Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΓΚ.IKA 23 /23.02.01 Συνυπολογισμός Κοινοτικού χρόνου ασφάλισης για τησυμπλήρωση των 3.600 ή 900 ημερών ασφάλισης, προκειμένου ο χρόνος στρατιωτικήςυπηρεσίας να ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σεσύνταξη αναπηρίας, γήρατος, θανάτου.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-02-2001 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΓΚ.IKA 23 /23.02.01
Συνυπολογισμός Κοινοτικού χρόνου ασφάλισης για τησυμπλήρωση των 3.600 ή 900 ημερών ασφάλισης, προκειμένου ο χρόνος στρατιωτικήςυπηρεσίας να ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σεσύνταξη αναπηρίας, γήρατος, θανάτου.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 23
23Φεβρουαρίου 2001

Συνυπολογισμός Κοινοτικού χρόνου ασφάλισης για τησ υμπλήρωση των 3.600 ή 900 ημερών ασφάλισης, προκειμένου ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας να ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σεσύνταξη αναπηρίας, γήρατος, θανάτου.

2) Τροποποίηση των Κωδικοποιημένων Οδηγιών για την εφαρμογή του Κοινοτικού Κανονισμού 1408/71.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Με το γενικό μας έγγραφο Α/50/25-10-86 και τις Κωδικοποιημένες οδηγίες για την εφαρμογή του Καν. 1408/71 (Μέρος Α' Τμ. Ι παρ.7 και Μέρος Γ Κεφ. Α' Τμ. Ι παρ. 4) είχαμε διευκρινίσει ότι δεν είναι δυνατός οσυνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης που είχαν πραγματοποιηθεί σε Κράτος - Μέλος για την συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων που απαιτεί η νομοθεσία μας ώστε ο αναγνωριζόμενος με εξαγορά χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, να λαμβάνεται υπόψηγια την συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. Η τοποθέτηση τηςΔ/νσής μας επί του θέματος βασίστηκε στο γεγονός ότι καμία διάταξη του Κ.Κ.1408/71 δεν προέβλεπε συνυπολογισμό περιόδων ασφάλισης, για θεμελίωση, γενικά,προϋποθέσεων αναγνώρισης εξομοιούμενου χρόνου ασφάλισης. Κατά συνέπεια έωςσήμερα η πρακτική που ακολουθήθηκε ήταν, τα πρόσωπα, τα οποία δεν συμπλήρωνανμόνο με τον ελληνικό χρόνο τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του Ν.1358/83, δενείχαν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν για θεμελίωση δικαιώματος για σύνταξη τοχρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεαφορμή σχετικά αιτήματα ασφαλισμένων έφερε το θέμα για συζήτηση στην ΔιοικητικήΕπιτροπή Κοινωνικής Ασφάλειας Διακινουμένων Εργαζομένων (Βρυξέλλες 18 και 19Οκτωβρίου) η οποία κατέληξε ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι η συνδυασμένη εφαρμογήτων άρθρων 13 παρ. 2 στοιχ. ε' 45 και 48 του Κανονισμού δίνει την δυνατότητα νασυνυπολογίζεται ο Κοινοτικός χρόνος ασφάλισης για τη συμπλήρωση των 3.600 Η.Α ή900 Η.Α. προκειμένου, ο αναγνωριζόμενος χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας ναλαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Β. Συνέπειες της ανωτέρω ερμηνείας για την αντιμετώπιση στηνπράξη των σχετικών περιπτώσεων.

1. Για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων του άρθρου 1του Ν.1358/83 (3.600 Η.Α. για τη σύνταξη γήρατος και 900 Η.Α. για τη σύνταξηαναπηρίας και θανάτου) θα συνυπολογίζεται και ο χρόνος που έχει πραγματοποιηθείσε Κράτος - Μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.


2. Με δεδομένο ότι ο συνυπολογισμός αυτός αποβλέπει στηθεμελίωση δικαιώματος για σύνταξη, είναι ευνόητο ότι ο προστιθέμενος χρόνοςασφάλισης του άλλου Κράτους για τη συμπλήρωση των 3.600 Η.Α. ή 900 Η.Α. θα είναιο χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης όπως αυτός έχει ορισθεί με τις ΚωδικοποιημένεςΟδηγίες για τη εφαρμογή του Καν.1408/71 (ΜΕΡΟΣ Γ' Κεφ. Α' Τμ. 1, Παρ.3).

3. Για να γίνει ο ανωτέρω συνυπολογισμός αρκεί να έχειπραγματοποιηθεί σε οποιονδήποτε Φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδας έστω και μια(1) ημέρα ασφάλισης.

4. Ο χρόνος στρατιωτικής Υπηρεσίας που θα αναγνωρίζεται μεεξαγορά θα θεωρείται πάντοτε ως ελληνικός χρόνος πραγματικής ασφάλισης και θακαταχωρείται στην Α' στήλη του εντύπου Ε205GR.

5. Ακόμα κι αν με τον αναγνωριζόμενο χρόνο στρατιωτικήςΥπηρεσίας, ο συνολικός χρόνος ασφάλισης στην Ελλάδα είναι μικρότερος του έτους(για τους γερμανικούς φορείς κατώτερος των 287 Η.Α.), με αποτέλεσμα απόελληνικής πλευράς να απορρίπτεται το αίτημα, λόγω μη συμπλήρωσης του ελαχίστουχρόνου όπως προβλέπει το άρθρο 48 παρ. 1 του Κ.Κ. 1408/71, ο χρόνος αυτός ωςχρόνος πραγματικής ασφάλισης θα καταχωρείται στη στήλη Α' του εντύπου Ε205GR.

Παράδειγμα: 30 Η.Α. ΙΚΑ + 4.000 Η.Α. Γερμανίας και 8 μήνεςστρατιωτικής υπηρεσίας.

Αίτηση για σύνταξη γήρατος. Η προϋπόθεση των 3.600 Η.Α.πληρούται. Με την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, ο συνολικόςελληνικός χρόνος ανέρχεται σε 30 + (8Χ30) = 270 Η.Α.

Δεν θεμελιώνεται δικαίωμα. Όμως ο χρόνος αυτός ωςπραγματικός, θα συμπληρώνεται στην Α' στήλη του Ε205GR.

6. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας που αναγνωρίζεται μεεξαγορά δεν θα θεμελιώνει ποτέ αυτοτελώς δικαίωμα στην Ελλάδα, δοθέντος ότιγίνεται χρήση των περί συνυπολογισμού περιόδων ασφάλισης διατάξεων του Καν.1408/71.

Γ. Οι ανωτέρω οδηγίες ισχύουν από 1/02/2001, όπως ορίζει τοέγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.

- Για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων οδηγιών θα απαιτείταιαίτηση του ενδιαφερόμενου με ρητή αναφορά στην αναγνώριση στρατιωτικής θητείαςμε εξαγορά.

- Εξυπακούεται ότι αυτεπάγγελτα τα Όργανα Απονομής σύνταξης,αν, κατά την επεξεργασία των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων διαπιστώνουν ότι η ενλόγω εξαγορά είναι προς όφελος των ενδιαφερομένων να τους ενημερώνουν ναυποβάλλουν σχετική αίτηση.

- Οι οδηγίες μας περί αναδρομικής θεμελίωσης συνταξιοδοτικούδικαιώματος (Κωδ. Οδηγίες Καν.1408/71, Μέρος Γ', Κεφ. Α' Τμ. V Παρ. 3 εδ. 3)εξακολουθούν να εφαρμόζονται.

- Ευνόητο είναι ότι, σε κάθε περίπτωση, τα οικονομικάαποτελέσματα που προκύπτουν από την αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας θαξεκινούν από την αίτηση και σε καμία περίπτωση πριν την 1/02/2001.

- Για τον συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης που έχειδιανυθεί σε Κράτος - Μέλος της ΕΕ και του Ε.Ο.Χ., θα απαιτείται έντυπο Ε205 τουΚράτους αυτού.

Δ. Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί τοΜΕΡΟΣ Γ' Κεφ. Α' Τμ. Ι παρ. 2 σελίδα 6α των Κωδ. Οδηγιών Καν. 1408/71 καιπαρακαλούνται τα Όργανα απονομής σύνταξης να ενημερώσουν τις Κωδ. Οδηγίες τους.

Ε. Αντίθετες οδηγίες επί του θέματος καταργούνται καιαντικαθίστανται από τις παρούσες.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Τμηματάρχης Διεκπεραίωσης

ΠΡΟΕΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΧΡ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ


*********************************************************************************************
Κωδ. Οδηγ. Καν. 1408/71 - Μερ. Γ, Κεφ. Α Τμ. Ι παραγρ. 4.Σελ. 6α.

2.4. Ο Κοινοτικός χρόνος δεν συνυπολογίζεται για τηνσυμπλήρωση χρονικών προϋποθέσεων προς αναγνώριση εξομοιούμενου χρόνουασφάλισης. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατός ο συνυπολογισμός χρόνουασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί σε κοινοτική χώρα για την συμπλήρωση τωνχρονικών προϋποθέσεων που απαιτούνται για αναγνώριση εξομοιούμενου χρόνου ασφάλισης(περιπτώσεις άρθρου 33 του Ν.1469/84 ή πλασματικές ημέρες εργασίας οικοδόμων ήαναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας μ' εφαρμογή των διατάξεων τουΝ.1358/1983).

Επί του συγκεκριμένου θέματος διευκρινίζεται ότι οΚανονισμός της ΕΟΚ 1408/71, δεν καθιερώνει γενικά συνυπολογισμό περιόδωνασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στα διάφορα κοινοτικά κράτη άλλα μόνο στιςπεριπτώσεις που τούτο ορίζεται ρητά στις διατάξεις του.

Υπενθυμίζουμε ειδικότερα την περίπτωση της προαιρετικήςσυνέχισης της ασφάλισης, όπου για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων χρονικώνπροϋποθέσεων για θεμελίωση του δικαιώματος υπαγωγής προβλέπεται ρητά ηδυνατότητα συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης, που έχει πραγματοποιηθεί σεκοινοτικές ή συμβαλλόμενες χώρες και από τις διατάξεις του κανονισμού (αρθ. 9Καν. 1408/71). Από καμιά όμως διάταξη δεν προβλέπεται συνυπολογισμός περιόδωνασφάλισης για θεμελίωση γενικά προϋποθέσεων αναγνώρισης εξομοιούμενου χρόνουασφάλισης. Ειδικότερα όμως όσον αφορά το άρθρο 33 του Ν.1469/84 η αναγνώρισητων υπολειπόμενων ημερών εργασίας (εφόσον υπάρχουν 2.700 στο ΙΚΑ) δενεπηρεάζεται από το ότι ο ενδιαφερόμενος ενδεχόμενα να είναι συνταξιούχος άλλουΚράτους μέλους (αυτοτελώς ή με συνυπολογισμό ελληνικού χρόνου ασφάλισης) ήσυνταξιούχος του ΙΚΑ με συνυπολογισμό κοινοτικού χρόνου ασφάλισης. Για τοειδικότερο αυτό θέμα (ήδη συνταξιούχος ΙΚΑ με συνυπολογισμό) βλέπετε καιπαρακάτω (Μέρος Γ Κεφ. Α Τμήμα V Παρ. 3.3.).

2.4. α. Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας. Από 1/02/2001 οχρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σε Κράτος - Μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ,συνυπολογίζεται με ελληνικό χρόνο ασφάλισης, για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεωντου αρθρ. 1 του Ν.1358/83 (3.600 Η.Α. για σύνταξη γήρατος ή 900 Η.Α. γιασύνταξη αναπηρίας ή θανάτου, ώστε ο αναγνωριζόμενος χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίαςνα λαμβάνεται υπόψη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Ο Κατά τα ανωτέρω αναγνωριζόμενος χρόνος ασφάλισης θεωρείταιως πραγματικός και καταχωρείται σε κάθε περίπτωση στην Α' στήλη του εντύπουΕ205GR.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης