Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΓΚ.IKA 1 /19.12.00 Χορήγηση Επιδόματος κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), από 1-1-2001.

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΓΚ.IKA 1 /19.12.00
Χορήγηση Επιδόματος κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), από 1-1-2001.

ΕΓΚ.IKA 1 /19.12.00 Χορήγηση Επιδόματος κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), από 1-1-2001.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΓΓ ΑΡ. 1 19/12/2000 Χορήγηση Επιδόματος κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), από 1-1-2001.

ΣΧΕΤ: Εγκ.2/00, Εγκ. 29/00

Σας κοινοποιούμε την με αρ. Φ6/1659/25-10-00 Υπουργική απόφαση, που ρυθμίζει την χορήγηση και την αύξηση του Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/2001 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, καθορίζονται τα νέα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ., καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια, που θα ισχύουν για το έτος 2001. Συγκεκριμένα:

Α. Το ποσό του Ε.Κ.Α.Σ., που θα καταβάλλεται στους δικαιούχους για το έτος 2001, κυμαίνεται από 6.971 δρχ. έως 27.885 δρχ. κατά μήνα και χορηγείται ανάλογα με τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις, καθώς και από μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα έτους 1999.

Β. Αναπροσαρμόζονται, τα ποσά εισοδηματικών κριτηρίων, με βάση τη μεταβολή του εισοδήματος, που προέρχεται από την αύξηση του πλήρους κατωτάτου ορίου κύριας σύνταξης, χωρίς προσαυξήσεις και διαμορφώνονται για το έτος 2001 ως εξής:

Β1. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων είκοσι (1.969.220) δραχμών.

Β2. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου, στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε (2.297.425) δραχμών.

Β3. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, στο ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων, εβδομήντα πέντε (3.575.075) δραχμών.

Γ. Για το έτος 2001, αποδεικτικό για τα εισοδηματικά κριτήρια θα αποτελέσει το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, οικονομικού έτους 2000, το οποίο αφορά εισοδήματα έτους 1999.

Δ. Η νέα κλιμάκωση στα ποσά του ΕΚΑΣ, με βάση τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες, επικουρικές κ.λ.π.) καθώς και από μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, αναπροσαρμόζονται αντίστοιχα, για το έτος 2001, ως εξής:    

Ποσά εισοδήματος από  συντάξεις κ.λ.π.    

Ποσά Ε.Κ.Α.Σ.
  

μέχρι 1.793.395  

27.885
  

από 1.793.396 μέχρι 1.863.730  

20.914
  

από 1.863.731 μέχρι 1.910.610  

13.943
  

από 1.910.611 μέχρι 1.969.220  

6.971


Για εισοδήματα που υπερβαίνουν το ποσό των 1.969.220 δραχμών, δεν χορηγείται επίδομα.

Ε. Διευκρινίζεται ότι, ποσά ΕΚΑΣ που καταβλήθηκαν αχρεώστητα, λόγω παράτασης της καταβολής του, από 1/1/2001, σε όλους τους κατά την 31/12/2000 δικαιούχους, δεν θα αναζητηθούν.

Αντίθετα, σε όσες περιπτώσεις διαπιστωθεί ότι χορηγήθηκε μικρότερο ποσό ΕΚΑΣ από 1/1/2001, απ' αυτό που ορίζεται στην κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση, θα καταβληθεί αναδρομικά, από 1/1/2001 η διαφορά.

ΣΤ. Εξακολουθούν να ισχύουν: οι οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο 29/00, σύμφωνα με την οποία, χορηγείται το ΕΚΑΣ στους δικαιούχους, ακόμη και στην περίπτωση που στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας του συντ/χου υπάρχουν αναδρομικά ποσά άλλων ετών και οι οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο 9/98, σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού των εισοδηματικών κριτηρίων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λ.π.    

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Τμηματάρχης Διεκ/σης

ΜΑΡΚΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ  

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ε. ΠΑΝΔΗ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης