Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Ν.Π. (Ι.Κ.Ε.) στην Ελλάδα vs Ν.Π. στην Κύπρο

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Άρθρα
Ν.Π. (Ι.Κ.Ε.) στην Ελλάδα vs Ν.Π. στην Κύπρο


Άρθρα Ν.Π. (Ι.Κ.Ε.) στην Ελλάδα vs Ν.Π. στην Κύπρο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.)»


(Σημείωση: Το παρόν έχει επικαιροποιηθεί με νέο άρθρο. Βλέπε εδώ)

Ένα συχνό ερώτημα που απασχολεί πολλούς από εμάς, στα πλαίσια του διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων είναι εάν μας «συμφέρει» φορολογικά η δημιουργία μιας νέας οντότητας στην Ελλάδα με την μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας (άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4308/2014) ή η δημιουργία ενός νομικού προσώπου σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως για παράδειγμα στην Κύπρο. Θα προσπαθήσω σε αυτό το άρθρο να παρουσιάσω τι ισχύει σε συγκεκριμένους τομείς ανάμεσα στις 2 χώρες. Συγκεκριμένα θα παρουσιάσω μια ελληνική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε. α)πως ιδρύεται, β)Φορολογικό καθεστώς γ) Ασφαλιστικές υποχρεώσεις μελών και για μία Κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (LTD on shares, B.O. Box company) α) Σύσταση β) Φορολογικό καθεστώς (Εταιρικός φόρος) γ) Ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Με βάση το Σύνταγμα της Ελλάδος στο άρθρο 28 Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί στην παρ.1 αναφέρει:

«1. Οι γενικά παραδεδειγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.»

Η Ελλάδα έχει συνάψει διεθνείς συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με πολλές χώρες (57 χώρες) βασιζόμενη στο πρότυπο του μοντέλου του ΟΟΣΑ για τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες. Οι συμβάσεις αυτές κυρώνονται με νόμο και συνεπώς έχουν αυξημένη τοπική ισχύ και υπερισχύουν του εσωτερικού δικαίου. Επίσης έχει συμπεριλάβει στη φορολογική νομοθεσία της τις προαναφερόμενες αρχές της «κατοικίας» άρθρο 4 και της «πηγής» άρθρο 3, έχει όμως συμπεριλάβει και διατάξεις οι οποίες περιορίζουν την διπλή φορολογία όπως η αρχή με «πίστωση φόρου αλλοδαπής» (credit method) άρθρο 9 για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας.

Για την εφαρμογή των εν λόγω Συμβάσεων ισχύουν:

α) Η μέθοδος της Πιστοποίησης «certification system».

Με την ΠΟΛ.1013/19.1.1990 εγκύκλιο διαταγή, καθορίστηκε η διαδικασία πιστοποίησης της φορολογικής κατοικίας (Resident Certification System).Κατά τη μέθοδο της πιστοποίησης (certification system) ο αλλοδαπός δικαιούχος του εισοδήματος ζητά την άμεση εφαρμογή της οικείας σύμβασης με την επίδειξη σχετικής αίτησης, στην οποία είναι ενσωματωμένο το σχετικό «πιστοποιητικό φορολογική κατοικίας» κατάλληλα συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την αρμόδια αλλοδαπή φορολογική Αρχή.

β) Η μέθοδος της Επιστροφής «refund system» για το εισόδημα από τόκους ή δικαιώματα

Με την εγκύκλιο Ε.7911/120/10.4.85 ΠΟΛ.79 καθιερώθηκε η διαδικασία της επιστροφής του Φόρου (Refund system) για την εφαρμογή των προαναφερόμενων συμβάσεων. Στη μέθοδο της επιστροφής (refund system) παρακρατείται κατ' αρχήν ο φόρος σύμφωνα με τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας και κατόπιν ο αλλοδαπός δικαιούχος του εισοδήματος ή κεφαλαίου με αίτηση του, ζητά την επιστροφή του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας σύμβασης

Σύσταση Ι.Κ.Ε. στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4072/2012 με θέμα «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της Ι.Κ.Ε., ορίζεται ότι: «1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Η εταιρεία αυτή έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση» .Το κεφάλαιο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό. Οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρεία με κεφαλαιακές, με εξωκεφαλαιακές ή με εγγυητικές εισφορές, σύμφωνα με τα άρθρα 77 έως 79».

Σύμφωνα με το άρθρο 55 του ιδίου νόμου σχετικά με τους διαχειριστές, ορίζεται ότι:

«Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές.»

Φορολογικό καθεστώς Ι.Κ.Ε.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 58 ν.4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 αναφέρει τα εξής :

«1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ' του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β', δ', ε', στ' και ζ' του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή 29%»

Ο συντελεστής φορολόγησης και παρακράτησης των μερισμάτων ορίζεται σε 15% βάση των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 « 1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).» και την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 «α) για μερίσματα δεκαπέντε τοις εκατό (15%)».

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις μελών Ι.Κ.Ε.

Διαχειριστής ΙΚΕ

Με βάση το Νόμος ν.4387/2016 άρθρο 39 παρ.7. ορίζεται:

…….

…….

δ. Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων

ε. Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων έχουν ασφαλιστέα ιδιότητα και ασφαλίζονται σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4387/2016 σε ποσοστό εισφορών 26,95% με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Ο διαχειριστής ΙΚΕ ασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό ανεξάρτητα αν είναι εταίρος ή όχι, καθώς ο εταίρος ΙΚΕ (που δεν είναι διαχειριστής) δεν έχει ασφαλιστέα ιδιότητα.

Η μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Επομένως, αν δεν λαμβάνει αμοιβή, οι εισφορές του θα υπολογιστούν επί αυτού του ελάχιστου ποσού.

Σημείωση:
Όλα τα παραπάνω με όσα μας είναι γνωστά μέχρι σήμερα, διότι δεν έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος για τις αμοιβές μελών, μερίσματα Ι.Κ.Ε. αναμένουμε διευκρινήσεις.

Σύσταση Ι.Κ.Ε. στην Ελλάδα

Κυπριακή εταιρεία Περιορισμένης

Ευθύνης

Σύσταση

Άρθρο 43 του Ν.

4072/11.4.2012

Σύσταση

Κυπριακό Νόμο περί

Εταιρειών Νόμος

(ΚΕΦ.113)

Φορολογικό

Καθεστώς

Συντελεστής

29%

Εταιρικός φόρος

Συντελεστής

12,5%

Φόρος Μερισμάτων

15%

Φόρος Μερισμάτων

0%

Ασφαλιστικές

Εισφορές Διαχειριστή

26,95%

Ασφαλιστικές

Εισφορές Μελών

*19,20%

Τέλος

Επιτηδεύματος

1.000,00

Έκτακτη Αμυντική

Εισφορά

*0% Μη κάτοικοι Κύπρου

 

*17% Κυπριακή εταιρεία

 

Κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (LTD on shares, B.O. Box company)

Σύσταση

Ο Τρόπος σύστασης Κυπριακής εταιρείας ως νομικού προσώπου περιορισμένης ευθύνης γίνεται με βάση τον Κυπριακό Νόμο περί Εταιρειών Νόμος (ΚΕΦ.113) όπου στο 2(I)/2000 αναφέρει :

«3.-(1) Οποιαδήποτε επτά ή περισσότερα πρόσωπα ή προκειμένου για σύσταση ιδιωτικής εταιρείας ένα ή περισσότερα πρόσωπα που συνεργάζονται για οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό δύνανται, με την υπογραφή των ονομάτων τους στο ιδρυτικό έγγραφο και αφού διαφορετικά συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις που απαιτούνται από το Νόμο αυτό, για την εγγραφή, να συστήσουν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
(2) Η εταιρεία αυτή δύναται να είναι είτε

(α) εταιρεία που η ευθύνη των μελών της περιορίζεται από το ιδρυτικό έγγραφο στο ποσό, αν υπάρχει που δεν πληρώθηκε για τις μετοχές που κατέχουν αντίστοιχα (στο Νόμο αυτό ονομάζεται “εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές”) ή

(β) εταιρεία που η ευθύνη των μελών της περιορίζεται από το ιδρυτικό έγγραφο μέχρι του ποσού που τα μέλη ήθελαν αναλάβει αντίστοιχα να συνεισφέρουν στο ενεργητικό της εταιρείας σε περίπτωση διάλυσης της (στο Νόμο αυτό ονομάζεται ”εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση”).»

Ως Έννοια “ιδιωτικής εταιρείας” Νόμο περί Εταιρειών Νόμος

«29.-(1) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού η έκφραση “ιδιωτική εταιρεία” σημαίνει εταιρεία που με το καταστατικό της-

(α) περιορίζει το δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών της

(β) περιορίζει τον αριθμό των μελών της σε πενήντα, χωρίς να περιλαμβάνονται πρόσωπα που βρίσκονται στην υπηρεσία της εταιρείας, και πρόσωπα τα οποία ήταν προηγουμένως στην υπηρεσία της εταιρείας και ενώ ήταν στην υπηρεσία της εξακολούθησαν μετά τον τερματισμό της υπηρεσίας εκείνης να είναι μέλη της εταιρείας και

(γ) απαγορεύει πρόσκληση προς το κοινό για εγγραφή για οποιεσδήποτε μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα της εταιρείας.

Νοείται ότι οι μετοχές σε ιδιωτική εταιρεία είναι δυνατό να κατέχονται από ένα και μοναδικό πρόσωπο, είτε από τη σύσταση της εταιρείας, είτε με τη μετέπειτα απόκτησή τους από ένα και μοναδικό πρόσωπο.

(2) Όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν μια ή περισσότερες μετοχές σε εταιρεία από κοινού, για τους σκοπούς του άρθρου αυτού θεωρούνται ως ένα και μόνο μέλος.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αναφορά σε πρόσωπα που υπηρετούν ή υπηρετούσαν στην εταιρεία, περιλαμβάνει και πρόσωπα τα οποία υπηρετούν ή υπηρετούσαν σε οποιαδήποτε θυγατρική ή μητρική της εταιρεία και/ή σε οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία της μητρικής της εταιρείας.»

Οι Κυπριακές εταιρείες διέπονται από το Αγγλοσαξονικό δίκαιο και θα πρέπει να απασχολούν Διευθυντή και γραμματέα. Τα βιβλία τους ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος υπογράφει και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ο Διευθυντής Κυπριακής εταιρείας, δεν ασφαλίζεται υποχρεωτικά σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα

Φορολογικό καθεστώς (Εταιρικός φόρος)

Οι εταιρείες φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται πάνω σε όλο το εισόδημα τους που κτάται ή προκύπτει από πηγές στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Οι εταιρείες μη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, φορολογούνται σε εισόδημα που κτάται ή προκύπτει από επιχείρηση που διεξάγεται από μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο και συγκεκριμένα εισοδήματα από πηγές στην Κύπρο. Φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τον έλεγχο και τη διεύθυνση τους στην Κύπρο. Ξένοι φόροι που πληρώθηκαν μπορούν να πιστωθούν έναντι του Κυπριακού Εταιρικού Φόρου που προκύπτει.

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για όλες τις εταιρίες είναι 12,5% και υπάρχει Φορολογική απαλλαγή για Μερίσματα .Στην Κύπρο δεν υφίσταται φόρος επί μερισμάτων, αλλά φόρος υπέρ άμυνας σε ποσοστό 17% . H έκτακτη αμυντική εισφορά επιβάλλεται σε εισοδήματα από μερίσματα, ‘παθητικούς’ τόκους και ‘παθητικά’ ενοίκια που λαμβάνονται από φορολογικούς κατοίκους Κύπρου.

Μη κάτοικοι Κύπρου εξαιρούνται από την καταβολή αμυντικής εισφοράς.

Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. ΔΟΣ Α 1051902 ΕΞ 2016/31.3.2016 έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου και την έκπτωση φόρου από τα μερίσματα που λαμβάνει Έλληνας φορολογικός κάτοικος από την Κύπρο, ορίζεται ότι: «σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου, στην περίπτωση τακτικού μερίσματος, η πίστωση του καταβλητέου κυπριακού φόρου έναντι του ελληνικού φόρου ως προς το εισόδημα αυτό θα λαμβάνει υπόψη τον κυπριακό φόρο σε σχέση με το μέρισμα και τον κυπριακό φόρο που καταβάλλεται από την εταιρεία σε σχέση με τα κέρδη της, τηρουμένων των διατάξεων της εσωτερικής μας νομοθεσίας περί πιστώσεως του φόρου αλλοδαπής»

Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις

Κάθε εργαζόμενος στην Κύπρο ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες:

• τους μισθωτούς και τους

• αυτοτελώς εργαζομένους.

Κάθε μισθωτός ή αυτοτελώς εργαζόμενος θα πρέπει εντός ενός μηνός να εγγραφεί στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην κατηγορία των μισθωτών κατατάσσονται όλοι όσοι απασχολούνται στην υπηρεσία εργοδότη, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι ημικρατικών οργανισμών και οι μαθητευόμενοι.

Στην κατηγορία των αυτοτελώς εργαζομένων κατατάσσονται όλοι γενικά οι αυτοεργοδοτούμενοι, δηλαδή αυτοί που εργάζονται σε δική τους επιχείρηση ή κάνουν οποιαδήποτε εργασία για δικό τους λογαριασμό,π.χ. έμποροι, βιομήχανοι, βιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες, γεωργοί κ.ά.

Η εισφορά κοινωνικών ασφαλίσεων στην Κύπρο είναι αναλογική, δηλαδή καθορίζεται ως ποσοστό πάνω στις αποδοχές (ημερομίσθιο/μισθός ή εισόδημα) που λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς κοινωνικών ασφαλίσεων οι οποίες είναι γνωστές ως «ασφαλιστέες αποδοχές». Ένα μέρος της εισφοράς πληρώνεται από τους ίδιους τους ασφαλισμένους, ένα μέρος από τους εργοδότες τους και ένα άλλο μέρος από το κράτος.

Εισφορά αυτοτελώς εργαζομένων

Για τους αυτοτελώς εργαζομένους η εισφορά είναι 19,2%. Από το ποσοστό αυτό, 14,6% πληρώνει ο ίδιος ο αυτοτελώς εργαζόμενος και 4,6% το κράτος.

Αναλυτικότερα, τα ποσοστά εισφορών για αυτοτελώς εργαζομένους θα διαφοροποιηθούν ως ακολούθως:

1. 20,5%, από το οποίο 15,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2019.

2. 21,8%, από το οποίο 16,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2024,

3. 23,1%, από το οποίο 17,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 5,5% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2029,

4. 24,4%, από το οποίο 18,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 5,8% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2034, και

5. 25,7%, από το οποίο 19,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 6,1% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2039.

Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών για κάθε επαγγελματική κατηγορία είναι το γινόμενο του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί του συντελεστή που καθορίζεται για κάθε επαγγελματική κατηγορία (τεκμαρτά εισοδήματα).

Κάθε αυτοτελώς εργαζόμενος καταβάλλει εισφορές πάνω στο κατώτατο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών για την κατηγορία στην οποία κατατάχθηκε.

Αν το πραγματικό εισόδημα αυτοτελώς εργαζομένου είναι χαμηλότερο από το κατώτατο ποσό της αντίστοιχης επαγγελματικής κατηγορίας, τότε αυτός δικαιούται να υποβάλει αίτηση συνοδευόμενη από αποδεικτικά στοιχεία για το εισόδημά του, ώστε να πληρώνει εισφορές πάνω στο πραγματικό του εισόδημα.

Όταν ένας ασφαλισμένος εργάζεται ταυτόχρονα ως μισθωτός και ως αυτοτελώς εργαζόμενος, είναι υποχρεωμένος να ασφαλιστεί και για τις δύο απασχολήσεις του. Σε περίπτωση, όμως, που ασφαλισμένος έχει δύο ή περισσότερα επαγγέλματα ως αυτοτελώς εργαζόμενος, ασφαλίζεται μόνο για το επάγγελμα με το πιο ψηλό ποσό ασφαλιστέων αποδοχών.

Πιο κάτω φαίνονται οι επαγγελματικές κατηγορίες των αυτοτελώς εργαζομένων:

Επαγγελματική κατηγορία

1. Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Ειδικοί σε θέματα Υγείας (διπλωματούχοι).

2. Λογιστές, Οικονομολόγοι, Δικηγόροι και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες.

3. Διευθυντές (επιχειρηματίες), Κτηματομεσίτες, Χονδρέμποροι.

4. Καθηγητές/Δάσκαλοι (Πανεπιστημίου, Μέσης Εκπαίδευσης, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Ηλικίας, Βοηθοί Δάσκαλοι, Ειδικοί Δάσκαλοι).

5. Οικοδόμοι και πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα συναφές προς την οικοδομική βιομηχανία.

6. Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Πτηνοτρόφοι, Αλιείς και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα.

7. Οδηγοί, Χειριστές Εκσκαφέων και Ασχολούμενοι με παρόμοια επαγγέλματα.

8. Τεχνικοί Βοηθοί, Συνεργάτες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Χειριστές Μηχανημάτων όχι συναφή με την οικοδομική βιομηχανία, και Συναρμολογητές προϊόντων από Ελαστικό, Πλαστικό, Ξύλο και παρόμοια υλικά.

9. Γραφείς, Δακτυλογράφοι, Ταμίες, Ιδιαιτέρες Γραμματείς.

10. Τεχνίτες που δεν υπάγονται σε άλλη επαγγελματική κατηγορία.

11. Καταστηματάρχες.

12. Κρεοπώλες, Αρτοποιοί, Ζαχαροπλάστες, Παρασκευαστές/Συντηρητές προϊόντων από κρέας, γάλα, φρούτα, καπνό και ασχολούμενοι με παρόμοια επαγγέλματα.

13. Πλανοδιοπώλες, Διανομείς Ταχυδρομείου, Εργάτες Συλλογής Σκυβάλων, Εργάτες Μεταλλείων/Λατομείων/Ειδών από πέτρα, Ναύτες, Ειδικοί για υποβρύχιες κατασκευές, Εγκαταστάτες ανυψωτικού εξοπλισμού και Συρματόσχοινων και Οδοκαθαριστές, Υπεύθυνοι για παροχή Υπηρεσιών και Πωλητές.

14. Καθαριστές, Κλητήρες, Φύλακες, Ιδιοκτήτες Καθαριστηρίων

15. Σχεδιαστές, Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανικοί Πλοίων, Πράκτορες και παρόμοιοι, Μουσικοί, Ταχυδακτυλουργοί.

16. Πρόσωπα που δεν υπάγονται σε άλλη επαγγελματική κατηγορία.
 

Σύσταση Ι.Κ.Ε. στην Ελλάδα Κυπριακή εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Σύσταση Άρθρο 43 του Ν. 4072/11.4.2012 Σύσταση Κυπριακό Νόμο περί Εταιρειών Νόμος (ΚΕΦ.113)
Φορολογικό Καθεστώς Συντελεστής 29% Εταιρικός φόρος Συντελεστής 12,50%
Φόρος Μερισμάτων 15% Φόρος Μερισμάτων 0%
Ασφαλιστικές Εισφορές Διαχειριστή
26,95% Ασφαλιστικές Εισφορές Μελών *19,20%
Τέλος Επιτηδεύματος 1.000,00 € Έκτακτη Αμυντική Εισφορά *0% Μη κάτοικοι Κύπρου
*17% Κυπριακή εταιρεία


* Δεν είναι υποχρεωτικό για μη φορολογικούς κατοίκους Κύπρου

Είναι προφανές ότι η Κύπρος φορολογικά είναι προτιμότερη από την Ελλάδα ,λόγο χαμηλών συντελεστών φορολογίας και μη ύπαρξη φόρου μερισμάτων όπως και οι χαμηλοί συντελεστές ασφάλισης . Ένα τέτοιο εγχείρημα όμως θα πρέπει να εξετασθεί και να αξιολογηθεί με βάση τον φορολογικό νόμο ν.4172/2013 των Κώδικα φορολογικής διαδικασίας ν.4174/2013 αλλά και την Σ.Α.Δ.Φ. Ελλάδας-Κύπρου που κυρώθηκε με βάση το Α.Ν. 573/1968 και έχει ισχύ από 1/1/1967.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις εξής διατάξεις:

Άρθρο 4. Φορολογική κατοικία

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4172/2013 αποσαφηνίζεται η έννοια και τα κριτήρια της φορολογικής κατοικίας. Ειδικότερα, ακολουθούνται τα διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένων των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος είναι να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν οριζόντια και καθολική εφαρμογή ενιαίου πλαισίου, εκσυγχρονίζοντας το υφιστάμενο καθεστώς και υιοθετώντας και τις γενικές αρχές για την επιβολή του φόρου βάσει της αρχής του τόπου άσκησης της πραγματικής φορολογικής διοίκησης, κριτήριο το οποίο ακολουθείται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, με την παρούσα διάταξη και την αναλυτική παράθεση αναλυτικών κριτηρίων διασαφηνίζονται και επιλύονται περαιτέρω ζητήματα διπλής κατοικίας.

Άρθρο 5. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 ορίζονται οι πηγές από τις οποίες προκύπτει εισόδημα Ελλάδα. Οι πηγές αυτές ορίζονται αναλυτικά μεν, ενδεικτικά δε, προκειμένου να αποφευχθεί η κατηγοριοποίηση και οι συνακόλουθες ασάφειες για τον προσδιορισμό της πηγής προέλευσης του εισοδήματος πηγής Ελλάδας.

Άρθρο 23. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Σύμφωνα με την παράγραφο ιγ΄ του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σχετικά με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες, ορίζεται ότι:

«Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:..

ιγ) το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν αποκλείει την έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους – μέλους».

Επίσης η ΠΟΛ.1197/22.12.2016 αναφέρετε στην Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ' του άρθρου 23 του ν.4172/2013

Άρθρο 38 του Ν. 4174/2013

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ., ορίζεται ότι:

«1. Κατά τον προσδιορισμό φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αγνοεί κάθε τεχνητή διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων που αποβλέπει σε αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα. Οι εν λόγω διευθετήσεις αντιμετωπίζονται, για φορολογικούς σκοπούς, με βάση τα χαρακτηριστικά της οικονομικής τους υπόστασης.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «διευθέτηση» νοείται κάθε συναλλαγή, δράση, πράξη, συμφωνία, επιχορήγηση, συνεννόηση, υπόσχεση, δέσμευση ή γεγονός. Μια διευθέτηση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη»

Άρθρο 65. Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 65 καθορίζεται η έννοια του κράτους για την εφαρμογή των οριζομένων στο κεφάλαιο αυτό.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:
Αριθμ. ΔΟΣ Γ 1188835 ΕΞ 2016/23.12.2016 Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το έτος 2016

ΠΟΛ.1277/29.12.2015
Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν.4172/2013 για το έτος 2015


Άρθρο 66. Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)

Ειδικότερα, με το άρθρο 66 εισάγονται διατάξεις περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών (Controlled Foreign Companies) που αφορούν στην συμπερίληψη στο φορολογητέο εισόδημα μη διανεμηθέντος εισοδήματος νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό.

ΠΟΛ.1076/17.3.2014 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013

Ειδικότερα στα άρθρα 65 και 66, μεταφέρονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και με την εφαρμογή των κανόνων που θέτουν ενισχύεται έμμεσα και η διοικητική συνεργασία, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων.

Άρθρο 9. Πίστωση φόρου αλλοδαπής

Κατά τα διεθνή πρότυπα με το άρθρο 9 αντιμετωπίζονται ζητήματα διπλής φορολόγησης με την εφαρμογή της μεθόδου «πίστωσης φόρου αλλοδαπής» (credit method). Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη συμπεριλαμβάνεται στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η χώρα μας.

ΔΟΣ Α 1051902 ΕΞ 2016/31.3.2016

Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. ΔΟΣ Α 1051902 ΕΞ 2016/31.3.2016 έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου και την έκπτωση φόρου από τα μερίσματα που λαμβάνει Έλληνας φορολογικός κάτοικος από την Κύπρο, ορίζεται ότι:

«σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου, στην περίπτωση τακτικού μερίσματος, η πίστωση του καταβλητέου κυπριακού φόρου έναντι του ελληνικού φόρου ως προς το εισόδημα αυτό θα λαμβάνει υπόψη τον κυπριακό φόρο σε σχέση με το μέρισμα και τον κυπριακό φόρο που καταβάλλεται από την εταιρεία σε σχέση με τα κέρδη της, τηρουμένων των διατάξεων της εσωτερικής μας νομοθεσίας περί πιστώσεως του φόρου αλλοδαπής».

Για παράδειγμα, αν για το φορολογικό έτος 2017, διανεμηθούν μερίσματα από την Κυπριακή εταιρεία 20.000 ευρώ, τα οποία θα πιστωθούν εξ’ ολοκλήρου σε Έλληνα φορολογικό κάτοικο το 2018, αυτός, στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλει στην Ελλάδα για το φορολογικό έτος 2018 θα καταβάλει επί πλέον φόρο 500 ευρώ διότι με βάση την ΔΟΣ Α 1051902 ΕΞ 2016/31.3.2016 στην περίπτωση τακτικού μερίσματος, η πίστωση του καταβλητέου κυπριακού φόρου έναντι του ελληνικού φόρου ως προς το εισόδημα αυτό θα λαμβάνει υπόψη τον κυπριακό φόρο σε σχέση με το μέρισμα και τον κυπριακό φόρο που καταβάλλεται από την εταιρεία σε σχέση με τα κέρδη της .

Επομένως για 20.000,00 ευρώ μερίσματα αναλογούν φόρος νομικού προσώπου στην Κύπρο είναι 12,5% δηλαδή 2.500,00 ευρώ φόρος. Ο φόρος μερισμάτων στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 64 παρ.1 ν.4172/2013 είναι 15% δηλαδή 20.000,00*15%= 3.000,00 ευρώ. Διαφορά φόρου προς καταβολή 500,00 ευρώ, με την εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν. 4172/2013, περί πίστωσης φόρου αλλοδαπής.

Στα πλαίσια του διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού μια επιχείρηση στην προσπάθεια εντοπισμού της καλύτερης ή της προτιμότερης λύσης , απαιτείται λεπτομερής μελέτη των ανωτέρω διατάξεων σε συνδυασμό πάντα με μελέτη των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολόγησης και τον διατάξεων περί Φοροαποφυγής και Φοροδιαφυγής.

Ας δούμε αναλυτικότερα όμως τι ονομάζουμε φοροαποφυγή και τι φοροδιαφυγή

Φοροαποφυγή (tax avoidance)

Φοροαποφυγή (tax avoidance), χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά εκείνη που εκμεταλλεύεται κενά ή ατέλειες της φορολογικής νομοθεσίας, χωρίς ωστόσο να παραβιάζει άμεσα τις σχετικές διατάξεις και αποσκοπεί στην ολική ή μερική αποφυγή της φορολογικής υποχρέωσης.

Η φοροαποφυγή είναι επί της ουσίας μία συμπεριφορά η οποία αντίκειται στο πνεύμα και όχι στο γράμμα του νόμου.

Μία ενέργεια θεωρείται ως φοροαποφυγή, όταν έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

α) Να διέπεται από το στοιχείο της ανειλικρίνειας, της πλαστότητας ή της εικονικότητας.

β) Να έχει συντελεστεί στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης των κενών, των ασαφειών και της κακής διατύπωσης της φορολογικής νομοθεσίας, ή διαφορετικά εκμετάλλευση δυνατοτήτων («παράθυρα»), οι οποίες δεν ήταν στην πρόθεση του νομοθέτη να παρασχεθούν.

γ) Να χαρακτηρίζεται από μυστικότητα ώστε να αποτραπεί η λήψη μέτρων εκ μέρους του νομοθέτη, για την πάταξη της φοροαποφυγής.

Η φορολογική νομοθεσία χαρακτηρίζει την φοροαποφυγή ως παράνομη, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των ενεργειών φοροαποφυγής στερούν σημαντικά έσοδα από το Ελληνικό κράτος.

Φοροδιαφυγή (tax evasion)

Φοροδιαφυγή (tax evasion), χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά εκείνη, όπου αποσκοπεί είτε στην ολική είτε στην μερική αποφυγή της φορολογικής υποχρέωσης, παραβιάζοντας τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Η φοροδιαφυγή εμφανίζεται με πολλούς τρόπους οι βασικότεροι των οποίων είναι οι εξής:

α) Απόκρυψη εισοδημάτων από διάφορες πηγές με σκοπό την πληρωμή μειωμένου φόρου.

β) Εμφάνιση υπερβολικών ή εικονικών δαπανών με σκοπό την αυξημένη έκπτωση φόρου.

γ) Η μη υποβολή ή η ανακριβής υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

δ) Η μη απόδοση του οφειλόμενου Φ.Π.Α. στο Δημόσιο.

ε) Η νόθευση φορολογικών στοιχείων και βιβλίων

Για περισσότερη ανάλυση για το ζήτημα της «Φοροαποφυγής και της Φοροδιαφυγής» βλέπε στον παρακάτω σύνδεσμο

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/24275

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης