Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2015/2376 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 8ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-04-2017 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2015/2376 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
της 8ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας


ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2015/2376 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 8ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 115,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το πρόβλημα της διασυνοριακής φοροαποφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και παγκοσμίως. Η διάβρωση της φορολογικής βάσης μειώνει σημαντικά τα εθνικά φορολογικά έσοδα, γεγονός το οποίο εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αναπτυξιακές φορολογικές πολιτικές. Η έκδοση εκ των προτέρων φορολογικών αποφάσεων, οι οποίες διευκολύνουν τη συνεπή και διαφανή εφαρμογή του δικαίου, αποτελεί κοινή πρακτική και στην Ένωση. Η αποσαφήνιση της φορολογικής νομοθεσίας για τους φορολογουμένους παρέχει ασφάλεια στις επιχειρήσεις και μπορεί, με τον τρόπο αυτό, να ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τη συμμόρφωση με το δίκαιο και να συμβάλει, ως εκ τούτου, στον στόχο της περαιτέρω ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς στην Ένωση, με βάση τις αρχές και τις ελευθερίες που προβλέπουν οι συνθήκες. Ωστόσο, αποφάσεις όσον αφορά δομές που δημιουργούνται για φορολογικούς σκοπούς έχουν οδηγήσει, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε χαμηλό επίπεδο φορολογίας τεχνητώς υψηλών εισοδημάτων στη χώρα που εκδίδει, τροποποιεί ή ανανεώνει την εκ των προτέρων απόφαση και έχουν αφήσει τεχνητώς χαμηλά εισοδήματα να φορολογούνται σε άλλες εμπλεκόμενες χώρες. Συνεπώς, είναι επιτακτική η ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας. Προς τούτο πρέπει να ενισχυθούν τα εργαλεία και οι μηχανισμοί που έχουν καθιερωθεί με την οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου (4).

(2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 18ης Δεκεμβρίου 2014, τόνισε την επιτακτική ανάγκη να δοθεί ώθηση στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ένωσης. Τονίζοντας τη σημασία της διαφάνειας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά φορολογικές αποφάσεις στην Ένωση.

(3) Η οδηγία 2011/16/ΕΕ προβλέπει την υποχρεωτική αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σε πέντε συγκεκριμένες περιπτώσεις και εντός ορισμένων προθεσμιών. Η αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, σε περιπτώσεις στις οποίες η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους έχει λόγους να υποθέτει ότι σε άλλο κράτος μέλος υφίσταται απώλεια φορολογικών εσόδων, εφαρμόζεται ήδη στις φορολογικές αποφάσεις που εκδίδει, τροποποιεί ή ανανεώνει κράτος μέλος για συγκεκριμένο φορολογούμενο όσον αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή, στο μέλλον, φορολογικών διατάξεων και οι οποίες έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα.

(4) Ωστόσο, η αποτελεσματική αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης παρεμποδίζεται από πολλές σημαντικές πρακτικές δυσκολίες, όπως η διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους έκδοσης της απόφασης να αποφασίζει ποια άλλα κράτη μέλη θα πρέ πει να ενημερώνονται σχετικά. Ως εκ τούτου, στις ανταλλασσόμενες πληροφορίες θα πρέπει, όπου ενδείκνυται, να έχουν πρόσβαση όλα τα άλλα κράτη μέλη.

(5) Το πεδίο εφαρμογής της αυτόματης ανταλλαγής εκ των προτέρων διασυνοριακών αποφάσεων και συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης οι οποίες έχουν εκδοθεί, τροποποιηθεί ή ανανεωθεί για συγκεκριμένο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων και τις οποίες το εν λόγω πρόσωπο ή η ομάδα προσώπων δικαιούται να επικαλεστεί, θα πρέπει να καλύπτει οιαδήποτε υλική μορφή τους (ανεξάρτητα από τον δεσμευτικό ή μη δεσμευτικό χαρακτήρα τους και τον τρόπο έκδοσης).

(6) Χάριν ασφαλείας δικαίου, η οδηγία 2011/16/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί με την πρόβλεψη κατάλληλου ορισμού της εκ των προτέρων διασυνοριακής απόφασης και της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης. Το πεδίο εφαρμογής αυτών των ορισμών θα πρέπει να είναι αρκετά ευρύ ώστε να καλύπτει εκτεταμένο φάσμα περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων, και όχι μόνον, των ακόλουθων τύπων εκ των προτέρων διασυνοριακών αποφάσεων και συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης:

— μονομερείς εκ των προτέρων συμφωνίες και/ή αποφάσεις ενδοομιλικής τιμολόγησης,

— διμερείς ή πολυμερείς εκ των προτέρων συμφωνίες και αποφάσεις ενδοομιλικής τιμολόγησης,

— συμφωνίες ή αποφάσεις που διαπιστώνουν την ύπαρξη ή απουσία μόνιμης εγκατάστασης,

— συμφωνίες ή αποφάσεις που διαπιστώνουν την ύπαρξη ή την απουσία πραγματικών περιστατικών με δυνητικό αντίκτυπο στη φορολογική βάση μόνιμης εγκατάστασης,

— συμφωνίες ή αποφάσεις που ορίζουν το φορολογικό καθεστώς υβριδικής οντότητας σε κράτος μέλος που σχετίζεται με κάτοικο άλλης δικαιοδοσίας,

— καθώς και συμφωνίες ή αποφάσεις σχετικά με τη βάση αξιολόγησης για την απομείωση της αξίας περιουσιακού στοιχείου σε κράτος μέλος το οποίο αποκτάται από εταιρεία του ομίλου σε άλλη δικαιοδοσία.

(7) Οι φορολογούμενοι δικαιούνται να επικαλούνται εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση ή συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης κατά τη διάρκεια, για παράδειγμα, φορολογικών διαδικασιών ή φορολογικών ελέγχων υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση ή συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης παρουσιάζονται με ακρίβεια και ότι οι φορολογούμενοι συμμορφώνονται με τους όρους της εν λόγω απόφασης ή συμφωνίας.

(8) Τα κράτη μέλη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες, ανεξάρτητα από το εάν ο φορολογούμενος συμμορφώνεται με τους όρους της εκ των προτέρων διασυνοριακής απόφασης ή της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης.

(9) Η παροχή πληροφοριών δεν πρέπει να οδηγεί στην αποκάλυψη εμπορικού, βιομηχανικού ή επαγγελματικού απορρήτου ή εμπορικής μεθόδου ή στην αποκάλυψη πληροφορίας της οποίας η κοινολόγηση θα ήταν αντίθετη προς τη δημόσια τάξη.

(10) Προκειμένου να αξιοποιηθούν τα οφέλη από την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή των εκ των προτέρων διασυνοριακών αποφάσεων και των εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης, οι πληροφορίες θα πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως μετά την έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωσή τους και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστούν τακτά διαστήματα για την κοινοποίηση των πληροφοριών. Για τους ίδιους λόγους, κρίνεται επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή των εκ των προτέρων διασυνοριακών αποφάσεων και των εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης που είχαν εκδοθεί, τροποποιηθεί ή ανανεωθεί εντός περιόδου που άρχισε πέντε έτη πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2014, με δυνατότητα, ωστόσο, εξαίρεσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, από την ανωτέρω υποχρέωση για ορισμένα πρόσωπα ή ομάδες προσώπων με ετήσιο καθαρό κύκλο εργασιών σε επίπεδο ομίλου που δεν υπερβαίνει τα 40 000 000 EUR.

(11) Χάριν ασφαλείας δικαίου είναι σκόπιμο να εξαιρούνται, υπό αυστηρότατες προϋποθέσεις, από την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή οι εκ των προτέρων διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες, στο πλαίσιο διεθνών συνθηκών με τις εν λόγω τρίτες χώρες, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των συνθηκών αυτών, η κοινοποίηση σε τρίτη χώρα πληροφοριών που λαμβάνονται στο πλαίσιο τέτοιας συνθήκης. Στις περιπτώσεις αυτές, ωστόσο, αντί για τις εν λόγω πληροφορίες, πρέπει να γίνεται ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8α σχετικά με τα αιτήματα που οδηγούν στην έκδοση τέτοιου είδους εκ των προτέρων διμερών ή πολυμερών συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις αυτές, οι πληροφορίες που θα κοινοποιούνται θα πρέπει να αναφέρουν ότι παρέχονται βάσει τέτοιου αιτήματος.

(12) Η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή των εκ των προτέρων διασυνοριακών αποφάσεων και των εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει κοινοποίηση ενός καθορισμένου συνόλου βασικών πληροφοριών στις οποίες θα έχουν πρόσβαση όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να λάβει τα αναγκαία πρακτικά μέτρα προκειμένου να τυποποιηθεί η κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία της οδηγίας 2011/16/ΕΕ (στην οποία συμμετέχει η επιτροπή διοικητικής συνεργασίας για τη φορολογία) για την κατάρτιση τυποποιημένου εντύπου που θα χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή των πληροφοριών. Η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί για την έγκριση περαιτέρω πρακτικών ρυθμίσεων για την ανταλλαγή των πληροφοριών, όπως ο προσδιορισμός των γλωσσικών απαιτήσεων που θα ισχύουν για την ανταλλαγή πληροφοριών με τη χρησιμοποίηση του εν λόγω τυποποιημένου εντύπου.

(13) Στην εκπόνηση του εν λόγω τυποποιημένου εντύπου για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, θα ήταν σκόπιμο να ληφθούν υπόψη οι εργασίες του φόρουμ του ΟΟΣΑ σχετικά με ζημιογόνες φορολογικές πρακτικές, όπου εκπονείται ένα τυποποιημένο έντυπο ανταλλαγής πληροφοριών, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά των κερδών. Είναι σκόπιμη και η στενή συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, με συντονισμένο τρόπο και αυτό όχι μόνο όσον αφορά την εκπόνηση του εν λόγω τυποποιημένου εντύπου για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι η καθιέρωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η Ένωση θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο προωθώντας τη διεύρυνση του πεδίου των πληροφοριών για τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης που θα πρέπει να ανταλλάσσονται.

(14) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν βασικές πληροφορίες και ένας περιορισμένος αριθμός βασικών πληροφοριών θα πρέπει να κοινοποιείται επίσης στην Επιτροπή. Κατ' αυτόν τον τρόπο η Επιτροπή θα μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να παρακολουθεί και να αξιολογεί την αποτελεσματική εφαρμογή της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης. Οι πληροφορίες που λαμβάνει η Επιτροπή δεν πρέπει ωστόσο να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Η εν λόγω κοινοποίηση δεν θα απάλλασσε επιπλέον ένα κράτος μέλος από την υποχρέωσή του να κοινοποιεί κάθε κρατική ενίσχυση στην Επιτροπή.

(15) Η ανατροφοδότηση από το κράτος μέλος παραλαβής στο κράτος μέλος αποστολής των πληροφοριών αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να υπογραμμιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να αποστέλλουν, άπαξ του έτους, πληροφορίες σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών προς τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Στην πράξη, αυτή η υποχρεωτική ανατροφοδότηση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί διμερώς.

(16) Όπου απαιτείται, μετά από το στάδιο της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών δυνάμει των κανόνων της παρούσας οδηγίας, ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επικαλεστεί το άρθρο 5 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος προκειμένου να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και το πλήρες κείμενο των εκ των προτέρων διασυνοριακών αποφάσεων ή των εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης, από το κράτος μέλος που εξέδωσε τις εν λόγω αποφάσεις ή συνήψε τις εν λόγω συμφωνίες.

(17) Είναι σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι το άρθρο 21 παράγραφος 4 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ ρυθμίζει τις γλωσσικές και μεταφραστικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα αιτήματα συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων κοινοποίησης, και τα συνημμένα έγγραφα. Ο εν λόγω κανόνας θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται όταν τα κράτη μέλη ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες, μετά το στάδιο της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής βασικών πληροφοριών, σχετικά με τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες τιμολόγησης.

(18) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για την άρση κάθε εμποδίου που θα μπορούσε να παρεμποδίσει την αποτελεσματική και ευρύτερη δυνατή υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.

(19) Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα οι πόροι, να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και να αποφευχθεί η ανάγκη για κάθε κράτος μέλος να προβεί σε ανάλογες προσαρμογές των συστημάτων του για την αποθήκευση πληροφοριών, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ειδική διάταξη για τη δημιουργία κεντρικού ευρετηρίου προσβάσιμου σε όλα τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, όπου τα κράτη μέλη θα μπορούν να αναφορτώνουν και να αποθηκεύουν πληροφορίες αντί να τις ανταλλάσσουν μέσω ασφαλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα πρακτικά μέτρα που απαιτούνται για τη δημιουργία του εν λόγω ευρετηρίου σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ.

(20) Έχοντας υπόψη τη φύση και το εύρος των αλλαγών που θεσπίστηκαν με την οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου (5) και την παρούσα οδηγία, οι προθεσμίες για την υποβολή πληροφοριών, στατιστικών στοιχείων και εκθέσεων που προβλέπονται δυνάμει της οδηγίας 2011/16/ΕΕ είναι σκόπιμο να παραταθούν. Η εν λόγω παράταση θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι κατά την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών θα αντανακλάται η πείρα από αυτές τις αλλαγές Η παράταση είναι σκόπιμο να ισχύει τόσο για τα στατιστικά στοιχεία και τις άλλες πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν από τα κράτη μέλη πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018 όσο και για την έκθεση και, ενδεχομένως, την πρόταση που θα υποβληθεί από την Επιτροπή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019.

(21) Οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την εμπιστευτικότητα θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να αντανακλούν την επέκταση της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και στις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.

(22) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία επιδιώκει να εξασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της επιχειρηματικής ελευθερίας.

(23) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η αποδοτική διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπο συμβατό με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά, λόγω της απαιτούμενης ομοιομορφίας και αποτελεσματικότητας, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου.

(24) Η οδηγία 2011/16/ΕΕ θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2011/16/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α) Το σημείο 9) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«9) “αυτόματη ανταλλαγή”:

α) για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1 και του άρθρου 8α, η συστηματική κοινοποίηση σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών ανά τακτά εκ των προτέρων καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1, ως διαθέσιμες νοούνται οι πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κράτους μέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες και οι οποίες μπορούν να ανακτηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες του συγκεκριμένου κράτους μέλους για τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών·

β) για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 3α, η συστηματική κοινοποίηση προκαθορισμένων πληροφοριών σχετικά με φορολογικούς κατοίκους άλλων κρατών μελών στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος φορολογικής κατοικίας, χωρίς προηγούμενο αίτημα και ανά τακτά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Στο πλαίσιο του άρθρου 8 παράγραφος 3α, του άρθρου 8 παράγραφος 7α, του άρθρου 21 παράγραφος 2 και του άρθρου 25 παράγραφοι 2 και 3, κάθε όρος γραμμένος με κεφαλαία γράμματα έχει τη σημασία που αποδίδεται στους αντίστοιχους ορισμούς που καθορίζονται στο παράρτημα I·

γ) για τους σκοπούς όλων των διατάξεων της παρούσας οδηγίας πλην των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 1, του άρθρου 8 παράγραφος 3α και του άρθρου 8α, η συστηματική κοινοποίηση προκαθορισμένων πληροφοριών που παρέχονται σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) του παρόντος σημείου.»·

β) Προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«14) “εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση”: κάθε συμφωνία, κοινοποίηση ή κάθε άλλο μέσο ή ενέργεια με παρόμοια αποτελέσματα, περιλαμβανομένων και εκείνων που εκδίδονται, τροποποιούνται ή ανανεώνονται στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου, που πληροί τους ακόλουθους όρους:

α) εκδίδεται, τροποποιείται ή ανανεώνεται από ή για λογαριασμό της κυβέρνησης ή της φορολογικής αρχής κράτους μέλους ή των εδαφικών ή διοικητικών υποδιαιρέσεών του, συμπεριλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, ασχέτως αν χρησιμοποιείται πράγματι·

β) εκδίδεται, τροποποιείται ή ανανεώνεται για συγκεκριμένο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, και την οποία το εν λόγω πρόσωπο ή η ομάδα προσώπων έχει δικαίωμα να επικαλεστεί·

γ) αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή νομοθετικής ή διοικητικής διάταξης σχετικά με τη διαχείριση ή επιβολή των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά τους φόρους του κράτους μέλους ή των εδαφικών ή διοικητικών υποδιαιρέσεών του, συμπεριλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης·

δ) αφορά διασυνοριακή συναλλαγή ή το ερώτημα εάν οι δραστηριότητες που ασκούνται από πρόσωπο σε άλλη δικαιοδοσία δημιουργούν μόνιμη εγκατάσταση· και

ε) εκδίδεται πριν από τις συναλλαγές ή τις δραστηριότητες σε άλλη δικαιοδοσία οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν μόνιμη εγκατάσταση ή πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης για την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν η συναλλαγή ή η σειρά συναλλαγών ή οι δραστηριότητες.

Η διασυνοριακή συναλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε αυτές, την πραγματοποίηση επενδύσεων, την παροχή αγαθών, υπηρεσιών, τη χρηματοδότηση ή τη χρησιμοποίηση υλικών ή άυλων περιουσιακών στοιχείων και δεν εμπλέκει κατ' ανάγκην άμεσα το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση.

15) “εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης”: κάθε συμφωνία, κοινοποίηση ή κάθε άλλο μέσο ή ενέργεια με παρόμοια αποτελέσματα, περιλαμβανομένων και εκείνων που εκδίδονται, τροποποιούνται ή ανανεώνονται στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου, που πληροί τους ακόλουθους όρους:

α) εκδίδεται, τροποποιείται ή ανανεώνεται από ή για λογαριασμό της κυβέρνησης ή της φορολογικής αρχής ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εδαφικών ή διοικητικών υποδιαιρέσεών του, καθώς και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, ασχέτως αν χρησιμοποιείται πράγματι·

β) εκδίδεται, τροποποιείται ή ανανεώνεται για συγκεκριμένο πρόσωπο ή ·ομάδα προσώπων, και την οποία το εν λόγω πρόσωπο ή η ομάδα προσώπων έχει δικαίωμα να επικαλεστεί· και

γ) καθορίζει πριν από τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, ένα σύνολο κατάλληλων κριτηρίων για τον καθορισμό της ενδοομιλικής τιμολόγησης των εν λόγω συναλλαγών ή καθορίζει την κατανομή των κερδών σε μια μόνιμη εγκατάσταση.

Οι επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες επιχειρήσεις, όταν μια επιχείρηση συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο της άλλης επιχείρησης ή τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο των επιχειρήσεων.

Οι τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών είναι εκείνες με τις οποίες μια επιχείρηση μεταβιβάζει υλικά αγαθά και άυλα περιουσιακά στοιχεία ή παρέχει υπηρεσίες σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, και η “ενδοομιλική τιμολόγηση” πρέπει να ερμηνεύεται αναλόγως.

16) Για τους σκοπούς του σημείου 14), ως “διασυνοριακή συναλλαγή” νοείται μια συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών όπου:

α) δεν έχουν όλα τα μέρη στη συναλλαγή ή στη σειρά συναλλαγών τη φορολογική κατοικία τους στο κράτος μέλος που εκδίδει, τροποποιεί ή ανανεώνει την εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση·

β) ένα από τα μέρη στη συναλλαγή ή στη σειρά συναλλαγών έχει τη φορολογική κατοικία του ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία δικαιοδοσίες· ή

γ) ένα από τα μέρη στη συναλλαγή ή στη σειρά συναλλαγών ασκεί τις δραστηριότητές του σε άλλη δικαιοδοσία μέσω μόνιμης εγκατάστασης και η συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών αποτελεί μέρος ή το σύνολο της δραστηριότητας της μόνιμης εγκατάστασης. Μια διασυνοριακή συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών περιλαμβάνει επίσης μέτρα που λαμβάνονται από ένα πρόσωπο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε άλλη δικαιοδοσία τις οποίες το πρόσωπο αυτό ασκεί μέσω μόνιμης εγκατάστασης· ή

δ) συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών η οποία έχει διασυνοριακές επιπτώσεις.

Για τους σκοπούς του σημείου 15), ως “διασυνοριακή συναλλαγή” νοείται μια συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών στην οποία συμμετέχουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις που δεν έχουν όλες τη φορολογική κατοικία τους στο έδαφος μιας μοναδικής δικαιοδοσίας ή όταν η συναλλαγή ή η σειρά συναλλαγών έχει διασυνοριακές επιπτώσεις.

17) Για τους σκοπούς των σημείων 15) και 16), ως “επιχείρηση” νοείται κάθε μορφή άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.».

2) Στο άρθρο 8 οι παράγραφοι 4 και 5 απαλείφονται.

3) Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 8α

Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης

1. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους στο οποίο εκδόθηκε, τροποποιήθηκε ή ανανεώθηκε μια εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση ή εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016 κοινοποιεί, με αυτόματη ανταλλαγή, συναφείς πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις πρακτικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 21.

2. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους κοινοποιεί επίσης, σύμφωνα με τις πρακτικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 21, στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, πληροφορίες σχετικά με τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης που εκδόθηκαν, τροποποιήθηκαν ή ανανεώθηκαν εντός περιόδου η οποία άρχισε πέντε έτη πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί, τροποποιηθεί ή ανανεωθεί εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και εκ των προτέρων συμφωνίες τιμολόγησης μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2012 και 31ης Δεκεμβρίου 2013, αυτή η κοινοποίηση πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2014.

Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί, τροποποιηθεί ή ανανεωθεί εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και εκ των προτέρων συμφωνίες τιμολόγησης μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2014 και 31ης Δεκεμβρίου 2016, αυτή η κοινοποίηση πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το εάν εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από την προβλεπόμενη στην παρούσα παράγραφο υποχρέωση κοινοποίησης, τις πληροφορίες σχετικά με τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης που έχουν εκδοθεί, τροποποιηθεί ή ανανεωθεί πριν την 1η Απριλίου 2016 για συγκεκριμένο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, εξαιρουμένων εκείνων που ασκούν κυρίως χρηματοπιστωτικές ή επενδυτικές δραστηριότητες, με ετήσιο καθαρό κύκλο εργασιών σε επίπεδο ομίλου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 5) της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), που δεν υπερβαίνει τα 40 000 000 EUR (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα) κατά το οικονομικό έτος που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης, τροποποίησης ή ανανέωσης των εν λόγω αποφάσεων και συμφωνιών.

3. Οι διμερείς ή πολυμερείς εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης με τρίτες χώρες εξαιρούνται από το πεδίο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών βάσει του παρόντος άρθρου σε περίπτωση που η διεθνής φορολογική συμφωνία, βάσει της οποίας έγινε η διαπραγμάτευση της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, δεν επιτρέπει την κοινοποίησή της σε τρίτους. Ανταλλαγή των ανωτέρω διμερών ή πολυμερών εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης θα γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 9, εφόσον επιτρέπεται η κοινοποίησή τους σύμφωνα με τη διεθνή φορολογική συμφωνία, βάσει της οποίας έγινε η διαπραγμάτευσή τους, και η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας εγκρίνει την κοινοποίηση των πληροφοριών.

Ωστόσο, σε περίπτωση εξαίρεσης των διμερών ή πολυμερών εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης από την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με την πρώτη περίοδο του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ανταλλάσσονται, αντ' αυτών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι πληροφορίες που προσδιορίζονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου οι οποίες αναφέρονται στο αίτημα που οδήγησε στην έκδοση των ανωτέρω συμφωνιών.

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν σε περίπτωση που η εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση αφορά και περιλαμβάνει αποκλειστικά τις φορολογικές υποθέσεις ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων.

5. Η ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται ως ακολούθως:

α) όσον αφορά τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1: εντός τριμήνου από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο οι εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις ή οι εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης έχουν εκδοθεί, τροποποιηθεί ή ανανεωθεί·

β) όσον αφορά τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 2: πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018.

6. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία αναγνώρισης του προσώπου, πλην φυσικού προσώπου, και, κατά περίπτωση, της ομάδας προσώπων στην οποία ανήκει·

β) σύνοψη του περιεχομένου της εκ των προτέρων διασυνοριακής απόφασης ή της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, περιλαμβανομένης περιγραφής των σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή συναλλαγών ή σειράς συναλλαγών υπό γενικούς όρους, χωρίς να αποκαλύπτεται εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό απόρρητο, εμπορική διαδικασία ή πληροφορία της οποίας η κοινοποίηση αντιβαίνει στη δημόσια τάξη·

γ) τις ημερομηνίες έκδοσης, τροποποίησης ή ανανέωσης της εκ των προτέρων διασυνοριακής απόφασης ή της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης·

δ) την ημερομηνία έναρξης της περιόδου ισχύος της εκ των προτέρων διασυνοριακής απόφασης ή συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, αν προσδιορίζεται·

ε) την ημερομηνία λήξης της περιόδου ισχύος της εκ των προτέρων διασυνοριακής απόφασης ή συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, αν προσδιορίζεται·

στ) το είδος της εκ των προτέρων διασυνοριακής απόφασης ή συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης·

ζ) το ποσό της συναλλαγής ή της σειράς συναλλαγών της εκ των προτέρων διασυνοριακής απόφασης ή συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, εφόσον το ποσό αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω σχετική απόφαση ή συμφωνία·

η) την περιγραφή του συνόλου των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της ενδοομιλικής τιμολόγησης ή της ίδιας της τιμής των ενδοομιλικών συναλλαγών στην περίπτωση εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης·

θ) τον προσδιορισμό της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της ενδοομιλικής τιμολόγησης ή της ίδιας της τιμής των ενδοομιλικών συναλλαγών στην περίπτωση εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης·

ι) τον προσδιορισμό των άλλων κρατών μελών, εφόσον υπάρχουν, τα οποία είναι πιθανό να αφορά η εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση ή η εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης·

ια) τα στοιχεία αναγνώρισης οιουδήποτε προσώπου, πλην φυσικού προσώπου, στα άλλα κράτη μέλη που είναι πιθανό να θίγεται από την εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση ή την εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης (αναφέροντας το κράτος μέλος με το οποίο συνδέονται τα θιγόμενα πρόσωπα)· και

ιβ) την ένδειξη για το αν η πληροφορία που κοινοποιείται βασίζεται στην ίδια την εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση ή συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης ή στο αίτημα που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

7. Προς διευκόλυνση της ανταλλαγής των πληροφοριών που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή θεσπίζει τα πρακτικά μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την τυποποίηση της κοινοποίησης των πληροφοριών που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την κατάρτιση του τυποποιημένου εντύπου που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 5.

8. Οι πληροφορίες που ορίζονται στα στοιχεία α), β), η) και ια) της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου δεν κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

9. Η αρμόδια αρχή των οικείων κρατών μελών, τα οποία προσδιορίζονται δυνάμει της παραγράφου 6 στοιχείο ι), επιβεβαιώνει, ει δυνατόν με ηλεκτρονικά μέσα, αμέσως και οπωσδήποτε το αργότερο εντός επτά εργάσιμων ημερών, τη λήψη των πληροφοριών στην αρμόδια αρχή που της διαβίβασε τις πληροφορίες. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται μέχρις ότου τεθεί σε λειτουργία το ευρετήριο που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 5.

10. Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 5, και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 21 παράγραφος 4, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και το πλήρες κείμενο της εκ των προτέρων διασυνοριακής απόφασης ή της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Άρθρο 8β

Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αυτόματες ανταλλαγές

1. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή σε ετήσια βάση στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον όγκο των αυτόματων ανταλλαγών σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 8α και, στο μέτρο του δυνατού, πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές και άλλες συναφείς δαπάνες και οφέλη που συνδέονται με τις πραγματοποιηθείσες ανταλλαγές καθώς και οποιεσδήποτε ενδεχόμενες μεταβολές, τόσο για τις φορολογικές διοικήσεις όσο και για τρίτους.

2. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση η οποία περιλαμβάνει επισκόπηση και αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων και των πληροφοριών που έχουν ληφθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, για θέματα όπως οι διοικητικές και λοιπές σχετικές δαπάνες για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και τα οφέλη από αυτήν, καθώς και οι σχετικές πρακτικές πτυχές. Εάν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση προς το Συμβούλιο όσον αφορά τις κατηγορίες και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένης της προϋπόθεσης να υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν άτομα που κατοικούν σε άλλα κράτη μέλη, ή όσον αφορά τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3α ή και τα δύο.

Το Συμβούλιο, όταν εξετάζει πρόταση της Επιτροπής, εκτιμά την περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας και της λειτουργίας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και την καθιέρωση υψηλότερων σχετικών προδιαγραφών, ώστε να προβλέπεται ότι:

α) η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, με αυτόματη ανταλλαγή, πληροφορίες που αφορούν φορολογικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εξής σχετικά με άτομα που κατοικούν σε αυτό το άλλο κράτος μέλος, όσον αφορά όλες τις κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου του άρθρου 8 παράγραφος 1, όπως αυτές ορίζονται στην εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες·

β) οι κατάλογοι των κατηγοριών και των στοιχείων που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 3α επεκτείνονται προκειμένου να συμπεριλάβουν επιπλέον κατηγορίες και στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

(6) Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).»."

4) Στο άρθρο 20, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5. Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τυποποιημένο έντυπο, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών ρυθμίσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2 πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 8α διενεργείται με τη χρήση του εν λόγω εντύπου. Το εν λόγω τυποποιημένο έντυπο περιλαμβάνει μόνον τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 8α παράγραφος 6 για την ανταλλαγή των πληροφοριών και κάποια άλλα πεδία που συνδέονται με αυτά τα στοιχεία και απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 8α.

Οι γλωσσικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να κοινοποιούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8α σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας της Ένωσης. Ωστόσο, οι γλωσσικές αυτές ρυθμίσεις μπορούν να προβλέπουν ότι τα βασικά στοιχεία των εν λόγω πληροφοριών αποστέλλονται επίσης και σε κάποια άλλη επίσημη γλώσσα και γλώσσα εργασίας της Ένωσης.».

5)


Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:

α)


η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Τα πρόσωπα που είναι δεόντως διαπιστευμένα από την Αρχή Διαπίστευσης Ασφαλείας της Επιτροπής επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, μόνον εφόσον είναι αναγκαίο για σκοπούς διατήρησης, συντήρησης και ανάπτυξης του ευρετηρίου που προβλέπεται στην παράγραφο 5 και του δικτύου CCN.»·

β)


προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:

«5. Η Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, εξασφαλίζει την ανάπτυξη και την υλικοτεχνική υποστήριξη ασφαλούς κεντρικού ευρετηρίου για τα κράτη μέλη, το οποίο θα αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, και στο οποίο θα καταγράφονται οι προς κοινοποίηση πληροφορίες στο πλαίσιο του άρθρου 8α παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας οδηγίας, ώστε να πραγματοποιείται η προβλεπόμενη στις εν λόγω παραγράφους αυτόματη ανταλλαγή. Οι αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που καταγράφονται στο εν λόγω ευρετήριο. Η Επιτροπή έχει επίσης πρόσβαση στις πληροφορίες που καταγράφονται στο ευρετήριο, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 8α παράγραφος 8. Οι αναγκαίες πρακτικές ρυθμίσεις εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

Έως ότου τεθεί σε λειτουργία το ανωτέρω ασφαλές κεντρικό ευρετήριο, η αυτόματη ανταλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 8α παράγραφοι 1 και 2 θα διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και τις ισχύουσες πρακτικές ρυθμίσεις.».

6)


Το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής:

α)


η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 8 και στο άρθρο 8α, καθώς και των πρακτικών αποτελεσμάτων τα οποία επιτεύχθηκαν. Η μορφή και οι όροι κοινοποίησης αυτής της ετήσιας αξιολόγησης εγκρίνονται από την Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.»·

β)


απαλείφονται οι παράγραφοι 5 και 6.

7)


Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 23α

Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών

1. Η Επιτροπή τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που της κοινοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις αρχές της Ένωσης, και δεν τις χρησιμοποιεί για άλλους σκοπούς εκτός από τους απαιτούμενους προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον και σε ποιον βαθμό τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με την εν λόγω οδηγία.

2. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στην Επιτροπή από κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 23, καθώς και οιαδήποτε έκθεση ή έγγραφο που συντάσσεται από την Επιτροπή με βάση τις πληροφορίες αυτές, μπορούν να διαβιβάζονται σε άλλα κράτη μέλη. Αυτές οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες καλύπτονται από την υποχρέωση υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρουν της προστασίας που παρέχεται σε παρόμοιες πληροφορίες δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους που τις έλαβε.

Οι εκθέσεις και τα έγγραφα που συντάσσονται από την Επιτροπή και αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη μόνον για λόγους ανάλυσης, αλλά δεν δημοσιοποιούνται ούτε καθίστανται διαθέσιμα σε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέα χωρίς τη ρητή συμφωνία της Επιτροπής.».

8)


Στο άρθρο 25 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 ισχύει για κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης. Ωστόσο, για την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η έκταση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 11, του άρθρου 12 παράγραφος 1, των άρθρων 13 έως 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 περιορίζεται κατά τον απαιτούμενο βαθμό προκειμένου να διασφαλισθούν τα συμφέροντα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού».

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν και δημοσιεύουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω μέτρων.

Εφαρμόζουν τα ανωτέρω μέτρα από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα εν λόγω μέτρα, αυτά περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2015.

Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος

P. GRAMEGNA

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης