Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α1β/2706/1983 Ίδρυση και λειτουργία γραφείων τελετών (κηδειών) , φερετροποιείων και αποθηκών φερέτρων.

Κατηγορία: ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. - Κανόνες αγοράς

Α1β/2706/1983
Ίδρυση και λειτουργία γραφείων τελετών (κηδειών) , φερετροποιείων και αποθηκών φερέτρων.

Α1β/2706/1983 Ίδρυση και λειτουργία γραφείων τελετών (κηδειών) , φερετροποιείων και αποθηκών φερέτρων.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Υπουργική Απόφαση Α1β/2706/1983

(ΦΕΚ Β-230/28-4-1983)

Ίδρυση και λειτουργία γραφείων τελετών (κηδειών) , φερετροποιείων και αποθηκών φερέτρων.


ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1.Τον Α.Ν. 2520/1940 «περί υγειονομικών διατάξεων».
2.Το Π.Δ. 544/77 «περί οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών».
3.Τις Υγειονομικές Διατάξεις Δ.Υ.Α. 65/58 (ΦΕΚ 21/58 τ. Β' ), Γ1/14219/72 (ΦΕΚ 8/73 τ. Β' «περί απαγορεύσεως ιδρύσεως και λειτουργίας Κλινικής έναντι Γραφείου Κηδειών και τ’ ανάπαλιν», και την Α1β/10795/80 (ΦΕΚ 22/81 τ. Β') όμοια «περί της λειτουργίας Γραφείων Τελετών σε διαμερίσματα πολυκατοικιών».
4.Την αριθ. 1512/82 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας ν.αι Πρόνοιας για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.
Άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας Γραφείων Τελετών, φερετροποιείων και αποθηκών φερέτρων.
Για την ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Τελετών ή φερετροποιείου ή αποθήκης φερέτρων, απαιτείται άδεια της τοπικής Αστυνομικής Αρχής η οποία προβλέπεται απο το άρθρο 10 του Α.Ν. 2520/1940.
Γενικά για τις άδειες αυτές (χορήγηση, απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία εκδόσεως), εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 2.
Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας Γραφείων Τελετών, φερετροποιείων και αποθηκών φερέτρων.
1.Για λόγους ψυχολογικούς, απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία Γραφείων Τελετών (κηδειών) ή φερετροποιείων ή Αποθηκών φερέτρων, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, από το πλησιέστερο εξωτερικό σημείο του περίβολου Νοσοκομείου ή Κλινικής οποιασδήποτε ειδικότητας. Όταν δεν υπάρχει περίβολος στο Νοσοκομείο ή την Κλινική η απόσταση μεταξύ των κτιρίων αυτών και των όμοιων των ανωτέρω επιχειρήσεων, θα είναι τουλάχιστον 150 μέτρα.
Οι ανωτέρω αποστάσεις θα αναγράφονται στα σχεδιαγράμματα του κτιρίου ή του χώρου της επιχειρήσεως, τα οποία ο ενδιαφερόμενος θα καταθέτει με τα άλλα δικαιολογητικά για την απόκτηση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας στην Αστυνομική Αρχή.
Σε περίπτωση αμφιβολίας, η αρμόδια για τη γνωμάτευση από υγειονομικής απόψεως, Υγειονομική Υπηρεσία, μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικώς βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας με την οποία θα βεβαιώνονται οι ανωτέρω αποστάσεις.
Επίσης απαγορεύεται η ίδρυση Κλινικής οποιασδήποτε ειδικότητας σε μικρότερη των ως άνω ορίων απόσταση, από Γραφείο Τελετών ή Φερετροποιείο ή Αποθήκη φερέτρων που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Υγειονομικής Διατάξεως.
2.Απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία των ως άνω επιχειρήσεων, σε διαμερίσματα πολυκατοικιών, στις οποίες κατοικούν οικογένειες, επιτρέπεται δε μόνο η εγκατάσταση Γραφείων Τελετών (Κηδειών), εφόσον ο χώρος ο οποίος προορίζεται, για το σκοπό αυτό είναι τελείως ανεξάρτητος από τους χώρους προσπελάσεως προς άλλα διαμερίσματα της πολυκατοικίας (είσοδος πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, διάδρομοι) και έχει ιδιαίτερη είσοδο από το δρόμο, ώστε η παρουσία τούτων να μη δημιουργεί δυσμενείς ψυχολογικές επιδράσεις στους ενοίκους της πολυκατοικίας και υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία τέτοιων επιχειρήσεων στη πολυκατοικία δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό αυτής.
Στο χώρο των ανωτέρω Γραφείων Τελετών, δεν επιτρέπεται νά υπάρχει αποθήκη φερέτρων.
Τ’ ανωτέρω ισχύουν και για οικοδομές που αποτελούνται από το ισόγειο και έναν όροφο.
3.Επί της αυτής ισόγειας οικοδομής και παραπλεύρως της εισόδου κατοικίας, απαγορεύεται η εγκατάσταση Γραφείου Τελετών ή φερετροποιείου ή αποθήκης φερέτρων, εκτός άν ο ιδιοκτήτης της κατοικίας με δήλωση του Ν.Δ. 105/1969, δηλώσει, ότι δεν έχει αντίρρηση.
4.Για την απόκτηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Γραφείου Τελετών (Κηδειών) σε χώρο κτιρίου που αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου ή τέτοιου ή φερετροποιείου ή αποθήκης φερέτρων σε χώρο που δεν υπάρχει περιορισμός για την ίδρυσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας υγειονομικής διατάξεως, ο ενδιαφερόμενος μεταξύ των δικαιολογητικών που. θα καταθέτει στην Αστυνομική Αρχή, θα καταθέτει και δήλωση του Ν.Δ. 105/1969 του ιδιοκτήτη του χώρου ή του διαχειριστή του κτιρίου όταν πρόκειται για πολυκατοικία, από την οποία θα προκύπτει ότι ο κανονισμός του κτηρίου δεν απαγορεύει την εγκατάσταση τέτοιας επιχειρήσεως.
5.Για τα Γραφεία Τελετών και τα φερετροποιεία θα έχουν εφαρμογή και οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις περί αποχωρητηρίων κατά το χρόνο εκδόσεως της αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας αυτών.
6.Από τους ιδιοκτήτες φερετροποιείων πρέπει να παίρνονται μέτρα εξουδετερώσεως των παραγομένων απ’ αυτά οσμών, αερίων, σταγονιδίων βαφής κλπ. και οποιουδήποτε προκαλουμένου θορύβου που θα μπορεί νά προκαλέσει βλάβη ή ενόχληση των εργαζομένων σ’ αυτά, των ενοίκων οικοδομής στην οποία στεγάζονται τα ίδια και των περίοικων.
7.Τα οχήματα μεταφοράς νεκρών (νεκροφόρες) απαγορεύεται να σταθμεύουν έξω από τα Γραφεία Τελετών (Κηδειών), μπορεί όμως να επιτραπεί αυτό εφόσον φέρουν κατάλληλο κάλυμμα για να μη δημιουργούνται δυσμενείς ψυχολογικές επιδράσεις στους ένοικους των οικιών που βρίσκονται κοντά.
8.Δεν επιτρέπεται η παραμονή σωρών (νεκρών) στα Γραφεία Τελετών (Κηδειών).

Άρθρο 3.
Μεταβατικές διατάξεις.
1.Γραφεία Τελετών τα οποία ιδρύθηκαν και λειτουργούν, πριν από την ισχύ της Δ.Υ.Α. 65/58 (ΦΕΚ 21/58 τ. Β') Υγειονομικής Διατάξεως (16.1.58), μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, έστω και αν δεν πληρούν τους όρους οι οποίοι προβλέπονται από τό άρθρο 2 της παρούσας και εφόσον δεν είναι ορατά από τα διάφορα ανοίγματα των κτιρίων Νοσοκομείων ή Κλινικών και από όλο τον ελεύθερο χώρο αυτών.
Εφόσον όμως οι ανωτέρω επιχειρήσεις λειτουργούν σε χώρους που αναφέρονται στο άρθρο 2, παρ. 2 της παρούσας και δεν πληρούν του όρους προβλέπονται από αυτή, θ’ απαγορευτεί η λειτουργία τους από την Αστ. Αρχή δεδομένου ότι θ έτρεπε να είχαν μεταστεγαστεί, μέσα σε έξι το πολύ μήνες από την έναρξη ισχύος της ΑΙ13/10795/80 (ΦΕΚ 21/811 τ. Β') Υγειονομικής Διατάξεως «περί λειτουργίας Γραφείων Τελετών σε διαμερίσματα πολυκατοικιών».
2.Οι επιχειρήσεις (φερετροποιεία και αποθήκες φερέτρων) που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση της παρούσας, μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, έστω κι άν δεν πληρούν τους όρους που προβλέπονται από το άρθρο 2 της παρούσας, και εφόσον δεν είναι ορατές από διάφορα ανοίγματα των κτιρίων Νοσοκομείων ή Κλινικών και από όλο τον ελεύθερο χώρο αυτών.
Εφ’ όσον όμως λειτουργούν σε χώρους που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, θα πρέπει να μεταστεγαστούν σε άλλους χώρους, εντός προθεσμίας 6 το πολύ μηνών από της ενάρξεως ισχύος της παρούσας Υγειονομικής Διατάξεως.

Άρθρο 4.
Καταργητικές διατάξεις.
Από την ημέρα ενάρξεως ισχύος της παρούσας καταργούνται οι υγειονομικές διατάξεις Δ.Υ.Α/65/58 (ΦΕΚ 21/58 τ. Β') και Γ1/14219/72 (ΦΕΚ 8/73 τ. Β') «περί απαγορεύσεως ιδρύσεως και λειτουργίας κλινικής έναντι Γραφείου Κηδειών και τ’ ανάπαλιν» και η όμοια Α1 β/ 10795/31.12.80 (ΦΕΚ 22/81 τ. Β') «περί της λειτουργίας Γραφείου Τελετών σε διαμερίσματα πολυκατοικιών».

Άρθρο 5.
Ποινικές Κυρώσεις.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν. 2520/1940, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο μόνο του Ν. 290/1943, που κυρώθηκε με την 303/46 ΠΥΣ, αν από άλλες διατάξεις Νόμων ή Διαταγμάτων, δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή.

Άρθρο 6.
Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στα αρμόδια Κρατικά Υγειονομικά και Αστυνομικά όργανα, η δε ισχύς της αρχίζει μετά 15νθήμερο από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 1983

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης