Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 58175 - 23/05/2017 Έγκριση αναπτυξιακού προγράμματος, ειδικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητας και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση με αριθμό 97778/19.9.2018, την 132911/14.12.2020, την 4735/15.01.2021, την 77562/12.07.2021, την 56864/01.06.2022, την 89285/16.09.2022, την 33418/07.04.2023 και την 46411/18.05.2023.Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-05-2017 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 58175 - 23/05/2017
Έγκριση αναπτυξιακού προγράμματος, ειδικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητας και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης


Αριθμ. 58175 - 23/05/2017

(ΦΕΚ Β' 1819/25-5-2017)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 1622/1986 «Τοπική αυτοδιοίκηση Περιφερειακή ανάπτυξη και δημοκρατικός προγραμματισμός» (Α΄ 92).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

4. Το Π.Δ. 116/2014 Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας (Α΄ 185).

5. Το Π.Δ. 123/2016 περί μετονομασίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α΄ 208).

6. Το Π.Δ. 125/2016 περί Διορισμού Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 210).

7. Την αριθμ. Υ197/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Α. Χαρίτση (Β΄ 3722), όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

9. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

10. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» (Α΄ 147).

11. Την εγκύκλιο 36396/28/03/2017 περί οδηγιών έγκρισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2017 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2018-2020.

12. Την αριθμ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργική απόφαση 46274.26.9.2014 ΦΕΚ 2573 Β’ )» (Β΄ 2857).

13. Την ανάγκη για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που επλήγησαν από την κρίση και τις μεταναστευτικές ροές, μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης τους, με στόχο την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και την τόνωση της επιχειρηματικότητας.

14. Ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσκληση που θα εκδοθεί στη βάση της απόφασης αυτής και την εν συνεχεία υποβολή και έγκριση των προτάσεων στο αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού του Νοτίου Αιγαίου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,

αποφασίζουμε:

Την έγκριση και υλοποίηση αναπτυξιακού προγράμματος ειδικού σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (πρόγραμμα), με βάση τους στόχους, τις προτεραιότητες και το σύστημα διοίκησης και διαχείρισης όπως καθορίζονται στα ακόλουθα άρθρα:

Άρθρο 1
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ


Η περιοχή παρέμβασης του προγράμματος είναι όλες οι περιοχές που περιλαμβάνονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (περιφερειακές ενότητες Κω, Καρπάθου, Καλύμνου, Ρόδου, Σύρου, Κέας Κύθνου, Μήλου, Πάρου, Νάξου, Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου θήρας).

Σκοπός του προγράμματος είναι η υλοποίηση ενός πλέγματος παρεμβάσεων, πρωτίστως υποδομών αλλά όχι μόνο, στην νησιωτική περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου. Η εφαρμογή του προγράμματος θα ενισχύσει την ουσιαστική σύγκλιση της Περιφέρειας με τις αντίστοιχες ηπειρωτικές περιφέρειες σε επίπεδο υποδομών, θα αμβλύνει τις μεγάλες προκλήσεις της νησιωτικότητας της και θα εμπλουτίσει το τοπικό αναπτυξιακό μίγμα δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, ευκαιρίες απασχόλησης και πέραν του τουρισμού αλλά και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
α) η βελτίωση των μεταφορών εντός των νησιών αλλά και εντός της Περιφέρειας καθώς και βελτίωση της μικροκινητικότητας,
β) η δημιουργία αλλά και την αναβάθμιση χώρων πολιτισμού, βασικών τοποσήμων της Περιφέρειας,
γ) η διατήρηση της συνοχής στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου μέσω και της ενίσχυσης των ψηφιακών υπηρεσιών,
δ) η αναβάθμιση των υποδομών και βελτίωση των υπηρεσιών ύδρευσης,
ε) η βελτίωση του τοπικού οικονομικού κλίματος και της εξωστρέφειας των τοπικών οικονομιών,
στ) η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες υποδομές.


Οι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος είναι:
α) η βελτίωση των υποδομών και ειδικότερα η βελτίωση της προσβασιμότητας, των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών, των κοινωνικών υποδομών και αυτών της διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων,
β) δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και δράσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),
γ) δράσεις βελτίωσης της επιχειρηματικότητας και δράσεις δικτύωσης εξωστρέφειας καινοτομίας,
δ) δράσεις ανάπτυξης του τουριστικού και πολιτισμικού κεφαλαίου, ε) δράσεις τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή του προγράμματος.

Για την καλύτερη επίτευξη των σκοπών του προγράμματος οι Φορείς δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις για έργα από κοινού, κατόπιν σχετικών συναινετικών διαδικασιών, με την από κοινού υποβολή τεχνικών δελτίων.

Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος είναι η περίοδος από 25/05/2017 έως 31/12/2025.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικοί πόροι-ΣΑΕ367) μέχρι του ύψους των εκατόν εβδομήντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (172.000.000,00 ευρώ) εκ των οποίων:
α) € 52.000.000 προέρχονται από τον προϋπολογισμό των Ειδικών Προγραμμάτων Ανάπτυξης, όπως ορίζεται στον Πίνακα 4.1 «Κατανομή πόρων του ΕΠΑ ανά Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, 2021-2025» του κεφαλαίου 4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 38/2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου της 31-8-2020 (Α’ 174), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 141748/2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’6358), και
β) € 120.000.000 θα προέρχονται από το αποθεματικό του ΕΠΑ, μετά την έκδοση της κοινής απόφασης του τρίτου εδαφίου της
παρ. 5 του άρθρου 122 του ν. 4635/2019, για ισόποση αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΠΑ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, ο συνολικός προϋπολογισμός των υφιστάμενων ή νέων προσκλήσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των € 52.000.000.

Άρθρο 2
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ


1. Για την εφαρμογή του αναπτυξιακού προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2017-2020 συγκροτείται επιτροπή συντονισμού (ΕΠΣΥ) αποτελούμενη από:
I. τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως πρόεδρο,
II. τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως μέλος,
III. τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ως μέλος,
IV. τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ως μέλος,
V. τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, ως μέλος. Τα μέλη της ΕΠΣΥ αναπληρώνονται από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους, με έγγραφη γνωστοποίηση του ονόματος του αναπληρωτή στον πρόεδρο της ΕΠΣΥ.

2. Το έργο της ΕΠΣΥ υποστηρίζεται από την τεχνική γραμματεία του άρθρου 3 της παρούσας.

3. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Συντονισμού είναι:

• Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και των στόχων των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και των όρων που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεών του.

• Η γνωμοδότηση επί των προσκλήσεων για υποβολή αιτημάτων ένταξης των έργων και δράσεων στο πρόγραμμα.

• Η μέριμνα για τη συμβατότητα των έργων και δράσεων, με τις προτεραιότητες και τους στόχους του προγράμματος.

• Η εξασφάλιση της ορθής και αποδοτικής εφαρμογής όλων των παρεμβάσεων του προγράμματος για την επίτευξη των καθορισθέντων στόχων, καθώς και η λήψη των αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται προς το σκοπό αυτό.

• Η δημοσιοποίηση, ενημέρωση και προβολή του αναπτυξιακού προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

4. Συνεδριάσεις λήψη αποφάσεων διανομή

Η ΕΠΣΥ συγκαλείται τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο με απόφαση του Προέδρου της. Οι αποφάσεις της ΕΠΣΥ λαμβάνονται με πλειοψηφία. Επείγοντα θέματα, μπορούν να προταθούν από τον Πρόεδρο στα μέλη της ΕΠΣΥ με τη γραπτή διαδικασία.

Η ΕΠΣΥ μπορεί να συνεδριάζει και με ειδική σύνθεση με συμμετοχή εκπροσώπων και άλλων συναρμοδίων Υπουργείων ή φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανάλογα με το αντικείμενο των έργων. Των συνεδριάσεων της ΕΠΣΥ προηγούνται προπαρασκευαστικές συσκέψεις της τεχνικής γραμματείας με τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης. Η τεχνική γραμματεία του προγράμματος διανέμει (ηλεκτρονικά) τις αποφάσεις της συνεδρίασης της ΕΠΣΥ εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης, στους αρμόδιους φορείς υλοποίησης προκειμένου να λάβουν γνώση.

Άρθρο 3
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ


1. Συγκρότηση τεχνικής γραμματείας.

Για την τεχνική, διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη του έργου της ΕΠΣΥ και της υλοποίησης του προγράμματος, συστήνεται τεχνική γραμματεία που εδρεύει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, η οποία αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη. Η τεχνική γραμματεία συγκροτείται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ο οποίος εποπτεύει το έργο της.».

2. Μέλη.

Η τεχνική γραμματεία απαρτίζεται από:

• Ένα στέλεχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τον αναπληρωτή του, τα οποία ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, με καθήκοντα συντονιστή.

• Ένα στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και τον αναπληρωτή του, τα οποία ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

• Ένα στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε. και τον αναπληρωτή του, τα οποία προτείνονται από τον Πρόεδρό της και ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

Κατά τις συνεδριάσεις της τεχνικής γραμματείας μπορεί να προσκαλούνται και άτομα με ειδικές γνώσεις σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα.

Όλα τα διοικητικά έγγραφα της τεχνικής γραμματείας συντάσσονται διά της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.).

3. Αντικείμενο καθήκοντα της τεχνικής γραμματείας είναι:

• Η υποστήριξη των εργασιών της ΕΠΣΥ, με την παροχή γραμματειακής υποστήριξης, η προετοιμασία των θεμάτων ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων και η τήρηση των πρακτικών.

• Η σύνταξη των προσκλήσεων και η μέριμνα για την έκδοση και δημοσιοποίησή τους.

• Η σύνταξη των απαραίτητων υποδειγμάτων (τεχνικά δελτία έργου -ΤΔΕ-, δελτίο ελέγχου εκπλήρωσης κριτηρίων επιλογής, δελτίο παρακολούθησης φυσικού οικονομικού αντικειμένου κ.λπ.), αναγκαίων για την επιλογή, ένταξη, παρακολούθηση και ολοκλήρωση των έργων του προγράμματος.

• Η συγκέντρωση των αιτημάτων των δικαιούχων για την ένταξη έργων στο πρόγραμμα, τα οποία υποβάλλονται με συνημμένα τα τεχνικά δελτία έργου (ΤΔΕ).

• Η παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων επί του συστήματος διοίκησης και διαχείρισης του προγράμματος προς τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης των δράσεων του, καθώς και η παροχή υποστήριξης και συμβουλών προς τους δικαιούχους σε ότι αφορά τις υφιστάμενες διαδικασίες.

• Ο έλεγχος της πληρότητας και αρτιότητας των αιτημάτων για ένταξη των δράσεων στο πρόγραμμα που κατατίθενται από τους δικαιούχους, η αξιολόγησή τους και η εισήγηση της ένταξης αυτών στο πρόγραμμα.

• Η συγκέντρωση των δελτίων παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων/δράσεων από τους δικαιούχους, η αξιολόγηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και τυχόν τροποποιήσεων τους και η σύνταξη συνολικών αναφορών προόδου προς την ΕΠΣΥ.

• Η μέριμνα για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ, με βάση την ισχύουσα διαδικασία.

• Η υποστήριξη των δικαιούχων στην σύνταξη των διακηρύξεων για την ανάθεση των συμβάσεων με βάση το εκάστοτε ισχύον δίκαιο (ν. 4412/2016, όπως ισχύει), καθώς και η εξέταση των αιτήσεων τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων.

• Η ενημέρωση και ο συντονισμός των ενεργειών των φορέων υλοποίησης (καθώς και των εμπλεκόμενων αρχών) στην υλοποίηση του προγράμματος.

• Η μέριμνα για τη δημοσιοποίηση και προβολή των δράσεων και των στόχων του προγράμματος με βάση τις οδηγίες του Προέδρου της ΕΠΣΥ.

• Η μέριμνα για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και οι χρηματορροές των έργων και των μελετών.

• Η μέριμνα για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης της συλλογικής απόφασης (ΣΑ) και κατανομή στα έργα, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με βάση την ισχύουσα διαδικασία.

4. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδίδει τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο των οποίων εξειδικεύεται η διαδικασία για τη συμπλήρωση και έγκριση των τεχνικών δελτίων των έργων. Επίσης εκδίδει τις αποφάσεις ένταξης των έργων, ή τις τροποποιήσεις αυτών στο πρόγραμμα, με βάση την εισήγηση της τεχνικής γραμματείας. Η απόφαση ένταξης βασίζεται στην αξιολόγηση των προτάσεων με βάση κριτήρια επιλογής, όπως αυτά προσδιορίζονται στις σχετικές προσκλήσεις.

5. Η τεχνική γραμματεία, για την εκτέλεση του έργου της, επικουρείται από την ΜΟΔ Α.Ε. ως φορέα υποστήριξης (τεχνική βοήθεια) ή και από άλλο τεχνικό σύμβουλο.

Άρθρο 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ


1. Φορείς υλοποίησης των έργων δύνανται να είναι όλοι οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς και λοιποί οικονομικοί, επαγγελματικοί και άλλοι φορείς. Φορείς υλοποίησης έργων που εντάσσονται μετά την 1η Ιουνίου 2023 δύνανται αποκλειστικά να είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς και Νομικά Πρόσωπα αυτής.

2. Η ένταξη έργων στο πρόγραμμα και η χρηματοδότηση τους από αυτό προϋποθέτει τη σύνταξη και υποβολή από τους δυνητικούς δικαιούχους τεχνικών δελτίων έργου, σύμφωνα με τα υποδείγματα και τους όρους των εκάστοτε προσκλήσεων.

3 . Το φυσικό αντικείμενο των έργων ή μελετών τους πρέπει να αφορά έργα με ολοκληρωμένο και λειτουργικό χαρακτήρα ή παρεμβάσεις που ολοκληρώνουν ημιτελή έργα.

4. Τα αιτήματα ένταξης των δράσεων στο πρόγραμμα υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους στην Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπόψη της τεχνικής γραμματείας.

5. Η αξιολόγηση της επάρκειας και πληρότητας των τεχνικών δελτίων γίνεται από την τεχνική γραμματεία, με τη σύνταξη δελτίου ελέγχου εκπλήρωσης κριτηρίων (ΔΕΕΚ), στη βάση των απαιτήσεων της πρόσκλησης.

6. Βασικά κριτήρια για την επιλογή των έργων είναι η σκοπιμότητα, ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των έργων, η ωριμότητα υλοποίησης, η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται με απόφαση του να εξειδικεύει περαιτέρω τα κριτήρια επιλογής προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος

7. Τα έργα του προγράμματος εγκρίνονται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατόπιν εισήγησης της τεχνικής γραμματείας, με την έκδοση σχετικής απόφασης. Η εγκριτική απόφαση αποστέλλεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με πρόταση της οποίας και τις προβλεπόμενες ενέργειες εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικοί πόροι), στην ΣΑΕ 367.

8. Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης των έργων του Προγράμματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αργότερα από την 30η/09/2025 και μόνον εφόσον η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου ολοκληρώνεται εντός της διάρκειας εφαρμογής του Προγράμματος.

Άρθρο 5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ


1. Οι εγκρίσεις των τευχών δημοπράτησης των έργων, προμηθειών και μελετών/υπηρεσιών πραγματοποιούνται με αποφάσεις του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου με βάση την εθνική νομοθεσία.

2. Η υλοποίηση των έργων που εγκρίνονται για χρηματοδότηση ακολουθεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για το είδος της πράξης ή μελέτης και τον δικαιούχο.

3. Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιών του δικαιούχου.

4. Η τεχνική γραμματεία δύναται να ζητά επιπρόσθετα στοιχεία σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης του έργου προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση των έργων.

5. Τα προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν με βάση τη συμβασιοποίηση των έργων, διατίθενται σε νέα έργα, ενέργειες και δράσεις, ύστερα από απόφαση του Προέδρου της ΕΠΣΥ του προγράμματος.

6. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης των έργων με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων υπόψη της τεχνικής γραμματείας με βάση τις υποδείξεις της. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων το σχετικό αίτημα διαβιβάζεται στην ΓΔΟΥ του ΥΠΟΙΑΝ προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των αποφάσεων χρηματοδότησης.

7. Οι πληρωμές των έργων πραγματοποιούνται με έκδοση απόφασης κατανομής χρηματοδότησης από την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με υπόλογο διαχειριστή είτε το περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου, είτε το Δήμο, είτε άλλο Νομικό Πρόσωπο που είναι δικαιούχος του προγράμματος, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

8. Για τις παραπάνω πληρωμές ισχύει η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην αριθμ. 46274/22.09.2014 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Β΄ 2573), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 134453/23.12.2015 (Β΄ 2857) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.

9. Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων για την εκτέλεση των έργων και των μελετών, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες που τις διέπουν. Για τις τροποποιήσεις των συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους, τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα τα άρθρα 132 και 156 του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν εκάστοτε.

Άρθρο 6
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ


1. Οι δικαιούχοι συμπληρώνουν σε ετήσια βάση τυποποιημένα δελτία παρακολούθησης για την καταγραφή της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και τα αποστέλλουν στην Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων υπόψη της τεχνικής γραμματείας.

2. Η τεχνική γραμματεία επεξεργάζεται τις εκθέσεις και υποβάλει συγκεντρωτική έκθεση προς την ΕΠΣΥ. Η τεχνική γραμματεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους φορείς υλοποίησης πρόσθετες διευκρινίσεις ή λοιπές πληροφορίες, προκειμένου να αποκτήσει σαφή εικόνα για την πορεία υλοποίησης των πράξεων.

3. Η ΕΠΣΥ, με βάση τις συγκεντρωτικές εκθέσεις, εισηγείται μέτρα για την εύρυθμη εξέλιξη της υλοποίησης των έργων του προγράμματος.

4. Πέραν των θεσμοθετημένων ελέγχων των δαπανών του Δημοσίου, η τεχνική γραμματεία δύναται να προβαίνει σε δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις των έργων προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων των δελτίων παρακολούθησης.

Άρθρο 7
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΟΝΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


1. Μετά την ολοκλήρωση των πράξεων, οι δικαιούχοι προβαίνουν σε ενέργειες κλεισίματος συντάσσοντας σχετική έκθεση, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος, που αποστέλλεται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων υπόψη της τεχνικής γραμματείας.

2. Η τεχνική γραμματεία επεξεργάζεται τις εκθέσεις κλεισίματος, διενεργώντας όταν απαιτείται επιτόπια επιθεώρηση για την επαλήθευση των στοιχείων των έργων.

3. Στη βάση των εκθέσεων κλεισίματος των έργων καθώς και των πορισμάτων των πιθανών ελέγχων, η τεχνική γραμματεία προβαίνει στην τελική έκθεση κλεισίματος του προγράμματος.

Άρθρο 8
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση.

Για επί μέρους διατάξεις του συστήματος διοίκησης και διαχείρισης του προγράμματος, εφόσον απαιτούνται διευκρινίσεις και λεπτομέρειες, προσδιορίζονται από την ΕΠΣΥ μετά από εισήγηση της τεχνικής γραμματείας. Ο πρώτος κύκλος υποβολής προτάσεων για την ένταξη έργων στο πρόγραμμα αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσης και θα εξειδικευτεί μέσω της αντίστοιχης
πρόσκλησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης