Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 57353/ΕΥΘΥ 386 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 62788/ΕΥΘΥ 613/ 13-06-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1885), σχετικά με τη «Διάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας» του άρθρου 18 παρ. 10 του ν.4314/2014 και κατάργηση των υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/οικ. 23125/08.10.2000 (ΦΕΚ Β’ 1502), 130383/ 01.10.2009 (ΦΕΚ Β΄2136), 44222/Γ’ ΚΠΣ 304/29.12.2000 (ΦΕΚ Β΄13) και ΔΥ1α/Γ.Π. οικ. 85659/13.07.2010 (ΦΕΚ Β΄1500) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-06-2017 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 57353/ΕΥΘΥ 386
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 62788/ΕΥΘΥ 613/ 13-06-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1885), σχετικά με τη «Διάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας» του άρθρου 18 παρ. 10 του ν.4314/2014 και κατάργηση των υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/οικ. 23125/08.10.2000 (ΦΕΚ Β’ 1502), 130383/ 01.10.2009 (ΦΕΚ Β΄2136), 44222/Γ’ ΚΠΣ 304/29.12.2000 (ΦΕΚ Β΄13) και ΔΥ1α/Γ.Π. οικ. 85659/13.07.2010 (ΦΕΚ Β΄1500) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν

Αριθμ. 57353/ΕΥΘΥ 386

(ΦΕΚ Β' 1888/31-5-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», και ειδικότερα τα άρθρα 16, 17, 18 και 58 παρ. 3 αυτού (ΦΕΚ Α’ 265).

2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά (ΦΕΚ Α’ 267).

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

5. Το Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ Α΄173) «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας».

6. Το Π.Δ. 123/2016 περί ανασύστασης και μετονομασίας υπουργείων (ΦΕΚ Α’ 208).

7. Το Π.Δ. 125/2016 περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α’ 210).

8. Το Π.Δ. 73/2015 περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α’ 116).

9. Την υπ’αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση ανάθεσης ρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση (ΦΕΚ Β’ 3722).

10. Το από 23.02.2017 σχετικό αίτημα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας.

11. Την από 17.03.2017 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 62788/ ΕΥΘΥ 613/ 13.6.2016 κοινής υπουργικής απόφασης διάρθρωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ Β’ 1885), ως ακολούθως:

Η παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η ΕΔΕΥΠΥ υπάγεται στον Υπουργό Υγείας»

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’αριθμ. 62788/ ΕΥΘΥ 613/ 13.6.2016 κοινή υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 22 Μαΐου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης