας τούτων, ζητάει αρμοδίως, την έκδοση μόνο νέας άδειας λειτουργίας, για την οποία θα λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της παρούσας και γενικά οι Διατάξεις της σχετικής Νομοθεσίας που ισχύει κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, για την απόκτησή της εν λόγω αδείας.

(11). Επί αντικαταστάσεως των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας λόγω αυξήσεως της δυναμικότητας των ανωτέρω εγκαταστάσεων ή αλλαγής του είδους της πτηνο-κτηνοτροφικής μονάδας ή ουσιώδους τροποποιήσεως των υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτής, οι παλιές άδειες επιστρέφονται στον οικείο Ο.Τ.Α., επισυναπτόμενες στη σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου, για την αντικατάστασή τους.

(12). Αν διαπιστωθεί ότι, πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, λειτουργούν βάσει αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας, που έχουν εκδοθεί στο όνομα προσώπου, το οποίο έπαυσε να τις εκμεταλλεύεται ασκείται ποινική δίωξη τόσο κατά του νέου νομέα τους, όσο και κατά του κατόχου των παλαιών αδειών, από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ παράλληλα, ο νέος νομέας αυτών, καλείται εγγράφως να αντικαταστήσει τις άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, εντός προθεσμίας το πολύ έξι (6) μηνών από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου.
Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία οι αρμόδιες Αρχές επιβάλλουν το κλείσιμο των εγκαταστάσεων και την απαγόρευση της λειτουργίας αυτών, σύμφωνα με την παρούσα (άρθρο 9) ή άλλη σχετική Νομοθεσία.

Άρθρο 9
Απαγόρευση λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και ανάκληση αδειών λειτουργίας αυτών


(1). Με την επιφύλαξη των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας σχετική Νομοθεσίας, για την επιβολή ποινικών ή και διοικητικών κυρώσεων, στους παραβάτες της παρούσας, ο οικείος Νομάρχης, μπορεί, με απόφασή τους εκδιδόμενη, μετά από εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας βασισμένη σε αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Α/θμιας ή Β/θμιας επιτροπής ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων, εφόσον από τη σχετική Νομοθεσία δίνονται στις επιτροπές αυτές ανάλογες αρμοδιότητες:
α. Να μειώνει τον πληθυσμό των εκτρεφόμενων ζώων ή πτηνών σε βαθμό, που να ελέγχεται το προκαλούμενο, σε βάρος της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος πρόβλημα.
β. Να απαγορεύει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, αν διαπιστωθεί παράβαση συγκεκριμένων Διατάξεων της παρούσας και άλλων συναφών Υγειονομικών Διατάξεων, εξαιτίας των οποίων οι εν λόγω εγκαταστάσεις λειτουργούν κάτω από υγειονομικώς απαράδεκτες συνθήκες, σε σημείο, που να απειλείται η Δημόσια Υγεία και να επηρεάζεται δυσμενώς το περιβάλλον.
Στη συνέχεια θα εφαρμόζεται το άρθρο 8 του Ν. 1590/1986 (ΦΕΚ 49/86 τ.Α) ή η Νομοθεσία που θα ισχύει κάθε φορά. Η ίδια διαδικασία θα εφαρμόζεται προ της εκτελέσεως οποιασδήποτε αποφάσεως για το κλείσιμο πτηνο-κτηνοτροφικής εγκατάστασης, που εκδίδεται για οποιονδήποτε λόγο.

(2). Ο Νομάρχης, κατόπιν αιτιολογημένης γνωμοδοτήσεως της αρμόδιας Υγειονομικής υπηρεσίας, η οποία θα εκδίδεται, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής, ανακαλεί την άδεια λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι, για την απόκτησή της ο νομέας τούτων παραπλάνησε οπωσδήποτε τα μέλη της επιτροπής, σε σημείο, που να του χορηγηθεί τελικά η ανωτέρω άδεια, κατά παρέκκλιση, των αναφερόμενων σε ουσιώδεις όρους διατάξεων, της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής Νομοθεσίας.

3. Πριν από την επιβολή του μέτρου της προσωρινής ή οριστικής απαγορεύσεως της λειτουργία πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή άλλων διοικητικών μέτρων, προβλεπόμενων, από την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία, ο Νομάρχης, μετά από εισήγηση της υγειονομικής υπηρεσίας, για τις περιπτώσεις των εδαφίων α και β της παρ. 1 ή η υγειονομική υπηρεσία, για την περίπτωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, καλεί εγγράφως, με αποδεικτικό επιδόσεως της σχετικής κλήσεως σε ακρόαση, τον νομέα τούτων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Συντάγματος, ο οποίος δύναται να αναπτύξει τις απόψεις του, περί των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του, ενός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημέρα επιδόσεως σ' αυτόν, του σχετικού εγγράφου.
Μετά την ανάπτυξη των απόψεων του ενδιαφερόμενου, ο Νομάρχης, σύμφωνα με τη γνώμη της υγειονομικής υπηρεσίας ή της επιτροπής ελέγχου σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων, εφόσον από τη σχετική Νομοθεσία δίνονται σ' αυτή ανάλογες αρμοδιότητες, αν διαπιστώσει ότι, για τα θέματα των εδαφίων α και β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι κατορθωτή η εκτέλεση των απαραίτητων βελτιωτικών εργασιών, για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων τούτου και εφόσον κριθεί, ότι η επί βραχύ χρονικό διάστημα συνέχιση της λειτουργίας αυτών υπό τις ίδιες συνθήκες δεν απειλεί άμεσα τη Δημόσια Υγεία, μπορεί να καθορίζει με απόφασή του, τις συγκεκριμένες βελτιώσεις, που πρέπει να κάνει στις ανωτέρω εγκαταστάσεις τους, τάσσοντας εύλογη προθεσμία, αναλόγως του μεγέθους των βελτιώσεων και της σοβαρότητας του προβλήματος, που δημιουργείται από την πλημμελή λειτουργία των εγκαταστάσεων τούτων.
Η προθεσμία αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Άρθρο 10
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά, που πρέπει να τεθούν υπόψη της αρμόδιας επιτροπής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει, για την άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων είναι:
α. Για πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας μεγαλύτερης από είκοσι (20) ισοδύναμα ζώα: (Μεγάλοι Σταυλισμοί).

(1). Συνοπτική έκθεση, η οποία θα συντάσσεται από αρμόδιο γεωτεχνικό υπάλληλο της Νομαρχίας ή της Α.Τ.Ε., κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια Νομαρχιακή υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας ή προς την Α.Τ.Ε., αντίστοιχα και σε περίπτωση αδυναμίας, από γεωτεχνικό υπάλληλο Συνεταιριστικής οργανώσεως ή από ιδώτη μηχανικό (κατά προτίμηση Υγειονολόγο) ή ιδιώτη αρμόδιο γεωτεχνικό. Η έκθεση όταν συντάσσεται από γεωτεχνικό υπάλληλο Συνεταιριστικής οργανώσεως ή από ιδιώτη μηχανικό ή ιδιώτη αρμόδιο γεωτεχνικά, θα πρέπει απαραιτήτως να θεωρείται από την αρμόδια Νομαρχιακή υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας.
Η έκθεση θα αναφέρει με τη βοήθεια αποσπάσματος τοπογραφικού χάρτη της περιοχής, υπό κλίμακα 1:10.000 μέχρι 1:2.500 (προτιμάται ο χάρτης της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίμακος 1:5.000):
- Τη θέση της μελλοντικής πτηνο-κτηνοτροφικής μονάδας και την απόσταση των κτιρίων αυτής, από τα όρια ξένων ιδιοκτησιών γης.
- Τα όρια του οικοπέδου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η μονάδα.
- Τις γειτονικές και σε επαφή με το υπόψη οικόπεδο, ιδιοκτησίες, με ονόματα ιδιοκτητών και τις συνήθεις καλιέργειες ή άλλη χρήση γης, καθώς και τις χρήσεις γης με τα υπάρχοντα σ' αυτές κτίσματα σε απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων.
- Τις πλησιέστερες νόμιμες κατοικίες, πτηνο-κτηνοτρσφικές εγκαταστάσεις, παραδοσιακούς οικισμούς, εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, ποτάμια, λίμνες, ακτές, αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους και χώρους που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, τα υπάρχοντα ή εκείνα που προβλέπεται, κατά νόμιμο τρόπο να ανεγερθούν Νοσοκομεία. Ευαγή Ιδρύματα, Εκπαιδευτήρια, Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά καταλύματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και εργαστήρια καθώς και όμοια που παράγουν προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία, κατασκηνωτικούς χώρους, λουτροπόλεις, άλλους χώρους που απαιτούν επίσης υγειονομική προστασία, στρατόπεδα και Μοναστήρια.
- Τη φορά των επικρατούντων ανέμων.
- Τη χρήση των υπογείων νερών (πηγάδια, γεωτρήσεις για ύδρευση, άρδευση ή άλλη χρήση).
- Τα υπάρχοντα γύρω επιφανειακά νερά ή και πηγές και τη συνήθη χρήση των νερών αυτών.
- Την υπάρχουσα κατάσταση και χρήση των ρευμάτων προς τα κατάντη του οικοπέδου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η πτηνο-κτηνοτροφική μονάδα.
- Την αρχιτεκτονική και τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων.
- Ο,τιδήποτε άλλο κρίνει χρήσιμο και σκόπιμο, για να δοθεί σαφής εικόνα, κατά τον έλεγχο της πτηνο-κτηνοτροφικής εγκαταστάσεως.

(2). Μια σειρά τοπογραφικών σχεδίων, που θα απεικονίζονται και οι θέσεις των κτιρίων και μία σειρά κτιριακών σχεδίων των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, από εκείνα που θα χρησιμοποιηθούν, για την έκδοση της οικοδομικής άδειας εις τριπλούν, που θα συντάσσονται από μηχανικό.

(3) . Έγκριση του Νομάρχη, για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων στον προτεινόμενο αποδέκτη, με τους τυχόν όρους διαθέσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας, για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων.

(4). Μελέτη επεξεργασίας και διαθέσεως των υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, η οποία θα εγκρίνεται πριν από τη χορήγηση της άδειας ιδρύσεως, χωρίς επίσης να παρέχεται το δικαίωμα κατασκευής των έργων, πριν από την χορήγηση της άδειας ιδρύοεως.

(5). Μελέτη συλλογής, αποθηκεύσεως, επεξεργασίας και διαθέσεως κόπρου. Η μελέτη αυτή θα συντάσσεται από διπλωματούχο μηχανικό (κατά προτίμηση Υγιεινολόγο) ή Γεωτεχνικό και θα αναφέρει:
- Την ημερησία ποσότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της στερεάς κόπρου.
- Την περιγραφή του τρόπου συλλογής, διαχωρισμού, αποθηκεύσεως και τυχόν επεξεργασίας (συμπεριλαμβανόμενης και της χωνεύσεως) της στερεάς κόπρου.
- Τον τρόπο τελικής διαθέσεως της στερεάς κόπρου. Ειδικά για τα στερεά απόβλητα των αιγοπροβάτων δεν απαιτείται μελέτη αλλά μόνο τεχνική έκθεση.
Προκειμένου, για εγκαταστάσεις χοιροστασίων και βουστασίων, η μελέτη θα περιλαμβάνει επί πλέον και την εδαφική έκταση (επιφάνεια και τοποθεσία), τη σύνθεση του εδάφους, τα είδη τυχόν καλλιεργειών και τις αποστάσεις του χώρου διαθέσεως, από κατοικημένους ή συχναζόμενους τόπους, τα επιφανειακά νερά, πηγές κλπ. με απαιτούμενα αντίστοιχα σχέδια.

(6). Τα αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια 3 και 4, για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων, δεν εφαρμόζεται προκειμένου για πτηνό-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, στις οποίες εκτρέφονται μόνον αιγοπρόβατα ή πουλερικά με ξηρό στρωμνή ή κουνέλια. Επίσης δεν εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων ελευθέρας βοσκής και στις εγκαταστάσεις εκτροφής θηραμάτων.

(7). Προέγκριση χωροθέτησης της εγκατάστασης σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., καθώς και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, όπου απαιτείται.
β. Για πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας από 8 μέχρι 20 ισοδύναμα ζώο: (Μεσαίοι Σταυλισμοί).
(1). Προκειμένου για τα βουστάσια και χοιροστάσιο απαιτούνται τα δικαιολογητικά των εδαφίων 1, 2, 3 και 4 της προηγούμενης υποπαραγράφου α.
(2). Προκειμένου για ποιμνιοστάσια, αιγοστάοια, κονικλοτροφεία και πτηνοτροφεία ξηράς στρωμνής, απαιτούνται τα δικαιολογητικά των εδαφίων 1 και 2 της προηγούμενης υποπαραγράφου α, καθώς και η αναφερόμενη στο εδάφιο 5 της ίδιας υποπαραγράφους μελέτη.
(3). Τα αναφερόμενα στα εδάφια 3 και 4 της υποπαραγράφου α δικαιολογητικά, δεν απαιτούνται στις εγκαταστάσεις ζώων ελευθέρας βοσκής και τις όμοιες εκτροφής θηραμάτων καθώς και στα ιπποστάσια ξηράς στρωμνής.
(4). Το αναφερόμενο στο εδάφιο 7 της προηγούμενης, επίσης, υποπαραγράφου α δικαιολογητικά, απαιτείται, μόνον, εφόσον από τις εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπάρχει σχετική πρόβλεψη.
γ. Για τις πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας από 3 μέχρι και 7 ισοδύναμα ζώα: (Μικροί Σταυλισμοί).
(1). Σύντομη έκθεση από αρμόδιο γεωτεχνικό υπάλληλο της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας ή της Α.Τ.Ε. όπου θα περιγράφονται:
- Τα όρια του οικοπέδου και η θέση των μελλοντικών εγκαταστάσεων σ' αυτό, καθώς και τα υπάρχοντα εντός αυτού κτίσματα και η απόσταση αυτών, από τα όρια άλλων ιδιοκτησιών γης.
- Οι γειτονικές σε επαφή ιδιοκτησίες με ονόματα ιδιοκτητών, με συνήθεις καλλιέργειες ή άλλη χρήση γης και τα υπάρχοντα ο' αυτές κτίσματα.
- Η ύπαρξη πηγαδιών ή γεωτρήσεων υδρεύσεως ή υδραγωγείου και δεξαμενών πόσιμου νερού στη γύρω περιοχή.
- Η κατάσταση απορροής των επιφανειακών νερών κατάντη της μονάδας.
(2). Εφόσον, για την άδεια οικοδομής των κτιρίων απαιτούνται σχέδια (τοπογραφικά - κτιριακά), αντίγραφα των σχεδίων αυτών.
Αν για την άδεια οικοδομής δεν απαιτούνται σχέδια, τότε, θα προσκομίζονται μία σειρά σχεδίων με κλίμακα 1:50 των εγκαταστάσεων, με σύντομη περιγραφή της οικοδομής, συντασσόμενα, από τον ανωτέρω γεωτεχνικό υπάλληλο και μία σειρά σχεδίων τοπογραφικών, που θα συντάσσονται από Μηχανικό.
(3). Η διάθεση των υγρών αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» και θα συντάσσεται απλή περιγραφή του τρόπου διαθέσεως αυτών και της στερεάς κόπρου (συλλογή, αποθήκευση, διάθεση).
δ. Για τις πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας μικρότερης από τα ελάχιστα όρια, πλην των οικόσιτων ζώων, που αναφέρονται στην προηγούμενη υποπαράγραφο γ, για κάθε είδος ζώων ή πτηνών, δεν απαιτείται άδεια ιδρύσεως και άδεια λειτουργίας, εφαρμόζονται όμως, ως προς τις αποστάσεις, οι διατάξεις των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Γεωργίας και της παρούσας και ο αριθμός των ζώων ή πτηνών, θα καθορίζεται με απόφαση του Νομάρχη, μετά από εισήγηση της Υγειονομικής υπηρεσίας, χωριστά για κάθε περίπτωση και θα πληρούνται οι κατωτέρω επιβαλλόμενοι όροι υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος.
(1). θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1 και ανάλογης με το είδος και τον αριθμό των σταυλιζόμενων ζώων ή πτηνών, χωρητικότητας. Σταύλοι κατασκευασμένοι με πρόχειρα υλικά πρέπει να αποκλείονται.
(2). θα αερίζονται και θα φωτίζονται επαρκώς.
(3). Για τους χοίρους, τα βοοειδή, ιπποειδή και κουνέλια, το δάπεδο θα είναι από αδιαπότιστο υλικό (τσιμέντο) και σχετικά λείο με κατάλληλη κλίση, προς φρεάτιο δαπέδου με σιφώνι, για την αποστράγγιση των ούρων και των νερών, σε περιπτώσεις πλύσεως τούτου και τη σε συνέχεια αποχέτευση τους υπεδάφια (βόθρος), σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. Όταν χρησιμοποιείται θερμή στρωμνή (για τα πουλερικά και τα αιγοπρόβατα), αυτή μπορεί να απομακρύνεται απευθείας στους αγρούς. θα καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε το δάπεδο να διατηρείται, με κάθε μέσο στεγνό.
Απαγορεύεται η ροή ούρων και λοιπών υγρών έξω από το χώρο σταυλισμού των ζώων ή πτηνών. Αν στους σταυλισμούς αιγοπροβάτων ή πουλερικών, παρουσιασθούν τέτοιες περιπτώσεις, επιβάλλεται η συγκέντρωση των ανωτέρω υγρών, σύμφωνα με τις Υγειονομικές και λοιπές Διατάξεις.
(4). Οι επιφάνειες των τοίχων, θα είναι λείες και θα ασβεστώνονται ή αν είναι αδιαπότιστες, θα πλένονται τακτικά, ώστε να διατηρούνται καθαρές.
(5). Στα ανοίγματα των τοίχων, θα είναι μονίμως τοποθετημένο συρματόπλεγμα No 16.
(6). Οι φάτνες και οι ποτίστρες, θα είναι κατά προτίμηση, από αδιαπότιστο υλικό με λείες εσωτερικές επιφάνειες.
(7). Η κόπρος των χοίρων, βοοειδών, ιπποειδών και κουνελιών, θα συγκεντρώνεται τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα σε κοπροσωρό. Ο κοπροσωρός θα έχει δάπεδο, από τσιμέντο υπερυψωμένο, ώστε να μην επηρεάζεται από τα γύρω επιφανειακά νερά, με κατάλληλη κλίση, για τη στράγγιση των υγρών σε βόθρο και θα καλύπτεται με στέγαστρο για να μην επηρεάζεται από τα νερά της βροχής, εφόσον το στέγαστρο αυτό κρίνεται απαραίτητο, από την αρμόδια επιτροπή.
Αν η συγκέντρωση της κόπρου γίνεται σε κοπροσωρό, μέσα σε κλειστό χώρο και του χώρου τούτου το δάπεδο, θα είναι από τσιμέντο με λεία επιφάνεια και με κατάλληλη κλίση προς φρεάτιο δαπέδου, για τη στράγγιση των υγρών σε βόθρο.
Η κόπρος των αιγοπροβάτων και των πουλερικών μπορεί, εφόσον δεν χρησιμοποιείται θερμή στρωμνή ή αν η αποτελεσματικότητα της χρησιμοποιούμενης θερμής στρωμνής, δεν είναι ικανοποιητική, να συγκεντρώνεται σε κοπροσωρούς, όπως ορίζεται ανωτέρω. Από το χώρο συγκεντρώσεώς της η κόπρος, θα απομακρύνεται στους αγρούς, όπου θα θάβεται κατά τρόπο που να μη δημιουργούνται προβλήματα σε βάρος της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα. Η εναπόθεση της κόπρου κατά σωρούς, θα γίνεται μακριά από κατοικίες, δρόμους, πηγές και πηγάδια και κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον.
(8). Πέρα από τα ανωτέρω, οι ιδιοκτήτες των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οφείλουν να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα, συμβουλευόμενοι την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία, για την αποφυγή μολύνσεως των υπόγειων και επιφανειακών νερών, προκλήσεως δυσοσμιών, αναπτύξεως της μύγας και γενικό ρυπάνσεως του περιβάλλοντος. Τέτοια μέτρα είναι η εγκατάσταση των σταύλων, των κοπροοωρών και των βόθρων σε κατάλληλη απόσταση, από πηγές, πηγάδια, εγκαταστάσεις υδραγωγείων, ποτάμια, λίμνες, ακτές κλπ., n διατήρηση καθαριότητας στο εσωτερικό και στο περιβάλλον των σταύλων, ο περιορισμός της επιφάνειας των κοπροοωρών, η καλή στράγγιση της κόπρου, η χρήση επιτρεπόμενων χημικών μέσων καταπολεμήσεως της μύγας κλπ.
(9). Για τις πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της παρούσας υποπαραγράφου δ οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία σχετική αίτηση, στην οποία θα επισυνάπτονται, μόνο, σχεδιάγραμμα της περιοχής όπου θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει η εγκατάσταση καθώς και η σύντομη έκθεση του εδαφίου 1 της υποπαραγράφου γ του παρόντος άρθρου, εις διπλούν.

2. Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, η αρμόδια επιτροπή ή και η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο, το οποίο θα κρίνει απαραίτητο, για τη διαμόρφωση σαφέστερης γνώμης.

3. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία, θα υποβάλλονται σε τρία αντίγραφα, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από ειδικές διατάξεις της παρούσας.

4. Πέρα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, κατά την υποβολή της αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεών του, θα υποβάλλονται και η προσωρινή άδεια διαθέσεως υγρών αποβλήτων, εφόσον απαιτείται τέτοια άδεια ή η άδεια της Πολεοδομικής Υπηρεσίας, όταν η διάθεση θα γίνεται υπεδάφια ή σε στεγανές δεξαμενές, καθώς και η άδεια οικοδομής των κτιρίων, θεωρημένη για την αποπεράτωση της κατασκευής αυτών, σύμφωνα με την Πολεοδομική Νομοθεσία.

Άρθρο 11
Διαδικασία χορηγήσεως άδειας ιδρύσεως πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

(1) Για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Ο.Τ. Α. αίτηση, στην οποία επισυνάπτονται όλα τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο δικαιολογητικά, κατά περίπτωση και το προβλεπόμενο από το Νόμο παράβολο.
Δεν κατατίθενται κατά την διαδικασία χορηγήσεως άδειας ιδρύσεως πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων η άδεια οικοδομής των κτιρίων, η προσωρινή ή, κατά περίπτωση οριστική άδεια επεξεργασίας και διαθέσεως αποβλήτων καθώς και τα σχεδιαγράμματα κάτοψης αυτών.

(2) Ο οικείος Ο.Τ.Α. ακολούθως, διαβιβάζει στην αρμόδια Υγειονομική υπηρεσία, την αίτηση του ενδιαφερόμενου, για την χορήγηση της άδειας ιδρύσεως των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, στην οποία επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά.
Δεν θα διαβιβάζονται τα δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου, από τον οικείο Ο.Τ.Α. στην Υγειονομική Υπηρεσία, αν διαπιστώσει η Υπηρεσία αυτή, ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις χορηγήσεως της άδειας ιδρύσεως, που προβλέπονται από Νομοθεσία άλλων Υπουργείων. Στην περίπτωση αυτή ο οικείος Ο.Τ.Α. θα γνωρίζει απευθείας στον ενδιαφερόμενο, σχετικά με τη μη δυνατότητα χορηγήσεως της άδειας ιδρύσεως.

(3) Η Υγειονομική υπηρεσία αναθέτει στην αρμόδια Α/θμια Επιτροπή τη διενέργεια ελέγχου στο γήπεδο, που πρόκειται να ιδρυθούν οι πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με σκοπό την έγκριση ή μη χορηγήσεως, της άδειας ιδρύσεως και εξετάζεται αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που αφορούν την ίδρυση της πτηνο-κτηνοτροφικής εγκατάστασης και που προβλέπονται από την παρούσα Υγειονομική Διάταξη και από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική Νομοθεσία, κατά τρόπο, που να εξασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία και να μην επηρεάζεται δυσμενώς το περιβάλλον.
Μετά τη διενέργεια του ελέγχου η Α/θμια Επιτροπή γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή μη της αιτούμενης άδειας ίδρυσης και συντάσσει Πρακτικό, το οποίο καταχωρείται κατ' αύξοντα αριθμό σε Βιβλίο Πρακτικών, που η Υγειονομική υπηρεσία τηρεί, αποκλειστικά, για τον σκοπό αυτό και παραγράφεται κάθε φορά, από τα μέλη της Επιτροπής. Επίσης, εφόσον η γνωμοδότηση είναι θετική, η Α/θμια Επιτροπή θεωρεί τα επισυναπτόμενα, στην αίτηση του ενδιαφερόμενου, τοπογραφικά σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά.

(4) Ακολούθως η Υγειονομική υπηρεσία, αν το γήπεδο κριθεί κατάλληλο για τη χορήγηση της άδειας ιδρύσεως, επιστρέφει με έγγραφό της στον οικείο Ο.Τ.Α., την αίτηση του ενδιαφερόμενου, μαζί με δύο αντίγραφα των σχετικών τοπογραφικών σχεδίων, θεωρημένα από την αρμόδια Επιτροπή, καθώς και όλα τ' άλλα δικαιολογητικά, επίσης σε δύο θεωρημένα αντίγραφα.
Αν όμως το γήπεδο κριθεί ακατάλληλο, τότε επιστρέφονται στον οικείο Ο.Τ.Α., από την Υγειονομική υπηρεσία όλα τα δικαιολογητικά του ενδιαφερομένου.
Στο ανωτέρω διαβιβαστικό έγγραφο της Υγειονομικής υπηρεσίας, πλην των ανωτέρω αναφερόμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών, επισυνάπτεται και αντίγραφο του Πρακτικού της Α/θμιας Επιτροπής, θεωρημένο από τον Γραμματέα της Επιτροπής, σε ένα μεν αντίγραφο, αν η γνωμοδότηση είναι θετική, σε δύο δε αντίγραφα, αν είναι αρνητική.

(5) Στη συνέχεια ο οικείος Ο.Τ.Α., θα εκδίδει η όχι την άδεια ιδρύσεως και επ' αυτού θα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο, με κοινοποίηση της αποφάσεως χορηγήσεως της άδεια ιδρύσεως ή εφόσον η άδεια ιδρύσεως δεν θα εγκριθεί, ο οικείος Ο.Τ.Α. θα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο εγγράφως και θα του επιδίδει αντίγραφο του Πρακτικού της Α/θμιας Επιτροπής (το ένα από τα δύο που διαβιβάστηκαν από την Υγειονομική υπηρεσία), ο οποίος θα το παραλαμβάνει με αποδεικτικό επιδόσεως.
Με την επίδοση των ανωτέρω θα επιστρέφεται από τον οικείο Ο.Τ.Α. στον ενδιαφερόμενο και μία σειρά των τοπογραφικών σχεδίων και λοιπών δικαιολογητικών, αν η άδεια ιδρύσεως έχει εγκριθεί ή θα επιστρέφονται όλα τα δικαιολογητικά, αν η άδεια ιδρύσεως δεν έχει εγκριθεί.
Ο οικείος Ο.Τ.Α. κοινοποιεί την κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια στην αρμόδια Υγειονομική υπηρεσία για ενημέρωση του τηρούμενου ιδιαίτερου για την κάθε περίπτωση φακέλλου, όπου θα υπάρχουν όλα τα θεωρημένα, από την Α/θμια Επιτροπή, δικαιολογητικά, το αντίγραφο του Πρακτικού αυτής καθώς και τα σχετικά διαβιβαστικά έγγραφα, που αφορούν κάθε υπόθεση.

(6) Η Α/θμια Επιτροπή μέσω της Υγειονομικής υπηρεσίας, μπορεί αν το κρίνει σκόπιμο, πριν επιστραφούν τα δικαιολογητικά στον οικείο Ο.Τ.Α., να καλέσει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει συμπληρωματικά στοιχεία, να δώσει διευκρινήσεις ή να προβεί σε βελτιώσεις, τροποποιήσεις, συμπληρώσεις κ.λπ. των δικαιολογητικών του, κατά τρόπο που να εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι όροι της παρούσας και της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής Νομοθεσίας και ύστερα να εκδοθεί η σχετική γνωμοδότηση.

(7) Στο Πρακτικό της Α/θμιας Επιτροπής θα αναφέρεται ρητά το είδος της υπό ίδρυση πτηνο-κτηνοτροφικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1 της παρούσας, καθώς και η δυναμικότητα αυτής (π.χ. βουστάσιο παχύνσεως δυναμικότητας «τόσων» μόσχων ή ποιμνιοστάσιο δυναμικότητας «τόσων» προβάτων ή αιγών κ.λπ.) και θα αναγράφονται στην άδεια ιδρύσεως. Επίσης θα αναφέρεται η έκταση (εμβαδόν) του γηπέδου των εγκαταστάσεων.

(8) Η έναρξη των κατασκευαστικών έργων διαθέσεως των υγρών αποβλήτων και η διαδικασία χορηγήσεως των οικοδομικών αδειών των κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων των πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων θα γίνεται μετά τη χορήγηση της άδειας ιδρύσεως αυτών.

Άρθρο 12
Διαδικασία χορηγήσεως άδεια λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

1. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες ανεγέρσεως των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και πριν εγκατασταθούν σ' αυτές τα ζώα ή τα πτηνά, ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλει στον οικείο Ο.Τ.Α., αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεών του. Στην εν λόγω αίτηση επισυνάπτονται:
α. τα θεωρημένα, από την αρμόδια Επιτροπή, τοπογραφικά σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά, που είχαν επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο, από τον οικείο Ο.Τ.Α., κατά τη διαδικασία χορηγήσεως της άδειας ιδρύσεως της πτηνο-κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
β. θεωρημένο φωτοαντίγραφο της άδειας ιδρύσεως της πτηνο-κτηνοτροφικής εγκατάστασης, σε τρία αντίγραφα.
γ. Τα σχεδιαγράμματα των κτιρίων, που χρησιμοποιήθη  καν για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, επίσης σε τρία αντίγραφα.
δ) Η άδεια οικοδομής των κτιρίων, της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, σε τρία θεωρημένα αντίγραφα θεωρημένη ως προς την αποπεράτωση της κατασκευής των κτιρίων, σύμφωνα με την Πολεοδομική νομοθεσία.
Δεν υποβάλλεται άδεια οικοδομής της Πολεοδομικής Υπηρεσίας στις περιπτώσεις, που η πτηνοτροφική εγκατάσταση δεν χρησιμοποιεί κτίρια (π.χ. εκτροφεία θηραμάτων, πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ελευθέρας βοσκής κ.λπ.) καθώς και για τις εγκαταστάσεις εκείνες που πρόκειται να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν σε παραχωρούμενες δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα Δασική Νομοθεσία του Υπουργείου Γεωργίας. Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλεται το παραχωρητήριο της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας σε τρία θεωρημένα φωτοαντίγραφα. Η υποβολή του θα γίνεται υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία της χορήγησης της άδειας ίδρυσης της πτηνο-κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
ε) Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών για έναρξη άσκησης επαγγέλματος ή επιτηδεύματος σε τρία αντίγραφα.
στ) Η προσωρινή ή οριστική, κατά περίπτωση, άδεια επεξεργασίας και διαθέσεως αποβλήτων, εφόσον απαιτείται, σε τρία θεωρημένα αντίγραφα.

2. Ο οικείος Ο.Τ.Α. διαβιβάζει στην αρμόδια Υγειονομική υπηρεσία την ανωτέρω αίτηση και τα επισυναπτόμενα σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά,

3. Η Υγειονομική υπηρεσία αναθέτει στην Α/θμια επιτροπή, τη διενέργεια ελέγχου, στις πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, για τις οποίες ζητείται άδεια λειτουργίας, και αφού ελεχθούν για να διαπιστωθεί, αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που επιβάλλονται με τις διατάξεις της παρούσας και της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής Νομοθεσίας, εξετάζεται, αν θα πρέπει να χορηγηθεί ή όχι η ζητούμενη άδεια λειτουργίας τούτων.
Αναλυτικότερα, εξετάζει αν τηρήθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, βάσει των οποίων εγκρίθηκε η ίδρυση των ελεγχομένων πτηνό-τροφικών εγκαταστάσεων και γενικά αν πληρούνται οι όροι των σχετικών άρθρων της παρούσας και των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής Νομοθεσίας.
Τυχόν τροποποιήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, βάσει των οποίων εγκρίθηκε η ίδρυση των ανωτέρω εγκαταστάσεων, γίνονται αποδεκτές, αν διαπιστωθεί ότι μ' αυτές, επιτυγχάνεται το ίδιο ή καλύτερο, απο υγιεινής απόψεως αποτέλεσμα. Οι παραπάνω τροποποιήσεις μπορεί να αφορούν θέσεις και διαστάσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων αποβλήτων, χωρίς όμως να τροποποιείται η καλυπτόμενη έκταση του γηπέδου.
Μετά τη διενέργεια του ελέγχου η Α/θμια Επιτροπή γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή μη της αιτούμενης άδειας λειτουργίας και συντάσσει Πρακτικό, το οποίο καταχωρείται, επίσης κατ' αύξοντα αριθμό, στο Βιβλίο Πρακτικών που καταχωρήθηκε και το Πρακτικό για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης, και υπογράφεται κάθε φορά, όπως τα αντίγραφα, από τα μέλη της Επιτροπής. Εφόσον η γνωμοδότηση είναι θετική, η Α/θμια Επιτροπή θεωρεί τα επισυναπτόμενα στην αίτηση σχεδιαγράμματα και λοιπά δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, του παρόντος άρθρου, υπό τα στοιχεία (β), (γ), (δ) (ε) και (στ). Στην περίπτωση αυτή στο πρακτικό της Επιτροπής γράφονται, απαραιτήτως, το είδος της πτηνο-κτηνοτροφικής εγκατάστασης, η δυναμικότητα αυτής, όπως είχε αναφερθεί στην χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης, το εμβαδόν και η ακριβής χρήση των κτιρίων καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή,

4. Η Υγειονομική Υπηρεσία ακολούθως, αν η γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής είναι θετική και οι πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, για τις οποίες ζητείται άδεια λειτουργίας, πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις από υγειονομικής και ζωοτεχνικής πλευράς, που προβλέπονται από την παρούσα υγειονομική διάταξη και από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική Νομοθεσία, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία και να μην επηρεάζεται δυσμενώς το περιβάλλον, επιστρέφει, με έγγραφό της, στον οικείο Ο.Τ.Α. την αίτηση του ενδιαφερόμενου μαζί με δύο αντίτυπα, θεωρημένα από την επιτροπή, των σχεδιαγραμμάτων και των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εδάφια (β), (γ), (δ), (ε) και (στ) καθώς και όλα τα δικαιολογητικά του εδαφίου (α) της ίδιας παραγράφου, του ιδίου άρθρου.
Σε περίπτωση που σε πτηνο-κτηνοτροφική εγκατάσταση διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις, επιστρέφεται στον οικείο Ο.Τ.Α., η αίτηση του ενδιαφερομένου, μαζί με όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.
Στο ανωτέρω σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο της Υγειονομικής υπηρεσίας, πλην των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών, επισυνάπτεται και γνωμοδότηση της Α/θμιας Επιτροπής, σε ένα αντίτυπο, αν είναι καταφατική ή σε δύο αντίτυπα, αν είναι αρνητική.

5. Στη συνέχεια ο οικείος Ο.Τ.Α., θα εκδίδει ή όχι την άδεια λειτουργίας και επ' αυτού θα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο, με κοινοποίηση της αποφάσεως χορηγήσεως της άδειας λειτουργίας ή εφόσον δεν εγκριθεί η άδεια λειτουργίας, ο οικείος Ο.Τ.Α., θα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο εγγράφως και θα επιδίδει αντίγραφο της γνωμοδοτήσεως της Α/θμιας επιτροπής, που θα παραλαμβάνει με αποδεικτικό επιδόσεως.
Με την επίδοση του ανωτέρω θα επιστρέφονται, από τον οικείο Ο.Τ.Α., στον ενδιαφερόμενο τα δικαιολογητικά του εδαφίου α', της παρ. 1, του παρόντος άρθρου και από ένα θεωρημένο αντίγραφο των υπολοίπων δικαιολογητικών των εδαφίων (β), (γ), (δ) και (ε) εφόσον η άδεια έχει εγκριθεί. Αντίθετα, αν η άδεια λειτουργίας δεν εγκριθεί επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο ολόκληρος ο φάκελλος, όπως έχει.
Στην άδεια λειτουργίας θα αναγράφονται, απαραιτήτως, το είδος της πτηνοκτηνοτροφικής εγκατάστασης, ο μέγιστος αριθμός των εκτρεφομένων ζώων ή πτηνών (δυναμικότητα), που επιτρέπεται να διατηρηθούν σ' αυτή, όπως τα στοιχεία αυτά αναφέρθηκαν στην άδεια ίδρυσης και οπωσδήποτε το εμβαδόν των κτιρίων.

6. Η Α/θμια επιτροπή, μέσω της Υγειονομικής υπηρεσίας, μπορεί, αν το κρίνει σκόπιμο, πριν επιστρέψει τα δικαιολογητικά στον οικείο Ο.Τ.Α., να καλέσει εγγράφως ή προφορικώς τον ενδιαφερόμενο να δώσει διευκρινίσεις ή να υποβάλλει συμπληρωματικά στοιχεία και να του υποδείξει τη συμπλήρωση ορισμένων μικροελλείψεων των εγκαταστάσεών του, τάσσοντας για το σκοπό αυτό εύλογη προθεσμία.
Μετά τη συμπλήρωση των ελλείψεων η επιτροπή θα πρέπει, να εκδόσει την γνωμοδότησή της, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

7. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση πτηνών ή ζώων σε νεοϊδρυόμενες πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, πριν από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας τους.

Άρθρο 13
Προσφυγή κατά γνωμοδοτήσεων Α/θμιων Επιτροπών

1. Κατά της γνωμοδοτήσεως της Α/θμιας επιτροπής, για την μη έγκριση χορηγήσεως της άδειας ιδρύσεως ή της άδειας λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ο ενδιαφερόμενος, μπορεί εντός προθεσμίας 20 ημερών από την ημέρα επιδόσεως της εν λόγω γνωμοδοτήσεως, να υποβάλει προσφυγή, στη Β/θμια Επιτροπή, μέσω του οικείου Ο.Τ.Α. Με την ανωτέρω προσφυγή, ο ενδιαφερόμενος συνυποβάλλει και όλα τα σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά, που του είχαν επιστραφεί με την προσβαλλόμενη γνωμοδότηση της Α/θμιας Επιτροπής. Ο οικείος Ο.Τ.Α. διαβιβάζει στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία την προσφυγή, μαζί με ολόκληρο το φάκελλο με τα σχέδια και τα λοιπά δικαιολογητικά.

2. Η Υγειονομική Υπηρεσία, στη συνέχεια, αναθέτει την κρίση της προσφυγής την Β/θμια Επιτροπή, η οποία οφείλει, μεταξύ άλλων, να εξετάσει, αν πράγματι υπάρχουν οι λόγοι, στους οποίους είχε στηριχθεί η γνωμοδότηση, της Α/θμιας Επιτροπής και γενικά αν συντρέχουν οι απαραίτητοι όροι και λοιπές προϋποθέσεις, για την έγκριση χορηγήσεως της άδειας ιδρύσεως των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή για την έγκριση χορηγήσεως της άδειας λειτουργίας κατά περίπτωση, που θα καθορίζουν, η παρούσα Υγειονομική Διάταξη και η εκάστοτε ισχύουσα σχετική Νομοθεσία, που πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς παρεκλίσεις.
Μετά τη διενέργεια του ελέγχου η Β/θμια Επιτροπή γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή μη της αιτουμένης άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας κατά περίπτωση, και συντάσσει Πρακτικό, το οποίο καταχωρείται στο Βιβλίο Πρακτικών, όπου καταχωρούνται και τα Πρακτικό των Α/θμιων Επιτροπών, κατ' αύξοντα αριθμό και υπογράφεται κάθε φορά, όπως όλα τα αντίγραφα των λοιπών δικαιολογητικών, από τα μέλη της Επιτροπής.

3. Το κατά τα ανωτέρω συντασσόμενο Πρακτικό της Β/ θμιας Επιτροπής υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1579/1985, στον οικείο Νομάρχη, ο οποίος, μέσω της Υγειονομικής Υπηρεσίας, θα επιστρέφει στον οικείο Ο.Τ.Α. τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 της παρούσας, κατά περίπτωση, μαζί με το Πρακτικό της Β/θμιος Επιτροπής σε ένα αντίγραφο εφόσον η γνωμοδότηση είναι θετική ή σε δύο αντίγραφα, αν η γνωμοδότηση είναι αρνητική. Ακολούθως ο οικείος Ο.Τ.Α. εκδίδει την άδεια ιδρύσεως ή λειτουργίας, κατά περίπτωση, της πτηνο-κτηνοτροφικής εγκατάστασης, την οποία κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο και του επιστρέφει και μία σειρά, ανάλογα με την χορηγούμενη άδεια, σχεδίων και λοιπών δικαιολογητικών, θεωρημένα από τα μέλη της Β/θμιας Επιτροπής. Αντίθετα αν δεν εγκριθεί η άδεια ιδρύσεως ή λειτουργίας, κατά περίπτωση, ο οικείος Ο.Τ.Α., επιδίδει στον ενδιαφερόμενο το ένα από τα δύο αντίγραφα του πρακτικού της Β/θμιας Επιτροπής, με αποδ/κό επιδόσεως, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που είχε υποβάλλει με την προσφυγή του.

Άρθρο 14
Δέσμευση του οικείου Ο.Τ.Α. από τις γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Επιτροπών

1. Ο οικείος Ο.Τ.Α., δεσμεύεται από την καταφατική γνωμοδότηση της Α/θμιας ή Β/θμιας Επιτροπής και οφείλει, να χορηγήσει τη ζητούμενη άδεια ιδρύσεως ή λειτουργίας, εκτός αν διαπιστώσει ότι, δεν συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις, που προβλέπονται από άλλες πλην των Υγειονομικών Διατάξεων, Διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Αστυνομικών Διατάξεων κ.λπ. Επίσης, ο οικείος Ο.Τ.Α. οφείλει, να μη χορηγήσει τη ζητούμενη άδεια ιδρύσεως ή λειτουργίας των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, αν έχει εκδοθεί αρμοδίως αρνητική γνωμοδότηση της Α/θμιας ή Β/θμιας Επιτροπής. Ο οικείος Ο.Τ.Α. κοινοποιεί, την κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια ιδρύσεως ή λειτουργίας, στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία, για ενημέρωση του τηρουμένου ιδιαίτερου, για την κάθε περίπτωση, φακέλλου.

Άρθρο 15
Οικόσιτα ζώα και πτηνά

1. Σε κατοικημένους τόπους, με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκων (συνοικισμοί, χωριά, κωμοπόλεις), με εξαίρεση εκείνους που είναι τουριστικοί χώροι ή παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, ή στις παρυφές πόλεων, με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους, χαρακτηριζομένων ως γεωργοκτηνοτροφικών, επιτρέπεται η χωρίς άδεια διατήρηση εύλογου αριθμού οικοσίτων ζώων ή και πτηνών, ανάλογα με τις τοπικές γεωργοκτηνοτροφικές ή αστικές συνθήκες, που επικρατούν στους κατοικημένους αυτούς τόπους και της πυκνότητας των κατοικιών, εφόσον τα ζώα ή τα πτηνά αυτά διατηρούνται σε κατάλληλες πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

2. Οι ανωτέρω πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, θα πληρούν τους επιβαλλόμενους όρους υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι προβλέπονται, από τα εδάφια (1) έως (8) της υποπαραγράφου δ' της παρ. 1 του άρθρου 10 της παρούσας και θα βρίσκονται, πλησιέστερα προς την κατοικία του ιδιοκτήτη τους, από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ανωτέρω δυνατότητα, τότε, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να διατηρεί τα οικόσιτα ζώα του σε πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που θα βρίσκονται μακρυά από την κατοικία του, αλλά σε απόσταση τουλάχιστον τριάντα (30) μέτρα από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα ή εργαστήριο ή βιοτεχνία και με την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται ομοίως οι ανωτέρω αναφερόμενοι όροι υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος.

3. Τον μέγιστο αριθμό των οικόσιτων ζώων ή πτηνών, κατ' είδος, που μπορεί να διατηρεί κάθε οικογένεια, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου και υπό τις περιγραφόμενες στην προηγούμενη παράγραφο προϋποθέσεις και όρους, καθορίζει με απόφασή του ο οικείος Νομάρχης, για κάθε πόλη, κωμόπολη, χωριό ή οικισμό και όχι χωριστά για κάθε περίπτωση, αφού λάβει υπόψη του, εισήγηση της Α/θμιας επιτροπής ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων.

Άρθρο 16
Εκτροφεία θηραμάτων, άλλων ειδών άγριας πανίδας, κατοικιδίων ζώων


1. Η εκτροφή θηραμάτων (αγριόχοιροι, αγριοκάτσικα, αγριοπρόβατα, λαγοί κ.λπ.) υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας και άλλων Διατάξεων που αναφέρονται στα χοιροστάσιο, ποιμνιοστάσια, κονικλατροφεία και κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται από ειδικές διατάξεις της παρούσας ή άλλης σχετικής Διάταξης. Ομοίως, η εκτροφή πτερωτών θηραμάτων, εκτός των ορτυκιών και της πέρδικας (φασιανοί κ.λπ.) υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας και άλλων διατάξεων που αναφέρονται στα πτηνοτροφεία.

2. Η εκτροφή άλλων ειδών της άγριας πανίδας εγχώριας ή εισαγώμενης (χελώνες, κροκόδειλοι, φίδια, σκουλίκια, σαλιγκάρια βατράχια κ.λπ.), θα κρίνεται κατά περίπτωση, από την επιτροπή ελέγχου σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων και θα παίρνονται μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία, να μην επηρεάζεται δυσμενώς το περιβάλλον και να εφαρμόζονται απαραίτητα, εφόσον χρειάζονται, και οι εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων».

3. Η εκτροφή κατοικιδίων ζώων (σκυλιά, γάτες κ.τ. ομ.) σε αριθμό μεγαλύτερο από δύο (2) ανεξαρτήτου ηλικίας, και πάντως ηλικίας όχι μικρότερης των τριάντα (30) ημερών, με σκοπό την αναπαραγωγή, την εμπορία ή και την εκπαίδευσή τους, θα γίνεται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, οι οποίες θα πληρούν και τους όρους, που θα εφαρμόζονται για τα γουνοφόρα ζώα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής.
Η απόσταση των εκτροφείων κατοικιδίων ζώων, από τους ανωτέρω χώρους, θα είναι τόση, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα, ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των κατοικιδίων ζώων, που εκτρέφονται στο νεοϊδρυόμενο εκτροφείο, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, καθώς και ανάλογα με το μέγεθος των προβλημάτων, τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν, κατά τη λειτουργία τούτου σε βάρος της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος εξ αιτίας τυχόν ρυπάνσεων, δυσοσμιών, θορύβων κ.λπ.
Ειδικά νια την εκτροφή σκύλων οι αποστάσεις καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας.

4. Για την ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων απαιτούνται άδειες του οικείου Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας εκτός αν προβλέπεται χορήγηση άδειας από άλλο Κρατικό φορέα, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 8 και τις άλλες διατάξεις επίσης της παρούσας.

Άρθρο 17
Διατήρηση κατοικιδίων ζώων και ωδικών ή παραδείσιων πτηνών

1. Επιτρέπεται η διατήρηση σε κάθε κατοικία μόνο ενός σκύλου και μιας γάτας ή δύο σκύλων ή δύο γατών.
Προκειμένου για πολυκατοικίες (αποτελούμενες από δύο διαμερίσματα και άνω) επιτρέπεται επίσης η διατήρηση ενός σκύλου και μιας γάτας ή δύο σκύλων ή δύο γατών σε κάθε διαμέρισμα αυτών, ακόμα και εκεί όπου ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει τη διατήρηση τέτοιων ζώων, με την προϋπόθεση ότι τα ζώα αυτά θα διατηρούνται στο ίδιο διαμέρισμα, όπου διαμένει ο ιδιοκτήτης και δεν θα παραμένουν μόνιμα στις βεράντες του διαμερίσματος.
Απαγορεύεται ρητά η διατήρηση των κατοικιδίων ζώων στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας (πυλωτή, ταράτσα, βεράντες, ακάλυπτους χώρους κ,λπ.), ή στην ταράτσα, βεράντες, αυλή και λοιπούς ανοιχτούς χώρους μονοκατοικιών. Επίσης απαγορεύεται απολύτως η παρουσία και διατήρηση κατοικιδίων ζώων στα δημόσια κέντρα και καταστήματα (εμπορικά κ.λπ.) κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.

2. Οι κάτοχοι των διατηρουμένων, σύμφωνα με τα παραπάνω, κατοικιδίων ζώων οφείλουν να φροντίζουν για τον τακτικό εμβολιασμό τούτων και να παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση καθαριότητας στο περιβάλλον τους και την αποφυγή προκλήσεως θορύβων ή άλλων ενοχλήσεων σε βάρος των περιοίκων ή των ενοίκων της πολυκατοικίας κατά περίπτωση.

3. Επιτρέπεται η διατήρηση ωδικών και παραδεισίων πτηνών σε κατοικίες ή διαμερίσματα πολυκατοικιών, ακόμα και εκεί όπου ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει τη διατήρηση τέτοιων πτηνών, με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργούνται προβλήματα κοινής ησυχίας ή άλλες ενοχλήσεις στους περιοίκους ή τους ενοίκους της πολυκατοικίας και ότι τα πτηνά αυτά δεν θα διατηρούνται στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.

4. Οι ιδιοκτήτες των ζώων ή πτηνών, που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, τιμωρούνται, για μεν τα προβλήματα κοινής ησυχίας και οχλήσεως των περιοίκων από τους θορύβους, που προκαλούνται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τα κατοικίδια ζώα ή πτηνά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθων 417 και 459 του Ποινικού Κώδικα για δε τις λοιπές παραβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας.
Πέρα από τις ανωτέρω κυρώσεις η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την απομάκρυνση των ζώων ή των πτηνών, η οποία θα γίνεται σε συνεργασία με τον οικείο Ο.Τ.Α. και κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του αρμοδίου Εισαγγελέα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζώα ή πτηνά θα παραδίδονται οπωσδήποτε σε φιλοζωϊκά σωματεία ή συλλόγους με ευθύνη του ιδιοκτήτη αυτών και σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις του Υπουργείου Γεωργίας.

Άρθρο 18
Καταστήματα πωλήσεως κατοικιδίων ζώων και ωδικών και παραδεισίων πτηνών

1. Για τη λειτουργία των καταστημάτων πωλήσεως κατοικιδίων ζώων ή ωδικών και παραδεισίων πτηνών, απαιτείται άδεια του οικείου Ο.Τ.Α., χορηγούμενη ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας και θα πληρούνται οι κατωτέρω υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις:
α) Το οίκημα θα είναι μόνιμης κατασκευής και θα πληρεί και τους άλλους όρους του Γ.Ο.Κ. εμβαδού αίθουσας διατηρήσεως και πωλήσεως 15 τ.μ. τουλάχιστον. Ο χώρος θα είναι χαρακτηρισμένος από την αρμόδια Υπηρεσία Πολεοδομίας, ως χώρος κυρίας χρήσεως προοριζόμενος για κατάστημα.
β) Το δάπεδο θα είναι αδιαπότιστο και λείο, με κατάλληλη κλίση προς φρεάτιο δαπέδου, με σιφώνι, για τον εύκολο καθαρισμό του και το ξέπλυμα με νερό. Δεν επιτρέπεται η χρήση δαπέδων από ξύλο.
γ) Οι τοίχοι μέχρι 2 μ. ύψος θα έχουν επιφάνειες αδιαπότιστες και λείες (ελαιοχρωματισμένες, κατόπιν επεξεργασίας ή επενδυμένες με πλακίδια εφυαλωμένης πορσελάνης). Πάνω από το ύψος αυτό οι επιφάνειες των τοίχων, καθώς και της οροφής, θα ασβεστώνονται τακτικά, ώστε να διατηρούνται καθαρές.
δ) θα υπάρχει ύδρευση από το δίκτυο ύδρευσης της πόλεως, ή εν ελλείψει, από πηγή ή πηγάδι που θα ελέγχονται από υγειονομικής πλευράς, καθώς και σύστημα αποχέτευσης συνδεόμενο με το αποχετευτικό δίκτυο, ή εν ελλείψει, με νόμιμο βόθρο.
ε) Απαραίτητα θα υπάρχει αποχωρητήριο, το οποίο θα πληρεί τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη Γ1/9900/74 (ΦΕΚ 1266/74 τ.Β') Υγειονομική Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
στ) Θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία των περιοίκων από τους θορύβους των ζώων ή τω πτηνών (διπλές πόρτες εισόδου, κλειστά παράθυρα, χρήση άλλων ηχοαπομονωτικών υλικών).
ζ) Η κόπρος των ζώων ή πτηνών και τα απορρίμματα θα φυλάσσονται σε κατάλληλα δοχεία που θα κλείνουν ερμητικά με κάλυμμα ή σε κατάλληλες πλαστικές σακκούλες. Γενικά, στα ανωτέρω καταστήματα, θα τηρείται απόλυτη καθαριότητα.
Αν από τις Διατάξεις τυχόν υπάρχουσας σχετικής Νομοθεσίας, άλλου Κρατικού φορέα, προβλέπονται πρόσθετοι, ή και αυστηρότεροι, από τους ανωτέρω περιγραφόμενους όροι, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας των καταστημάτων πωλήσεως κατοικιδίων ζώων ή ωδικών και παραδεισίων πτηνών, θα λαμβάνονται υπόψη και οι Διατάξεις αυτές.

2. Για την απόκτηση της άδειας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει, στον οικείο Ο.Τ.Α., σχετική αίτηση, στην οποία επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά.
α) Σχεδιαγράμματα κάτοψης των χώρων του καταστήματος σε τρία αντίτυπα, συντασσόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρ. 2 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526/83 τ.Β').
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, σε χώρο του οποίου θα λειτουργήσει το κατάστημα.
γ) Βεβαΐωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας, από την οποία προκύπτει ότι ο χώρος, όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα, είναι χώρος κυρίας χρήσεως προοριζόμενος για κατάστημα.
δ) Οποιοδήποτε, έγγραφο από το οποίο θα αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση από τον αιτούντα του ακινήτου στο οποίο θα λειτουργήσει το κατάστημα.
ε) Το προβλεπόμενο από το άρθρο 13 του Α.Ν. 2520/1940 παράβολο, όπως αναπροσαρμόστηκε μεταγενέστερα.
στ) Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας, που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Νομοθεσία.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή, εν ελλείψει, ή σε περίπτωση αρνήσεως αυτού (του διαχειριστή), του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα λειτουργήσει το κατάστημα, στην οποία θα φαίνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει αυτού η πλειοψηφία των ιδιοκτητών, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) επιτρέπει τη λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 15 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 της Υ1β/6020/93 (ΦΕΚ 94/93 τ.Β') όμοιας.
η) Αν το κατάστημα θα ιδρυθεί σε υπόγειο χώρο, την προβλεπόμενη από το άρθρο 15 παρ. 5 εδ β' της Α1β/ 8577/83 Υγειονομικής Διάταξης, δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου.
θ) Βεβαίωση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας ή του οικείου Ο.Τ.Α. για το επιτρεπτόμενο ύψος καταστήματος σε οικοδομή που αναγέρθηκε κατά το χρόνο που δεν ίσχυαν οι διατάξεις του Γ.Ο.Κ. (άρθρο 51 παρ. 2γ της ανωτέρω Υγειονομικής Διάταξης).
ι) Κάθε άλλο δικαιολογητικό, κατά την κρίση του οικείου Ο.Τ. Α., ως αρμόδιου για τον έλεγχο εφαρμογής άλλων Νομοθεσιών (απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, κ.α.) ή της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, το οποίο θα διευκολύνει τον Υγειονομικό Ελεγχο.

3. Η διαδικασία εκδόσεως της άδειας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι η οριζόμενη από το άρθρο 8 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης.

4. Γενικά για τα καταστήματα πωλήσεως κατοικιδίων ζώων ή ωδικών και παραδεισίων πτηνών έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις των άρθρων 9 και 11 της ανωτέρω Υγειονομικής Διάταξης.

Άρθρο 19
Υγειονομικός Έλεγχος - Μετακίνηση αρμοδίων Επιτροπών σταυλισμού ζώων και επιχειρήσεις επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων

1. Στις κάθε είδους πτηνό - κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καθώς και στα εκτροφεία κατοικιδίων ζώων ή ωδικών και παραδεισίων πτηνών, ασκείται τακτικώς ή εκτάκτως, υγειονομικός έλεγχος, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 ,3, και 4 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης.

2. Οι διαπιστώσεις των αρμοδίων Υγειονομικών οργάνων, κατά τον Υγειονομικό έλεγχο των ανωτέρω εγκαταστάσεων και καταστημάτων, τυχόν υποδείξεις για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας τους και ο χαρακτηρισμός τούτων, ανάλογα με τις ανωτέρω διαπιστώσεις, θα καταχωρούνται στο βιβλίο Υγειονομικών Επιθεωρήσεων που πρέπει να υπάρχει στις εν λόγω εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν υπάρχουν δυνατότητες κινήσεως των αρμοδίων υπηρεσιακών Οργάνων ή των μελών των Α/θμιων και Β/θμιων Επιτροπών του άρθρου 15 του Ν. 1579/1985, για την έγκαιρη άσκηση του ελέγχου, προκειμένου να εξετασθεί η έγκριση χορηγήσεως ή όχι της άδειας ιδρύσεως ή λειτουργίας της πτηνοκτηνοτροφικής εγκαταστάσεως και εφόσον ο ενδιαφερόμενος επείγεται, για την διενέργεια του ελέγχου των εγκαταστάσεων της επιχειρήσεώς του μπορεί καταθέτοντας στην Υγειονομική υπηρεσία, σχετική δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, να ζητήσει τη μεταφορά των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, για το σκοπό αυτόν, με μεταφορικό μέσο, που θα διαθέσει ο ίδιος.
Η δήλωση του ενδιαφερόμενου τίθεται υπό την κρίση του προϊσταμένου της Υγειονομικής Υπηρεσίας, ο οποίος συνεκτιμώντας και τις άλλες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζει τελικά, για την ικανοποίηση ή μη του αιτήματος του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 20
Προσωπικό σταυλισμού ζώων γαλακτοπαραγωγής


1. Τα απασχολούμενα, σε σταυλισμούς ζώων γαλακτοπαραγωγής, άτομα, θα πρέπει να είναι υγιή και να έχουν εφοδιαστεί με ατομικό βιβλιάριο υγείας σύμφωνα με το άρθρο 14 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διατάξεως, όπως αντικαταστάθηκε με την 8405/92 (ΦΕΚ 665/92 τ.Β') Υγιεινομική Διάταξη,

2. Τα ανωτέρω άτομα, κατά την ώρα της αρμέξεως, θα έχουν απολύτως καθαρά χέρια, πλυμένα με άφθονο νερό και σαπούνι, κομμένα νύχια και θα φορούν καθαρά ρούχα, ανοιχτόχρωμη μπλούζα, ποδιά και σκούφο, θα παίρνουν δε όλα τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία, για την εξασφάλιση του γάλακτος, από τις ρυπάνσεις και μολύνσεις.

Άρθρο 21
Μεταβατικές Διατάξεις


1. Οι πτηνό - κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και άδεια οικοδομής, πριν από την ισχύ της παρούσας, πρέπει να λάβουν άδεια λειτουργίας, μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από την ημέρα ενάρξεως ισχύος της παρούσας, προσαρμοζόμενες στους όρους των άρθρων 6 και 7 αυτής, τηρουμένης της διαδικασίας, που προβλέπεται από την παρούσα.

2. Οι άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνό - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οι οποίες εκδόθηκαν μετά τις 23.12.70, ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Γ1/22399/70 Υγειονομικής Διάταξης (διάρκεια 25 χρόνων), θα εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Το ίδιο ισχύει και για τις ανωτέρω άδειες, οι οποίες έχουν εκδοθεί βάσει της Γ1γ/6001/67 Υγειονομικής Διατάξεως (διάρκεια 10 ετών) και δεν έχουν ανανεωθεί, μετά τη λήξη τους. Και για τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι, οι πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, να βρίσκονται σε λειτουργία, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας και υπόκεινται τουλάχιστον στους όρους των άρθρων 6 και 7 της ίδιας Υγιεινομικής Διάταξης. Στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της παρούσας, υπόκεινται και οι πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν, με άδειες απεριόριστης χρονικής διάρκειας, πριν από την ισχύ της Γ1γ/6001/67 Υγειονομικής Διατάξεως.

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πτηνό - κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, της παρ. 2 του παρόντος άρθρου δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή (Διατάξεις άρθρων 6 και 7 της παρούσας), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κίνδυνοι, για τη Δημόσια Υγεία, η αρμόδια Επιτροπή ελέγχου σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων, θα κάνει υποδείξεις στους φορείς εκμεταλλεύσεως των ανωτέρω πτηνό - κτηνοτροφικών μονάδων, για τα έργα που πρέπει να εκτελέσουν, ώστε οι εγκαταστάσεις τους, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ανωτέρω άρθρων της παρούσας και να εξασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία. Παράλληλα, θα καθορίζεται χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων. Το χρονοδιάγραμμα αυτό σε καμιά περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο, από δύο χρόνια, από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Μετά την αποπεράτωση των έργων, θα γίνεται από την ανωτέρω επιτροπή, έλεγχος για το αν είναι αποτελεσματική η λειτουργία τούτων και αν η εν γένει απόδοση του συνόλου των εγκαταστάσεων, είναι ικανοποιητική. Ο ανωτέρω έλεγχος θα γίνεται οπωσδήποτε και με πρωτοβουλία της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας,

4. Οι φορείς εκμεταλλεύσεως πτηνό - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, χωρίς να έχουν εφοδιαστεί ποτέ με άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας, εφόσον έχουν τις αποστάσεις, που προβλέπονται από τις Διατάξεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., του Υπουργείου Γεωργίας και της παρούσας, οφείλουν να φροντίζουν για την νομιμοποίησή τους, υποβάλλοντας τα προβλεπόμενα, από το άρθρο 10 αυτής της Υγειονομικής Διατάξεως δικαιολογητικά, το αργότερο μέσα σε μία διετία από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Οι πτηνό - κτηνοτροφικές αυτές εγκαταστάσεις, θα νομιμοποιούνται μόνο, εφόσον θα ικανοποιούν όλες γενικά, τις απαιτήσεις της παρούσας.
Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με τις οικείες Διευθύνσεις Γεωργίας των Νομαρχιών και τους ΟΤΑ, εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας, θα καταγράψουν τις πτηνό - κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς άδεια και θα ειδοποιήσουν εγγράφως τους νομείς αυτών, να φροντίσουν για τη νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων τους εντός της αποκλειστικής προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου. Κατά την επίδοση της παραπάνω ειδοποίησης, σε κάθε περίπτωση, θα συνταχθεί σχετικό αποδεικτικό, ώοτε να επιβάλλονται οι νόμιμες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται από την παρούσα ή άλλη σχετική Διάταξη μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, των δύο ετών, στους νομείς των πτηνό - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οι οποίοι δεν φρόντισαν για τη νομιμοποίηση αυτών.

5. Σε περιπτώσεις τεχνικής ή άλλης αδυναμίας προσαρμογής των πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των παρ. 2 και 4, του παρόντος άρθρου στις απαιτήσεις των αναφερομένων, κατά περίπτωση, διατάξεων της παρούσας με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αποτροπή κινδύνου, για τη Δημόσια Υγεία και βλαβών του περιβάλλοντος, η επιτροπή ελέγχου σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων, μπορεί να συστήσει με γνωμοδότησή της στους φορείς εκμεταλλεύσεώς τους την ανάλογη μείωση του αριθμού των εκτρεφομένων ζώων σε αριθμό, που ελέγχεται το προκαλούμενο, σε βάρος της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος πρόβλημα και στη συνέχεια καθορίζει χρονοδιάγραμμα απομακρύνσεως της πτηνό - κτηνοτροφικής μονάδας, το οποίο σε καμμία περίπτωση, δε θα είναι μεγαλύτερο από τρία χρόνια, για τις περιπτώσεις της παρ. 2 και 2 χρόνια για τις περιπτώσεις της παρ. 4, του παρόντος άρθρου ανάλογα με τη δυναμικότητα της μονάδας και το μέγεθος του προβλήματος, που προκαλείται από τη λειτουργία της, ώστε να αποφεύγεται η οικονομική καταστροφή της επιχείρησης. Για τις περιπτώσεις των αδειών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, που δεν είναι δυνατή ως ανωτέρω η προσαρμογή των πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, στις απαιτήσεις των αναφερομένων, κατά περίπτωση, Διατάξεων της παρούσας, οι άδειες αυτές, θα εξακολουθούν να ισχύουν, για χρονικό διάστημα τόσο όσο θα είναι εκείνο που θα καθορίζεται, από το χρονοδιάγραμμα απομακρύνσεως της πτηνο - κτηνοτροφικής μονάδας.
Για τις περιπτώσεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, που οι πτηνο - κτηνονοτροφικές εγκαταστάσεις, λειτουργούν χωρίς άδειες και δεν είναι δυνατή η προσαρμογή των εγκαταστάσεων αυτών, στις απαιτήσεις Διατάξεων της παρούσας, χορηγείται προσωρινή άδεια του οικείου Ο.Τ.Α. για χρονικό διάστημα τόσο, όσο θα εκείνο που θα καθορίζεται, από το χρονοδιάγραμμα απομακρύνσεως της πτηνο - κτηνοτροφικής μονάδας, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.

6. Οι ήδη λειτουργούντες σταυλισμοί των οικοσίτων ζώων, θα προσαρμοσθούν στους όρους του άρθρου 15 της παρούσας, εντός εύλογης προθεσμίας, που θα ορίζει η Επιτροπή ελέγχου σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων και η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον ένα χρόνο.

Άρθρο 22
Καταργητικές Διατάξεις

1. Από την ημέρα ενάρξεως ισχύος της παρούσας, με εξαίρεση την Γ1/5605/17.10.75 (ΦΕΚ 1300/75 τ.Β') Υγειονομική Διάταξη, «περί απομακρύνσεως των σταυλισμών ζώων, εκ της περιοχής της τέως Δ/νσεως πρωτεύουσας», η οποία παραμένει σε ισχύ, καταργούνται:
α) Τα άρθρα 36,37,38,39,40,41,42,73 (σε ότι αφορά τους σταυλισμούς ζώων και παραμένει σε ισχύ για όλες τις άλλες συναφείς επιχειρήσεις που αναφέρονται σ' αυτό), 74, 75, 76, 77, 78 και 79 του Υγειονομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 275/38 τ.Β'), όπως έχουν τροποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα, με τις Υγειονομικές Διατάξεις 2844/50 (ΦΕΚ 28/50 τ.Β'), Ε1γ/3624/63 (ΦΕΚ 153/63 τ.Β'), Γ1γ/805/66 (ΦΕΚ 122/66 τ.Β') Γιγ/7791/66 (ΦΕΚ 20/67 τ.Β'), Γ1γ/6001/78 άρθρο 1 παρ. 18 και 22, καθώς και παρ. 23 κατά το μέρος αυτής, που αναφέρεται στους σταυλισμούς ζώων (ΦΕΚ 360/67 τ.Β') και η Γ1γ/13520/68 (ΦΕΚ 593/68 τ.Β').
β) Η Υγειονομική Διάταξη Γ1γ/600/68 (ΦΕΚ 48/68 τ.β') «περί βουστασίων».
γ) Η Υγειονομική Διάταξη Γ1/14863/70 (ΦΕΚ 629/70 τ.β') «περί ιδρύσεως και λειτουργίας ιπποστασίων», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, με την όμοια Γ1/1062/73 (ΦΕΚ 277/73 τ.β').
δ) Η Υγειονομική Διάταξη Γ1γ/22399/70 (ΦΕΚ 888/70 τ.β') «περί σταυλισμού ζώων», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα, με τις όμοιες Γ1/7862/642/71, (ΦΕΚ 608/71 τ.β'), Γ1/12654/71 (ΦΕΚ 764/71 τ.β'), Γ1/6351/72 (ΦΕΚ 487/72 τ.β') και την Α1/3263, 4249/76 (ΦΕΚ 852/76 τ.β') Υγειονομική Διάταξη όπως τροποποιήθηκε με την Α1β/3442/81 (ΦΕΚ 267/81 τ.β') όμοια.
ε) Η Υγειονομική Διάταξη Α1 β/4468/79 (ΦΕΚ 747/ 5.9.79 τ.β") «περί χορηγήσεως προσωρινών αδειών λειτουργίας ελευθέρων σταυλισμών μοσχαριών».
στ) Η Υγειονομική Διάταξη Α1β/8181/88 (ΦΕΚ 57/87 τ.β') περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο- κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα με τις όμοιες Α1β/5144/87 (ΦΕΚ 336/87 τ.β' και Α1β/ΟΙΚ 7684/87 (ΦΕΚ 457/87 τ.β').
ζ) Δεν ισχύει κάθε άλλη διάταξη Υγειονομικής Διατάξεως αντίθετη προς την παρούσα.

2. Με την παρούσα Υγειονομική Διάταξη δεν θίγονται Διατάξεις της σχετικής Νομοθεσίας άλλων Κρατικών Φορέων.

Άρθρο 23
Ποινικές Κυρώσεις


Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν. 2520/1940 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του Ν. 290/1943, που κυρώθηκε με την 303/46 Π.Υ.Σ. και το οποίο αντικαταστάθηκε πάλι με την παρ. 4, του άρθρου 4, του Ν. 2207/1994 (Φ.Ε.Κ. 65/94 τ.Α.) εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στα ειδικά άρθρα της παρούσας ή αν από άλλες Διατάξεις-Νόμων ή Διαταγμάτων προβλέπεται βαρύτερη ποινή.

Άρθρο 24

Η εκτέλεση της παρούσας Υγειονομικής Διάταξης ανατίθεται στα αρμόδια Υγειονομικά και λοιπά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ή άλλης σχετικής Νομοθεσίας, Όργανα, ή στα όργανα άλλων αρμοδίων Κρατικών φορέων σύμφωνα με τη Νομοθεσία τους, για τις πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει μετά από δέκα πέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 25

Από τις διατάξεις της παρούσας Υγειονομικής Διατάξεως δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η Υγειονομική αυτή Διατάξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 1995

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/EΩN
ΔΗΜ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης