Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 58969 ΕΥΧΜΕΟΧ 738/2017 Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ), του άρθρου 53Α του ν. 4314/2014

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-06-2017 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 58969 ΕΥΧΜΕΟΧ 738/2017
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ), του άρθρου 53Α του ν. 4314/2014

Αριθμ. 58969 ΕΥΧΜΕΟΧ738

(ΦΕΚ Β' 2012/13-06-2017)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α').

2. Το π.δ. 116/2014 (Α' 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

3. Το π.δ. 123/2016 (Α' 208) Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

4. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την υπ' αριθμ. 4197/16.11.2016 (Β' 3722)απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση».

6. Τον ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Τον ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

8. Το άρθρο 53 Α του ν. 4314/2014 (Α' 265) όπως προστέθηκε με το άρθρο 59 του ν. 4465/2017 (Α' 47), με το οποίο συστήθηκε η «Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ)» και καταργήθηκε αντίστοιχα το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

9. Τον από 18.01.2011 «Κανονισμό για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014» (Regulation on the implementation of the European Economic Area - EEA - Financial Mechanism 2009 - 2014) και Παραρτήματα αυτού, όπως υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή ΧΜ-ΕΟΧ βάση του Πρωτοκόλλου 38b και ισχύουν και του σχετικού Μνημονίου Κατανόησης 2009-2014.

10. Τον από 26.09.2016 «Κανονισμό για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2014-2021» (Regulation on the implementation of the European Economic Area - EEA - Financial Mechanism 2014-2021) και Παραρτήματα αυτού, όπως υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή ΧΜ -ΕΟΧ βάσει του Πρωτοκόλλου 38c και ισχύουν.

11. Την από 19/5/2017 εισήγηση - ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ για την έγκριση και υπογραφή της παρούσας από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης,

αποφασίζουμε:

Η Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ), η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 53 Α του ν. 4314/2014 (Α' 265) που προστέθηκε με το άρθρο 59 του ν. 4465/2017 και υπάγεται, κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, ως υπηρεσιακή μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό για την εφαρμογή του ΕΟΧ και των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών, όπως εκάστοτε ισχύει, διαρθρώνεται ως προς τις αρμοδιότητες και τη στελέχωση της, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σκοπός


Η Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ - ΕΟΧ) αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής και έχει τη συνολική ευθύνη για την υλοποίηση των Μνημονίων Κατανοήσεως των ΧΜ ΕΟΧ στη χώρα, καθώς και για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Άρθρο 2
Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΟΧ


Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας είναι οι μεταφερθείσες σε αυτήν αρμοδιότητες του πρώην Αυτοτελούς Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ ΟΧ) δεν συγκροτείται από επιμέρους μονάδες, αλλά οι αρμοδιότητες της εξειδικεύονται και ασκούνται από το προσωπικό της, ως εξής:
α) Υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων της Ε.Ε. και της Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ για τις νέες χρηματοδοτικές περιόδους των ΧΜ ΕΟΧ.
β) Σχεδιασμός, οργάνωση της εθνικής στρατηγικής και διαβουλεύσεις με την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ για την κατανομή των πόρων των ΧΜ ΕΟΧ στις εγκεκριμένες από την Ε.Ε. και την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ θεματικές ενότητες και στο Ταμείο Διμερών Σχέσεων σε εθνικό επίπεδο.
γ) Συνεργασία με την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ για την υπογραφή των Μνημονίων Κατανοήσεως από τις δότριες χώρες και από το δικαιούχο κράτος.
δ) Εκπροσώπηση της χώρας στις σχέσεις της με την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ και το Γραφείο ΧΜ.
ε) Προετοιμασία, οργάνωση και συντονισμός των ετήσιων συναντήσεων μεταξύ της Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ και του Εθνικού Σημείου Επαφής.
στ) Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης για την υλοποίηση των ΧΜ ΕΟΧ, υποστήριξη και συντονισμός εργασιών αυτής.
ζ) Συντονισμός, εποπτεία και παρακολούθηση των αρμοδίων εμπλεκομένων ελληνικών αρχών στην υλοποίηση των ΧΜ ΕΟΧ στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά την άσκηση αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο των ΧΜ ΕΟΧ.
η) Κατάρτιση και υποβολή προς την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ ετήσιας έκθεση στρατηγικής αναφορικά με την αξιολόγηση της συνεισφοράς των ΧΜ ΕΟΧ στη χώρα για: τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων με τις δότριες χώρες, την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των εθνικών δομών διαχείρισης και ελέγχου που έχουν θεσμοθετηθεί από τη χώρα, την πορεία υλοποίησης των ΧΜ ΕΟΧ.
θ) Παρακολούθηση και μέριμνα για την πραγματοποίηση των ετήσιων δεσμεύσεων των πόρων των ΧΜ ΕΟΧ αλλά και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την ομαλή υλοποίηση των ΧΜ ΕΟΧ.
ι) Διαβούλευση με την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ για ανακατανομή των πόρων καθώς και τυχόν τροποποιήσεις των Μνημονίων Κατανοήσεως και των θεματικών ενοτήτων αυτού.
ια) Παρακολούθηση και εποπτεία της συνολικής φυσικής και οικονομικής προόδου των εγκριθέντων έργων και προγραμμάτων των ΧΜ ΕΟΧ. Μέριμνα για την ομαδοποίηση των σχετικών στοιχείων και για την εξαγωγή στατιστικών και λοιπών συγκεντρωτικών στοιχείων.
ιβ) Παρακολούθηση μέσω επιτόπιων επισκέψεων και επαληθεύσεων σε τακτική βάση της προόδου της υλοποίησης των ΧΜ ΕΟΧ αναφορικά με τα αποτελέσματα, τους στόχους, τους δείκτες και τις ειδικότερες οικονομικές απαιτήσεις.
ιγ) Προετοιμασία και υποβολή προς την Επιτροπή ΧΜ - ΕΟΧ, σε τακτά χρονικά διαστήματα, αναφορών παρατυπιών που επηρεάζουν ή θέτουν σε κίνδυνο την υλοποίηση των ΧΜ ΕΟΧ.
ιδ) Συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για τη σύνταξη και υποβολή προς έγκριση στην Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ αναλυτικής περιγραφής των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ΧΜ ΕΟΧ στη χώρα.
ιε) Διαχείριση της Συγχρηματοδοτούμενης Τεχνικής Βοήθειας των ΧΜ ΕΟΧ και του Ταμείου Διμερών Σχέσεων σε Εθνικό Επίπεδο (Bilateral Fund at National Level).
ιστ) Μέριμνα για τη δημιουργία και τη λειτουργία μηχανισμού καταγγελιών (complaint mechanism) προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά καταγγελίες σχετικά με υπόνοιες για τη μη συμβατότητα με τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης στο πλαίσιο της υλοποίησης των ΧΜ ΕΟΧ.
ιζ) Κατάρτιση εγχειριδίων ή οδηγιών εφαρμογής για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίηση των ΧΜ ΕΟΧ προς τις εμπλεκόμενες αρχές.
ιη) Διαχείριση οριζοντίων θεμάτων κρατικών ενισχύσεων που άπτονται της υλοποίησης των ΧΜ ΕΟΧ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
ιθ) Μέριμνα για την πιστοποίηση της επίτευξης των στόχων της υλοποίησης των ΧΜ ΕΟΧ ΕΟΧ.
κ) Λειτουργία Γραφείου ΟΠΣ για τις ανάγκες των ΧΜ ΕΟΧ.
κα) Παροχή Πληροφόρησης και Δημοσιότητας σε εθνικό επίπεδο για την παρουσία και την πρόοδο υλοποίησης των ΧΜ ΕΟΧ στην Ελλάδα με την κατάρτιση επικοινωνιακής στρατηγικής, τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και τη λειτουργία και συντήρηση διαδικτυακού ιστότοπου αποκλειστικά για την υλοποίηση των ΧΜ ΕΟΧ.

Άρθρο 3
Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΟΧ


1. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΥ ΧΜ-ΕΟΧ ανέρχεται σε δέκα (10) άτομα, τα οποία κατά κατηγορία είναι:
Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής/Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ), εννέα (9) άτομα.
Β. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ένα (1) άτομο.

2. Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν. 4314/2014 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.

Άρθρο 4
Σύσταση θέσεων και ορισμός Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΟΧ


1. Με βάση το άρθρο 39 του ν. 4314/2014, στην Ειδική Υπηρεσία συστήνεται μία θέση Προϊσταμένου Υπηρεσίας.

2. Για τον ορισμό του Προϊσταμένου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 59 και 39 του ν. 4314/2014, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 5
Προσόντα για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΟΧ


1. Για την πλήρωση των θέσεων της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:

1.1. Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 10ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 8ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής δετής.
γ. Άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως άσκηση αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης για τουλάχιστον 1 έτος.

1.2. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η πολύ καλή γνώση ή/και εμπειρία επί θεμάτων ΕΟΧ και ΕΣΠΑ και ειδικότερα, των διαδικασιών σχεδιασμού ή/ και διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ικανότητα παρακίνησης του προσωπικού και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα για συνεργασία και συλλογική εργασία, η γνώση μίας εκ των κοινοτικών γλωσσών αγγλικά ή γαλλικά, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

2. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:

2.1. α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 3ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 1ετής. Για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης δεν απαιτείται επιπλέον επαγγελματική εμπειρία.

2.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η γνώση μίας εκ των κοινοτικών γλωσσών και κατά προτίμηση αγγλικά (γλώσσα επικοινωνίας με ΕΟΧ) και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών internet. Πρόσθετο προσόν θεωρείται η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού ή/και διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας.

3. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΔΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:

3.1. Απολυτήριος τίτλος λυκείου ή ισότιμος και 6ετής επαγγελματική εμπειρία.

3.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΔΕ εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία σε διοικητικά καθήκοντα ή/και σε λογιστική, ή και σε διοικητική υποστήριξη, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα οργάνωσης γραφείου, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών Internet. Πρόσθετο προσόν θεωρείται η γνώση ή/και εμπειρία σε θέματα πληρωμών των δαπανών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και διαχείρισης λογαριασμών, ή/και διαχείρισης προσωπικού ή/και σε διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων, καθώς και η γνώση αγγλικών.

4. Με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, μπορεί να καθορίζονται επιπλέον ουσιαστικά ή πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση.

Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης