Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 28672/454/2017 Επιδότηση της μαθητείας/πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑ.Σ μαθητείας του ν. 3475/2006, που θα απασχοληθούν στο δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.τ.λ. το έτος 2017 και συμπλήρωση της αριθμ. 29378/408/26-6-2015 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1275)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-06-2017 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Κ.Υ.Α. αριθμ. 28672/454/2017
Επιδότηση της μαθητείας/πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑ.Σ μαθητείας του ν. 3475/2006, που θα απασχοληθούν στο δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.τ.λ. το έτος 2017 και συμπλήρωση της αριθμ. 29378/408/26-6-2015 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1275)

Αριθμ. 28672/454

(ΦΕΚ Β' 2192/27-6-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1346/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων» (Α΄ 46).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 146).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α΄ 232), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 «Αύξηση συντάξεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 57) και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 65), του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101), του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28), του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91).

6. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της υποπαραγράφου ΙΑ.11 «Νέο σύστημα διαμόρφωσης νόμιμου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομίσθιου για τους εργαζομένους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας» του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 193).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 και της παραγράφου 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

9. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), και ιδίως η παράγραφος 4 του άρθρου 28.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

12. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του β.δ. 3/6 1952 «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών τεχνιτών» (Α΄ 157).

13. Το β.δ. 405/1971 «Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ» (Α΄ 123) και τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως ισχύουν.

14. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90), όπως ισχύει.

15. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

16. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194).

17. Το Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 180).

18. Το Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 181).

19. Το Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185), όπως ισχύει.

20. Το Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». (Α΄ 208)

21. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

22. Την αριθμ. 1016784/1299-25/0016/26.2.1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες» (Β΄ 120), όπως ισχύει.

23. Την αριθμ. 40041/12.4.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Μετατροπή των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (TEE) μαθητείας Α΄ Κύκλου του ΟΑΕΔ σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) μαθητείας του ΟΑΕΔ» (Β΄ 639).

24. Την αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης» (Β΄ 540), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

25. Την αριθμ. Υ1/22.9.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 2076).

26. Την αριθμ. Υ56/22.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου (Β΄ 2281).

27. Την αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 3722), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ226/27.12.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση (ΦΕΚ 4233/Β΄/28-12-2016).

28. Την αριθμ. 201408/Υ1/25.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη» (Β΄ 3818).

29. Την αριθμ. 26385/2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και Οικονομικών «Πλαίσιο Ποιότητας μαθητείας» (Β΄ 491) όπως ισχύει.

30. Τους κανονισμούς αριθμ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

31. Τη με αρ.πρωτ. C (2014)/10128 final/17-12-2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 20142020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001), όπως ισχύει κάθε φορά.

32. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

33. Τη με αριθμ. 53684/ΕΥΘΥ460/18.5.2015 υπουργική απόφαση με την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ (Α΄ 948).

34. Την αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β΄/01-11-2016) υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 81986/ ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

35. Την αριθμ. 59242/2196/11.1.2017 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού οικονομικού έτους 2017» (ΑΔΑ:60ΓΌ465Θ1Ω-49Ω), όπως ισχύει.

36. Τις αριθμ. 184/05/24.1.2017 και 1217/27/2.5.2017 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ που υπεβλήθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τα αριθμ. 8162/2.2.2017 και 31854/3.5.2017 έγγραφα του ΟΑΕΔ.

37. Τις αριθμ. 16698/649/7.4.2017 και 20534/806/18.5.2017 εισηγήσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

38. Την ανάγκη επιδότησης πρακτικής άσκησης 15.960 σπουδαστών των ΕΠΑ.Σ. μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.τ.λ.

39. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 19.641.600 € σε βάρος του ΚΑΕ 0545 του προϋπολογισμού του Ο.ΑΕ.Δ. του έτους 2017, η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και θα ενταχθεί στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ειδικότερα η ανωτέρω δράση θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Τομέας «Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση» σύμφωνα με την απόφαση της 14ης Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕπΠα) 01 02 2017 (ΑΔΑ: ΨΕΠΙ465Χ18-10Υ).

Η δράση εμπίπτει α)στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10.4 για «τη βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία και την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητας τους μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας», β) στον ειδικό στόχο 10.4.1: Αύξηση των μαθητών/σπουδαστών/αποφοίτων που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας γ) στον κωδικό δράσης εξειδίκευσης 10.4.1.06.01 «Δράση: πρακτική άσκηση/μαθητεία των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ (Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9) Το ποσό που έχει προβλεφθεί ανέρχεται στα 65.000.000 € συνολικά για την «πρακτική άσκηση/μαθητεία των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ» και προσδιορίζεται βάσει της σχετικής Πρόσκλησης (Κωδ. Πρόσκλησης ΕΔΒΜ44/ΑΑ ΟΠΣ:1379) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Τομέας «Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση» (ΑΔΑ: ΩΖΑΞ465ΧΙ8-ΖΧΕ),

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΘΡΟ 1
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ


Οι Σχολές μαθητείας ιδρύθηκαν με το αριθμ. 3/ 06.06.1952 (Α΄ 157) β.δ. «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών τεχνιτών», και εντάχθηκαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με το ν. 1566/1985 (Α΄ 167).

Με το ν. 2640/1998 (Α΄ 206) «Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική και άλλες διατάξεις» εντάχθηκαν πλήρως στο θεσμικό πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (TEE Α και Β Κύκλου). Σήμερα λειτουργούν ως Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) βάσει του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) «Οργάνωση και Λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ 193) και του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

Στις ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ που λειτουργούν στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, εφαρμόζεται το δυϊκό σύστημα μαθητείας, το οποίο περιλαμβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στις σχολές και μαθητεία σε φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ


Η επιδότηση της μαθητείας/πρακτικής άσκησης σε χώρο εργασίας για τους μαθητές των ΕΠΑ.Σ μαθητείας του ν. 3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.λπ. το έτος 2017, ανέρχεται στο ποσό των 11€ ανά ημέρα κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως και 31-12-2017. Το ποσό της επιδότησης των 11€ καταβάλλεται στους εργοδότες, που απασχολούν μαθητές, ή στους μαθητές για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης τετραήμερης, πενθήμερης ή εξαήμερης απασχόλησης, ανεξάρτητα από το εξάμηνο μαθητείας -πρακτικής άσκησης, στο οποίο βρίσκονται. Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας, κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων, (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν), διότι αυτή καταβάλλεται μόνο για τις ημέρες πραγματοποίησης μαθητείας -πρακτικής άσκησης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στις περιπτώσεις σπουδαστικής και κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητές.

Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

Το μέγιστο προβλεπόμενο κόστος για την επιδότηση των ασκούμενων μαθητών και η μέγιστη εκτιμώμενη δαπάνη που θα προκληθεί για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-12-2017 αναλύονται ως εξής:

Β΄ ΤΑΞΗ
3.500 μαθητές * 6 μήνες επιδότησης * 18 ημέρες το μήνα * 11 € επιδότηση = 4.158.000 €
Α΄ ΤΑΞΗ
4.400 μαθητές * 12 μήνες επιδότησης *18 ημέρες το μήνα * 11 € επιδότηση = 10.454.400 €
Α΄ ΤΑΞΗ (νέοι μαθητές, 1ο τρίμηνο σχολικού έτους 2017-2018)
4.400 μαθητές * 3 μήνες επιδότησης * 18 ημέρες το μήνα * 11 € επιδότηση = 2.613.600 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 17.226.000 €

Για το ανωτέρω ποσό των 17.226.000 € υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ έτους 2017 και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 0545 «Επιδόματα εκπαιδευόμενων σε σχολές».

Το κόστος της παρούσης που εκτιμάται ότι θα δαπανηθεί το 2017 για την επιδότηση της μαθητείας/ πρακτικής άσκησης των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ, θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-20 (Επενδυτική Προτεραιότητα 10.4 Κωδικός Πρόσκλησης Πράξης ΕΔΒΜ 44 για την πρακτική άσκηση των ΕΠΑ.Σ μαθητείας ΟΑΕΔ -Α.Π. 7, 8, 9, βάσει των αποφάσεων α) της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (26-10-2016) (ΑΔΑ: ΩΟΖΧ4653Ο7-ΗΩ3) και β) της 14ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (1-2-2017) (ΑΔΑ: ΨΕΠΙ465Χ18-10Υ). Η χρηματοδότηση αφορά τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Σε περίπτωση μη ένταξης στην επενδυτική προτεραιότητα 10.4 του παραπάνω Επιχειρησιακού Προγράμματος, το ποσό των 17.226.000 € θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έτους 2017, στον οποίο υπάρχει σχετική πρόβλεψη (ΚΑΕ 0545).

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ


Κύριος στόχος της πράξης είναι η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και η ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας, νέων ηλικίας 16-23 ετών, μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα μαθητείας που υλοποιούνται στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ. Το δυϊκό σύστημα μαθητείας που εφαρμόζουν οι ΕΠΑ.Σ συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στο σχολείο με την εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job training). Η εξεύρεση θέσεων μαθητείας αποτελεί κύρια μέριμνα του συνόλου των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ. Το έργο αυτό έχει καταστεί ιδιαίτερα δύσκολο τα τελευταία χρόνια, λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επηρεάζουν την αγορά εργασίας.
Ωφελούμενοι της πράξης είναι το σύνολο των μαθητών των ΕΠΑ.Σ μαθητείας του ΟΑΕΔ που φοιτούν στις εν λόγω Σχολές κατά το χρονικό διάστημα 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

ΑΡΘΡΟ 4
ΜΗΤΡΩΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΕΥΡΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


Α) Σε κάθε ΕΠΑ.Σ τηρείται Μητρώο εργοδοτών Ιδιωτικού Τομέα, το οποίο εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται σε συνεχή βάση, με ευθύνη των υπευθύνων εκπαιδευτικών για πρακτική άσκηση και για το οποίο ενημερώνεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΟΑΕΔ.

Β) Όλες οι επιχειρήσεις, των οποίων η δραστηριότητα συνάδει με τις ειδικότητες και τα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑ.Σ, είναι δυνατόν να ενταχθούν στο ως άνω Μητρώο.

ΑΡΘΡΟ 5
ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ/ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


5.1. Η μαθητεία/πρακτική άσκηση των μαθητών των ΕΠΑ.Σ μαθητείας πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, σε αντίστοιχες εργασίες με την ειδικότητα τους, βάσει προγράμματος και είναι 4 ημερολογιακά εξάμηνα.

Τα εξάμηνα αυτά καλούνται εξάμηνα πρακτικής άσκησης και διακρίνονται σε 1ο, 2ο, 3ο, και 4ο.

Η ημερομηνία λήξης του τελευταίου εξαμήνου πρακτικής άσκησης ταυτίζεται με την ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους.

Η ημερήσια απασχόληση όλων των πρακτικά ασκουμένων ορίζεται στις έξι (6) ώρες.

5.2. Υποχρεώσεις εργοδοτών

Η επιχείρηση, που απασχολεί μαθητές υποχρεούται:

α) Να υπογράφει το συμφωνητικό μαθητείας.

β) Να εφαρμόζει το ειδικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των μαθητών.

γ) Να διαθέτει, για την απαιτούμενη από το πρόγραμμα χρονική διάρκεια, το απαραίτητο προσωπικό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εφαρμογή του προγράμματος άσκησης.

δ) Να δέχεται το εποπτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ μαθητείας για τον έλεγχο της εφαρμογής του προγράμματος και να συνεργάζεται με αυτό, για τη βελτίωση της πρακτικής άσκησης, καθώς και για την αξιολόγηση της απόδοσης των πρακτικά ασκουμένων σε αυτή μαθητών.

ε) Να τηρεί τους αυστηρότερους όρους ασφαλείας και προστασίας των μαθητών, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για την ασφάλεια των εργαζομένων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση βιβλιαρίου ανηλίκων του ν. 1837/1989.

στ) Να ακυρώσει το συμφωνητικό μαθητείας, αν ο μαθητής διακόψει τη φοίτηση του στην ΕΠΑ.Σ μαθητείας, ή δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του.

5.3. Υποχρεώσεις μαθητών

Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα προγράμματα μαθητείας πρακτικής άσκησης, καθόσον, μαθητής που συστηματικά και αδικαιολόγητα απουσιάζει από την πρακτική του άσκηση και εφόσον οι απουσίες του υπερβαίνουν το 1/6 των εργασίμων ημερών του εξαμήνου μαθητείας, χάνει την ιδιότητα του μαθητή των ΕΠΑ.Σ μαθητείας, με απόφαση του Διοικητή και μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Μαθητής, ο οποίος έχει τοποθετηθεί σε εργασία από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ή από την ΕΠΑ.Σ μαθητείας και στη συνέχεια, με υπαιτιότητα του και χωρίς τη συναίνεση της ΕΠΑ.Σ μαθητείας χάσει αυτή τη θέση, δεν έχει δικαίωμα απαίτησης επανατοποθέτησης, αλλά είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει μόνος του εργασία.

5.4. Σύμβαση μαθητείας

Ο μαθητής ή ο κηδεμόνας του, (σε περίπτωση που είναι ανήλικος), υπογράφει με τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπο του, αμέσως μόλις προσληφθεί, συμφωνητικό/ Σύμβαση μαθητείας σε έντυπο, που χορηγείται από την ΕΠΑ.Σ μαθητείας και το οποίο επικυρώνεται υπογραφόμενο από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ.

Ο τύπος και το περιεχόμενο του Συμφωνητικού/Σύμβασης μαθητείας καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ και σε αυτό αναφέρεται κυρίως ο χρόνος έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης του μαθητή και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος μαθητείας.

Το συμφωνητικό αυτό συντάσσεται σε τρία αντίγραφα και λαμβάνουν από ένα οι κατωτέρω:

α) ο μαθητής, ή ο γονέας, ή ο κηδεμόνας

β) ο εργοδότης

γ) η ΕΠΑ.Σ μαθητείας

5.5. Παρακολούθηση Εφαρμογής Προγράμματος μαθητείαςπρακτικής άσκησης

Την εποπτεία, για την εφαρμογή του προγράμματος μαθητείας-πρακτικής άσκησης στους τόπους εργασίας των μαθητών ασκεί ο ΟΑΕΔ με τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Σ μαθητείας.

Την ευθύνη του συντονισμού, για την εφαρμογή της εποπτείας στο πρόγραμμα μαθητείας πρακτικής άσκησης, έχει ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ μαθητείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε υφιστάμενες αποφάσεις της Διοίκησης του ΟΑΕΔ.

Έργο των εκπαιδευτικών στην προκειμένη περίπτωση είναι:

α) Να παρακολουθούν την ακριβή εφαρμογή των προγραμμάτων μαθητείας -πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις, στις οποίες είναι τοποθετημένοι μαθητές των ΕΠΑ.Σ μαθητείας και να υποβάλουν σχετικές εκθέσεις.

β) Να επιλαμβάνονται, προκειμένου να επιλυθούν οι τυχόν διαφορές μεταξύ μαθητών και εργοδοτών.

γ) Να συνεργάζονται με τους εποπτεύοντες τους μαθητές σε κάθε επιχείρηση, αλλά και με τη Διεύθυνση της ΕΠΑΣ μαθητείας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις πρακτικής και θεωρητικής κατάρτισης.

Τα συμπεράσματα από τους επιτόπιους ελέγχους στους χώρους εργασίας αποτυπώνονται κάθε μήνα σε επί μέρους εκθέσεις των εκπαιδευτικών και αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.

Για τη διενέργεια των ως άνω ελέγχων προκαλείται δαπάνη η οποία μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων, καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός πραγματοποιούμενων ελέγχων κ.λπ.), έχουν δε εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ έτους 2017, ενώ για τα επόμενα οικονομικά έτη θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή των αντίστοιχων πιστώσεων στον εν λόγω προϋπολογισμό.

Η δαπάνη από τη διενέργεια των ελέγχων δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

5.6. Τα ανωτέρω προβλέπονται αναλυτικά στην αριθμ. 40087/6.12.2007 (Β΄ 2376) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κανονισμός Λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ) του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006».

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ


Με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας και μείωσης της γραφειοκρατίας, η επιδότηση της μαθητείας/πρακτικής άσκησης από 1-7-2017 θα καταβάλλεται απευθείας στους μαθητές.

Ειδικότερα :

Για τους μαθητές Β΄ τάξης του σχολικού έτους 20162017:

Η καταβολή της επιδότησης θα συνεχίσει να πραγματοποιείται όπως έχει συμφωνηθεί μέχρι τη λήξη της σύμβασης μαθητείας (30-6-2017), σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 24018/411/2016 (ΦΕΚ Β΄ 1562).

Για τους μαθητές Α΄ τάξης του σχολικού έτους 20162017, η καταβολή της επιδότησης θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στους μαθητές από 1-7-2017.

Διαδικασία καταβολής επιδότησης στους μαθητές Οι φορείς, που απασχολούν για την πρακτική τους άσκηση μαθητές, οι οποίοι δικαιούνται επιδότηση, αποστέλλουν στις αντίστοιχες ΕΠΑ.Σ, όπου φοιτούν οι μαθητές, επικυρωμένο μηνιαίο δελτίο απασχόλησης των μαθητών στην επιχείρηση, που τους προσκομίζουν οι μαθητές, το οποίο αποτελεί το ατομικό βιβλίο παρουσίας των μαθητών, καθ' όλη την διάρκεια του έτους.

Τα παραπάνω δελτία, τα οποία πρωτοκολλούνται στη Γραμματεία της Σχολής, θα πρέπει να αποστέλλονται στις ΕΠΑ.Σ το αργότερο εντός 10ημέρου από τη λήξη κάθε μήνα.

Στη συνέχεια οι ΕΠΑ.Σ, με βάση τα μηνιαία δελτία απασχόλησης, που λαμβάνουν από τους φορείς, συντάσσουν μηνιαίες καταστάσεις ημερών εργασίας των ασκουμένων μαθητών με το ποσό της επιδότησης, που δικαιούνται. Οι ως άνω καταστάσεις αποστέλλονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΔ για έγκριση και στη συνέχεια οι διαχειριστές των ΕΠΑ.Σ προβαίνουν στην πίστωση των ποσών στους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των μαθητών.

Η επιδότηση στους μαθητές καταβάλλεται μετά το πέρας κάθε διμήνου και εφόσον έχουν υποβληθεί τα μηνιαία δελτία απασχόλησης, καθώς και η απόδειξη, ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

Στην παραπάνω περίπτωση, ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την έγκριση της καταβολής της επιδότησης. Πιο συγκεκριμένα, ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ μαθητείας, προκειμένου να καταβάλει την επιδότηση στους μαθητές, θα πρέπει να ελέγχει τις ΑΠΔ των επιχειρήσεων, που έχουν υποβληθεί στο ΙΚΑ.

Διαδικασία καταβολής επιδότησης στους εργοδότες (έως 30-6-2017)

Οι εργοδότες, που δικαιούνται επιδότηση, αποστέλλουν στις αντίστοιχες ΕΠΑ.Σ, όπου φοιτούν οι μαθητές, σχετικό έγγραφο με αναλυτικό μηνιαίο δελτίο παρουσίας, που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των απασχολούμενων μαθητών, την ειδικότητά τους, τις ημέρες απασχόλησης τους, το ποσό που αντιστοιχεί για την επιδότηση από τον ΟΑΕΔ και τη στήλη υπεύθυνης δήλωσης, όπου υπογράφουν οι μαθητές, συνοδευόμενο από βεβαίωση υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986), ως απόδειξη, ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μαθητές, ή/και Αναλυτικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) του τριμήνου πληρωμής. Η ως άνω κατάσταση θεωρείται από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ μαθητείας.

Τα σχετικά δικαιολογητικά και οι πρωτότυπες καταστάσεις με το ακριβές ποσό μετά τον έλεγχο ΑΠΔ-ΙΚΑ για τους μαθητές, υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση με διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο υπάρχει η υπογραφή του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ και η σφραγίδα του Σχολείου, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος και να δοθεί η τελική έγκριση.

Η καταβολή της επιδότησης στους εργοδότες γίνεται από την ΕΠΑ.Σ μαθητείας και υπεύθυνος για την καταβολή είναι ο Διευθυντής.

Ο εργοδότης, ο οποίος έχει συμφωνήσει με το σχολείο, ότι θα λαμβάνει αυτός την επιδότηση, οφείλει στο τέλος κάθε μήνα να καταβάλει το σύνολο της αμοιβής στο μαθητή, που αντιστοιχεί στα πραγματοποιηθέντα ημερομίσθιά του.

Η καταβολή της επιδότησης θα αποδεικνύεται από τον τραπεζικό λογαριασμό του μαθητή.

Η επιδότηση καταβάλλεται στους εργοδότες εντός του εξαμήνου σε δύο δόσεις ανά τρίμηνο δεδουλευμένα. Το ποσό της επιδότησης των 11€ καταβάλλεται εξ' ολοκλήρου στο μαθητή από τον εργοδότη για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης και αποτελεί μέρος της ημερήσιας αμοιβής, που υποχρεούται να καταβάλει ο εργοδότης για τον πρακτικά ασκούμενο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα).

Σε περίπτωση, που ο εργοδότης δεν τηρεί μία από τις υποχρεώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, υποχρεούται να επιστρέψει την επιδότηση, που πήρε μέχρι την ημέρα της εξακρίβωσης της μη τήρησης αυτής, επιφυλασσόμενης κάθε τυχόν άλλης νόμιμης κύρωσης.

Όταν γίνει η κατάθεση των χρημάτων στην τράπεζα επ' ονόματι των δικαιούχων φορέων, το γραμμάτιο είσπραξης, που θα εκδώσει η Τράπεζα διατηρείται στο Σχολείο σαν εξοφλητικός τίτλος.

Ως προθεσμία καταβολής της επιδότησης και στις δύο ως άνω περιπτώσεις ορίζονται οι τρεις (3) μήνες από το τέλος του κάθε τριμήνου, με την προϋπόθεση, ότι ως τρίμηνα νοούνται οι μήνες Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος (1ο τρίμηνο), Απρίλιος Μάιος Ιούνιος (2ο τρίμηνο), Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος (3ο τρίμηνο) και Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος (4ο τρίμηνο). Διευκρινίζεται, ότι από το ως άνω χρονικό διάστημα (των 3 μηνών) οι δύο (2) μήνες θα αφορούν αυστηρά και αποκλειστικά στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών από πλευράς των ΕΠΑ.Σ μαθητείας και ο ένας (1) μήνας θα αφορά στη διαδικασία ελέγχου και τελικής έγκρισης από πλευράς Περιφερειακής Διεύθυνσης. (Σημειώνουμε, ότι ο ένας μήνας θα υπολογίζεται βάσει αριθμού πρωτοκόλλου της Περιφερειακής Διεύθυνσης).

Εάν παρέλθει το τρίμηνο και δεν έχει εισπραχθεί από τους ως άνω δικαιούχους, (εργοδότη ή μαθητή), η επιδότηση, οι περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής των ποσών τη επιδότησης θα εγκρίνονται κατ' εξαίρεση με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, μετά από αιτιολογημένη πρόταση των Διευθυντών των ΕΠΑ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ


Για τα ζητήματα επαληθεύσεων, ελέγχου, δημοσιονομικών διορθώσεων εφαρμόζεται ο ν. 4314/2014 (Α΄ 265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

ΑΡΘΡΟ 8
ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ


Ο ΟΑΕΔ ως δικαιούχος πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» έχει μια σειρά υποχρεώσεων ως προς την πληροφόρηση και την επικοινωνία. Οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν κυρίως από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 821/2014 και κωδικοποιούνται στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020, ο οποίος εκπονήθηκε το Μάιο του 2015 και εφαρμόζεται σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), συμπεριλαμβανομένου και του ΕΚΤ, και προσαρμόζεται κατά περίπτωση στις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Το άρθρο 2 της αριθμ. 29378/408/26-6-2015 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την επιδότηση της πρακτικής άσκησης των μαθητών ΕΠΑ.Σ. μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.λπ. για το έτος 2015 (Β΄ 1275), συμπληρώνεται με νέο εδάφιο ως εξής:

Η χρηματοδότηση των επιδομάτων πρακτικής άσκησης/μαθητείας των μαθητών της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ του σχολικού έτους 2015-2016, αντιστοιχεί στο Δ΄ τρίμηνο του έτους 2015 και υπολογίζεται ως εξής:

3.660 μαθητές x 11€/ημέρα = 40.260 €
40.260 €/ημέρα x 5 ημέρες/εβδομάδα= 201.300 €
201.300 €/εβδομάδα x 4 εβδομάδες/μήνα=805.200 € 805.200 € Χ 3 μήνες= 2.415.600 €

Το ποσό των 2.415.600 € που εκτιμάται ότι θα δαπανηθεί για τα επιδόματα πρακτικής άσκησης/μαθητείας των μαθητών του Δ΄ τριμήνου της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ του σχολικού έτους 2015-2016 θα συγχρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-20 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, Επενδυτική Προτεραιότητα 10.4.

Η χρηματοδότηση αφορά και στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Σε περίπτωση μη ένταξης της σχετικής πράξης στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ ή υποχρηματοδότησης τα σχετικά ποσά καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 0545).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1/01/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 21 Ιουνίου 2017


Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης