Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 29/2017 Χρόνος ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4387/2016, όπως αυτό ισχύει


Σχόλια: Ορθή επανακοινοποίηση των περιπτώσεων Β' και Γ' του Κεφαλαίου 6 με την εγκύκλιο 31/2017 Ε.Φ.Κ.Α.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-2017 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 29/2017
Χρόνος ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4387/2016, όπως αυτό ισχύει


Αθήνα 30/6 /2017
Α.Π. : Δ.ΑΣΦ.558

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ και ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18 104 32 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου: 210 - 5285641 210 - 5285592 210 - 5285569 210 - 5285598
E - mail: [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 29

ΘΕΜΑ: «Χρόνος ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4387/2016, όπως αυτό ισχύει»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4387/2016 (Φ.Ε.Κ.85/τ.Α'/12-5-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διαταξεις», οπως εχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4425/2016 και άρθρου 94 παρ. 7 Ν. 4461/2017 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α.

Ως χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα λογίζεται:

1) Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης, δηλ. ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας στον Ε.Φ.Κ.Α. ή στους εντασσόμενους στον 
Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές. Για τους μισθωτούς ο χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζεται ακόμη και αν οφείλονται εισφορές, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

2) Ο λογιζόμενος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/16.

3) Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, των άρθρων 39, 40 και 41 του Ν. 3996/2011, του άρθρου 6 παρ. 12 και του άρθρου 17 του Ν. 3865/2010 και του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992.

4) Ο χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία.

5) Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 Ν. 4387/2016.

2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ - ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο παραμένουν αμετάβλητες οι ισχύουσες διατάξεις που καθορίζουν ποιοι θεωρούνται πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης και επέρχεται αλλαγή μόνο ως προς τον τρόπο υπολογισμου του ασφαλίστρου αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων ασφάλισης για τη
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή/και προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, σε όσες περιπτώσεις απαιτείται η καταβολή εισφοράς.

Ως εκ τούτου, εξακολουθουν να ισχυουν οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992, όπως αυτό ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 10 παρ. 18 του Ν. 3863/2010 και με το άρθρο 40 του Ν. 3996/2011, καθώς και των άρθρων 39, 40 και 41 του Ν.3996/2011, όπως απαριθμούνται λεπτομερώς στις εν λόγω διατάξεις, για την αναγνώριση των οποίων έχουν εφαρμογή οι σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί κατά το παρελθόν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων.

Αντίστοιχα, εξακολουθούν να ισχύουν και οι ειδικότερες οδηγίες οι σχετικές με τους πλασματικούς χρόνους, ως προς τον συνυπολογισμό ή όχι στο ανώτατο κατ' έτος όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου της παρ.6 του αρ.40 του Ν. 3996/2011 για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή/και προσαύξηση του ποσού της σύνταξης (ήτοι στα 4 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011, στα 5 για το 2012, στα 6 για το 2013 και στα 7 για το έτος 2014 και εφεξής).

Ο χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά του στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, εξακολουθεί να είναι ισχυρός.

3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα πρόσωπα που δικαιούνται να αναγνωρίσουν τους πλασματικούς χρόνους που αναφέρονται στην παρ.1γ του κοινοποιούμενου άρθρου 34 του Ν. 4387/2016, εξακολουθούν να διατηρούν το δικαίωμα αναγνώρισης πλην των πιο κάτω διαφοροποιήσεων:

- Ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 έχουν δικαίωμα να αναγνωρίζουν τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης των άρθρων 39, 40 και 41 του Ν. 3996/2011. Πρόκειται για την κατηγορία των νέων ασφαλισμένων (ήτοι των υπαχθέντων για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1/1/1993 και εφεξής), οι οποίοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και την πραγματοποίηση 40 ετών ή 12.000 ημερών ασφάλισης.

- Καταργείται το δικαίωμα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας άρθρου 3 Ν. 1358/1983 από τους συνταξιουχους, και σε περίπτωση θανάτου, από τα μέλη της οικογένειας του θανόντος (παρ. 4 άρθρου 34 Ν. 4387/2016).

Κατά τα λοιπά, ως προς το πεδίο εφαρμογής εξακολουθούν να ισχύουν οι εγκύκλιες οδηγίες που έχουν κατά καιρούς δοθεί από τους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς.

4. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Οι κοινοποιουμενες διατάξεις έχουν εφαρμογή από 13/5/2016.

Συνεπώς, αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 12/5/2016 αντιμετωπίζονται συμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, και θα πρέπει να διεκπεραιωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τους προυφιστάμενους φορείς.

Αναγνωρίσεις χρόνων βάσει των διατάξεων που ίσχυαν μέχρι 12/5/2016, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Οδηγίες που έχουν δοθεί σχετικά με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης των χρόνων των άρθρων 39 και 40 του Ν.3996/2011 εξακολουθούν να ισχύουν. Ειδικότερα, η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους, τις προυποθέσεις του οποίου επιθυμεί να κατοχυρώσει ο ασφαλισμένος, ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, σε καμία όμως περίπτωση μετά την ημερομηνία της εν λόγω αίτησης (εφόσον καθίστανται συνταξιούχοι από αιτήσεως) ή σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου που ο ασφαλισμένος κατέστη συνταξιούχος (εφόσον κριτήριο για την έναρξη συνταξιοδότησης δεν είναι ο χρόνος υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης).

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Στις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων μισθωτών προβλέπεται η καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο, του συνόλου των εισφορών κλάδου σύνταξης (εργοδότη και ασφαλισμένου) για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς.
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του εξαγοραζόμενου χρόνου μεταβληθούν τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών, δεν επέρχεται μεταβολή στο ύψος εξαγοράς όπως αυτό υπολογίστηκε με βάση την αρχική ημερομηνία της αναγνώρισης.
Παραδείγματα:

1. Εργαζόμενος στον ΟΤΕ, ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΑΠ- ΟΤΕ) που αιτείται την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης το έτος 2017, θα καταβάλλει εισφορά που θα ανέρχεται σε ποσοστό 25,99% (8,29% ασφαλισμένου - 17,70% εργοδότη).

2. Εργαζόμενος στη ΔΕΗ, ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΑΠ- ΔΕΗ) που αιτείται την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης το έτος 2018, θα καταβάλλει εισφορά που θα ανέρχεται σε ποσοστό 26,51% (5,84% ασφαλισμένου - 17,67% εργοδότη).

Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται, ανεξαρτήτως εάν έχει διακοπεί ή όχι η απασχόληση, με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 5 και 38 του Ν.4387/16 όπως ισχύει κατά περίπτωση.

Εφόσον κατά τον μήνα αυτό η ασφάλιση δεν αντιστοιχεί σε πλήρη απασχόληση (μειωμένη ή και εκ περιτροπής), ανάγεται σε πλήρη ασφάλιση κατά περίπτωση. (Συν/να: Παράρτημα 1)

Οι ανωτέρω αποδοχές προσαυξάνονται για το διάστημα έως και 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α της παρ.2 του άρθρου 94 του Ν.4461/17 κατά τη μεταβολή του μέσου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Συν/να: Παράρτημα 2)

5α. ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α και β του άρθρου 38 του Ν.4387/2016, το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτου και εργοδότη, ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του ποσου που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτου άνω των 25 ετών.

Συνεπώς το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης των μισθωτών και των εργοδοτών ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80€ και ισχύει από 1-1-2017.

Η εισφορά μισθωτού - εργαζόμενου παράλληλα σε δύο εργασίες υπακτέες στην ασφάλιση του ίδιου φορέα κατά τον τελευταίο μήνα πριν την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης, θα υπολογιστεί με βάση το σύνολο των αποδοχών του ασφαλισμένου.

Παράδειγμα:

Μισθωτός - εργαζόμενος παράλληλα σε δύο εργασίες υπακτέες στην ασφάλιση του ίδιου φορέα (ασφαλιστέες αποδοχές 600€ +300€), κατά τον τελευταίο μήνα, πριν την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης. Η εισφορά θα υπολογιστεί με βάση το σύνολο των αποδοχών του ασφαλισμένου, ήτοι επί 900€.

Για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 13/5/2016 έως και 31/12/2016 το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών - όπου προβλεπόταν το ανώτατο όριο - για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτου και εργοδότη είναι αυτό που ίσχυε κατά ασφαλιστικό φορέα και κατά κατηγορία μισθωτών ασφαλισμένων, συμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις εκάστου φορέα.

5β. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Σύμφωνα με την περ.γ' της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016, όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 27 του Ν.4445/2016, όπως αυτό ισχύει, η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση είναι το ποσό που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 (περ.α) της υποπαρ.ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, ανέρχεται στο ποσό των 586,08€ και ισχύει από 1-1-2017.

6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1δ) του άρθρου 34 Ν. 4387/2016 η εισφορά της εξαγοράς πλασματικών χρόνων των ελεύθερων επαγγελματιών - αυτοαπασχολούμενων (δηλ. των ασφαλισμένων των πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΤΑΝΤΠ και των προσώπων της αρ. Φ11321/59554/2170/22-12- 2016 Υ.Α. - ΦΕΚ τ.Β'4569 - εγκύκλιος 11/2017), καθώς και όσων υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων πρώην ΟΓΑ στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (άρθρου 40 του Ν. 4387/2016), υπολογίζεται με βάση το μηνιαίο εισόδημα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 98 και 40 του Ν. 4387/16.

Α. Αιτήσεις υποβληθείσες μέχρι και 12/5/2016

Αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 12/5/2016 αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την προϊσχύουσα στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς νομοθεσία.

Β. Αιτήσεις υποβληθείσες από 13/5/2016 έως και 31/12/2016 Ενεργοί ασφαλισμένοι

Η εισφορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους (2015).

Ασφαλισμένοι σε διακοπή

• Για όσους έχουν διακόψει μέχρι και 31/12/2014 λαμβάνεται υπόψη ως μηνιαίο εισόδημα το ελάχιστο προβλεπόμενο άνω πενταετίας, κατά περίπτωση (586,08€ για ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους ή 410,26€ για ασφ/νους πρώην ΟΓΑ).

• Για όσους έχουν διακόψει από 1/1/2015 μέχρι και 31/12/2016 η εισφορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του έτους 2015.

Γ. Αιτήσεις υποβληθείσες από 1/1/2017 και εφεξής

Ενεργοί ασφαλισμένοι

Εκκρεμεί ο προσδιορισμός της εισφοράς καθώς σχετίζεται με την εκκαθάριση των εισοδημάτων του προηγούμενου έτους.

Ασφαλισμένοι σε διακοπή

• Για όσους έχουν διακόψει μέχρι και 31/12/2014 λαμβάνεται υπόψη ως μηνιαίο εισόδημα το ελάχιστο προβλεπόμενο άνω πενταετίας, κατά περίπτωση (586,08€ για ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους ή 410,26€ για ασφ/νους πρώην ΟΓΑ).

• Για όσους έχουν διακόψει από 1/1/2015 έως 31/12/2016 η εισφορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του έτους 2015.

• Για όσους έχουν διακόψει μετά την 1/1/2017 εκκρεμεί ο προσδιορισμός της εισφοράς καθώς σχετίζεται με την εκκαθάριση των εισοδημάτων του προηγούμενου έτους.


6α. ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Η ανώτατη μηνιαία βάση εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εξαγοράς πλασματικών χρόνων ελευθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμενων και ασφαλισμένων πρώην ΟΓΑ ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του ποσου που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτου άνω των 25 ετών.

Συνεπώς το ανώτατο όριο ασφαλιστέου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80€ και ισχύει από 1-1-2017.

6β. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Η κατώτατη μηνιαία βάση ασφαλιστέου εισοδήματος επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσό εισφοράς εξαγοράς για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους είναι το ποσό που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 (περ.α) της υποπαρ.ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, ανέρχεται στο ποσό των 586,08€ και ισχύει από 1-1-2017.

Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ η κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφοράς ανέρχεται σήμερα σε 410,26€ (586,08 X70%).
Εάν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση πλασματικών χρόνων οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν εισφορές βάσει των άρθρων 39 και 40 του Ν. 4387/2016 ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι ή ασφαλισμένοι πρώην ΟΓΑ, αλλά το προηγούμενο έτος κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές ως μισθωτοί, η εισφορά για την αναγνώριση υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδήματος που προκύπτει κατ' εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 39 και 40 του Ν. 4387/2016, δηλαδή επί της προβλεπόμενης από τα ανωτέρω άρθρα ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς (586,08€ για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους και 410,26€ για τους πρώην ΟΓΑ).

7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Η καταβολή του ποσού της εξαγοράς γίνεται:

α)Εφάπαξ, μέσα σε τρείς μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς (άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 4425/2016). Εξαγορά χρόνου που υπολείπεται του ενός έτους δεν τυγχάνει έκπτωσης.

Παραδείγματα:

- Εξαγορά 10 μηνών (π.χ. κενό χρονικό διάστημα): Δεν προβλέπεται έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

- Εξαγορά 12 μηνών (π.χ. σπουδών): Παρέχεται έκπτωση 2% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

- Εξαγορά 1 έτους και 6 μηνών (π.χ. σπουδών): Παρέχεται έκπτωση 2% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

- Εξαγορά 3 ετών και 9 μηνών (π.χ. σπουδών): Παρέχεται έκπτωση 6% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

β) Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται (Τόσες δόσεις όσοι οι μήνες που αναγνωρίζονται).

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.

γ) Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, εξακολουθεί να ισχύει η πρόβλεψη της παρ.4 εδ. γ' του άρθρου 40 του Ν.3996/2011, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία το ποσό εξαγοράς παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση, ποσό ίσο με το % του ποσου της συνταξης.

7. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και

8. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

• Από την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης (13/5/2016), ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζεται πλέον συμφωνα με τα ανωτέρω, ως προς τον προσδιορισμό της καταβαλλόμενης εισφοράς εξαγοράς, καταργουμενου του άρθρου 2 του Ν. 1358/83.

Επίσης, από 13/5/2016 καταργείται το άρθρο 3 του Ν. 1358/83 το οποίο έδινε τη δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας στους συνταξιούχους και σε περίπτωση θανάτου από τα μέλη της οικογένειας του θανόντος.

Οι λοιπές προϋποθέσεις αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1358/83 εξακολουθούν να ισχύουν.

• Όπως ρητά ορίζεται στην παρ.4 του άρθρου 34 του Ν.4387/2016 από 13/5/2016 (ημερομηνία ισχύος του νόμου), καταργείται το εδάφιο γ' της παρ.2 του άρθρου 40 του Ν.2084/1992, όπως τροποποιημένο ισχύει μετά την αντικατάσταση του με την παρ.18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, και από 01.01.2011 με το άρθρο 40 του Ν. 3996/2011, ήτοι η έκπτωση ποσοστου 50% επί του ποσου της εξαγοράς του χρόνου στρατιωτικής θητείας που δόθηκε σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1/1/2015 και εφεξής.

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Όπως αναφέραμε ανωτέρω συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή και να ισχύουν οι σχετικές οδηγίες που είχαν δοθεί από τους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς ως προς τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εξαγοράς πλασματικών χρόνων, τροποποιημένες κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις.

Οι αποφάσεις θα εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, με τη διαδικασία που προβλεπόταν από τις οδηγίες των εντασσόμενων φορέων.

Οι ενδιαφερόμενοι - ασφαλισμένοι θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του ΕΦΚΑ αναλόγως του αιτούμενου προς αναγνώριση χρόνου εξαγοράς.

Από τις Υπηρεσίες του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ οι αποφάσεις θα εκδίδονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος μηχανογραφικά.

Οι λοιπές Υπηρεσίες των φορέων που εξυπηρετούν Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους θα χρησιμοποιούν ενιαία έντυπα αίτησης και απόφασης.

Στο παράρτημα 3 παρατίθενται γενικά παραδείγματα εξαγοράς χρόνων μισθωτών και μη μισθωτών.

10. ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Χρόνοι αναγνώρισης με εξαγορά των προσώπων που μέχρι την 31/12/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του Δημοσίου και των προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4387/2016 που παραμένουν στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημόσιου, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα διευκρινιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με νεώτερο έγγραφο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Σας γνωστοποιούμε ότι για αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου ασφαλισμένου στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης ακολουθεί νεότερη οδηγία.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Υπολογισμός αποδοχών μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης

Τα θέματα της μερικής απασχόλησης ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.1892/1990, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.2369/1998, και από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3846/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν.3899/2010.

Η ημερήσια ή μηνιαία αμοιβή για τους μισθωτούς που παρέχουν μερική απασχόληση είναι συνάρτηση του ύψους του ημερομισθίου ή μηνιαίου μισθού που αντιστοιχεί σε πλήρη ημερησία ή μηνιαία απασχόληση, του ισχύοντος κατά περίπτωση συμβατικού ωραρίου και των ωρών ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησης.

Σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ.38 του Ν.1892/90, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.1 του αρ.17 του Ν.3899/2010 «Οι αποδοχές των εργαζόμενων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζόμενου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης».

Για την εφαρμογή του αρ.38 (παρ.2) του Ν.1892/90 νοείται ως: α) «εργαζόμενος μερικής απασχόλησης», κάθε εργαζόμενος με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, του οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόμενες σε ημερήσια, εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση είναι λιγότερες από το κανονικό ωράριο εργασίας του συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση,

β) «συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση», κάθε εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, και εκτελεί ίδια ή παρόμοια καθήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες. Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση, η σύγκριση γίνεται με αναφορά στη συλλογική ρύθμιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόμενος αν είχε προσληφθεί με πλήρη απασχόληση.

Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών των εργαζόμενων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης, εφαρμοζομένων των οδηγιών του Σ.Ε.Π.Ε.

Για την κατανόηση αυτών παραθέτουμε τα παρακάτω παραδείγματα:

Α) Αμειβόμενοι με μισθό

Έχοντας υπόψη ότι:

Κατώτερος μισθός για πλήρη μηνιαία απασχόληση > 25 ετών = 586,08 €

Συμβατικό ωράριο εργασίας είναι αυτό που καθορίζεται είτε με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, είτε με κανονισμό εργασίας που έχει συμβατικό χαρακτήρα. Το συμβατικό ωράριο μπορεί να είναι μικρότερο, αλλά ποτέ μεγαλύτερο από το νόμιμο. Από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΓΣΕΕ του 1984, καθιερώθηκε η εβδομάδα των 40 εργάσιμων ωρών για τους εργαζομένους που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη σε ολόκληρη τη χώρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

1) Υπάλληλος γραφείου σε εμπορική επιχ/ση, 60 ετών, με ατομική σύμβαση μερικής απασχόλησης - εργασία 20 ωρών την εβδομάδα και μηνιαίες αποδοχές 450,00 €.
2) Γραμματέας σε ιατρείο, 55 ετών, με ατομική σύμβαση εκ περιτροπής απασχόλησης - εργασία 30 ωρών την εβδομάδα και μηνιαίες αποδοχές 510,00€.3) Καθηγητής φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, 60 ετών, με μηνιαίο μισθό, με ατομική σύμβαση διαλείπουσας απασχόλησης - εργασία 10 ωρών την εβδομάδα και μηνιαίες αποδοχές 300,00 €.4) Υπάλληλος γραφείου σε εμπορική επιχ/ση, 24 ετών, με ατομική σύμβαση μερικής απασχόλησης - εργασία 20 ωρών την εβδομάδα και μηνιαίες αποδοχές 255,00 €.όμως θα υπολογιστούν εισφορές στο κατώτατο όριο των 586,08€

Επισήμανση: κατ'εφαρμογή του αρ. 30 παρ. 3 του Ν. 4415/16, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 56 παρ. 11 του Ν.4472/17 «Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες, κατ' αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ο μέσος όρος του μέγιστου και του ελάχιστου ωραρίου τους».

Β) Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο

1) Ανειδίκευτος εργάτης σε τεχνική εταιρεία, 62 ετών, με ατομική σύμβαση μερικής απασχόλησης - εργασία 3 ωρών την ημέρα επί πενθήμερο και ημερήσιες αποδοχές 24,00 € (συμφωνημένο ωρομίσθιο 8,00 €).2) Καθαρίστρια σε εμπορική επιχ/ση, 58 ετών, με ατομική σύμβαση μερικής απασχόλησης - εργασία 2 ωρών την ημέρα επί εξαήμερο και ημερήσιες αποδοχές 10,00€ (συμφωνημένο ωρομίσθιο 5,00 €).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Για τον υπολογισμό της προσαύξησης κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. θα πρέπει από τους πίνακες του συνημμένου παραρτήματος που αφορούν κάθε εντασσόμενο ταμείο να επιλέγονται:

α) Για αίτηση που έχει υποβληθεί το έτος 2016 η στήλη (Σωρευτικός Δ.Κ. για αποχώρηση το έτος 2016) και αντίστοιχα ο δείκτης που αντιστοιχεί στο προηγούμενο έτος της τελευταίας απασχόλησης.

β) Για αίτηση που έχει υποβληθεί το έτος 2017 η στήλη (Σωρευτικός Δ.Κ. για αποχώρηση το έτος 2017) και αντίστοιχα ο δείκτης που αντιστοιχεί στο προηγούμενο έτος της τελευταίας απασχόλησης.

Ο δείκτης που αντιστοιχεί πολλαπλασιάζεται επί των αποδοχών και το γινόμενο που προκύπτει, αποτελεί τη βάση υπολογισμού των εισφορών.

Για περιπτώσεις αναγνώρισης χρόνου προγενέστερου του έτους 2002 για την εξεύρεση του Δείκτη της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η αρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει να απευθύνεται στη Δ/νση Ασφάλισης ΕΦΚΑ.

Παραδείγματα:

- Απασχολούμενος του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με έτος αποχώρησης 2016. Αιτείται το 2016 αναγνώριση χρόνου σπουδών, έχοντας τελευταία απασχόληση το 2016 και αποδοχές 1000,00€.

Από τον πίνακα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στη στήλη που αντιστοιχεί στον "Σωρευτικό ΔτΚ για αποχώρηση το έτος 2016", ο δείκτης που αντιστοιχεί στο έτος 2015 (προηγούμενο έτος απασχόλησης) είναι: 1,00000.

Προσαυξημένες αποδοχές: 1000,00€ x 1,00000 = 1000,00€

- Απασχολούμενος μισθωτός πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με έτος αποχώρησης 2017. Αιτείται το έτος 2017 αναγνώρισης κενών χρονικών διαστημάτων, έχοντας τελευταία απασχόληση το 2006 με αποδοχές 1000,00€.

Από τον πίνακα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (για το πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ) στη στήλη που αντιστοιχεί στον "Σωρευτικό ΔτΚ για αποχώρηση το έτος 2017", ο δείκτης που αντιστοιχεί στο έτος 2005 (προηγούμενο έτος απασχόλησης) είναι: 1,17199

Προσαυξημένες αποδοχές: 1000,00€ x 1,17199 = 1171,99€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Α) Γενικά Παραδείγματα Μισθωτών για υπολογισμό αποδοχών

α) Απασχολούμενος ως υπάλληλος γραφείου με τελευταία απασχόληση 10/2011, μηνιαίο μισθό 700,00€ και πλήρη απασχόληση (όπως προκύπτει από τα στοιχεία ασφάλισης - σύμβαση) αιτείται αναγνώριση χρόνου σπουδών το 2016.

Υπολογισμός αποδοχών: 700,00€ (πλήρης απασχόληση)

Δείκτης ΕΛ.ΣΤΑΤ.: 700,00 x 1,00771 (από πίνακα πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ αποχώρηση 2016, δείκτης προηγούμενου έτους απασχόλησης - 2010) προσαυξημένες αποδοχές που υπολογίζεται η αναγνώριση = 705,39€

β) Απασχολούμενη καθαρίστρια γραφείων σε επιχείρηση με πενθήμερη απασχόληση, απασχολείται εκ περιτροπής τρείς ημέρες (με πλήρες ωράριο) την εβδομάδα, με τελευταία απασχόληση 10/2016 και μηνιαίες αποδοχές 380,00€ (όπως προκύπτει από τα στοιχεία ασφάλισης - σύμβαση) αιτείται αναγνώριση χρόνου εξαγοράς τέκνων το 2017.Δείκτης ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

633,33€ x 1,00000 (από πίνακα πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ αποχώρηση 2017, δείκτης προηγούμενου έτους απασχόλησης - 2015) προσαυξημένες αποδοχές που υπολογίζεται η αναγνώριση = 633,33€

Β) Γενικά Παραδείγματα Μη Μισθωτών

α) Ασφαλισμένος πρώην ΟΑΕΕ με ΚΦΑ 2015: 14.400,00€ και μηνιαίο εισόδημα (μηνιαία βάση υπολογισμού) 1.200,00€ έχει υποβάλλει τον 9/2016 αίτηση για αναγνώριση 18 μηνών κενού χρόνου ασφάλισης.

• Το ύψος της μηνιαίας εισφοράς Κλάδου Σύνταξης ανέρχεται σε: (1.200,00€ x 20%) = 240,00€

• Το συνολικό ποσό εξαγοράς των 18 μηνών θα είναι: 240,00€ x 18 = 4.320,00€

• Εάν ο ασφαλισμένος επιλέξει να εξοφλήσει εφάπαξ το ποσό της εξαγοράς θα δικαιούται έκπτωσης 2% και θα καταβάλλει συνολικά: [4.320,00€ - (4320,00€ x 2%)] = 4.233,60€

Ο ίδιος υπολογισμός ισχύει και στην περίπτωση που ο ανωτέρω ασφαλισμένος έχει χρόνο ασφάλισης κάτω της 5ετίας.

β) Ασφαλισμένος πρώην ΟΓΑ με ΚΦΑ 2015: 3.600,00 € μηνιαίο εισόδημα: 300,00€ και μηνιαία βάση υπολογισμού: 410,26€ έχει υποβάλλει αίτηση τον 11/2016 για αναγνώριση 12 μηνών χρόνου παιδιού.

•Το ύψος της μηνιαίας εισφοράς Κλάδου Σύνταξης ανέρχεται σε: (410,26€ x 14%) = 57,44

•Το συνολικό ποσό εξαγοράς των 12 μηνών θα είναι: 57,44€ x 12 = 689,28€.

• Εάν ο ασφαλισμένος επιλέξει να εξοφλήσει εφάπαξ το ποσό της εξαγοράς θα δικαιούται έκπτωσης 2% και θα καταβάλλει συνολικά:
[689,28€ - (689,28€ x 2%)] = 675,49€.

Ο ίδιος υπολογισμός ισχύει και στην περίπτωση διακοπής της υπακτέας στο πρώην ΟΓΑ δραστηριότητας μέχρι 31/12/2014.

γ) Ασφαλισμένος πρώην ΕΤΑΑ στον οποίο εφαρμόζεται η μείωση της εισφοράς του άρθρου 98 Ν. 4387/2016 με ΚΦΑ 2015: 18.000,00€ και μηνιαίο εισόδημα (μηνιαία βάση υπολογισμού) 1.500,00€ έχει υποβάλλει τον 10/2016 αίτηση για αναγνώριση 10 μηνών χρόνου σπουδών. •Το ύψος της μηνιαίας εισφοράς Κλάδου Σύνταξης χωρίς τη μείωση ανέρχεται σε:

(1.500,00€ x 20%) = 300,00€.

•Η μείωση που προκύπτει για τον Κλάδο Σύνταξης από την εφαρμογή του άρθρου 98 Ν. 4387/16 είναι: 88,89€

•Το συνολικό ποσό εξαγοράς των 10 μηνών χρόνου σπουδών θα είναι: (300,00-88,89) x 10 = 2.111,10€

• Εάν επιλέξει να εξοφλήσει σε δόσεις θα καταβάλλει για κάθε δόση (10 δόσεις συνολικά):

2.111,10€:10=211,11€

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επί εφάπαξ καταβολής δεν παρέχεται η έκπτωση 2%.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης