Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1371/18.12.2001 Ενιαία διαδικασία υποβαλλομένωνδικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ. λόγω μεταβολών φ.τ.μ., καταχώρηση αθροιστικών δεδομένων εσόδων (τζίρου) και Φ.Π.Α. σε δραχμές στο βιβλιάριο συντήρησης κατά την ενεργοποίηση λειτουργίας της φ.τ.μ. με ευρώ, και παρουσία φοροτεχνικού υπαλλήλου κατά την αντικατάσταση φορολογικής μνήμης.

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1371/18.12.2001
Ενιαία διαδικασία υποβαλλομένωνδικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ. λόγω μεταβολών φ.τ.μ., καταχώρηση αθροιστικών δεδομένων εσόδων (τζίρου) και Φ.Π.Α. σε δραχμές στο βιβλιάριο συντήρησης κατά την ενεργοποίηση λειτουργίας της φ.τ.μ. με ευρώ, και παρουσία φοροτεχνικού υπαλλήλου κατά την αντικατάσταση φορολογικής μνήμης.


ΠΟΛ.1371/18.12.2001 Ενιαία διαδικασία υποβαλλομένωνδικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ. λόγω μεταβολών φ.τ.μ., καταχώρη

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Ενιαία διαδικασία υποβαλλομένων δικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ. λόγω μεταβολών φ.τ.μ., καταχώρηση αθροιστικών δεδομένων εσόδων (τζίρου) και Φ.Π.Α. σε δραχμές στο βιβλιάριο συντήρησης κατάτην ενεργοποίηση λειτουργίας της φ.τ.μ. με ευρώ, και παρουσία φοροτεχνικού υπαλλήλου κατά την αντικατάσταση φορολογικής μνήμης.

(Υπ. Οικ. 1116461/πολ. 1371/18.12.2001)

Στα πλαίσια της προσπάθειας για την απλούστευσηκαι βελτίωση των υφισταμένων διαδικασιών αλλά και χρονικής συντόμευσης τωναπαραίτητων σχετικών συναλλαγών μεταξύ φορολογουμένων και Δ.Ο.Υ. καθορίζουμε ταεξής:

Α.

1. Στιςακόλουθες περιπτώσεις μεταβολών, όπως .

α.Αντικατάσταση (αφαίρεση) της φορολογικής μνήμης της φ.τ.μ. λόγω πλήρωσης

β. Παύση λειτουργίας της φ.τ.μ. και αντικατάστασητης με καινούργια λόγω πλήρωσης της φορολογικής μνήμης

γ. Μεταβίβαση (μεταπώληση) λειτουργούσας φ.τ.μ.μεταξύ επιτηδευματιών ή εμπόρου - επιτηδευματία

δ. Αυτοπαράδοσηφ.τ.μ.,

Ο επιτηδευματίας - κάτοχος φ.τ,μ, καταθέτει στηναρμόδια Δ.Ο.Υ. (εντός δεκαημέρου) τα κάτωθι:

(ι) Υπεύθυνηδήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, σχετικά με το γεγονός (π.χ. αντικατάστασηφορολογικής μνήμης λόγω πλήρωσης).

(ϋ) Τοέντυπο Δήλωσης Έναρξης - Μεταβολής - Παύσης Λειτουργίας Φ.Τ.Μ. (Β2).

(ίϋ) Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκδοθέντος ημηρεσίου δελτίου "Ζ" (ΝΟΜΙΜΗΑΠΟΔΕΙΞΗ) και προσκόμιση - επίδειξη του πρωτοτύπου.

(ίν) Τοβιβλιάριο συντήρησης - επισκευών, με καταχωρημένα τα αθροιστικά -προοδευτικάσύνολα (ποσά) των εσόδων (τζίρου) και συντελεστών με Φ.Π.Α., που απεικονίζονταιστην εκτύπωση του τελευταίου εκδοθέντος "Ζ", ως και τον αύξοντα αριθμό του "Ζ".

2. Μόνο εάν το πρόγραμμα ( software ) της φ.μ.τ., δεν παρέχει την δυνατότητα εμφάνισης(εκτύπωσης) στο Ζ των αθροιστικών - προοδευτικών συνόλων (όπως σε ορισμέναμοντέλα ταμειακών μηχανών παλαιών προδιαγραφών) τότε, αντί του τελευταίου "Ζ"τα σύνολα αυτά αντλούνται από την "ανάγνωση δεδομένων φορολογικής μνήμης τωντριών (3) τελευταίοι ημερών (ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ), η οποία και κατατίθεται.

3. Σε περίπτωση μη λειτουργίας της φ.τ.μ. λόγωβλάβης, τότε κατατίθενται η "τεχνική αναφορά του κατασκευαστή - εισαγωγέα περίαδυναμίας ανάγνωσης της φορολογικής μνήμης της φ.τ.μ." και η "κατάστασηπεριεχομένου των Ζ" (ΠΟΛ.1213/1996 παρ. 1.1 και ΠΟΛ.1093/1998 παρ. 5.α2.).

Β.

1. Για τη μελλοντική διευκόλυνση τόσο τωνχρηστών/επιτηδευματιών, όσο και πιθανών ελέγχων, σε περιπτώσεις όπου απαιτείταιη ανάγνωση (εκτύπωση) της φορολογικής μνήμης για την τιερίοδο όπου η φ.τ.μ.λειτουργούσε με νόμισμα βάσης τις δραχμές (με βάση όσα ορίζονται στην παρ. IIτης ΠΟΛ 1312/2000), κρίνεται σκόπιμο για τις ήδη λειτουργούσες φ.τ.μ., την31.12.2001, με την έκδοση - εκτύπωση του τελευταίου ημερήσιου δελτίου "Ζ" σεδραχμές, κάθε κάτοχος - χρήστης ταμειακής μηχανής να καταχωρήσει τα αθροιστικά- προοδευτικά σύνολα (ποσά) τζίρου και Φ.Π.Α. στο βιβλιάριο συντήρησης τηςφ.τ.μ., τον αύξοντα αριθμό του "Ζ" και την ημερομηνία.

2. Εάν ηενεργοποίηση λειτουργίας της φ.τ.μ. σε νόμισμα ευρώ δεν γίνει την 1.1.2002,τότε στο βιβλιάριο συντήρησης της φ.τ.μ. καταχωρούνται επιπλέον και τααθροιστικά - προοδευτικά σύνολα του τελευταίου "Ζ" σε δραχμές πριν τηνενεργοποίηση, μαζί με τον αύξοντα αριθμό του "Ζ" καί την ημερομηνία (π.χ.ενεργοποίηση της φ.τ.μ. σε ευρώ την 9.1.2002, καταχώριση στο βιβλιάριο των αθροιστικώνσυνόλων τζίρου και Φ.Π.Α. της 31.12.2001 και 8.1.2002).

3. Για τις περιπτώσεις μοντέλων φ.τ.μ. που από τοημερήσιο δελτίο "Ζ" δεν προκύπτουν τα αθροιστικά - προοδευτικά σύνολα, ηκαταχώριση στο βιβλιάριο των ποσών αυτών (τζίρου και Φ.Π.Α.) γίνεται από τηνέκδοση της "ανάγνωσης (εκτύπωσης) δεδομένων φορολογικής μνήμης" (ΠΑΡΑΝΟΜΗΑΠΟΔΕΙΞΗ) των αντίστοιχων ημερομηνιών, (π.χ. ανάγνωση δεδομένων μνήμης της31.12.2001 και 8.1.2002 ή μόνο της 31.12.2001 εφόσον η ενεργοποίηση γίνει την1.1.2002). Επιπλέον, και σε αυτή την περίπτωση, αναγράφεται ο αύξων αριθμός καιη ημερομηνία του τελευταίου "Ζ" σε δραχμές.

4. Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωσηενεργοποίησης της φ.τ.μ. σε ευρώ μετά την 1.1.2002 και άντλησης των αθροιστικώνποσών από την "ανάγνωση δεδομένων μνήμης", η εκτύπωση και για τις δύοημερομηνίες μπορεί να γίνει την ημέρα της ενεργοποίησης της. (π.χ. ενεργοποίησητης φ.τ.μ. σε ευρώ την 9.1.2002), εκτύπωση την 9.1.2002 για "δεδομένα μνήμης"της 31.12.2001 και 8.1.2002).

Γ. Σε περιπτώσεις αφαίρεσης/αντικατάστασης τηςφορολογικής μνήμης όταν αυτό απαιτείται για την αναβάθμιση και μετατροπή τωνφ.τ.μ. ώστε να λειτουργούν με ευρώ, και λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας τωνυπηρεσιών των ΔΟΥ, παρέχεται κατά κρίση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., το δικαίωμα τηςκατ' επιλογήν προληπτικής παρουσίας φοροτεχνικού (εφοριακού) υπαλλήλου -εκπροσώπου της. Στην περίπτωση αυτή ο κωδικός αιτιολόγησης αντικατάστασης τηςφορολογικής μνήμης είναι : "8 - Αφαίρεση Μνήμης Λόγω Βλάβης"
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης