Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.:Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082687 ΕΞ 2017 Οδηγίες εκτέλεσης προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση με αριθ. πρωτ. 1173193 ΕΞ 2017/20.11.2017.Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-05-2017 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. πρωτ.:Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082687 ΕΞ 2017
Οδηγίες εκτέλεσης προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017

Αθήνα, 29/5/2017
Αριθ. Πρωτ.:Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082687 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση :Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας :10563
Url:www.aade.gr

Θέμα: Οδηγίες εκτέλεσης προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει

2. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016), «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

3. Την με αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε. 1014408 ΕΞ 2017/30.1.2017 (Φ.Ε.Κ. 271/Β'/3-2- 2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στην ανάθεση αρμοδιοτήτων στις κατά τόπον αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Δ.Υ.Ε.Ε.) για δαπάνες που διενεργούνται από τις περιφερειακές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

4. Την απόφαση με αριθ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5.1.2017 (Φ.Ε.Κ. 12/Β'/11-1-2017) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που αφορά στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων διατακτών και δευτερευόντων διατακτών σε όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.

5. Την με αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1172299 ΕΞ 2016/29.11.2016 (Φ.Ε.Κ. 3852/Β'/30-11-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που αφορά στη σύσταση, τη δομή, τις αρμοδιότητες και την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

6. Την με αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 (ΦΕΚ 968/Β/22-03-2017) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

7. Τις αποφάσεις κατανομής πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.)
7.1. Της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Ειδικός Φορέας 23-180 με αρ. πρωτ. ΔΣΣΟΔ Ε 1178964 ΕΞ2016/12-12-2016 (ΑΔΑ: 7ΣΛΜΗ-Ξ9Γ)
7.2. Των Περιφερειακών Υπηρεσιών Φορολογικής Διοίκησης Ειδικοί Φορείς 90-ΧΧ-231 με αρ. πρωτ. ΔΣΣΟΔ Ε 1178988 ΕΞ2016/12-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΓΣ9Η-ΠΔΦ)
7.3. Των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τελωνειακής Διοίκησης Ειδικοί Φορείς 90-ΧΧ-233 με αρ. πρωτ. ΔΣΣΟΔ Ε 1178992 ΕΞ2016/12-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΝΞ8Η-ΔΧΦ)

8. Το με αριθ. πρωτ. 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το οποίο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016.

9. Το με αριθ. πρωτ. 2/98971/ΔΠΓΚ/22-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ5Η-6ΛΓ) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού-ανακατανομή πιστώσεων»

10. Το με αριθ. πρωτ. 2/99623/ΔΠΓΚ/29-12-2016 (ΑΔΑ: Ω27ΘΗ-ΣΞΛ) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

11. Το έγγραφο της Διεύθυνσής μας με αριθ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1072067 ΕΞ 2017/11-5-2017 για τις διαδικασίες έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης.

Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2017 των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (εφεξής Α.Α.Δ.Ε.), λαμβάνοντας υπόψη την σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Δ.Υ.Ε.Ε. (βλ. σχετικό 3). Επισημαίνουμε πως οι οδηγίες που ακολουθούν είναι συνοπτικές και παρακαλούμε τους εμπλεκόμενους φορείς, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού να ανατρέχουν τόσο στα έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όσο και στις διατάξεις του Ν. 4270/2014 και του Π.Δ. 80/2016, όπως ισχύουν.

Α. Γενικά

Από 1/3/2017 τα θέματα αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, θα εξετάζονται από τις Διευθύνσεις Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. Μετά την παρέλευση του πρώτου διμήνου του οικονομικού έτους, σχετικά αιτήματα και εκκρεμείς υποθέσεις, θα εκτελούνται πλέον στην Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.

Αναλυτικές οδηγίες, που αφορούν την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες, παρέχονται στην εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (σχετικό υπ' αριθ. 7), επισημαίνοντας τα κάτωθι:

Η διάθεση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη των διατακτών, οι οποίοι, αφού εκτιμήσουν την αναγκαιότητα κάθε δαπάνης, προβαίνουν στην ανάληψη υποχρεώσεων για την πληρωμή της, σε κεντρικό ή περιφερειακό (νομαρχιακό) επίπεδο, κατά περίπτωση. Για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, όπως όλες οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., με την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης εγκρίνεται ταυτόχρονα και η πραγματοποίηση της δαπάνης. Διευκρινίζεται επιπλέον ότι για δαπάνες που αφορούν την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης δημοσίων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται υποχρεωτικά πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου αυτή απαιτείται.

Β. Διαδικασία έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

1. Η κάθε υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως τον αρμόδιο κατά περίπτωση διατάκτη (παρ. 1, άρθ. 65, του ν. 4270/2014) για τις ανάγκες της και στη συνέχεια ο διατάκτης αποστέλλει σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία. Κάθε υπηρεσία, προκειμένου να γνωρίζει τον διατάκτη στον οποίο υπάγεται, πρέπει να ανατρέχει στο σχετικό 4, όπου και ορίζονται αναλυτικά οι διατάκτες για τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

1.1. Οι κεντρικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. στέλνουν τα τεκμηριωμένα αιτήματά τους, υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο διατάκτη, στην Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.ΔΕ.

1.2. Οι περιφερειακές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. στέλνουν τα τεκμηριωμένα αιτήματά τους στον διατάκτη του νομαρχιακού προϋπολογισμού, στον οποίο υπάγονται.

1.3. Οι δευτερεύοντες διατάκτες στέλνουν τα τεκμηριωμένα αιτήματά τους στην Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε, η οποία και μεριμνά για την έγκαιρη έκδοση επιτροπικού εντάλματος.

1.4. Στο τεκμηριωμένο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά:
• Πλήρης αιτιολόγηση της δαπάνης με σαφή αναφορά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα που εξυπηρετείται από την πραγματοποίησή της και στο χρόνο υλοποίησής της. Γενικές και αόριστες περιγραφές δαπανών, όπως «...προμήθεια υλικών για την κάλυψη σχετικών αναγκών της υπηρεσίας», «.για τις ανάγκες μετακινήσεων των υπαλλήλων της υπηρεσίας», «..για υπηρεσιακές ανάγκες» δεν γίνονται δεκτές.
• Το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισμό του φορέα, καθώς και την κατανομή αυτής κατ' έτος σε περίπτωση τμηματικής πραγματοποίησης της δαπάνης σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.
• Τον αριθμό της απόφασης προέγκρισης (προηγούμενης έγκρισης) της πολυετούς υποχρέωσης. (εφόσον πρόκειται για πολυετή υποχρέωση)
• Το/τα οικονομικό/ά έτος/η πραγματοποίησης της δαπάνης.
• Τον τίτλο και τον κωδικό αριθμό του φορέα και του ειδικού φορέα, καθώς και τον κωδικό αριθμό εξόδου.
• Τυχόν άλλα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα ανά περίπτωση (όπως τεχνικά χαρακτηριστικά, τεχνικο-οικονομικές προσφορές προμηθευτών, υποστηρικτικά έγγραφα άλλων υπηρεσιών σχετικές με το αίτημα).

2. Το σχέδιο της απόφασης ανάληψης (διατίθεται σχετικό υπόδειγμα στο τέλος του εγγράφου) συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα ως εξής:

2.1. Για τις περιφερειακές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., από την κατά τόπον αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. Όσον αφορά στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. επισημαίνουμε πως έχει δρομολογηθεί υπογραφή σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ανάθεσης αρμοδιοτήτων των παραγραφών 4 και 5 του άρθρου 24, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ του Ν. 4270/2014 στις κατά τόπον αρμόδιες Δ. Υ.Ε.Ε.

2.2. Για τις κεντρικές υπηρεσίες, από την Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και αποστέλλεται στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.

3. Για ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., που είναι και δευτερεύοντες διατάκτες (βλ. σχετικό 4), από την κατά τόπον αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε, μετά την έκδοση του επιτροπικού εντάλματος από την Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

4. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ΠΟΥ), της αρμόδια υπηρεσίας που συντάσσει το σχέδιο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε δύο (2) αντίτυπα (Δ.Υ.Ε.Ε. για τις περιφερειακές και αποκεντρωμένες υπηρεσίες και Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε. - Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης για τις κεντρικές αρχές). κατόπιν σχετικών ελέγχων, βεβαιώνει περί: α) της τήρησης της νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης, στα πλαίσια της χρηστής δημοσιονομικής διοίκησης, β) της ύπαρξης, σχετικής και επαρκούς για την εκτέλεση της δαπάνης πίστωσης στον εκτελούμενο προϋπολογισμό του φορέα και, ειδικά για του φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, εντός του ποσοστού διάθεσής της εν λόγω πίστωσης και γ) της δέσμευσης της πίστωσης αυτής αποκλειστικά για την πληρωμή της συγκεκριμένης δαπάνης. Η βεβαίωση παρέχεται με την, επί των δύο αντιτύπων του σχεδίου απόφασης, παρά πόδας πράξη του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 3, του Π.Δ. 80/2016. Παράλληλα, το ποσό της δαπάνης καταχωρείται στα προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία του φορέα και δεσμεύεται, μέσω του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣΔΠ), η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό, λαμβάνοντας από το ΟΠΣΔΠ μοναδικό αριθμό καταχώρησης.

5. Τα δύο αντίτυπα του σχεδίου απόφασης επιστρέφονται θεωρημένα στο διατάκτη, ο οποίος προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες κατά σειρά προτεραιότητας : α) στην υπογραφή και πρωτοκόλληση των αντιτύπων του σχεδίου απόφασης β) στην ανάρτηση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης στο διαδίκτυο (πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), γ) στην επαναφορά του ενός αντιτύπου της απόφασης ανάληψης στην Οικονομική Υπηρεσία (αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. ή Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. - Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών) και ε) στις λοιπές νόμιμες ενέργειες για τη συνέχιση εκτέλεσης της δαπάνης, π.χ. ενημέρωση της αρμόδιας περί προμηθειών υπηρεσίας καθώς και στην αιτηθείσα υπηρεσία για την έκδοση και το μοναδικό αριθμό καταχώρησης και τον ΑΔΑ της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Ιδιαίτερα για τις κεντρικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., η ανάρτηση της απόφασης ανάληψης στο διαδίκτυο πραγματοποιείται από την Διεύθυνση Προϋπολογισμού της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε., η οποία και θα μεταβιβάζει το σχέδιο απόφασης ανάληψης στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης για την καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων. Όσον αφορά στη διαδικασία ανάρτησης της απόφασης ανάληψης στο διαδίκτυο, επισημαίνουμε πως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 3 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» , οι πράξεις που αναφέρονται στο αρ. 2 του ίδιου νόμου (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις και πράξεις) , αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε.

Στο τέλος του παρόντος εγγράφου, διατίθεται σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας ανάληψης υποχρέωσης.

6. Σε περίπτωση μη υπογραφής του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης εντός διμήνου, οφείλει ο διατάκτης με σχετικό έγγραφο αίτημά του να ζητήσει από την υπηρεσία, η οποία προέβη στην θεώρηση και έλεγχο της απόφασης, την ανάκληση της δέσμευσης της σχετικής πίστωσης.

Εφιστούμε την προσοχή στους διατάκτες, προκειμένου να υπογράφονται τα σχέδια αποφάσεων υποχρέωσης ανάληψης το συντομότερο δυνατό, καθώς τυχόν καθυστερήσεις στην υπογραφή των σχετικών αποφάσεων μπορεί να οδηγήσουν σε ασυμφωνία μεταξύ των στοιχείων του ΟΠΣΔΠ και των στοιχείων που δημοσιεύονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Γ. Διαδικασία μεταφοράς πιστώσεων και αύξηση ποσοστών διάθεσης πιστώσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Νομαρχιακού Προϋπολογισμού

Με το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2/98971/ΔΠΓΚ /22-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ5Η-6ΛΓ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την ανακατανομή πιστώσεων. Σε περιπτώσεις, όπου απαιτείται για την κάλυψη αναγκαίων δαπανών περιφερειακών υπηρεσιών, μεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισμό της κεντρικής υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. (Ειδικός Φορέας 23-180), λόγω ανεπάρκειας πιστώσεων, υποβάλλεται τεκμηριωμένο αίτημα από τον αρμόδιο διατάκτη για λογαριασμό της περιφερειακής υπηρεσίας, στην Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε., Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Α'.

Το αίτημα θα πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με το έντυπο Π1 (διαθέσιμο στο τέλος του εγγράφου), συνοδευόμενο από πλήρη τεκμηρίωση εκτίμησης δαπάνης (κατά περίπτωση προσφορές ή σχετικά έγγραφα).

Αιτήματα μεταφοράς πιστώσεων προς την Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών δεν θα γίνονται δεκτά, εφόσον δεν συντάσσονται σύμφωνα με το έντυπο Π1.

Επισημαίνουμε, πως πριν την υποβολή αιτημάτων ενίσχυσης περιφερειακών προϋπολογισμών από πιστώσεις της κεντρικής υπηρεσίας, θα πρέπει να έχει εξεταστεί η πιθανότητα κάλυψης της δαπάνης με εσωτερικές μεταβολές από τον νομαρχιακό προϋπολογισμό, σε συνεργασία με την Δ.Υ.Ε.Ε..

Αιτήματα αύξησης του ποσοστού διάθεσης Κωδικών Αριθμών Εξόδων (ΚΑΕ) από τον διατάκτη Νομαρχιακού Προϋπολογισμού υποβάλλονται από αυτόν, προς την αρμόδια Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γεν. Δ/νσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο Π1 σε συνεργασία με την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε.

Δ. Απλήρωτες υποχρεώσεις προηγούμενου έτους και πολυετείς υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016, με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, άμεσα και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, πρέπει να δεσμευτούν πιστώσεις για το ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών, απλήρωτες υποχρεώσεις και ληξιπρόθεσμες οφειλές, με την έκδοση νέων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους (ΚΑΕ 9000). Ομοίως η κάλυψη πολυετών υποχρεώσεων γίνεται κατά προτεραιότητα για το μέρος της δαπάνης που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομείναντος υπολοίπου προϋπολογισμού, μετά τις προαναφερθείσες δεσμεύσεις πιστώσεων.

Ε. Διαδικασία υποβολής αιτημάτων έκδοσης αποφάσεων αναλήψεων ή μεταβολής εκτελούμενου προϋπολογισμού μέσω της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης των ΚΑΕ Κατηγορίας 0200 - 0300 και ΚΑΕ 0892, 0894.

Για τις ανωτέρω κατηγορίες δαπανών όπου απαιτείται υπολογισμός του απαιτούμενου προς δέσμευση ποσού, τα αιτήματα με φωτοτυπία τυχόν συνοδευτικών τους εγγράφων αποστέλλονται στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. Ο υπολογισμός της δαπάνης, θα αποστέλλεται από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης στην Διεύθυνση Προϋπολογισμού της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.ΔΕ., η οποία και θα προβαίνει στις περαιτέρω ενέργειες αρμοδιότητάς της. Δαπάνες που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες αποτελούν ενδεικτικά: δαπάνες που γίνονται σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, προσαύξησης αποδοχών υπαλλήλων με εκπαιδευτική άδεια στο εξωτερικό, επιδομάτων αλλοδαπής, προστίμων ασφαλιστικών φορέων, τόκων και προσαυξήσεων.

ΣΤ. Διαδικασία υποβολής αιτημάτων για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

Αιτήματα υπηρεσιών που αφορούν προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, θα συγκεντρώνονται και θα αξιολογούνται από την Γενική Διεύθυνση, όπου υπάγεται η εκάστοτε αιτούσα υπηρεσία. Στην συνέχεια, τα αιτήματα θα αποστέλλονται συνολικά στην Διεύθυνση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών με κοινοποίηση την Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.., από τον αρμόδιο διατάκτη, προκειμένου να ικανοποιηθούν βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών.

Ζ. Διαδικασία υποβολής αιτημάτων προσωρινής ενίσχυσης και παράτασης απόδοσης πάγιας προκαταβολής από Τελωνεία της χώρας


Αναλυτικές οδηγίες έχουν δοθεί με την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου με αρ. Πρωτ. 2/94152/ΔΛΔ-Α'-5/12/2016. Συνοπτικά, αναφέρεται ότι τα αιτήματα προσωρινής ενίσχυσης πάγιων προκαταβολών υποβάλλονται στην Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε., Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Α' μέσω του διατάκτη της Υπηρεσίας που υποβάλλει το αίτημα, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού του Γ.Λ.Κ. Τα αιτήματα για παράταση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής θα γίνονται μέσω του οικείου διατάκτη, στη Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού του Γ.Λ.Κ., με κοινοποίηση στη Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.

Η. Διαδικασία υποβολής αιτημάτων κάλυψης δαπανών μετακινήσεων


Αιτήματα υπηρεσιών που αφορούν σε μετακινήσεις υπηρετούντων υπαλλήλων στο εσωτερικό και το εξωτερικό υποβάλλονται στην Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Α' ως εξής:
• Περιφερειακές και Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες: Με τεκμηριωμένο αίτημα από τον οικείο διατάκτη ή δευτερεύοντα διατάκτη κατά περίπτωση
• Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και Διευθύνσεις, Αυτοτελή τμήματα, που υπάγονται στον Διοικητή: Με τεκμηριωμένο αίτημα της υπηρεσίας όπου υπηρετεί ο υπάλληλος που πρόκειται να μετακινηθεί, υπογεγραμμένο από τον διατάκτη στον οποίο υπάγεται η υπηρεσία.
• Μετακινήσεις στα πλαίσια των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Fiscalis και Τελωνεία 2020: Με ευθύνη της υπηρεσίας που υπηρετεί ο υπάλληλος, που πρόκειται να μετακινηθεί, μετά την έγκριση συμμετοχής του, υποβάλλεται τεκμηριωμένο αίτημα εξασφάλισης της σχετικής πίστωσης υπογεγραμμένο από τον διατάκτη στον οποίο υπάγεται η υπηρεσία. Το αίτημα κοινοποιείται στην Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία, καθώς και την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

• Δαπάνες μετακινήσεων κατόπιν υποχρεωτικής απόσπασης ή υποχρεωτικής μετάθεσης προσωπικού: Με τεκμηριωμένο αίτημα από τον διατάκτη στον οποίο υπάγεται η υπηρεσία του υπαλλήλου, που πρόκειται να μετακινηθεί. Το τεκμηριωμένο αίτημα θα πρέπει να υποβάλλεται μετά την θετική εισήγηση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, για εκείνες τις περιπτώσεις που προβλέπεται υπηρεσιακό συμβούλιο, και να υποβάλλεται το νωρίτερο δυνατό, ήτοι τουλάχιστον 20 ημέρες

Επισημαίνουμε πως αιτήματα που αφορούν μετακινήσεις, είναι δόκιμο να υποβάλλονται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την ημέρα αναχώρησης του υπαλλήλου. Αυτό το χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος, πριν την αναχώρηση, για την μεταφορά πίστωσης, την έκδοση ανάληψης υποχρέωσης ή έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και την έκδοση απόφασης μετακίνησης, για τις περιπτώσεις που απαιτείται.

Σημειώνουμε πως τα τεκμηριωμένα αιτήματα περιλαμβάνουν εκτιμώμενο κόστος ανά ΚΑΕ, στα πλαίσια της χρηστής οικονομικής διοίκησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα των διατάξεων του Ν. 4336/2015, περί κάλυψης δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με αριθ. πρωτ. ΟΙΚ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α') «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».

Εφιστούμε την προσοχή σας στην έγκαιρη αποστολή των αιτημάτων, καθώς η απόφαση ανάληψης δέσμευσης υποχρέωσης θα πρέπει να προηγείται της μετακίνησης του υπαλλήλου.

Θ. Διαδικασία έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης

Η κατανομή των ωρών και των κονδυλίων υπερωριακής απασχόλησης πραγματοποιείται ανά εξάμηνο σε επίπεδο Γενικών Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που υπάγονται οργανικά απευθείας στον Διοικητή. Με την έκδοση της απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης από το Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης και την δημοσίευση αυτής σε ΦΕΚ, οφείλει να εκδίδεται άμεσα η δέσμευση πίστωσης (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης) από τους οικείους διατάκτες και να εκδίδεται η απόφαση συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης.

Επισημαίνουμε πως οι διατάκτες οφείλουν να μεριμνούν για την έγκαιρη αποπληρωμή των υπερωριών, αλλά και την αποδέσμευση των πιστώσεων (απόφαση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης), τυχόν αδιάθετων κονδυλίων. Αναλυτικό οδηγίες σχετικά με την διαδικασία έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης, δόθηκαν με το έγγραφό μας με αριθ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1072067 ΕΞ 2017/11-5-2017.

Ι. Υποχρεώσεις ελέγχου σκοπιμότητας δαπάνης από το Συμβούλιο Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4389/2016 ίδρυσης της ΑΑΔΕ το Συμβούλιο Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.: «Ελέγχει και αποφαίνεται για τη σκοπιμότητα δαπανών, για έργα παροχής υπηρεσιών ή για προμήθειες ειδών καθαρής αξίας άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ». Κατόπιν τούτου, δαπάνες που υπερβαίνουν σε καθαρή αξία το ανωτέρω ποσό, θα πρέπει να υποβάλλονται για έλεγχο σκοπιμότητας στο Συμβούλιο Διοίκησης από τον αρμόδιο διατάκτη, συνοδευόμενο από έγγραφο με την τοποθέτηση της Γ.Δ.Ο.Υ. σχετικά με την διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πόρων.

Επί των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Διοίκησης, όπως περιγράφονται στις διατάξεις του εδαφίου γ' της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α'), δεν νοείται έλεγχος σκοπιμότητας δαπανών, που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών και ειδικότερα:

1. Οι δαπάνες σταθερού, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016, όπως τακτικές αποδοχές, συντάξεις, εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, δαπάνες πάγιου χαρακτήρα (ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών, μισθωμάτων, κοινοχρήστων, κλπ), δαπάνες για τις οποίες από τη φύση τους δεν είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 (συναλλαγματικές διαφορές, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δαπάνες πολιτικής προστασίας, διοικητικές εκτέλεσης, ΔΙΑΣ, κλπ).

2. Οι δαπάνες πολυετών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρου 67 του Ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015), πριν την εφαρμογή του Ν. 4389/2016

3. Το ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών, τις απλήρωτες υποχρεώσεις και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

4. Ανανέωση-παράταση συμβάσεων που έχουν συναφθεί και εκτελούνται.

ΙΑ. Έκδοση τιμολογίων και παραστατικών με στοιχεία Α.Α.Δ.Ε.

Οι υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώνουν τους προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών για την ορθή αναγραφή των στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε. σε τιμολόγια και παραστατικά. Τα στοιχεία ακολουθούν:

ΑΦΜ: 997073525
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ
ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 10,10562 ΑΘΗΝΑ


Όσον αφορά δαπάνες ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ), παραμένει σε ισχύ η σύμβαση του Υπουργείου Οικονομικών με τα ΕΛΤΑ και καλύπτει και δαπάνες της Α.Α.Δ.Ε.

ΙΒ. Προγράμματα κατάρτισης σε θέματα εκτέλεσης προϋπολογισμού

Σας ενημερώνουμε πως το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης σε θέματα εκτέλεσης προϋπολογισμού ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα προγράμματα
• ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
•ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
που είναι επιλέξιμα από τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας του ΕΚΔΔΑ (www.ekdd.gr)

Θεωρούμε χρήσιμη την παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης από τα άτομα που ασχολούνται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ιδιαίτερα των υπηρεσιών που έχουν οριστεί οι προϊστάμενοί τους Διατάκτες ή Δευτερεύοντες Διατάκτες.

ΙΓ. Στοιχεία Επικοινωνίας

Ακολουθούν στοιχεία επικοινωνίας υπαλλήλων του Τμήματος Α' της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση των υπηρεσιών για περαιτέρω διευκρινήσεις και υποστήριξη σχετικά με τις νέες διαδικασίες.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

E-MAIL

ΤΗΛ.

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

[email protected]


213 1624 206

ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

[email protected]

213 1624 209
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ι. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης