Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φ.71/1097076/2153/Α0001/1.11.2001 Διαδικασία τρόπου πληρωμής μισθών, συντάξεων, βοηθημάτων και παροχών από Ιανουάριο του έτους 2002 λόγω της μετάβασης στο ενιαίο νόμισμα ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α/27.9.2000), στους υπαλλήλους, συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών ταμείων, αντίστοιχα, που πληρώνονται μέσω τραπεζικού συστήματος σε εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν.2303/1995

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Φ.71/1097076/2153/Α0001/1.11.2001
Διαδικασία τρόπου πληρωμής μισθών, συντάξεων, βοηθημάτων και παροχών από Ιανουάριο του έτους 2002 λόγω της μετάβασης στο ενιαίο νόμισμα ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α/27.9.2000), στους υπαλλήλους, συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών ταμείων, αντίστοιχα, που πληρώνονται μέσω τραπεζικού συστήματος σε εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν.2303/1995


Φ.71/1097076/2153/Α0001/1.11.2001 Διαδικασία τρόπου πληρωμής μισθών, συντάξεων, βοηθημάτων και παροχών από Ια

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Διαδικασία τρόπου πληρωμής μισθών, συντάξεων, βοηθημάτων και παροχών από Ιανουάριο του έτους 2002 λόγω της μετάβασης στο ενιαίο νόμισμα ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α'/27.9.2000), στους υπαλλήλους, συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών ταμείων, αντίστοιχα, που πληρώνονται μέσω τραπεζικού συστήματος σε εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν.2303/1995


Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών: Φ.71/1097076/2153/Α0001/1.11.2001

Σας στέλνουμε συνημμένα την υπ' αριθ. οικ.149951/0050/5.10.2001 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης, Ελέγχου και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών (Δ.50) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα, για ενημέρωσή σας και τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Διαδικασία τρόπου πληρωμής μισθών, συντάξεων, βοηθημάτων και παροχών από τον Ιανουάριο του έτους 2002 λόγω της μετάβασης στο ενιαίο νόμισμα ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α'/27.9.2000), στους υπαλλήλους, συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών ταμείων, αντίστοιχα, που πληρώνονται μέσω τραπεζικού συστήματος σε εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν.2303/1995

οικ.149951/0050/5.10.2001Οπως είναι γνωστό, με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2842/2000 προβλέπεται ότι από 1.1.2002 αρχίζει η φυσική κυκλοφορία του ευρώ στη χώρα μας.

Κατόπιν τούτου, οι πληρωμές οι οποίες αναφέρονται στο θέμα, που θα γίνουν από 1.1.2002 και μετά, θα πραγματοποιούνται σε ευρώ.

Οι πληρωμές όμως που θα διενεργηθούν το μήνα Δεκέμβριο 2001 και αφορούν μισθούς, συντάξεις, βοηθήματα και παροχές μηνός Ιανουαρίου 2002, θα πραγματοποιηθούν σε δραχμές και κατά συνέπεια τα σχετικά αρχεία που θα σταλούν στη ΔΙΑΣ Α.Ε. από τις υπηρεσίες θα περιέχουν ποσά μόνο σε δραχμές. Οσον αφορά τα αρχεία πληρωμών που θα σταλούν στη ΔΙΑΣ Α.Ε. για πληρωμές που θα διενεργηθούν από 1.1.2002 και μετά, θα περιέχουν ποσά μόνο σε ευρώ. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται και ο μισθός του Β' 15νθημέρου μηνός Ιανουαρίου 2002 για τους υπαλλήλους του Δημοσίου και ΝΠΔΔ.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι τα αρχεία πληρωμών που θα σταλούν στη Διεύθυνση 24η του ΓΛΚ σε μορφή καταστάσεων ή ηλεκτρονικού αρχείου και αφορούν επίσης μισθούς, συντάξεις, βοηθήματα και παροχές μηνός Ιανουαρίου 2002 και ανεξάρτητα από το χρόνο καταβολής τους, θα περιέχουν ποσά μόνο σε ευρώ (ακαθάριστα ποσά, κρατήσεις και καθαρά πληρωτέα ποσά).

Αναφορικά με την ανωτέρω διαδικασία, σας αποστέλλουμε συνημμένα και το σχετικό εγχειρίδιο της ΔΙΑΣ Α.Ε.

Επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω διαδικασία αφορά μόνο τους φορείς και το προσωπικό που έχει ενταχθεί στο τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2303/1995.

Σημειώνουμε ότι η μετατροπή της δραχμής σε ευρώ θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.Επιπτώσεις από την εισαγωγή του ευρώ στα διατραπεζικά συστήματα (1.1.2002) -

Μεταβολές συστήματος DIASPAY

1. Εισαγωγή

Ο σκοπός του εγχειριδίου αυτού είναι να περιγράψει τις λειτουργικές προσαρμογές του διατραπεζικού συστήματος DIASPAY, οι οποίες απαιτούνται λόγω της εισαγωγής του ευρώ.

Οι προσαρμογές αυτές αφορούν στη λειτουργία του συστήματος από την 1.1.1002 και μετά.

2.3. Μετάβαση του συστήματος σε ευρώ

· Πληρωμές αποδοχών

Τα αρχεία πληρωμών που αφορούν πίστωση δικαιούχων εντός του Δεκεμβρίου 2001, θα περιέχουν ποσά σε δραχμές και η αποστολή τους από τον οργανισμό προς τη ΔΙΑΣ και στη συνέχεια προς τις τράπεζες θα ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου 2001. Ολες οι αποστολές αρχείων που θα γίνουν μετά την 1.1.2002 θα περιέχουν ποσά σε ευρώ και η πίστωση των δικαιούχων θα γίνει σε ευρώ.


· Επιστροφές ανεκτέλεστων εντολών (από απορρίψεις πληρωμών)

Από τις πληρωμές αποδοχών που θα λάβουν χώρα σε δραχμές κατά τους τέσσερις (4) τελευταίους μήνες του 2001, θα προκύψουν επιστροφές ανεκτέλεστων εντολών εντός του 2002, οι οποίες θα εκφρασθούν σε ευρώ από τις τράπεζες.

Οι ημερομηνίες αποστολής ανεκτέλεστων εντολών από τις τράπεζες προς τη ΔΙΑΣ και στη συνέχεια προς τους οργανισμούς είναι οι εξής:

- 15.1.2002: Αποστολή ανεκτέλεστων εντολών πληρωμών συντάξεων Σεπτεμβρίου 2001.

- 1.2.2002: Αποστολή ανεκτέλεστων εντολών πληρωμών συντάξεων Οκτωβρίου 2001.

- 1.3.2002: Αποστολή ανεκτέλεστων εντολών πληρωμών συντάξεων Νοεμβρίου 2001.

- 1.4.2002: Αποστολή ανεκτέλεστων εντολών πληρωμών συντάξεων Δεκεμβρίου 2001.


· Αχρεωστήτως καταβληθέντα

Τα αρχεία των αχρεωστήτως καταβληθέντων που θα διοδευθούν από 10.1.2002 και μετά από τους οργανισμούς προς τη ΔΙΑΣ και στη συνέχεια προς τις τράπεζες, θα είναι σε ευρώ.


Παράρτημα II
Προδιαγραφές δεδομένων οργανισμού


Αρχείο πιστώσεων - απορρίψεων πιστώσεωνDetail Record

· Πεδίο 4: Ποσό συναλλαγής

6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφίαGroup Summary Record

· Πεδίο 5: Συνολικό ποσό

9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφίαFile Trailer Record

· Πεδίο 5: Συνολικό ποσό οργανισμού

9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία

· Πεδίο 7: Συνολικό ποσό απάντησης

9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφίαΑρχείο εντολών πληρωμής - Επιστροφές ανεκτέλεστων εντολώνDetail Record

· Πεδίο 3: Ποσό συναλλαγής

6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφίαGroup Summary Record

· Πεδίο 5: Συνολικό ποσό

9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφίαFile Trailer Record

· Πεδίο 5: Συνολικό ποσό οργανισμού

9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία

· Πεδίο 7: Συνολικό ποσό απάντησης

9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφίαΑρχείο αχρεωστήτως καταβληθέντων - ΑπαντήσειςDetail Record

· Πεδίο 13: Ποσό επιστροφής

6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφίαGroup Summary Record

· Πεδίο 5: Συνολικό ποσό προς επιστροφή

9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία

· Πεδίο 7: Συνολικό ποσό επιστροφής

9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφίαFile Trailer Record

· Πεδίο 5: Συνολικό ποσό οργανισμού

9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία

· Πεδίο 7: Συνολικό ποσό απάντησης

9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης