Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΓΚ.IKA 65 16.06.01 Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΓΚ.IKA 65 16.06.01
Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.


ΕΓΚ.IKA 65 16.06.01 Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γή

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΓΓΥΚΛΙΟΣ 65 16/06/2001 Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286/29.12.00 τ.Α') με θέμα "Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις" καθώς και των εξ αυτού προβλεπομένων αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας και Κοινων. Ασφαλίσεων με αριθμούς 30274/01 (ΦΕΚ 323/27.3.01 τ.Β') και Φ21/οικ. 1177/01 (ΦΕΚ 709/6.6.01 τ.Β' ) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Σκοπός των ανωτέρω διατάξεων είναι η παροχή δυνατότητας σε μακροχρόνια ανέργους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, στους οποίους υπολείπονται μέχρι πέντε (5) χρόνια για την θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης γήρατος, να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλιση τους για την ανωτέρω θεμελίωση με καταβολή των εισφορών από τον κλάδο του ΟΑΕΔ με την επωνυμία ΛΑΕΚ "Λογαριασμός για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση".

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το μέτρο αφορά ασφαλισμένους α) του ΙΚΑ και β) των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης μισθωτών, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι για κύρια σύνταξη στο ΙΚΑ.

Εν προκειμένω, όσον αφορά το ΙΚΑ, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν τις εξής προϋποθέσεις:

1. Είναι άνεργοι επί τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα.

2. Έχουν συμπληρώσει το 60° έτος οι άνδρες και το 55° οι γυναίκες. Ειδικά για τους ασφαλισμένους κατά τον ΚΒΑΕ (Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων), ως όρια ηλικίας (συμπληρωμένα) ορίζονται το 55° για τους άνδρες και το 50° για τις γυναίκες.

3. Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση δεν είναι ανάπηροι κατά την έννοια του άρθρου 28 παρ. 5 στοιχ. β του ΑΝ 1846/1951, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 περ. 5β του ν. 1902/90, δηλ. δεν έχουν ασφαλιστική αναπηρία άνω του 67%.

Για την διαπίστωση της θα ακολουθηθεί η διαδικασία που τηρείται και για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ΑΝ 1846/1951 (παραπομπή στην AYE κλπ).

4. Ο υπολειπόμενος χρόνος για την συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης για την θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος στο ΙΚΑ ή ΙΚΑ-ΤΕΑΜ να μην υπερβαίνει τα 5 χρόνια (1500 ήμερες).

Στον συνολικά πραγματοποιηθέντα στο ΙΚΑ ή ΙΚΑ-ΤΕΑΜ χρόνο ασφάλισης, συνυπολογίζονται:

- ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού φορέα, αρκεί να είναι το ΙΚΑ τελευταίος φορέας.

- ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης.

- κάθε χρόνος που συνυπολογίζεται για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση (Γεν. Έγγραφο Α23/590/31.1.84 και Εγκ. 12/92).

Ο προσδιορισμός του υπολειπόμενου για συνταξιοδότηση χρόνου θα γίνεται από το Τμήμα Εσόδων (ή Τμήμα Ειδικών θεμάτων, αναλόγως) και όχι από το Τμήμα Απονομής Συντάξεων και τούτο, γιατί μπορεί να αποφευχθεί η χρονοβόρα διαδικασία μεταξύ των δύο Τμημάτων, αφού η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις παρούσες διατάξεις δεν παρουσιάζει δυσχέρειες.

Υπολογισμός του υπολειπόμενου χρόνου. Ο υπολειπόμενος χρόνος προκύπτει από την αφαίρεση του συνολικά υπάρχοντος χρόνου ασφάλισης (όπως προσδιορίσθηκε ανωτέρω) από τον χρόνο τον απαιτούμενο προς θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Όμως, ο προκύπτων αριθμός (ημερών ασφάλισης υπολειπόμενου χρόνου) δεν δύναται να υπερβαίνει τις 1500 ήμερες.Συγκεκριμένα:

1. Οι άνδρες που γεννήθηκαν μέχρι 31/12/28 και οι γυναίκες που γεννήθηκαν μέχρι 31/12/33, θεμελιώνουν δικαίωμα με 4050 ημέρες ασφάλισης.

Επομένως, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 2550 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης, δηλαδή 4050-1500 = 2550.

Με, επίσης, 4050 ημέρες ασφάλισης θεμελιώνουν δικαίωμα και οι άνδρες που γεννήθηκαν μέχρι 31/12/33 και οι γυναίκες μέχρι 31/12/38, υπό την προϋπόθεση ότι α) έχουν 3240 ημέρες ασφάλισης κατά τον ΚΒΑΕ και β) οι 1000 από τις 3240 ημέρες έχουν διανυθεί κατά την τελευταία 10ετία πριν από την υποβολή του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας (60ου για τους άνδρες και 55ου για τις γυναίκες).

Κατά συνέπεια, ο υπολειπόμενος χρόνος για συνταξιοδότηση της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 810 ημερών (4050-3240), δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται η προαιρετική ασφάλιση για τον κλάδο Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

2. Οι άνδρες που γεννήθηκαν μετά την 1/1/29 και οι γυναίκες μετά την 1/1/34, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 4500 ημέρες, άρα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 3000 ημέρες ασφάλισης (4500-1500=3000).

Ομοίως, με 4500 ημέρες ασφάλισης θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και οι άνδρες που γεννήθηκαν μετά την 1/1/34 και οι γυναίκες μετά την 1/1/39, υπό την προϋπόθεση ότι α) έχουν 3600 ημέρες ασφάλισης κατά τον ΚΒΑΕ και β) οι 1000 από τις 3600 έχουν πραγματοποιηθεί κατά την τελευταία 10ετία πριν από την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος ή την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας (60ου για τους άνδρες και 55ου για τις γυναίκες). Βλ. συνημμένο πίνακα.

Σε περίπτωση, όμως, που το Τμήμα Εσόδων αντιμετωπίσει δυσχέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, θα πρέπει να ερωτάται με υπηρεσιακό σημείωμα το Τμήμα Απονομής Συντάξεων.

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η ασφάλιση μπορεί να γίνει

- είτε στον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ

- είτε στον κλάδο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση με τις ίδιες διατάξεις και στον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ.

Όμως, εάν τυχόν συμπληρωθεί ο αριθμός ημερών ασφάλισης ο απαραίτητος στον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, είναι δυνατή η συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης μόνο στον κλάδο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ μέχρι την συμπλήρωση και σ' αυτόν του υπολειπόμενου χρόνου. Σε περίπτωση που έχει χωρήσει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός οργανισμούς επικουρικής ασφάλισης, προαιρετική με τις παρούσες διατάξεις είναι δυνατή μόνο σε ένα φορέα. Για να είναι δε το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ αρμόδιος φορέας, πρέπει να είναι και τελευταίος.

Προαιρετική ασφάλιση στον κλάδο βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων δεν είναι επιτρεπτή από τον νομοθέτη και, επομένως, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συμπλήρωση των 3240, των 3600 ή των 1000 ημερών σε περίπτωση συνταξιοδότησης κατά τον ΚΒΑΕ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι εισφορές καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον ΛΑΕΚ.

Βάση υπολογισμού των εισφορών είναι η ασφαλιστική κλάση, στην οποία κατατάσσεται ο αιτών κατά την υποβολή της αίτησης, με βάση τις αποδοχές της ημέρας διακοπής της εργασίας του, προσαυξημένες με την αναλογία Δ.Π. ή Δ.Χ. και Ε.Α.

Η κλάση κατάταξης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη της κλάσης στην οποία εμπίπτει κάθε φορά το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.

Ειδικά για τους "νέους" ασφαλισμένους (τα πρόσωπα που υπήχθησαν στην ασφάλιση μετά την 1/1/93), βάση υπολογισμού των εισφορών είναι ο μέσος όρος του μισθού του τελευταίου έτους πριν από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Το άθροισμα δηλ. των αποδοχών του τελευταίου 12μήνου προσαυξημένων με τα Δ.Χ. και Δ.Π. καθώς και Ε.Α. θα διαιρείται με τον αριθμό των ημερών ασφάλισης του ως άνω 12μήνου, προκειμένου να ευρεθεί το μέσο ημερομίσθιο και αυτό θα πολλαπλασιάζεται επί 25 για να ευρεθεί ο μέσος όρος του μισθού του 12μήνου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Η διάρκεια της συγκεκριμένης προαιρετικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία ένταξης σ' αυτήν.

Σε περίπτωση αναστολής της, δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την 5ετία ο συνολικός χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης καθώς και της αναστολής αυτής.

Επειδή δε ορίζεται η 5ετία ως το μέγιστο χρονικό διάστημα για το οποίο μπορεί να χωρήσει η εν λόγω προαιρετική ασφάλιση, θα πρέπει στην πινακίδα που τηρείται σε κάθε περίπτωση προαιρετικής ασφάλισης, να αναγραφεί η ημερομηνία λήξεως (η οποία θα έχει υπολογισθεί βάσει του υπολειπόμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος) και να παρακολουθείται η πορεία της ασφάλισης (π.χ. ανάληψη εργασίας, αναστολή προαιρετικής κλπ).

Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Για τους ασφαλισμένους που έχουν τυχόν υποβάλει αίτηση πριν από την 6/6/01 (ημέρας δημοσίευσης στο ΦΕΚ της Φ21/1177/01 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων), η έναρξη θα είναι από τότε, εφ' όσον αυτοί εξακολουθούν να είναι άνεργοι και κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα.

Λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:


με την συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης για την θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης γήρατος στο ΙΚΑ ή στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.
με γραπτή δήλωση του ασφαλισμένου ότι επιθυμεί την διακοπή της προαιρετικής ασφάλισής του.
με την συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας αορίστου χρόνου.
με τον θάνατο του ασφαλισμένου.Αναστολή επέρχεται ως εξής:


με την ανάληψη εργασίας ασφαλιστέας σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.
με την συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ορισμένου χρόνου.Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναστολής λόγω ανάληψης εργασίας, δεν απαιτείται παρέλευση νέου 12μήνου ανεργίας, αλλά μετά την διακοπή της εργασίας συνεχίζεται η αρξαμένη προαιρετική ασφάλιση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του ανέργου στο Υποκ/μα του τόπου κατοικίας του.

2. Ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ ή και άλλων φορέων και, σε περίπτωση έλλειψής τους, απόφαση ή βεβαίωση των φορέων για τον χρόνο ασφάλισης σ' αυτούς.

Εάν υπάρχει χρόνος ασφάλισης σε φορέα αυτοαπασχολουμένων, στην βεβαίωση θα πρέπει πρόσθετα να αναγράφεται ότι έλαβε χώρα διακοπή του επαγγέλματος.

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι ο αιτών δεν έχει άλλο χρόνο ασφάλισης εκτός αυτού που περιέχεται στα προσκομισθέντα βιβλιάρια ή τις βεβαιώσεις άλλων φορέων.

4. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα του επί ένα συνεχές 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησής του για υπαγωγή στην παρούσα προαιρετική, ότι κατέχει κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα (κατά το ίδιο χρονικό διάστημα) και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00.

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών, τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ θα διαβιβάζονται για ανακεφαλαίωση στο Τμήμα Μητρώου του Υποκ/τος, ώστε να γίνεται στη συνέχεια ο υπολογισμός του υπολειπόμενου χρόνου.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης, στο τέλος κάθε μήνα θα συντάσσονται καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα των δικαιούχων και τις αναλογούσες εισφορές, προκειμένου να χρεώνεται με τα αντίστοιχα ποσά ο ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του δικαιούχου και, στη συνέχεια, το Τ.Η. της κλάσης που έχει καταταγεί, το οποίο θα πολλαπλασιάζεται επί 25 ημέρες (ή λιγότερες, αν η ασφάλιση έχει αρχίσει σε άλλο χρονικό σημείο του μήνα) και επί το ασφάλιστρο (αναλόγως αν θα είναι μόνο για κλάδο σύνταξης ΙΚΑ και για ΙΚΑ-ΤΕΑΜ). Το γινόμενο αυτών είναι η μηνιαία εισφορά του ασφαλισμένου.

Για κάθε επόμενο μήνα, θα συντάσσεται νέα κατάσταση, η οποία θα περιλαμβάνει τα ονόματα όσων συνεχίζουν και τα ονόματα των νέων υπαγόμενων, αφαιρουμένων όσων έπαυσαν να είναι δικαιούχοι.

Οι συντασσόμενες καταστάσεις θα αποστέλλονται από το Τμήμα Εσόδων στο Τμήμα Οικονομικού, το οποίο θα χρεώνει με το συνολικό ποσόν του ΟΑΕΔ στον κωδικό 039020 "εισφορές προαιρετικής ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος" και θα πιστώνει το αντίστοιχο ποσό στον κωδικό 057040 με τον ίδιο τίτλο.

Αντίγραφα των καταστάσεων θα στέλλονται και στις τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για ενημέρωση.

Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται εντός του πρώτου 15θημέρου του επόμενου μήνα.

Ο ΛΑΕΚ οφείλει να αποδίδει στο ΙΚΑ το ποσό που αντιστοιχεί στις ανά εξάμηνο οφειλόμενες εισφορές εντός 30 ημερών από την λήξη του επόμενου μήνα.

Στο τέλος κάθε έτους θα γίνεται από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Διοίκησης του ΙΚΑ η οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών με τον ΟΑΕΔ.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ ΠΡΩΤ/ΛΟΥ

Μ. ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

Α. ΜΕ 4050 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΜΙΚΤΑ

ΒΑΡΕΑ*


Άνδρες

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες


Που γεννήθηκαν μέχρι 31/12/28

Που γεννήθηκαν μέχρι 31/12/33

Που γεννήθηκαν μέχρι 31/12/33

Που γεννήθηκαν μέχρι 31/12/38


* Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν :

Α) 3240 ημέρες σε βαρέα και

Β) τις 1000 από τις 3240 ημέρες εντός της τελευταίας 10ετίας πριν από την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος ή την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας (60ο για τους άνδρες, 55ο για τις γυναίκες)

Β. ΜΕ 4500 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΜΙΚΤΑ

ΒΑΡΕΑ*


Άνδρες

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες


Που γεννήθηκαν μετά την 1/1/29

Που γεννήθηκαν μετά την 1/1/34.

Που γεννήθηκαν μετά την 1/1/34

Που γεννήθηκαν μετά την 1/1/39


* Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν:

Α) 3600 ημέρες σε βαρέα και

Β) τις 1000 από τις 3600 ημέρες εντός της τελευταίας 10ετίας πριν από την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος ή την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας (60ο για τους άνδρες, 55ο για τις γυναίκες)*****************************************************************************************

N. 2874/00

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Άρθρο 10

Καταβολή εισφορών για μακροχρόνια ανέργους

1. Άνεργοι επί δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχείς μήνες, ηλικίας εξήντα (60) ετών συμπληρωμένων για τους άνδρες και πενήντα πέντε (55) ετών συμπληρωμένων για τις γυναίκες, στους οποίους υπολείπονται μέχρι πέντε (5) έτη για τη θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης από τον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δικαιούνται να ζητήσουν την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους μέχρι τη συμπλήρωση του ελαχίστου αριθμού ημερών ασφάλισης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος, με πλήρη κάλυψη της σχετικής δαπάνης από τους πόρους του κλάδου με την επωνυμία "Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση" (ΛΑΕΚ), που έχει συσταθεί με το ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α) στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

2. Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης που ασφαλίζουν μισθωτούς, οι οποίοι για κύρια σύνταξη είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ανεξάρτητα από το χρόνο εισόδου στην ασφάλιση και από το χρόνο διακοπής της υποχρεωτικής ασφάλισής τους, εφόσον έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχών μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα.

3. Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στο ΙΚΑ και στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης που ασφαλίζουν μισθωτούς, οι οποίοι για κύρια σύνταξη είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ που ανήκουν στις κατηγορίες των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, ηλικίας πενήντα πέντε (55) ετών συμπληρωμένων για τους άνδρες και πενήντα (50) ετών συμπληρωμένων για τις γυναίκες και πληρούν τις προϋποθέσεις των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2, μπορούν κατ' εξαίρεση να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος και να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους με κάλυψη των αναλογουσών εισφορών τους επίσης από τον κλάδο του ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης στην περίπτωση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως διανυθείς στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

4. Ο κλάδος με την επωνυμία "Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση" (ΛΑΕΚ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) καταβάλλει μηνιαία εισφορά στο ΙΚΑ και στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης που ασφαλίζουν μισθωτούς, οι οποίοι για κύρια σύνταξη είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, ίση με την μηνιαία εισφορά που θα πλήρωναν οι άνεργοι που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος για προαιρετική συνέχιση της κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται ο ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης που πρέπει να συγκεντρώνει ο μακροχρόνια άνεργος, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος απόδοσης των εισφορών στο ΙΚΑ και στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης που ασφαλίζουν μισθωτούς, οι οποίοι για κύρια σύνταξη είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, οι αποδοχές με βάση τις οποίες γίνεται ο υπολογισμός για την καταβολή των εισφορών και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος. Ο καθορισμός του χρόνου διάρκειας του δικαιώματος των μακροχρόνια ανέργων, γίνεται με όμοια υπουργική απόφαση μετά τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α) που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ.

.........................................................................Αριθ. Φ21/οικ. 1177

Προαιρετική ασφάλιση μακροχρονίως ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (άρθρο 10 -Ν.2874/2000).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2874/2000 (Α'286) "Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις".

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (Α137) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα".

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 213/1992 (Α'102) και του Π.Δ. 372/95 "Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας" (Α'201).

4. Την υπ' αρ 80027/4.5.2000 (Β' 610) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων".

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27του N. 2081/1992 (Α΄154), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

6. Την 3274/12.3.2001 (323 Β'/27.3.2001) απόφαση του Υπουργού Εργασίας που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 10 παρ. 5 του Ν.2874/2000.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιβάρυνση στο ΙΚΑ και τους λοιπούς φορείς επικουρικής ασφάλισης, αλλά η επιβάρυνση βαρύνει τον ΛΑΕΚ, το δε ύψος αυτής δεν μπορεί να υπολογιστεί δεδομένου ότι δεν είναι εκ των προτέρων γνωστός ο αριθμός των ασφαλισμένων που θα κάνουν χρήση της διάταξης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του άρθρου 10 του Ν. 2874/2000, πρέπει να συγκεντρώνονται από τον μακροχρόνια άνεργο αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Ο υπολειπόμενος για τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση ελάχιστων προϋποθέσεων θεμελίωσης πλήρους σύνταξης στο ΙΚΑ και στους αντίστοιχους φορείς επικουρικής ασφάλισης (4.050 ή 4.500 ήμερων ασφάλισης) αριθμός ημερομισθίων δεν υπερβαίνει τα 1500 κατ' ανώτατο όριο.

Στον συνολικά πραγματοποιηθέντα χρόνο ασφάλισης του ανέργου κατά την ημερομηνία υπαγωγής του στη προαιρετική ασφάλιση της παρούσας συνυπολογίζεται και ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ομοειδή ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού φορέα, ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης, και κάθε χρόνος που συνυπολογίζεται για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες για κάθε φορέα διατάξεις. Υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση της παρούσας είναι δυνατή μόνο σε ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης,

β. έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους οι άνδρες και το 55ο οι γυναίκες. Ειδικά για ασφαλισμένους στον κλάδο βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων τα ως άνω όρια ηλικίας ορίζονται στο 55ο και 50ό για άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα,

γ. κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση δεν είναι ανάπηρος για μεν το ΙΚΑ κατά την έννοια του στοιχείου β' της παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν 1846/1951, για δε τους φορείς επικουρικής ασφάλισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις καταστατικές τους διατάξεις,

δ. έχει εγγραφεί ως άνεργος στον ΟΑΕΔ για 12 τουλάχιστον συνεχείς μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση του άρθρου 10 του Ν.2874/2000, εξακολουθεί να είναι άνεργος και κατέχει κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα.

Ειδικά για τους μακροχρονίως άνεργους που υποβάλουν αίτηση μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής, εφόσον βέβαια εξακολουθούν να είναι άνεργοι και κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα.

Άρθρο 2

Ο διανυθείς στην προαιρετική ασφάλιση του άρθρου 10 του Ν.2874/2000 σε καμιά περίπτωση δεν θεωρείται χρόνος διανυθείς στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Άρθρο 3

1. Η διάρκεια της προαιρετικής ασφάλισης των μακροχρόνια ανέργων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία ένταξης τους σ' αυτή.

Σε περίπτωση αναστολής της προαιρετικής ασφάλισης, ο συνολικός χρόνος προαιρετικής ασφάλισης, συνυπολογιζόμενου του χρόνου αναστολής, δεν είναι δυνατό να υπερβεί την πενταετία.

2. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με εξαίρεση την περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης δ' του άρθρου 1 της παρούσας.

Η προαιρετική ασφάλιση διενεργείται για 25 ημέρες κατά μήνα με εξαίρεση το μήνα υποβολής της αίτησης και αυτόν της καθ' οιονδήποτε τρόπο διακοπής ή αναστολής της ασφάλισης αυτής.

3. Λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται:

- με τη συμπλήρωση από τον υπαχθέντα σε αυτήν του κατά περίπτωση ελαχίστου αριθμού ημερών ασφάλισης για την θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης στο ΙΚΑ και στον αντίστοιχο φορέα επικουρικής ασφάλισης (4.050 ή 4.500 ημέρες ασφάλισης),

- με γραπτή δήλωση του ασφαλισμένου σύμφωνα με την οποία επιθυμεί τη διακοπή της προαιρετικής ασφάλισης του,

- με τη συνταξιοδότηση του υπαχθέντα σ' αυτήν λόγω αναπηρίας για αόριστο χρόνο,

- με το θάνατο του υπαχθέντος στην προαιρετική ασφάλιση

4. Αναστολή της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης επέρχεται:

- με την ανάληψη από τον υπαχθέντα σ' αυτήν εργασίας ασφαλιστέας σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης

- με τη συνταξιοδότηση του υπαχθέντα σ' αυτήν λόγω μερικής αναπηρίας ορισμένου χρόνου.

Για την εκ νέου επανένταξη στην παρούσα προαιρετική ασφάλιση, μετά από αναστολή αυτής λόγω ανάληψης εργασίας, δεν απαιτείται η παρέλευση νέου δωδεκαμήνου ανεργίας.

Άρθρο 4

Για την ένταξη στην προαιρετική ασφάλιση της παρούσας απαιτείται η προσκόμιση των εξής πιστοποιητικών:

1. Προκειμένου για το ΙΚΑ:

α) Αίτηση του ανέργου στο υποκατάστημα ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση

β) Ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ και λοιπών φορέων κύριας ασφάλισης και σε περίπτωση έλλειψης τους απόφαση του φορέα ή των φορέων για το χρόνο ασφάλισης του αιτούντος. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει χρόνο ασφάλισης και σε φορέα ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων απαιτείται βεβαίωση του φορέα για διακοπή του επαγγέλματος.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το Ν. 1599/86, ότι δεν έχει άλλο χρόνο ασφάλισης, εκτός αυτού που περιλαμβάνεται στα προσκομισθέντα βιβλιάρια ή αυτού που αναφέρεται στις βεβαιώσεις.

δ) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης του για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση της παρούσας, κατέχει κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν.2874/2000.

2. Προκειμένου για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τον κάθε φορέα, και τα ακόλουθα:

α) Ασφαλιστικά βιβλιάρια, εφόσον υπάρχουν, ή απόφαση του φορέα ή των φορέων επικουρικής ασφάλισης για το χρόνο ασφάλισης του αιτούντος,

β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν άλλο χρόνο επικουρικής ασφάλισης, εκτός αυτού που προκύπτει από τα προσκομισθέντα στοιχεία,

γ) βεβαίωση του ΙΚΑ περί υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2874/2000.

Άρθρο 5

1. Για την προαιρετική ασφάλιση των μακροχρόνια ανέργων καταβάλλεται από τον "Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση" (Λ.Α.Ε.Κ.) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για καθένα προαιρετικά ασφαλιζόμενο η συνολική εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου του κλάδου κύριας σύνταξης του ΙΚΑ, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και η αντίστοιχη των φορέων επικουρικής ασφάλισης. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της προαιρετικής ασφάλισης:

α. Για το ΙΚΑ: επί της ασφαλιστικής κλάσης, στην οποία κατατάσσονται κατά τη χρονολογία υποβολής της αίτησης με βάση τις αποδοχές της ημέρας διακοπής της εργασίας τους, και

β. για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης: επί της ασφαλιστικής κλάσης, στην οποία κατατάσσονται κατά τη χρονολογία υποβολής της αίτησης με βάση τις αποδοχές της ημέρας διακοπής της εργασίας τους ή επί των ασφαλιστέων αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται από τις καταστατικές διατάξεις για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση και την αναπροσαρμογή των ασφαλιστέων - αποδοχών.

Οι κατά τα προηγούμενα εδάφια εισφορές δεν μπορεί να είναι κατώτερες από αυτές που αντιστοιχούν στο 25πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης, στην οποία εμπίπτει κάθε φορά το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη.

2. Ειδικά για τους νέους ασφαλισμένους (ασφαλισμένοι από 1/1/1993 και μετά) που αιτούνται την υπαγωγή τους στην παρούσα προαιρετική ασφάλιση, η συνολική εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου προσδιορίζεται βάσει του μέσου όρου του μισθού του τελευταίου έτους πριν τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.

3. Τα τοπικά υποκαταστήματα ΙΚΑ στο τέλος κάθε μήνα συντάσσουν καταστάσεις με το ονοματεπώνυμο τον μακροχρόνια ανέργων - υπαχθέντων στην παρούσα προαιρετική ασφάλιση και χρεώνουν τα αντίστοιχα ποσά εισφορών στον ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. Αντίγραφα των καταστάσεων αυτών αποστέλλονται και στις τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Η παραπάνω διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα. Ο ΛΑΕΚ αποδίδει στο ΙΚΑ το ποσό που αντιστοιχεί στις ανά εξάμηνο οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές εντός 30 ημερών από τη λήξη εκάστου εξαμήνου.

Στο τέλος κάθε έτους γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Διοίκησης του ΙΚΑ οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών του με τον ΟΑΕΔ.

4. Οι λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί, εκτός του ΙΚΑ -TEAM, συντάσσουν ανά τρίμηνο συγκεντρωτικές καταστάσεις υπαχθέντων στην προαιρετική ασφάλιση, τις οποίες υποβάλλουν στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου εκάστου έτους και χρεώνουν τα αντίστοιχα ποσά εισφορών στον ΟΑΕΔ.

Ο ΛΑΕΚ αποδίδει στους ως άνω ασφαλιστικούς φορείς το ποσό που αντιστοιχεί στις ανά εξάμηνο οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές εντός 30 ημερών από τη λήξη εκάστου εξαμήνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα. 31 Μαΐου 2001

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ****************************************************************************************************

Υπουργική Απόφαση

Αριθμ. 30274

Καθορισμός του χρόνου διάρκειας του δικαιώματος των μακροχρόνια ανέργων, για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης τους, μέχρι τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 2874/2000 "Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 286 Α).

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/Α/96) "Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις".

3. Τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 269/97 "Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών" (Α/38).

4. Την υπ' αριθμ. 414/13.2.2001 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (αριθμ. συνεδρ. 7/13.2.2001) που μας υποβλήθηκε με το υπ' αριθμ. Β 105185/16.2.2001, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε σε πέντε έτη, το χρόνο διάρκειας του δικαιώματος των μακροχρόνια ανέργων, για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης τους μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος, με πλήρη κάλυψη της σχετικής δαπάνης από τους πόρους του ΛΑΕΚ.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 (περί δημοσίου λογιστικού).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης