ΕΓΚ.IKA 60/ 13.06.01

Παροχή οδηγιών σχετικά με τις διατάξεις του Ν.2910/2001 περί εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια.

3 Ιούν 2001

Taxheaven.gr


ΕΓΓΥΚΛΙΟΣ 60 13/6/2001 Παροχή οδηγιών σχετικά με τις διατάξεις του Ν.2910/2001 περί εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια.

Σχετ.: α) Το υπ. Αρ. Φ9/1271/30-5-01 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, β) Οι υπ.αρ. 33/98, 93/98, 16/99, 58/99 και 11/01 εγκ. ΙΚΑ., γ) Τα άρθρα 51, 65, και 66 του Ν.2910/01.

Με τον νέο νόμο 2910/2-5-01 (ΦΕΚ 91 Τεύχ. Α΄) ρυθμίζονται θέματα (εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα καθώς και η διαδικασία κτήσης της ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση). Ο παραπάνω νόμος, αντικαθιστά τον προϊσχύοντα ν.1975/91, του οποίου οι διατάξεις καταργούνται (άρθρο 72 του Ν.2910/01).

Σας παρέχουμε οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις νέες διατάξεις που ισχύουν από 2/6/2001 και τον τρόπο εφαρμογής τους από τις υπηρεσίες Μητρώου και Παροχών των Υποκ/των.

Α. Άρθρα 51, 65 και 66 Ν.2910/2001. Ο νέος νόμος αφορά του αλλοδαπούς που ζουν παράνομα στη χώρα μας, παντελώς ανέλεγκτοι, χωρίς κοινωνική ασφάλιση και προστασία, υποκείμενοι σε κάθε είδους εκμετάλλευση. Με το άρθρο 66 του νέου νόμου, επιδιώκεται λύση στο τεράστιο αυτό ζήτημα, με τη χορήγηση σε αυτούς άδειας παραμονής και την ως εκ τούτου νομιμοποίηση τους, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο και από τα αρμόδια όργανα. Καινοτομία του νέου νόμου, αποτελεί η χορήγηση πλέον της άδειας παραμονής από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας και όχι από τις Αστυνομικές Αρχές όπως ίσχυε σήμερα.

Με την άδεια παραμονής η οποία έχει εξάμηνη διάρκεια, ο αλλοδαπός δικαιούται να λάβει άδεια εργασίας και να ανανεώσει την άδεια παραμονή εφόσον προσκομίσει πριν την λήξη της ισχύος της άδειας παραμονής δικ/κα στην αρμόδια υπηρεσία εργασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Β. Εξέταση αιτημάτων αλλοδαπών προς παροχή περίθαλψης.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.2910/2001 ασφ/κοί οργανισμοί, θα εξετάζουν αιτήματα αλλοδαπών για χορήγηση παροχών ασθενείας, εφόσον, αυτοί διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

Μετά την δημοσίευση του νέου νόμου, η νόμιμη παραμονή αποδεικνύεται πλέον από την προσωρινή άδεια παραμονής. Οι ασφ/κοι οργανισμοί, θα εκδίδουν βιβλιάρια ασθενείας στους αλλοδαπούς με την προσκόμιση της παραπάνω άδειας, η οποία θα ισχύει για έξι μήνες. Βεβαιώσεις των Δήμων και Κοινοτήτων περί κατάθεσης της σχετικής αίτησης και υποβολής δικ/κών, δεν ισχύουν σαν άδειες παραμονής και δεν λαμβάνονται υπόψη για χορήγηση βιβλιαρίου ασθενείας.

Γ. Αναγνώριση ασφ/κής προϋπηρεσίας, χορήγηση και ανανέωση βιβλιαρίων ασθενείας ΙΚΑ.

Με τον νέο νόμο, παρέχεται η δυνατότητα, στους αλλοδαπούς που διαμένουν παράνομα στην Ελλάδα, να αναγνωρίσουν χρόνο εργασία τους, προκειμένου μέσω της αναγνώρισης να αποδείξουν ότι διαμένουν στη χώρα συνεχώς επί ένα έτος μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου δηλαδή διαμονή από 1/6/2000 μέχρι 1/6/2001. Ο ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης έχει ορισθεί στις 250, αναλυτικές Δε οδηγίες σχετικά με την διαδικασία αναγνώρισης έχουν δοθεί με εγκύκλιο της Δ/νσης Εσόδων (56/2001). Όσον αφορά τα θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα των τμημάτων Μητρώου και Παροχών Ασθένειας, σύμφωνα και με το υπ. Αρ. Φ9/1271/30-5-01 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφ/σεων, επισημαίνουμε τα παρακάτω:

1. Με την αναγνώριση αυτή, οι αλλοδαποί στοιχειοθετούν δικαίωμα για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από τους ασφ/κους οργανισμούς (παροχές σε είδος).

2. Προκειμένου να χορηγηθεί ή ανανεωθεί βιβλιάριο ασθενείας, από το ΙΚΑ, για έξι μήνες, το Μητρώου, θα ζητεί κατ' αρχήν την προσωρινή άδεια παραμονής από τους αλλοδαπούς. Στη συνέχεια, θα ελέγχει τα ΑΔΕ του ασφ/νου για να διαπιστώσει την πραγματοποίηση των απαιτούμενων κατ' άρθρο 31 του ΑΝ 1846/1951 ημερομισθίων για παροχές σε είδος ή σε χρήμα (50 ή 100 αντίστοιχα).

3. Εάν διαπιστωθεί ότι ο αλλοδαπός δεν έχει τις παραπάνω ημέρες εργασίας αλλά έχει προβεί στην διαδικασία της αναγνώρισης του νέου νόμου, θα ενεργήσετε ως εξής: α) Εάν έχει αναγνωρίσει στο ΙΚΑ και τις 250 ημέρες, δικαιούται παροχές ασθενείας σε είδος. β) Εάν έχει π.χ. 100 πραγματικές ημέρες εργασίας στο ΙΚΑ και τις υπόλοιπες τις έχει αναγνωρίσει, στο ΙΚΑ μέχρι τις 250, δικαιούται παροχές ασθενείας σε είδος και σε χρήμα. γ) Εάν αναγνωρίσει όλες τις ημέρες εργασίας σε άλλο οργανισμό (π.χ. ΟΓΑ), τότε δεν θα χορηγείται βιβλιάριο ασθενείας από το ΙΚΑ αλλά από τον οργανισμό που έγινε η αναγνώριση.

4. Κάθε ανανέωση του βιβλιαρίου ασθενείας μετά το εξάμηνο θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά σύμφωνα με τα παραπάνω.

Εφιστούμε την προσοχή σας στην τήρηση της παραπάνω διαδικασίας, διότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, αλλοδαποί, προκειμένου να λάβουν την άδεια παραμονής, να αναγνωρίσουν τις απαιτούμενες ημέρες, σε άλλους- εκτός ΙΚΑ - ασφ/κους Οργ/σμους και να απαιτούν κάλυψη για παροχές ασθένειας από το ΙΚΑ.

Δ. Εκκρεμείς περιπτώσεις χορήγησης ή ανανέωσης πράσινης κάρτας και άδειας παραμονής. (αφορούν αλλοδαπούς που ζούσαν στην Ελλάδα πριν την ισχύ του νέου νόμου.

1. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αιτήσεις για χορήγηση πράσινης κάρτας καθώς και πρόσφυγες κατά αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων του ΟΑΕΔ θα εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 359/97 και συνεπώς θα εξετάζονται αιτήματα για χορήγηση παροχών μόνον εφόσον στη βεβαίωση που προσκομίζουν υπάρχει πρόσφατη πιστοποίηση της ισχύος τη (επαναβεβαίωση).

2. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αιτήσεις για ανανέωση πράσινης κάρτας, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι 30-6-2002 και στην συνέχεια ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου.

3. Πράσινες κάρτες που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντα νόμου και λήγουν μέχρι 31-12-2001 παρατείνονται αυτοδικαίως για ένα ακόμα εξάμηνο από την ημερομηνία λήξης τους.

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι πράσινες κάρτες ανανεώνονται με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις του Ν.2910/01 για τις άδειες παραμονής και εργασίας.

Μετά την εκκαθάριση των παραπάνω εκκρεμοτήτων τα Π.Δ. 358/97 και 359/97 καταργούνται.

Ε. Αλλοδαποί Ομογενείς. (Βορειοηπειρώτες, παλιννοστούντες)

1. Όσον αφορά τους Βορειοηπειρώτες ομογενείς, τα αιτήματα τους για παροχές ασθενείας, θα εξετάζονται, μόνον εφόσον είναι κάτοχοι του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.

Βεβαιώσεις περί κατάθεσης δικαιολογητικών προς έκδοση του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας, που αναγραφούν ρητά ότι δεν επέχουν θέση άδειας παραμονής, δεν επιτρέπουν χορήγηση παροχών ασθένειας στους κατόχους τους.

2. Όσον αφορά του παλιννοστούντες ομογενείς από την τέως Σοβιετική Ένωση - εφόσον βέβαια δεν έχουν αποκτήσει μέχρι σήμερα την Ελληνική Ιθαγένεια - τα αιτήματα τους για χορήγηση παροχών ασθενείας, θα εξετάζονται μόνον εφόσον προσκομίσουν το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και προβλέπεται στο άρθρο 11 του Ν.2790/2000.

Βεβαιώσεις περί κατάθεσης των δικ/κών για χορήγηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, που εκδίδονται από την Γεν. Γραμματεία της Περιφέρειας που ανήκει ο Δήμος που κατοικεί ο ομογενής, θα γίνονται δεκτές, μόνο εφόσον αναγράφουν ρητά, ότι επέχουν θέση άδειας παραμονής.

ΣΤ. Πολιτικοί Πρόσφυγες. Υπάρχουν περιπτώσεις αλλοδαπών που ζητούν να αναγνωρισθούν ως πολιτικοί πρόσφυγες. Σε όσους από αυτούς, έχει χορηγηθεί Ειδικό Δελτίου Αλλοδαπών (Ροζ κάρτα), αυτό επέχει θέση άδειας παραμονής στη χώρα. Το Δελτίο αυτό ανανεώνεται κάθε εξάμηνο και επομένως στην κατηγορία αυτή των αλλοδαπών θα πρέπει να εξετάζονται τα αιτήματα τους για χορήγηση παροχών ασθένειας και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει το Ειδικό αυτό Δελτίο. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 1 εξαίρεση γίνεται μόνο για τα θεραπευτήρια και τις κλινικές και προκειμένου για αλλοδαπούς που εισάγονται θεραπευτήρια έκτακτα για νοσηλεία και τα ανήλικα παιδιά.

Ως προς τα μέλη οικογενείας ισχύουν οι οδηγίες της υπ. Αρ. 11/01 εγκυκλίου μας.

Για οποιοδήποτε θέμα κριθεί απαραίτητο, θα επανέλθουμε με νεώτερο έγγραφο μας.    

Ακριβές Αντίγραφο

Η Τμηματάρχης Διεκ/σης

ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ    

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡ.ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ
 

Taxheaven.gr