Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1367/18.12.2001 Εφαρμογή διατάξεων του ν.2601/1998 για τις επιχειρήσεις που στεγάζονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια και οι οποίες παράγουν ή τυποποιούν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα ή και προϊόνταπροστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π).

Σχόλια:


Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

ΠΟΛ.1367/18.12.2001
Εφαρμογή διατάξεων του ν.2601/1998 για τις επιχειρήσεις που στεγάζονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια και οι οποίες παράγουν ή τυποποιούν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα ή και προϊόνταπροστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π).

ΠΟΛ.1367/18.12.2001 Εφαρμογή διατάξεων του ν.2601/1998 για τις επιχειρήσεις που στεγάζονται σε παραδοσιακά ή

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Εφαρμογή διατάξεων του ν.2601/1998 για τιςεπιχειρήσεις που στεγάζονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια καιοι οποίες παράγουν ή τυποποιούν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα ή και προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π).

(Υπ. Οικ. 1115651/πολ. 1367/18.12.2001)

Σχετικά με τοπιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. χ' της παρ. 1 του άρθρου 3 τουν.2601/98 στις ενισχύσεις του νόμου αυτού, υπάγονται οι επιχειρήσεις που στεγάζονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια ή και κτιριακά συγκροτήματα βιομηχανικού χαρακτήρα και οι οποίες παράγουν ή / και τυποποιούντοπικά παραδοσιακά προϊόντα ή και προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης(Π.Ο.Π.).

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της υποπ. i της περ. χ' της παρ.1 του ίδιουάρθρου και νόμου ορίζεται, ότι ενισχυόμενες δαπάνες για τις πιο πάνωεπιχειρήσεις είναι οι δαπάνες για την αγορά, επισκευή, αποκατάσταση, μετατροπήκαι επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.

3. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με τα αριθ. 50446/26.5.99 και 61723/31.12.98 έγγραφα του διευκρίνισε, ότι: α) Τα παραδοσιακά ή διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια ή κτιριακά συγκροτήματα, που στεγάζουν (ή θα στεγάσουν) τιςεν λόγω επιχειρήσεις πρέπει να είναι μόνο βιομηχανικού χαρακτήρα. Δηλαδή λιθόκτιστα κτίρια ή συγκροτήματα που δεν είναι βιομηχανικού χαρακτήρα (που δενείχαν δηλαδή γίνει για κάποιους βιομηχανικούς - βιοτεχνικούς σκοπούς) και τυχόνστεγάζουν ή πρόκειται να στεγάσουν τέτοιων αντικειμένων επιχειρήσεις, δεν σχετίζονταιμε την προαναφερθείσα διάταξη της περίπτωσης χ' της παρ. 1 του άρθρου 3 τουν.2601/98. Συμπληρωματικά στο σημείο αυτό τονίζεται, ότι πρέπει να έχει εκδοθείχωριστή πράξη χαρακτηρισμού των κτιρίων ως παραδοσιακών ή διατηρητέων ανάλογα,ανεξαρτήτως του αν αυτά βρίσκονται εντός οικισμού ήδη χαρακτηρισμένου ωςπαραδοσιακού ή διατηρητέου. Περαιτέρω, ο ν.2601/98 δεν υπεισέρχεται στο θέμα,από ποιο φορέα πρέπει να γίνει ο χαρακτηρισμός. Κατά συνέπεια, είναι επαρκέςγια την εφαρμογή των ενισχύσεων του νόμου αυτού, ο χαρακτηρισμός των κτιρίων ωςπαραδοσιακών ή διατηρητέων να έχει γίνει από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα.

β) Το αντικείμενο εργασιών των πιο πάνω επιχειρήσεων μπορεί να είναι η παραγωγή ή ηπαραγωγή και τυποποίηση ή μόνο η τυποποίηση, τοπικών παραδοσιακών προϊόντων ήκαι προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης. Επίσης, το αντικείμενο εργασιών των εν λόγω επιχειρήσεων μπορεί να αφορά σε οποιαδήποτε τοπικά προϊόντα παραδοσιακού χαρακτήρα (όχι απαραίτητα σε αγροτικά προϊόντα) καθώς καισε προϊόντα (τοπικά επίσης) Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, (παραδοσιακούή μη χαρακτήρα), όπου αυτά μπορεί να είναι είτε προϊόντα βιομηχανικά -βιοτεχνικά (προϊόντα μεταποίησης) είτε χειροτεχνικά είτε αγροτικά κ.λ.π. Γιατην εφαρμογή όμως ή μη της διάταξης και την παροχή των ειδικών κινήτρων πουπροβλέπονται γι' αυτήν, πρέπει είτε να κρίνεται κάθε φορά από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι η επένδυση αφορά σε τοπικά προϊόντα (παραγωγή ή / και τυποποίησητους) τα οποία να έχουν επιπροσθέτως τον χαρακτήρα του παραδοσιακού, είτε ηεπένδυση να αφορά σε τοπικά προϊόντα που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.)και γ) δεν αποτελεί ενισχυόμενη δαπάνη της υποπ. i της περ. χ της παρ. 1 τουάρθρου 3 του ν.2601/1998, η δαπάνη για την κατεδάφιση παραδοσιακού κτιρίου καιτην ανέγερση ενός νέου, έστω και αν θα γίνει με τον αρχικό τρόπο κατασκευήςτου.

Επίσης, ο ν.2601/1998 αποβλέπει στη διατήρηση και αξιοποίηση των εν λόγω κτιρίων με την προσθήκη εσωτερικά του απαραίτητου εξοπλισμού και την εσωτερικήδιαμόρφωση ανάλογα με τις σημερινές επιχειρηματικές απαιτήσεις και ανάγκες γιατη λειτουργία της μονάδας.


 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης