Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΡ.ΠΡ.Ε59.4 30.04.01 Σχετικά με τις οφειλές των προβληματικών και των υπό ειδική Εκκαθάριση επιχ/σεων.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-04-2001 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΡ.ΠΡ.Ε59.4 30.04.01
Σχετικά με τις οφειλές των προβληματικών και των υπό ειδική Εκκαθάριση επιχ/σεων.


Αρ. Πρωτ.: Ε59/4 30/04/2001 Σχετικά με τις οφειλές των προβληματικών και των υπό ειδική Εκκαθάριση επιχ/σεων.

Σας κοινοποιούμε με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 του Ν.2881/2001 (ΦΕΚ 16/06-02-01 τ.Α') σύμφωνα με τις οποίες "Η ανάληψη από το Δημόσιο των κάθε φύσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς των επιχ/σεων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 46 Α του Ν.1892/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι 31/12/2001".

Σε εφαρμογή λοιπόν του ανωτέρω νόμου θα πρέπει:

1. Οι Υπηρεσίες Εσόδων των αρμοδίων Υποκ/των να προχωρήσουν στον έλεγχο των επιχ/σεων αυτών καθώς και στη διεκπεραίωση των τυχόν εκκρεμουσών καταγγελιών, ώστε στη συνέχεια να γίνει ο καταλογισμός των εισφορών και η βεβαίωσή τους στις ταμειακές υπηρεσίες και στα αρμόδια Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ, συντάσσοντας χωριστές Π.Ε.Ε.: α) για το μέχρι 30/11/98 χρονικό διάστημα απασχόλησης (άρθρο έκτο Ν.2528/97 - ΦΕΚ 216/21-10-97 τ.Α') β) για το μέχρι 30/11/00 χρονικό διάστημα (άρθρο 19 παρ.6 του Ν.2741/99 - ΦΕΚ 199/28-9-99) γ) για το από 1/12/00 - 30/11/01 χρονικό διάστημα (βάσει των διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου).

2. Οι ανωτέρω Υπηρεσίες θα πρέπει να μας αποστείλουν τις καταστάσεις με τα στοιχεία των επιχειρήσεων συμπληρωμένες ανάλογα το αργότερο μέχρι 31/5/01 για τις οφειλές μέχρι 30/11/98 και 30/11/00 και μέχρι 28/02/02 για τις οφειλές μέχρι 30/11/01.

Τα πρόσθετα τέλη θα υπολογισθούν ως εξής:


α) Για τις οφειλές μέχρι 30/11/98 με ημερομηνία υπολογισμού 31/12/98


β) Για τις οφειλές μέχρι 30/11/00 με ημερομηνία υπολογισμού 31/12/00


γ) Για τις οφειλές μέχρι 30/11/01 με ημερομηνία υπολογισμού 31/12/01


3. Για τις οφειλές των επιχ/σεων μέχρι 30/11/01 που αναλαμβάνει το Δημόσιο, ισχύουν όσα αναφέρει το άρθρο 74 του Ν.2127/93 ήτοι:

α) Δεν λαμβάνονται τα αναγκαστικά μέτρα κατά των επιχ/σεων και των υπευθύνων τους.

β) Εξαλείφεται το αξιόποινο και, για τούτο, δεν υποβάλλονται μηνύσεις ή αν έχουν υποβληθεί ενημερώνονται οι υπάλληλοι της ποινικής δίωξης για τις περαιτέρω ενέργειες.

γ) Χορηγούνται βεβαιώσεις ασφ/κής ενημερότητας με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν οφειλές από 1/12/2001 και μετά για λήψη χρημάτων από Δημόσιο, Τράπεζες κλπ.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για όσες οφειλές δημιουργηθούν από 1/12/2001 και μετά, εκτός αν υπάρξει διαφορετική νομοθετική ρύθμιση.

Σε ότι αφορά δε την διαδικασία που θα ακολουθηθεί από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, όταν το δημόσιο καταβάλλει τα ποσά οφειλής που θα μας γνωρίσετε, θα ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπ' αρθιθμ. Ε59/7/16-2-95 έγγραφό μας.

Τέλος, επειδή πολλές από τις επιχειρήσεις που σας αναφέρουμε στα υπ' αριθμ. Ε59/3/23-7-98 και Ε59/6/23-6-99 έγγραφά μας, έχουν πωληθεί σε νέους ιδιοκτήτες και έχουν απογραφεί με νέο Α.Μ. από το αρμόδιο Υποκ/μα, σας εφιστούμε την προσοχή στα ποσά οφειλών που θα στείλετε, να προσέξετε ώστε να μην συμπεριλάβετε ποσά που ανάγονται στην χρονική περίοδο που αναφέρει μεν ο νόμος, αλλά που δημιουργήθηκαν από τους νέους ιδιοκτήτες.

Ακριβές Αντίγραφο

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΩΤ/ΛΟΥ

Μ. ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 199


28 Σεπτεμβρίου 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2741

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις

θεμάτων αρμοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις

.........................................

.........................................

Άρθρο 19

.....................................

6. Η ανάληψη από το Δημόσιο των κάθε φύσης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων προς το Ι.Κ.Α. και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 46α του ν.1892/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι 31.12.2000, έχουν δε ανάλογη εφαρμογή και οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 74 του ν.2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α') και της παρ. 18 του άρθρου 14 του ν.2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α'), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 53 του ν.2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α').

..................................

..................................

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 16


6 Φεβρουαρίου 2001
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2881

Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις

.................................

.................................

Άρθρο 15

.................................

7. Η ανάληψη, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν.2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α') και της παρ. 18 του άρθρου 53 του Ν.2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α'), από το Δημόσιο των κάθε φύσεως ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Ι.Κ.Α. και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 46α του Ν.1892/1990, παρατείνεται μέχρι 31.12.2001, έχουν δε ανάλογη εφαρμογή και οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α')

....................................

....................................

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης