Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Α.Τ.Δ. Α 1057774 ΕΞ 2017 Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Τελωνείων Δράμας, Νέας Ορεστιάδας και Σερρών

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-06-2017 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. πρωτ.: Α.Τ.Δ. Α 1057774 ΕΞ 2017
Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Τελωνείων Δράμας, Νέας Ορεστιάδας και Σερρών

Αθήνα, 12 Απριλίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:Α.Τ.Δ. Α 1057774 ΕΞ 2017

(ΦΕΚ Β' 1633/12-05-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Α΄ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
2) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184
Πληροφορίες : Ζ. Καμηνάρη
Τηλέφωνο : 210 3375110
Fax : 210 3375004
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Τελωνείων Δράμας, Νέας Ορεστιάδας και Σερρών»

ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 3 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/22-11-2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», που αφορά στις αρμοδιότητες της Τελωνειακής Υπηρεσίας, καθώς και του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, σύμφωνα με το οποίο, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται ιδιαίτερο ωράριο λειτουργίας των Τελωνειακών Αρχών.

β) Του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» περί της Σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και ειδικότερα της περίπτωσης δδ΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παρ. 4 και της παρ. 1 του άρθρου 14, των άρθρων 2 και 7, της παρ. 1 του άρθρου 17, των παρ. 5 και 6 του άρθρου 19, των παρ. 2,3,7 και 10 του άρθρου 41 αυτού.

γ) Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 (Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν.4389/2016.

2. Την αριθμ. 1078370/1894/0001Α /14.9.2006 (Β΄ 1439) «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας και των ωρών εισόδου του κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και των αριθμ. Α.Τ.Δ. 1123393 ΕΞ 2016/24-8-2016 (Β΄ 2712) «Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού» και της αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Α 5026755 ΕΞ 2015/23.12.2015 ΑΥΟ (Β΄ 2991) «Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Τελωνειακών Αρχών» όμοιων.

3. Την αριθμ. 1/20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου περί διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.

5. Την αριθμ. Α.Τ.Δ. Α 1028204 ΕΞ 2017/23-2-2017 (Β΄ 822) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός: α) νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημερών και νυχτερινής και ημερήσιας απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας υπαλλήλων στις Υπηρεσίες της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και β) απογευματινής υπερωριακής εργασίας εργασίμων ημερών, νυχτερινής υπερωριακής εργασίας εργασίμων ημερών και νυχτερινής και ημερήσιας απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για υπαλλήλους των Τελωνείων, στις ΕΛΥΤ, τις Τελωνειακές Περιφέρειες, τις Δ/νσεις της Κ.Υ. της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., συμπεριλαμβανομένης της Δ/νσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, για το Α΄ εξάμηνο 2017».

6. Το αριθμ. πρωτ. ΓΔΤΕΦΚ 1039817 ΕΞ 2017/16-3-2017 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. «Κατανομή ωρών υπερωριακής εργασίας και ωρών νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, στις Υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., για το Α΄ εξάμηνο του 2017».

7. Την ανάγκη καθορισμού ιδιαίτερου ωραρίου λειτουργίας για τα Τελωνεία Δράμας, Σερρών και Νέας Ορεστιάδας, προκειμένου να επιτελέσουν τον ρόλο τους για την πρόληψη και την καταστολή του λαθρεμπορίου και γενικότερα των τελωνειακών παραβάσεων, στην επιβολή της ορθής εφαρμογής της εθνικής και ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας, με την ενίσχυση των εκ των υστέρων και των προληπτικών τελωνειακών ελέγχων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην διαφύλαξη και γενικότερα στην εξυπηρέτηση του υγιούς εμπορίου.

8. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Ε.Φ. 23-180), Κ.Α.Ε. 0511 και 0512, όπου έχουν προβλεφθεί πιστώσεις ύψους 88.154 ευρώ για το σύνολο της δραστηριότητας των Τελωνείων Δράμας, Νέας Ορεστιάδας και Σερρών, κατά τα οριζόμενα στα στοιχεία υπ΄ αριθμ. 5 και 6 ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τα Τελωνεία Δράμας, Νέας Ορεστιάδας και Σερρών, για τον σκοπό της δίωξης του λαθρεμπορίου, επιτρέπεται να λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, καθώς και τις εξαιρέσιμες ημέρες και αργίες, με την απαιτούμενη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών και κατά τις νυχτερινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης