Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υ1γ/Γ.Π/9516/2009 Aδειοδότηση καταστημάτων περιποίησης χεριών ή και ποδιών.

Κατηγορία: ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. - Κανόνες αγοράς

Υ1γ/Γ.Π/9516/2009
Aδειοδότηση καταστημάτων περιποίησης χεριών ή και ποδιών.

Υ1γ/Γ.Π/9516/2009 Aδειοδότηση καταστημάτων περιποίησης χεριών ή και ποδιών.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/9516/2009

ΦΕΚ 139/Β/29-1-2009

Aδειοδότηση καταστημάτων περιποίησης χεριών ή και ποδιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τον α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 237/τ.Α'/5.9.1940), «Περί Υγειονομικών Διατάξεων».
2.Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/2000/τ.Α'), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
3.Τον νόμο 3172/2003 (ΦΕΚ 197/6.8.2003/τ.Α'), «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις».
4.Τον νόμο 3370/2005 (ΦΕΚ 176/11.7.2005/τ.Α'), «Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές Διατάξεις».
5.Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. υγειονομικής διάταξης Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.β./24.9.1983) «Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή και ποτών».
6.Το υπ’ αριθμ. 133 π.δ. (ΦΕΚ 193/2.8.2005/τ.α.) «Προυποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Κουρέα, Κομμωτή και Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων αυτών καθώς και όροι ίδρυσης και λειτουργίας κουρείων και κομμωτηρίων».
7.Τον Υγειονομικό Κανονισμό (ΦΕΚ 275/10.12.1938 τ.β.), άρθρο 65 «Περί κουρείων και κομμωτηρίων».
8.Τον νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.6.2006, τ.Α'), « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
9.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α').
10.Την ανάγκη προσαρμογής της αναφερόμενης Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.Β'/24.9.1983) υγειονομικής διάταξης στα νέα δεδομένα.
11.Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί
1.Τεχνίτης περιποίησης χεριών ή και ποδιών: είναι εκείνος που παρέχει υπηρεσίες στην περιποίηση χεριών και ποδιών (ονυχοπλαστική, προσθετική νυχιών, άλλες τεχνικές κ.λ.π).
2.Αμιγές κατάστημα περιποίησης χεριών ή και ποδιών είναι: το κατάστημα, εντός του οποίου παρέχονται μόνο οι υπηρεσίες όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3.Μικτό κατάστημα περιποίησης χεριών ή και ποδιών, είναι: το κατάστημα περιποίησης χεριών ή και ποδιών της παραγράφου 2 του παρόντος, που θα λειτουργεί μαζί με κομμωτήρια κουρεία, καταστήματα εμπορίας ειδών καλλυντικών, εργαστήρια αισθητικής, μονάδες αδυνατίσματος διαιτητικές μονάδες, ξενοδοχεία και θαλασσοπλοούντα πλοία.

Άρθρο 2
Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας
1.Για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων περιποίησης χεριών και ποδιών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1, απαιτείται άδεια λειτουργίας την οποία χορηγεί ο οικείος Ο.Τ.Α πρώτου βαθμού με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας. Η διαδικασία για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας ακολουθεί τους γενικούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας για τα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος της υγειονομικής διάταξης Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.Β./24.9.1983 όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, πέραν των δραστηριοτήτων οι οποίες αδειοδοτούνται από άλλες αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2.Για τους υγειονομικούς όρους και γενικότερα για τις προυποθέσεις λειτουργίας των καταστημάτων περιποίησης χεριών ή και ποδιών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 65 του εν ισχύ Υγειονομικού Κανονισμού σε συνδυασμό με τις εκάστοτε ισχύουσες άλλες υγειονομικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3.Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων περιποίησης χεριών ή και ποδιών χορηγείται στους κατόχους της αντίστοιχης άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Επίσης άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο μη κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος ή σε νομικό πρόσωπο, υπό την προυπόθεση ότι το φυσικό ή νομικό αυτό πρόσωπο διαθέτει κατάστημα που είναι στελεχωμένο από προσωπικό με επαγγελματική άδεια, αντίστοιχη προς το είδος του καταστήματος για το οποίο ζητείται η άδεια και το οποίο θα απασχολείται στο κατάστημα καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του.
Για την χορήγηση άδειας οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραιτήτως να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ακόμη κι αν έχουν αποκτήσει άδεια άσκησης του επαγγέλματος σε νεώτερη ηλικία.
4.Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος περιποίησης χεριών ή και ποδιών ισχύει αποκλειστικά και μόνο για το σε συγκεκριμένο τόπο και χώρο κατάστημα για το οποίο έχει χορηγηθεί.
5.Σε περίπτωση μεταβίβασής της ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 80 του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τ.α') καθώς και στην υγειονομική απόφαση 10551/ΦΕΚ 246/262007 τ.β. «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων».

Άρθρο 3
Ειδικοί Όροι Υγιεινής
1.Το οίκημα θα είναι μόνιμης κατασκευής, θα πληρεί τους όρους και τις προυποθέσεις του εκάστοτε εν ισχύ Γ.Ο.Κ και θα είναι χαρακτηρισμένο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, ως χώρος κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα. Η καταλληλότητα του χώρου θα αποδεικνύεται με θεώρηση από την αρμόδια πολεοδομική αρχή των σχεδιαγραμμάτων που κατατίθενται.
2.Το κατάστημα θα έχει ελάχιστο ωφέλιμο εμβαδόν 15 τ.μ. για την ανάπτυξη των θέσεων εργασίας, ενώ ο χώρος ανά θέση εργασίας ορίζεται στα 4 τ.μ. κατ’ ελάχιστον. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων εργασίας θα είναι 1 μέτρο τουλάχιστον. Να υπάρχει χώρος αναμονής κατά τρόπο που να παρεμποδίζεται η οπτική επαφή με το χώρο παροχής υπηρεσιών περιποίησης.
3.Το δάπεδο και οι επιφάνειες των τοίχων θα είναι κατασκευασμένες από υλικά που θα επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμός τους με υγρή μέθοδο.
4.Το κατάστημα θα διαθέτει ύδρευση από το δίκτυο ύδρευσης και θα είναι συνδεδεμένο με το υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο ή εν ελλείψει αυτού, με νόμιμο βόθρο.
5.Το κατάστημα θα διαθέτει τουλάχιστον ένα αποχωρητήριο το οποίο θα πληρεί τους όρους και τις προυποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 25 της Υγειονομική Διάταξης Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.Β'/24.9.1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6.Τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία ή θα είναι μιας χρήσης και θα διατηρούνται απολύτως καθαρά εντός κλειστών προθηκών ή θα αποστειρώνονται μετά από κάθε χρήση σε ειδικό κλίβανο. Όσα δε, σκεύη ή εργαλεία δεν μπορούν να αποστειρωθούν θα καθαρίζονται με απορρυπαντικό και νερό και στη συνέχεια θα απολυμαίνονται με προιόντα εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. Επίσης τα χρησιμοποιούμενα υλικά περιποίησης όπως κρέμες, βερνίκια νυχιών, κ.λ.π θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ.
7.Για κάθε πελάτη θα χρησιμοποιείται καθαρή πετσέτα ή πετσέτα μιας χρήσης. Οι καθαρές πετσέτες θα φυλάσσονται εντός κλειστών προθηκών και σε διαφορετικό χώρο από τις χρησιμοποιημένες ακάθαρτες.
8.Οι εργαζόμενοι στο ανωτέρω κατάστημα πρέπει να είναι υγιείς και να διαθέτουν ατομικά βιβλιάρια Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 14 της υγειονομικής διάταξης Α1β 8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.Β'/24.9.1983), όπως ισχύει.
9.Στην περίπτωση λειτουργίας μικτού καταστήματος (πλην κομμωτηρίων, κουρείων) τότε απαιτούνται 4 τ.μ. ανά θέση εργασίας, για την περίπτωση παροχής υπηρεσιών περιποίησης χεριών ή και ποδιών, σε μόνιμο διαχωρισμένο χώρο από το υπόλοιπο κατάστημα. Οι δε χώροι υγιεινής και ο χώρος απολύμανσης θα προορίζονται μόνο για το εν λόγω κατάστημα.
10.Απαραίτητη η ύπαρξη ελάχιστου εξοπλισμού και υλικού Πρώτων Βοηθειών τα οποία, θα καθορίζει εγκύκλιος της Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας.

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις
Τα ήδη λειτουργούντα καταστήματα υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς τα ανωτέρω το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσης υγειονομικής διάταξης.

Άρθρο 5
Αρμόδια όργανα Υγειονομικού ελέγχου Κυρώσεις
Η ευθύνη της εφαρμογής της παρούσης ανατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της υγειονομικής διάταξης Α1β 8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.β./24.9.1983), όπως αυτή ισχύει.
Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 237/τ.α./5.9.1940), όπως έχει αντικατασταθεί με το ν. 290/1943 (ΦΕΚ 185/τ.α) που κυρώθηκε με την 303/46 Π.Υ.Σ.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την Δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2009

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης