Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Γ1085199 ΕΞ 2017 Καθορισμός Απλοποιημένης Διαδικασίας Εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα -Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Τ. 1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 516/Β') «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.», όπως ισχύει


Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-2017 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Γ1085199 ΕΞ 2017
Καθορισμός Απλοποιημένης Διαδικασίας Εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα -Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Τ. 1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 516/Β') «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.», όπως ισχύει


Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Γ1085199 ΕΞ 2017

(ΦΕΚ Β' 1998/09-06-2017)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 952/2013 (L269-10-10-2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και ιδιαίτερα τα άρθρα 158 και 195 περί απλουστεύσεων.

2. Τις διατάξεις των Εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) 2015/2446 (L 343/29-12-2015) της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 και 2015/2447 (L 343/29-12-2015) της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Καν. (ΕΚ) 113/2010 της Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 2010 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την εμπορική κάλυψη, τον ορισμό των στοιχείων, την κατάρτιση των στατιστικών εμπορίου κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και κατά λογιστική μονάδα, καθώς και συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις.

4. Τις ισχύουσες διατάξεις της περίπτωσης β του άρθρου 132 του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/09 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (ΕΕ L324/10-12-2009).

5. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α') «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 2,5,19,25 και 27 του νόμου αυτού.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 55, 56, 62, 63, 64, 68 παρ. 3 και 4, 73, 78 παρ. 1α και 6, 109 καθώς και την εξουσιοδοτική διάταξη του εδαφίου 5 του άρθρου 40 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 23 της αριθμ. Τ1940/41/14.4.2003 (ΦΕΚ 516/Β') Α.Υ.Ο.Ο., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την αριθμ. Φ. 639/447/14.8.2002 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1109/Β'), «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών», όπως ισχύει.

9. Την αριθμ. Φ.883/530/16-9-1999 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1872/Β'), «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», όπως ισχύει.

10. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β' και 372/Β') κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

11 .Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α').

12. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α') «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» περί σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και ιδίως των άρθρων 2 και 41 αυτού.

13. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968/Β/22.03.2017).

14. Την ανάγκη ομοιόμορφης και ενιαίας εφαρμογής απλοποιημένης διαδικασίας εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό αποθηκεύεται σε φορολογικές αποθήκες που βρίσκονται στους υποκείμενους χώρους των αεροδρομίων.

15. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ι. Καθορίζουμε τους όρους και διατυπώσεις για την εφαρμογή Απλοποιημένης Διαδικασίας Εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί


1. Με την παρούσα καθιερώνεται απλοποιημένη διαδικασία κατά τον εφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα που πραγματοποιείται από δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, οι οποίες ευρίσκονται μέσα στον υποκείμενο χώρο των αεροδρομίων και είναι αναγνωρισμένες ως φορολογικές αποθήκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2960/2001 και με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της υπ' αριθμ. Φ. 639/447/14.8.2002 Α.Υ.Ο., όπως ισχύει.

2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως:
Ειδικά Εφοδιαστικά Οχήματα: Οχήματα τα οποία δεν διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας και κινούνται μόνο εντός του χώρου του αεροδρομίου και διακρίνονται σε:
α) Οχήματα που εφοδιάζουν τα αεροσκάφη με καύσιμα και τα οποία παρεμβάλλονται μεταξύ ειδικών απολήξεων των αγωγών (στόμια), όπου υπάρχουν στα σημεία της πίστας αεροδρομίου και των αεροσκαφών (dispensers) και
β) Οχήματα που εφοδιάζουν αεροσκάφη όταν δεν υπάρχουν απολήξεις των αγωγών (στόμια) στα σημεία της πίστας του αεροδρομίου, αντλούν το καύσιμο από συγκεκριμένο σημείο των εγκαταστάσεων και στη συνέχεια το μεταφέρουν στο προς εφοδιασμό, αεροσκάφος (refuellers).

Τα ως άνω οχήματα φέρουν ενσωματωμένο μετρητή που καταγράφει την ποσότητα του παραδιδόμενου στο αεροσκάφος καυσίμου.

3. Τελωνείο Εφοδιασμού-Ελέγχου: Το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η φορολογική αποθήκη καυσίμων του αεροδρομίου, από την οποία διενεργείται ο εφοδιασμός του αεροσκάφους.

4. Εφοδιάστριες εταιρείες: Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων που διαθέτουν άδεια κατηγορίας Β2, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α') όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Απλοποιημένη διαδικασία εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα -Υποβολή Τελωνειακών Παραστατικών


Α. Διαδικασία εφοδιασμού

1. Η αποθήκευση των καυσίμων των εφοδιαστριών εταιρειών μπορεί να λαμβάνει χώρα σε δεξαμενές φορολογικών αποθηκών, είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού (συναποθήκευση), κάθε μία όμως από τις εφοδιάστριες εταιρείες οφείλει να τηρεί ιδιαίτερο λογιστικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης των καυσίμων.
2. Ο εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα τα οποία αντλούνται από φορολογική αποθήκη καυσίμων που βρίσκεται εντός του χώρου του αεροδρομίου, διενεργείται από την εφοδιάστρια εταιρεία μέσω των Ειδικών Εφοδιαστικών Οχημάτων, από τον ενσωματωμένο μετρητή των οποίων, εκδίδεται αποδεικτικό της παραδιδόμενης στο αεροσκάφος ποσότητας (Δελτίο Αποστολής - Delivery Receipt).
Στο αποδεικτικό της παραδιδόμενης ποσότητας αναγράφονται:
- ο αριθμός του Δελτίου αποστολής και η ημερομηνία έκδοσης του
- η επωνυμία της εφοδιάστριας εταιρίας
- η εφοδιαζόμενη αεροπορική εταιρία
- ο αριθμός πτήσης
- ο αριθμός νηολογίου του αεροσκάφους
- ο αριθμός του ειδικού εφοδιαστικού οχήματος
- η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης του εφοδιασμού
- το είδος και η ποσότητα του καυσίμου με αναγωγή στους 15° C
- η αρχική και η τελική ένδειξη του μετρητή

3. Από το λογιστικό σύστημα παρακολούθησης των εφοδιαστριών εταιρειών προκύπτουν, αφενός μεν οι παραλαμβανόμενες ποσότητες με βάση τα προβλεπόμενα παραστατικά διακίνησης, αφετέρου δε οι παραδιδόμενες ποσότητες στα αεροσκάφη σε ημερήσια βάση, οι οποίες αποτελούν το σύνολο των ποσοτήτων, που προκύπτει από το άθροισμα των επί μέρους ποσοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται στα, κατά εφοδιασμό, αποδεικτικά της παράδοσης (Δελτία Αποστολής - Delivery Receipts).
Οι παραδιδόμενες ποσότητες καταγράφονται με βάση τα Δελτία Αποστολής - Delivery Receipts στο τέλος κάθε ημέρας (ώρα 24.00 μ.μ.), σε Συγκεντρωτική Ημερήσια Κατάσταση Εφοδιασμών.

4. Η εφοδιάστρια εταιρεία τηρεί στο αρχείο της Συγκεντρωτική Ημερήσια Κατάσταση Εφοδιασμών της προηγούμενης παραγράφου κατά εφοδιαζόμενη αεροπορική εταιρία. 

Β. Υποβολή Τελωνειακών Παραστατικών

1. Παράδοση καυσίμων με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις

Στην περίπτωση εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα με απαλλαγή από Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α., η εφοδιάστρια εταιρεία υποχρεούται, το αργότερο μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα παράδοσης των καυσίμων, να υποβάλει στο Τελωνείο Εφοδιασμού -Ελέγχου, Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση ανά εφοδιαζόμενη αεροπορική εταιρεία, για το σύνολο της ποσότητας που παραδόθηκε στα αεροσκάφη της εταιρείας αυτής τον προηγούμενο μήνα, με απαλλαγή από Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. Με την Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση συνυποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή Συγκεντρωτική Μηναία Κατάσταση Εφοδιασμών, στην οποία αναγράφονται τα Δελτία Αποστολής - Delivery Receipts με τις αντίστοιχες ποσότητες του μήνα παράδοσης των καυσίμων και τα αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης προς την εφοδιαζόμενη εταιρεία. Το άθροισμα των ποσοτήτων των Δελτίων Αποστολής - Delivery Receipts συνιστά την κατά τα ανωτέρω συνολικά παραδιδόμενη στα αεροσκάφη ποσότητα της υποβαλλόμενης Ανακεφαλαιωτικής Διασάφησης.

2. Παράδοση καυσίμων με κατά περίπτωση καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων
Στην περίπτωση εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα για τα οποία δεν παρέχεται απαλλαγή είτε από Ε.Φ.Κ. είτε από Φ.Π.Α., για τη βεβαίωση και είσπραξη των αναλογούντων κατά περίπτωση φόρων, υποβάλλεται από την εφοδιάστρια εταιρεία το αργότερο έως την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα παράδοσης των καυσίμων, Συγκεντρωτική Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) για κάθε εφοδιαζόμενη αεροπορική εταιρία.
Με τη Δ.Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή Συγκεντρωτική Μηναία Κατάσταση Εφοδιασμών, στην οποία αναγράφονται τα Δελτία Αποστολής -Delivery Receipts με τις αντίστοιχες ποσότητες του μήνα παράδοσης των καυσίμων και τα αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης προς την εφοδιαζόμενη εταιρεία. Το άθροισμα των ποσοτήτων των Δελτίων Αποστολής -Delivery Receipts συνιστά την κατά τα ανωτέρω συνολικά παραδιδόμενη στα αεροσκάφη ποσότητα της υποβαλλόμενης Δ.Ε.Φ.Κ.

Άρθρο 3
Έλεγχοι


1. Ο έλεγχος της διακίνησης των προς εφοδιασμό καυσίμων είναι φυσικός και λογιστικός.
Ο φυσικός τακτικός έλεγχος (απογραφή) πραγματοποιείται ανά εξάμηνο και συγκεκριμένα την 30η Ιουνίου και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Έκτακτοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο από το αρμόδιο Τελωνείο Εφοδιασμού-Ελέγχου.
Για τη διευκόλυνση του λογιστικού ελέγχου, χρησιμοποιείται η Συγκεντρωτική Μηνιαία Κατάσταση Εφοδιασμών του άρθρου 2 της παρούσας, η οποία συσχετίζεται κατά περίπτωση με την αντίστοιχη Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση ή τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών.

2. Εάν από τους παραπάνω ελέγχους (φυσικούς ή λογιστικούς) προκύπτουν αποκλίσεις, πλέον ή έλαττον των καταγεγραμμένων, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά και κατ' αναλογία τις εφοδιάστριες εταιρείες.
Σε κάθε περίπτωση γένεσης τελωνειακής οφειλής, εφαρμογή έχουν οι σχετικές ενωσιακές και εθνικές τελωνειακές διατάξεις.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις αναφορικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των φορολογικών αποθηκών.

II. Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. Τ1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 516/Β') «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 4
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο.


Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της υπ' αριθμ. Τ1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 516/ Β') καταργείται.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2017

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης