Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1390/31.12.2001 Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιστροφής του Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις υποκείμενες στο φόρο, οι οποίες όμως είναι εγκατεστημένες σε άλλη χώρα και επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. στην Ελλάδα


Σχόλια:

Βλέπε ΠΟΛ.1230/2018 "Τύπος και περιεχόμενο της «Αίτησης επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος σε έδαφος της Ε.Ε.» - Έντυπο 015 - Φ.Π.Α."Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-2001 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1390/31.12.2001
Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιστροφής του Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις υποκείμενες στο φόρο, οι οποίες όμως είναι εγκατεστημένες σε άλλη χώρα και επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. στην Ελλάδα


Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιστροφής του Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις υποκείμενες στο φόρο, οι οποίες όμως είναι εγκατεστημένες σε άλλη χώρα και επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. στην Ελλάδα

1118168/ΠΟΛ. 1390/31.12.2001)

Άρθρο 1
Δικαιούχοι επιστροφής

Επιστρέφεται στον υποκείμενο στο ΦΠΑ που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ο φόρος προστιθέμενης αξίας που κατέβαλε στην Ελλάδα για ενσώματα κινητά αγαθά που αγόρασε ή για υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν, ή για εισαγωγές αγαθών που πραγματοποίησε σ' αυτήν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις επιστροφής

Η επιστροφή του φόρου της προηγούμενης παραγράφου διενεργείται εφόσον οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από το δικαιούχο της επιστροφής αφορούν την οικονομική δραστηριότητα που ασκεί στη χώρα του και χρησιμοποιήθηκαν:

α) Για πράξεις υποκείμενες στο ΦΠΑ για τις οποίες δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει το δικαίωμα έκπτωσης στη χώρα του, καθόσον ο φόρος που επιβαρύνθηκε καταβλήθηκε στην Ελλάδα.

β) Για τις ακόλουθες πράξεις που απαλλάσσονται από ΦΠΑ αλλά υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής του φόρου.

-Διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές προσώπων.

-Μεταφορές αγαθών προοριζομένων για εξαγωγή.

-Μεταφορές αγαθών που τίθενται σε ειδικά καθεστώτα προσωρινής απαλλαγής.

-Μεταφορές εισαγόμενων αγαθών μέχρι τον πρώτο τόπο προορισμού στο εσωτερικότης χώρας, εφόσον η αξία των υπηρεσιών αυτών συμπεριλαμβάνεται στη φορολογητέα βάση κατά την εισαγωγή.

γ) Για υπηρεσίες για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών:

-Μεταβίβασης ή παραχώρησης της χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων.

-Διαφημίσεων.

-Συμβούλων γενικά, μηχανικών γραφείων μελετών, δικηγόρων, λογιστών ή και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών, καθώς και επεξεργασίας στοιχείων ή παροχής πληροφοριών.

-Ανάληψης υποχρέωσης για μη άσκηση, εν όλω ή εν μέρει, επαγγελματικής δραστηριότητας ή δικαιώματος που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή.

-Τραπεζικών, χρηματοδοτικών, ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών, με εξαίρεση τη μίσθωση χρηματοθυρίδων.

-Διάθεσης προσωπικού.

-Μίσθωσης ενσώματων κινητών αγαθών, εκτός των μεταφορικών μέσων.

-Προσώπων που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό άλλων προσώπων για την πραγματοποίηση των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.

-Τηλεπικοινωνιών.

Άρθρο 3
Όροι επιστροφής

Η επιστροφή του φόρου του άρθρου 1 ενεργείται εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο που αιτείται αυτή:

α) Δεν έχει στην Ελλάδα καμία εγκατάσταση (όπως η έννοια "εγκατάσταση" ορίζεται στις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος) από την οποία να ασκείται η οικονομική του δραστηριότητα.

β) Δεν έχει πραγματοποιήσει στην Ελλάδα καμία πώληση αγαθών και καμία παροχή υπηρεσιών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες μεταφορών και τις συνδεόμενες με αυτές βοηθητικές εργασίες, που απαλλάσσονται από το φόρο με δικαίωμα έκπτωσης, καθώς και τις υπηρεσίες όπως κατονομάζονται στην περίπτωση γ του άρθρου 2 της παρούσας, για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών.

Άρθρο 4
Περιορισμοί Επιστροφής

Ο προς επιστροφή φόρος καθορίζεται βάσει του δικαιώματος έκπτωσης, όπως αυτό εφαρμόζεται στο κράτος που ενεργεί την επιστροφή.

Δεν παρέχεται δικαίωμα επιστροφής του φόρου στην Ελλάδα, στα πρόσωπα του άρθρου 1 με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί:

- Αγαθά και υπηρεσίες που προορίζονται για σκοπούς ξένους προς την οικονομική τους δραστηριότητα.

- Αγαθά και υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα στην Ελλάδα.

-Καπνοβιομηχανία προϊόντα (αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση), εφόσον αυτά δε προορίζονται για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων.

- Αγορά,εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση επιβατικών αυτοκίνητων ιδιωτικής χρήσης μέχρι (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων,επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά, με εξαίρεση την περίπτωση που τα παραπάνω μεταφορικά μέσα προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο.

- Αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση ειδών συσκευασίας των οποίων η παράδοση καλύπτεται από καταβαλλόμενη εγγύηση και των οποίων η περαιτέρω διακίνηση γίνεται χωρίς φόρο. Επίσης, δεν παρέχεται δικαίωμα επιστροφής του φόρου στα πρόσωπα του άρθρου 1, τα οποία:

α)Ενεργούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητες απαλλασσόμενες από το φόρο για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης (γιατροί, δικηγόροι κ.λπ.).

β)Ανήκουν στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από το φόρο.

γ)Ανήκουν στο ειδικό καθεστώς των αγροτών, για τους οποίους παρέχεται κατ' αποκοπήν επιστροφή του φόρου,

δ)Ανήκουν στο ειδικό καθεστώς των πρακτορείων ταξιδιών, ή των οργανωτών τουριστικών περιηγήσεων,

ε)Πραγματοποιούν παραδόσεις αγαθών, οι οποίες υπάγονται στις απαλλαγές ως ενδοκοινοτικές παραδόσεις.

Άρθρο 5
Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

α) Αίτηση

Η αίτηση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα ή σε οποιοδήποτε αντίστοιχο έντυπο που εκδίδεται από άλλο κράτος - μέλος,σύμφωνα με την 8η οδηγία περί ΦΠΑ. Η αίτηση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την30η Ιουνίου, του επόμενου έτους από τη λήξη του ημερολογιακού έτους μέσα στο οποίο αγοράστηκαν τα αγαθά η παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες.

Η αίτηση μπορεί να καλύπτει είτε χρονική περίοδο τριών συνεχόμενων μηνών και το ποσό του φόρου του οποίου ζητείται η επιστροφή δε δύναται να είναι μικρότερο των200 ευρώ, είτε χρονική περίοδο ενός ημερολογιακού έτους και το ποσό του φόρου του οποίου ζητείται η επιστροφή δεν δύναται να είναι μικρότερο των 25 ευρώ. Η αίτηση υποβάλλεται από το δικαιούχο της επιστροφής ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η επιστροφή του φόρου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο ενεργεί βάσει πληρεξουσίου (συμβολαιογραφικού ή προξενικού), που συνυποβάλλεται με την αίτηση και πρέπει να έχει επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.


β) Πιστοποιητικό

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από ένα πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους στο οποίο είναι εγκαταστημένος ο αιτών από το οποίο προκύπτει ότι είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ στη χώρα του. Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης του.


γ) Πρωτότυπα Παραστατικά

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα πρωτότυπα των τιμολογίων ή άλλων στοιχείων που επέχουν θέση τιμολογίων, όπως αυτά καθορίζονται από τον Ελληνικό κώδικα βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ). Στα παραστατικά πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: αύξων αριθμός και ημερομηνία έκδοσης, ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις των συμβαλλομένων, αριθμός φορολογικού μητρώου του εκδότη και του λήπτη,φορολογητέα πράξη και αξία αυτής, συντελεστής και ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, εφόσον πρόκειται για μεταφορικές επιχειρήσεις.

Τα πρωτότυπα παραστατικά επιστρέφονται στον αιτούντα εντός μηνός από της παραλαβής των, θεωρημένα από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί την επιστροφή,ώστε να αποκλείεται η εκ νέου χρησιμοποίηση τους για αίτημα επιστροφής.

δ) Υπεύθυνη Δήλωση

Η δήλωση αυτή είναι ενσωματωμένη στο κείμενο του εντύπου της αίτησης επιστροφής. Με τη δήλωση αυτή ο υποκείμενος στο φόρο βεβαιώνει ότι δεν ενήργησε καμία παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στη χώρα επιστροφής κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτει η αίτηση (3μηνο ή έτος) και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει κάθε ποσό φόρου που τυχόν θα εισπραχθεί αχρεώστητα.

Άρθρο 6
Αρμόδια Υπηρεσία

Η αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία που είναι η 14η Διεύθυνση ΦΠΑ του υπουργείου Οικονομικών η οποία:

-Καταχωρεί τις αιτήσεις κατά ημερομηνία παραλαβής στο "Βιβλίο Μητρώου και Αποφάσεων" και δίδει αριθμός φακέλου.

- Ελέγχει την ακρίβεια των αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

- Δύναται να ζητήσει κάθε πληροφορία ή στοιχείο που κρίνει αναγκαίο από τους αιτούντες καθώς και από τους εκδότες των παραστατικών προκειμένου να εκτιμηθεί το βάσιμο της επιστροφής του φόρου.

- Εκδίδει απόφαση προσδιορισμού του επιστρεπτέου ποσού, η οποία καταχωρείται επίσης στο"Βιβλίο Μητρώου και Αποφάσεων" και η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ή στον αντίκλητο του εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.

- Εκδίδει το ΑΦΕΚ (ατομικό φύλλο εκπτώσεως) και δίδει εντολή στον προϊστάμενο της ΔΟΥ Α' Αθηνών να προβεί άμεσα στην επιστροφή του φόρου και να ενημερώσει σχετικά τη 14ηΔιεύθυνση ΦΠΑ, Ο τίτλος πληρωμής εξοφλείται υποχρεωτικά με εντολή μεταφοράς του ποσού σε λογαριασμό του δικαιούχου ή του πληρεξουσίου που τηρείται σε τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στην περίπτωση αυτή, το ποσό εμβάζεται μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος. Οι δικαιούχοι της επιστροφής αναλαμβάνουν όλα τα έξοδα που θα απαιτηθούν για τη μεταφορά των ποσών που τους αφορούν στο εξωτερικό.

- Δύναται με αιτιολογημένη απόφαση να αρνηθεί την επιστροφή εν όλων ή εν μέρει του ποσού που ζητείται να επιστραφεί. Κατά της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πρωτοδικείου Αθηνών. Η προσφυγή κατατίθεται στη 14η Διεύθυνση ΦΠΑ εντός προθεσμίας 90 ημερών που αρχίζει από την επόμενη της επίδοσης της απόφασης στον υπουργό Εξωτερικών.

- Δύναται να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την εκδοθείσα απόφαση εφόσον αποδειχθεί ότι αυτή στηρίχτηκε σε λογιστικό λάθος, σε ανακριβή ή πλαστά στοιχεία, ή γενικότερα σε έλλειψη των προϋποθέσεων και των όρων που απαιτούνται για την επιστροφή του φόρου. Η διαπίστωση δόλου εκ μέρους του αιτούντος, συνεπάγεται αναστολή προσωρινή ή οριστική κάθε μελλοντικού δικαιώματος επιστροφής, καθώς και επιβολή προστίμου.

Άρθρο 7

Η επιστροφή του φόρου, όπως προβλέπεται από τα ανωτέρω άρθρα, εφαρμόζεται ανάλογα και για επιχειρήσεις υποκείμενες στο ΦΠΑ εγκατεστημένες σε τρίτεςχώρες, με τον όρο ότι η χώρα της εγκατάστασης τους παρέχει στον υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα αντίστοιχο δικαίωμα επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει η ευχέρεια αποκλεισμού της επιστροφής για ορισμένες δαπάνες ή της θέσπισης συμπληρωματικών προϋποθέσεων για την επιστροφή. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεσπιστούν διατάξεις πιο ευνοϊκές από αυτές που ισχύουν για επιχειρήσεις υποκείμενες στο φόρο εγκατεστημένες στην Ε.Ε.

Άρθρο 8

Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσης η απόφαση Π.4472/3230/ ΠΟΛ.213/03.07.1987, παύει να ισχύει.


Άρθρο 9

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2002 κατόπιν της δημοσίευσης της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης