Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1374/21.12.2001 Χρόνος υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. - Όριο αξίας φορολογικών στοιχείων πουυποβάλλονται για διασταύρωση - Γραμμογράφηση του αρχείου ηλεκτρομαγνητικώνμέσων αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται για την υποβολή τους, σε ευρώ -ΠαύσηΦορολογικών Ταμειακών Μηχανών λόγω ασυμβατότητας με το ευρώ - Όριο ακαθαρίστωνεσόδων σε ευρώ, για την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών από τηθεώρηση φορολογικών στοιχείων.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1374/21.12.2001
Χρόνος υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. - Όριο αξίας φορολογικών στοιχείων πουυποβάλλονται για διασταύρωση - Γραμμογράφηση του αρχείου ηλεκτρομαγνητικώνμέσων αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται για την υποβολή τους, σε ευρώ -ΠαύσηΦορολογικών Ταμειακών Μηχανών λόγω ασυμβατότητας με το ευρώ - Όριο ακαθαρίστωνεσόδων σε ευρώ, για την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών από τηθεώρηση φορολογικών στοιχείων.


ΠΟΛ.1374/21.12.2001 Χρόνος υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. - Όριο αξίας

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφίαΧρόνος υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. - Όριο αξίας φορολογικών στοιχείων πουυποβάλλονται για διασταύρωση - Γραμμογράφηση του αρχείου ηλεκτρομαγνητικώνμέσων αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται για την υποβολή τους, σε ευρώ -ΠαύσηΦορολογικών Ταμειακών Μηχανών λόγω ασυμβατότητας με το ευρώ - Όριο ακαθαρίστωνεσόδων σε ευρώ, για την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών από τηθεώρηση φορολογικών στοιχείων.

(Υπ. Οικ. 1114902/πολ. 1374/21.12.2001)

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα πουυποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, για την αντιμετώπιση ορισμένων προβλημάτων,σχετικών με τα αντικείμενα του θέματος, που ανακύπτουν ενόψει της εφαρμογής τουευρώ από 1.1.2002, καθώς και των οριζομένων με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.1115204/1033/0015/ΠΟΛ. 1291/14.12.2001, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθήκαι ομοιόμορφη αντιμετώπιση τους.Α.       ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΙΣΟΖΥΓΙΑ

1.        Χρόνος υποβολής

1.1.     Ήδη  με  τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.  1115204/1033/0015/ΠΟΛ.   1291/14-12-2001 ορίσθηκε, ως χρόνοςυποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1  του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., η τριακοστή (30η) Σεπτεμβρίου κάθεχρόνου, για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται κατά το προηγούμενοημερολογιακό έτος, καθώς επίσης και όριο    αξίας     συναλλαγών     (αξία    κάθε     φορολογικού     στοιχείου)     που     δενσυμπεριλαμβάνονται σ' αυτές, τα τριακόσια (300) ευρώ.

1.2.    Τα ισοζύγια υποβάλλονται μέχρι τηντελευταία ημέρα του ένατου (9ου) μήνα από το κλείσιμο της διαχειριστικήςπεριόδου.

2.       Όριο αξίας φορολογικών στοιχείων πουυποβάλλονται για διασταύρωση

2.1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις  της περίπτωσης ζ' της παρ. 1 του άρθρου 17του ν.

2948/2001 (ΦΕΚ242 Α') το όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. των

15.000 δρχ. πουαφορά αξία κάθε στοιχείου μέχρι την οποία δεν θα συμπεριλαμβάνεται στιςσυγκεντρωτικές καταστάσεις, συναλλαγή που θα πραγματοποιείται από 1.1.2002,μετατράπηκε και αναπροσαρμόστηκε σε πενήντα (50) ευρώ, αντιστοιχία σε δραχμές17.038.

2.2.     Με την παράγραφο 2 της ως άνω Α.Υ.Ο.(1115204/1033/0015/ΠΟΛ. 1291/14-12-2001) ορίζεται νέο όριο αξίας κάθεστοιχείου, που δεν θα συμπεριλαμβάνεται στις

συγκεντρωτικέςκαταστάσεις, για συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1.1.2002 και στο εξήςτα τριακόσια (300) ευρώ.

2.3. Ακόμηπαρέχεται η δυνατότητα να μην συμπεριληφθούν στις συγκεντρωτικές καταστάσειςπου θα υποβληθούν μέχρι 30-9-2002, για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από1/1-31/12/2001, φορολογικά στοιχεία αξίας μέχρι του ως άνω ορίου (300 ευρώ -αξία σε δραχμές 103.000).

2.4. Ενόψει των προαναφερομένων για την διευκόλυνση των υπόχρεων σε υποβολήσυγκεντρωτικών καταστάσεων, για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τομεταβατικό στάδιο ένταξης της χώρας μας στη ζώνη ευρώ, ήτοι από 1/1-31/12/2001,λαμβανομένων υπόψη και των οδηγιών αναφορικά με τον τρόπο υποβολής τους, πουδόθηκαν με την εγκύκλιο μας ΠΟΑ. 1240/18-10-2001 (υποβολή σε δραχμές ή σεδραχμές και ευρώ ή μόνο σε ευρώ), καθώς επίσης και για λόγους που αναφέρονταικυρίως στις αναπροσαρμογές των εφαρμογών του λογισμικού των Η/Υ, παρέχεται ηδυνατότητα με την παρούσα να μην συμπεριληφθούν στις συγκεντρωτικές καταστάσειςπου θα υποβληθούν μέχρι τις 30-9-2002, για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκανκατά το ως άνω χρονικό διάστημα (1/1-31/12/2001), φορολογικά στοιχεία αξίαςμέχρι του ορίου των :

15.000 δραχμών- 44,02 ευρώ ή

17.038 δραχμών- 50 ευρώ ή

103.000 δραχμών- 300 ευρώ,

κατ' επιλογήντων υπόχρεων σε υποβολή.

Αυτονόητο είναιότι, για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1/1/2002 και στο εξής,ισχύει το όριο των τριακοσίων (300) ευρώ και αφορά τις συγκεντρωτικέςκαταστάσεις που θα υποβάλλονται με βάση το ως άνω όριο, μέχρι τις 30/9 κάθεέτους, από 1.1.2003 και εφεξής.

3.        Γραμμογράφηση αρχείου

3.1. Για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 τουΚ.Β.Σ., με ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, ή με χρήση ηλεκτρονικήςμεθόδου επικοινωνίας (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1157/14-6-2001) η γραμμογράφηση του αρχείου,σε κάθε περίπτωση, θα είναι η ισχύουσα σήμερα (Πίνακες χαρακτηριστικών τωναποδεκτών μαγνητικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή συγκεντρωτικώνκαταστάσεων άρθρου 20 Κ.Β.Σ. σε ψηφιακή μορφή από το ημερολογιακό έτος 1999-Σχετ. εγκύκλιος ΠΟΛ.1056/24-2-1999), με μόνη διαφορά: Για την αναγραφή τωνποσών σε ευρώ, τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς τοσύμβολο της υποδιαστολής (,). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που το ποσό είναιακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο (2) μηδενικά, ως δεκαδικό μέρος.

3.2. Ειδικά για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/1-31/12/2001,λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών που δόθηκαν με την εγκύκλιο μας ΠΟΛ.1240/18-10-2001 αναφορικά με τον τρόπο υποβολής τους (δυνατότητα υποβολής σεδραχμές ή σε δραχμές και ευρώ ή μόνο σε ευρώ), κάθε αρχείο είτε υποβάλλεται σεδισκέτα είτε ηλεκτρονικά, θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία αγορών ή πωλήσεωνσε ένα μόνο νόμισμα, δραχμές ή ευρώ, κατά περίπτωση.

3.3. Όσον αφορά τον τρόπο υποβολής των ισοζυγίων της παραγράφου 7 τουάρθρου 20 του Κ.Β.Σ. των διαχειριστικών χρήσεων για τις οποίες τα φορολογικάβιβλία τηρούνται σε ευρώ, η γραμμογράφηση παραμένει όπως προβλέπεται με τιςεγκυκλίους ΠΟΛ.1107/24-3-1997 και ΠΟΛ. 1189/13-6-2000, με τη διαφορά ότι, ταδύο τελευταία ψηφία της στήλης "Υπόλοιπο Λογαριασμού", θα αποτελούν το δεκαδικόμέρος, χωρίς να εμφανίζεται το σύμβολο της υποδιαστολής. Επισημαίνεται ότι στηνπερίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά ωςδεκαδικό μέρος.

Β.   ΠΑΥΣΗΦ.Τ.Μ. ΛΟΓΩ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΌπως είναι γνωστό με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1312/22-12-2000 δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία παύσης των ΦορολογικώνΤαμειακών Μηχανών λόγω ασυμβατότητας με το ευρώ και ορίσθηκε ότι, η ως άνωδιαδικασία έπρεπε να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 1.1.2002. Για λόγουςομαλής μετάβασης υπηρεσιών και φορολογούμενου σε περιβάλλον ευρώ, λαμβανομένουυπόψη του φόρτου εργασίας των Δ.Ο.Υ. κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του νέουνομίσματος αλλά και τις ιδιαιτερότητες ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών(εποχιακές επιχειρήσεις κ.λπ.), ορίσθηκε με την εγκύκλιο μαςΠΟΛ.1241/18-10-2001 (κεφάλαιο Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές του ν.1809/1988),ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της σχετικής δήλωσης η31.12.2002. Διευκρινίζεται ότι τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο μαςΠΟΛ.1241/18-10-2001 "σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τηνΠΟΛ.1312/22-12-2000 εγκύκλιο" αφορούν τα διαδικαστικά θέματα υποβολής τηςδήλωσης, που σχετίζονται με την κατάθεση των δικαιολογητικών (έντυπο Β2,υπεύθυνη δήλωση περί ασυμβατότητας κ.λπ.) και όχι την ημερομηνία που είχεαρχικά ορισθεί.

Γ.       ΟΡΙΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΜε βάση τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1105/6-5-1999 παράγραφος 1 περ. Β1 και Β2 (όπως προστέθηκε με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1304/14-12-2000), απαλλάσσονται από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων κατηγορίεςεπιτηδευματιών που πληρούν εκτός των άλλων προϋποθέσεων που ορίζονται με τηναπόφαση αυτή και την προϋπόθεση να έχουν ακαθάριστα έσοδα κατά την προηγούμενηδιαχειριστική περίοδο άνω του 1.000.000.000 δρχ. ή άνω των 500.000.000 δρχ.κατά περίπτωση.

Τα δραχμικά αυτά όρια, σύμφωνα με τις διατάξειςτης παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α') οι οποίες ορίζουνότι "τα δραχμικά ποσά που ισχύουν την 31-12-2001 από 1.1.2002 μετατρέπονται σεευρώ με βάση την οριστική ισοτιμία 1 ευρώ = 340,750 δρχ. για τις λοιπές μημνημονευόμενες (στις διατάξεις του νόμου αυτού) περιπτώσεις", μετατρέπονται ωςακολούθως:

α) το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου(1.000.000.000) δραχμών σε 2.934.702, 86

ευρώ.

β)   το   ποσό   των   πεντακοσίων   εκατομμυρίων  (500.000.000)   δραχμών   σε 1.467.351,43 ευρώ.


 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης