Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 17/οικ.321/ΕΥΣΕΚΤ/55417/ 2017 Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-05-2017 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Κ.Υ.Α. αριθμ. 17/οικ.321/ΕΥΣΕΚΤ/55417/ 2017
Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Αριθμ. 17/οικ.321/ΕΥΣΕΚΤ/55417

(ΦΕΚ Β' 1719/18.5.2017)


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄), όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 16 του ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Καταβολή της σύνταξης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της χορηγίας των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο ταμείο και άλλες διατάξεις».

3. Το ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α΄) «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και άλλες διατάξεις» και ισχύει.

4. Το Κωδικοποιημένο καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α), που δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1241/τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε./1985.

5. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει και τις εκδιδόμενες κατ’ εξουσιοδότησή του σχετικές κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους.

6. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.

7. Το ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

8. Την παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 262/Α΄) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

9. Το ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α΄) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως ισχύει.

10. Το ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως ισχύει.

11. Το άρθρο 3 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά.

12. Το άρθρο 41 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης», που αφορά σε «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.

13. Το ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α΄) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του Συμβουλίου», όπως ισχύει.

16. Την υπ’ αριθμ. C(2014) 3542 - 23.5.2014 απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα και την εκτελεστική απόφαση C(2014)6582 - 24.9.2014 σχετικά με την διόρθωσή της (Κωδικός CCI 2014GR16M8PA001).

17. Την υπ’αριθμ. C(2014)10128 - 17.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Κωδικός CCI 2014GR05Μ9OP001).

18. Την υπ’αριθμ. C(2014)10174 - 18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Κωδικός 2014GR16M2OP014).

19. Την υπ’αριθμ. C(2014)10167 - 18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (Κωδικός 2014GR16M2OP002).

20. Την υπ’ αριθμ. C(2014)10180 - 18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας (Κωδικός 2014GR16M2OP006).

21. Την υπ’ αριθμ. C(2014)10183 - 18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλίας (Κωδικός 2014GR16M2OP003).

22. Την υπ’αριθμ. C(2014)10173 - 18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας (Κωδικός 2014GR16M2OP007).

23. Την υπ’ αριθμ. C(2014)10172 - 18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Ηπείρου (Κωδικός 2014GR16M2OP004).

24. Την υπ’αριθμ. C(2014)10165 - 18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων (Κωδικός 2014GR16M2OP009).

25. Την υπ’αριθμ. C(2014)10161 - 18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας (Κωδικός 2014GR16M2OP005).

26. Την υπ’αριθμ. C(2014)10166 - 18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Πελοποννήσου (Κωδικός 2014GR16M2OP008).

27. Την υπ’ αριθμ. C(2014)10170 - 18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττικής (Κωδικός 2014GR16M2OP012).

28. Την υπ’αριθμ. C(2014)10164 - 18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (Κωδικός 2014GR16M2OP010).

29. Την υπ’αριθμ. C(2014)10179 - 18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (Κωδικός 2014GR16M2OP013).

30. Την υπ’ αριθμ. C(2014)10175 - 18.12.2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτης (Κωδικός 2014GR16M2OP011).

31. Την υπ’αριθμ. 70313/ΕΥΘΥ 646 (ΦΕΚ 1467/Β΄/2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθηση Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του άρθρου 15 παρ. 6 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. οικ. 36952/1275/20.5.2008 κοινής υπουργικής απόφασης» (ΦΕΚ Β΄ 986), όπως ισχύει.

32. Το π.δ. υπ’ αριθμ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄) με θέμα: «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

33. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

34. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄) «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012(EE L 156/16.6.2012) και στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίησης του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 12 του άρθ. 58.

35. Την υπ’ αριθμ. Υ28/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄/ 9.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού Αλέξιου Π. Τσίπρα, «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».

36. Την υπ’ αριθμ. Υ197/ 16.11.2016 (ΦΕΚ 3722/Β΄/ 17.11.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού Αλέξιου Π. Τσίπρα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση».

37. Την υπ’αριθμ. Π1β/οικ.14951/9.10.2001 (ΦΕΚ 1397/ Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.

38. Την υπ’αριθμ. Π2β/οικ.14957/9.10.2001 (ΦΕΚ 1397/ Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.

39. Την υπ’ αριθμ. Π2β/οικ.2808/1997 (ΦΕΚ 645/Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα», όπως ισχύει.

40. Την υπ’αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/2017 (ΦΕΚ 1157/ Β΄) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός των προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ. από φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα», όπως ισχύει.

41. Την υπ’αριθμ. Π1β/Γ.Π. οικ.116847/26.11.2002 (ΦΕΚ 1519/Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφονηπιακών σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας από Δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.

42. Την υπ’αριθμ. 16065/22.4.2002 (ΦΕΚ 497/Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.».

43. Το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στην λειτουργία Βρεφικών, Βρεφονηπιακών, Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α).

44. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/27/13947 (ΦΕΚ 854/ Β΄/17.6.2010) υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης».

45. Την υπ’ αριθμ. 76835/ΕΥΘΥ739 (ΦΕΚ 2360/Β΄/ 1.8.2016) υπουργική απόφαση με θέμα: «Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή».

46. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του ΚΦΑΣ.

47. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για την επιλογή, παρακολούθηση, εκτέλεση, έλεγχο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της πράξης που αφορά στην παροχή σε πρόσωπα ωφελούμενα, θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων.

48. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ


1. Η Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», εντάσσεται:

(α) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014-2020 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων», Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης στην απασχόληση, της εξέλιξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, της συμφιλίωσης του επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για ίση εργασία» του Καν. 1304/2013 της Προγραμματικής Περιόδου 2014- 2020.
(β) στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020 και εμπίπτει στον Θεματικό Στόχο 9
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων», Επενδυτική Προτεραιότητα 9i «Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας» και 9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών», του καν. 1304/2013 της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
 

2. Υπεύθυνοι φορείς για τη διαχείριση και υλοποίηση της δράσης αυτής είναι:
(α) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020, για το τμήμα της δράσης που εμπίπτει στο εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
(β) οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για το τμήμα της δράσης που εμπίπτει σε αυτά.
 

3. Ως Δικαιούχος, βάσει της παρ. 6 του άρθ. 3 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄) όπως ισχύει, των εντασσόμενων στο ανωτέρω πλαίσιο πράξεων ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).
 

4. Ως ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσας και λαμβάνουν «αξία τοποθέτησης» (voucher) στις κατηγορίες Δομών του άρθρου 5.
 

5. Ως Δομές ορίζονται οι πάροχοι θέσεων φροντίδας και φύλαξης παιδιών, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 5.
 

6. «Αξία τοποθέτησης» (voucher) ορίζεται το αντίτιμο το οποίο καταβάλλεται, για λογαριασμό των ωφελουμένων και κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησής τους, στις Δομές για παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας τέκνων, συμφώνως προς τα ανώτατα όρια τιμών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας. Η «αξία τοποθέτησης» διατηρείται σε ισχύ καθ’όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους υπό τις προϋποθέσεις εγγραφής/ών σε Δομή/ές και πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης για το δηλωθέν διάστημα φοίτησης του τέκνου.
 

Άρθρο 2
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
 

Η δράση στοχεύει: (α) στην αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας, β) στην ουσιαστική στήριξη των ωφελουμένων προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, (γ) στην ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων (παιδιά και άτομα με αναπηρία) σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.
 

Άρθρο 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ


1. Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή στους ωφελούμενες/ους θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε αντίστοιχες Δομές, όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας. Οι ωφελούμενες/οι επιλέγουν θέση σε Δομή αντίστοιχη εκείνης για την οποία έλαβαν «αξία τοποθέτησης» (voucher). Η διαδικασία αναζήτησης δομής περιγράφεται στα άρθρα 9 και 10 της παρούσας.
Ειδικότερα:
Επιλέξιμες ενέργειες είναι:
α) η παροχή θέσεων φροντίδας βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νηπίων και παιδιών από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς αντίστοιχα,
β) η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας,
γ) η παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών από 5 έως 12 ετών σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και παιδιών με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα και
δ) η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών με αναπηρία, εφήβων και ατόμων με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ).
Τα ανωτέρω όρια ηλικίας θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
2. Η «αξία τοποθέτησης» (voucher) καλύπτει όλες τις υπηρεσίες που οι Δομές των ανωτέρω σημείων (α) έως (δ) είναι υποχρεωμένες να παρέχουν, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία τους, ήτοι:
α) Την υπ’ αριθμ. Π2β/οι.2808/1997 (ΦΕΚ 645/Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών
Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλα- ξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα», όπως ισχύει.
β) Την υπ’αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/2017 (ΦΕΚ 1157/ Β΄) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Καθορισμός των προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ. από φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα», όπως ισχύει.
γ) Την υπ’αριθμ. Π1β/Γ.Π. οικ.116847/26.11.2002 (ΦΕΚ 1519/Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας
«Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφονηπιακών σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας από Δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.
δ) Την υπ’αριθμ. Π1β/οικ.14957/9.10.2001 (ΦΕΚ 1397/ Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.
ε) Την υπ’αριθμ. Π1β/οικ.14951/9.10.2001 (ΦΕΚ 1397/ Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.
στ) Tην υπ’αριθμ. 16065/22.4.2002 (ΦΕΚ 497/Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.».
ζ) Εν γένει, το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στην λειτουργία Βρεφικών, Βρεφονηπιακών, Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.).
 

3. Η δράση υλοποιείται μέσα από ετήσιο κύκλο πρόσκλησης που αντιστοιχεί σε ένα σχολικό έτος διάρκειας 11 μηνών, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως την 31η Ιουλίου του 2018, όση και η μέγιστη διάρκεια ισχύος της «αξίας τοποθέτησης» για τους ωφελούμενους που θα επιλεγούν.
 

 

Άρθρο 4 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
 

1. Ωφελούμενες/οι της δράσης είναι:
- Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή/και
- Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία.
- Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών.
- Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία.
 

2. Οι ωφελούμενες/οι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
- να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχολούμενες/οι), ή
- να είναι άνεργες/οι οι οποίες/οι να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο. Τα έγγραφα δυνάμει των οποίων βεβαιώνεται η ιδιότητα του ανέργου προσδιορίζονται στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τους δυνητικά ωφελούμενους.
 

3. Από όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).
 

4. Το σύνολο των ωφελούμενων που δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τις κατηγορίες των θέσεων Β.3 και Δ του άρθρου 5, εξαιρούνται των περιορισμών αναφορικά με το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, την κατάσταση απασχόλησης ή/και εργασιακής σχέσης και οικογενειακής κατάστασης.
 

5. Τα ανωτέρω ωφελούμενα άτομα των παραγράφων 1 και 2, κατανέμονται στις θέσεις που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ ή των ΠΕΠ, σύμφωνα με την κατάταξή τους ως προς το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ για κάθε κατηγορία νοικοκυριού και αναφέρεται στην πρόσκληση/προσκλήσεις που θα εκδώσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Συγκεκριμένα, κάθε ωφελούμενο άτομο κατανέμεται: (α) στο ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του είναι πάνω από το όριο της φτώχειας, (β) στο οικείο ΠΕΠ όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.


Άρθρο 5
ΔΟΜΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ

 

1. Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ, οι οποίες λειτουργούν νομίμως, δύνανται να είναι:
- Βρεφικοί Σταθμοί
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
- Παιδικοί Σταθμοί
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)
Για τις ανάγκες της παρούσας, οι Δομές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Α: Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί
Κατηγορία θέσης Α1.1: Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
Κατηγορία θέσης Α1.2: Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών.
Κατηγορία θέσης Α1.3: Βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών.
Κατηγορία θέσης Α2: Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Β: Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
Κατηγορία θέσης Β1: Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών.
Κατηγορία θέσης Β2: Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Κατηγορία θέσης Β3: Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Γ: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
Κατηγορία θέσης Γ1: Παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Δ: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)
Κατηγορία θέσης Δ1: Παιδιά με αναπηρία ή/και έφηβοι ή/και άτομα με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία.
 

2. Η παροχή υπηρεσιών από μονάδες φύλαξης παιδιών δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας δράσης.

3. Οι Δομές της παρ.1 δύνανται να είναι ή να ανήκουν στους παρακάτω φορείς:
- Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών
- Επιχειρήσεις του ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα
- Άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που νομίμως έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών.
Στην περίπτωση Δήμων και νομικών τους προσώπων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α΄), όπως ισχύει.
 

Άρθρο 6
ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
 

1. Τα ετήσια ανώτατα όρια δαπάνης σε Ευρώ, που θα καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., ανά κατηγορία Δομής (Α, Β, Γ, Δ) και ανά κατηγορία θέσης αυτών (Α.1.1., Α.1.2., Α.1.3, Β.1., Β.2., Β.3, Γ.1 και Δ.1), που θα καλυφθούν και για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών συμφώνως προς το άρθρο 3 παρ. 2 της παρούσας, είναι:
 

Α. Βρεφικοί - Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί:
Α.1.1. Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών: 2.375€ χωρίς σίτιση και 2.945€ με σίτιση
Α.1.2. Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών: 2.375€ χωρίς σίτιση και 2.945€ με σίτιση
Α.1.3. Βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών: 2.375€ χωρίς σίτιση και 2.945€ με σίτιση
 

Α2. Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση: 1805€ χωρίς σίτιση και 2.375€ με σίτιση.
Τα ανωτέρω ποσά αφορούν σε δομές που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής τους, το ωράριο λειτουργίας τους είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως.
Β. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας:
Β1. Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών: 2.375€ χωρίς σίτιση και 2.945€ με σίτιση
Β2. Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση: 1.805€ χωρίς σίτιση και 2.375€ με σίτιση
Β3. Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών: 5.000€
Τα ανωτέρω ποσά αφορούν σε δομές που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής τους, το ωράριο λειτουργίας τους είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως.
 

Γ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
Γ.1. Παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα: 1.330€ για την κάθε βάρδια τεσσάρων (4) ωρών κατ’ ελάχιστον. Δ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με
Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.)
 

Δ.1. Παιδιά με αναπηρία ή/και έφηβοι ή/και άτομα με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία: 5.000€.
Το ανωτέρω ποσό αφορά σε δομές που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής τους, το ωράριο λειτουργίας τους είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως.

2. Τα ανωτέρω ποσά καλύπτουν το συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως αυτές αναφέρονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης κάθε Φορέα, πλην της μετακίνησης για τις Δομές των περιπτώσεων Α1.1, Α1.2, Α1.3, Α2, Β.1. και Β.2., και ως εκ τούτου οι Δομές δεν δύνανται να προβούν σε είσπραξη τροφείων ή άλλης μορφής διδάκτρων ή οποιουδήποτε αντιτίμου από τους ωφελούμενους για την παροχή των υπηρεσιών που καλύπτει η «αξία τοποθέτησης» (voucher).
 

3. Εφόσον το ωράριο που προβλέπεται στην άδεια της Δομής είναι μικρότερο των προαναφερθέντων κατά περίπτωση ωραρίων λειτουργίας, προσαρμόζεται αναλόγως το ποσό ανά εξυπηρετούμενο παιδί (π.χ. για ΚΔΑΠ βάρδιας δύο ωρών, βάσει αδείας, το ανώτατο όριο δαπάνης θα αντιστοιχεί στα 2/4 της 4ωρης

βάρδιας).
4. Το κόστος μετακίνησης των ΑμεΑ, που απασχολούνται στα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, καθώς και των προνηπίων με αναπηρία της Κατηγορίας Θέσης Β3 συμπεριλαμβάνεται στην «αξία τοποθέτησης».
 

Άρθρο 7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
 

1. Για την επιλογή των ωφελούμενων εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. βάσει της οποίας καλούνται τα ενδιαφερόμενα άτομα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω:
- οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση ανά κριτήριο των δυνητικών ωφελούμενων.
- η αίτηση συμμετοχής με οδηγίες συμπλήρωσής της και κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση απαρτίζεται από: α) ένα υποχρεωτικό σκέλος όπου οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τα απαιτούμενα για την μοριοδότησή τους στοιχεία, και β) ένα προαιρετικό όπου δύνανται να δηλώσουν προτίμηση για συγκεκριμένες/η Δομές/ή.
- η προθεσμία και ο τόπος υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
- η διαδικασία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων.
- ο τρόπος ρύθμισης των περιπτώσεων ισοβαθμιών.
- κάθε άλλη λεπτομέρεια που κριθεί αναγκαία.
 

2. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Δικαιούχο από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην οικεία πρόσκληση.
 

3. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δύναται να συνεργαστεί με άλλους φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα για την άντληση στοιχείων των ωφελουμένων τηρώντας τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 

Άρθρο 8
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
 

1. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν:
- στο οικογενειακό εισόδημα

- στην κατάσταση απασχόλησης και την εργασιακή σχέση
- στην οικογενειακή κατάσταση
 

2. Η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. διεξάγεται από Επιτροπές και πραγματοποιείται βάσει του συστήματος μοριοδότησης μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της πράξης όπως αυτό προσδιορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 

3. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση και κατάταξη των ενδιαφερόμενων βάσει του συστήματος μοριοδότησης.
 

4. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων όπως αυτά θα εξειδικευθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 

5. Κριτήρια επιλογής και σύστημα μοριοδότησης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής,
ισχύουν τα κάτωθι κριτήρια μοριοδότησης:
α) Ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Τα μόρια υπολογίζονται βάσει του τύπου:
ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ= 90 - ((Ε-Π)/300)
Όπου:
Ε είναι το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα και Π είναι 500€ για κάθε παιδί, ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 500€ για κάθε παιδί που εντάσσεται στα ηλικιακά όρια του άρθρου 5 της παρούσας (έως 12 ετών). Για τα εισοδήματα που ο ανωτέρω τύπος δίνει αρνητικό αποτέλεσμα, η μοριοδότηση είναι μηδέν μόρια. Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι υπερβαίνουν τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εισοδηματικά κριτήρια, τότε δεν βαθμολογούνται σε κανένα κριτήριο και απορρίπτονται. β) Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακή σχέση και
είδος απασχόλησης:
90 μόρια λαμβάνουν:
- οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης,
- οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
- οι εργαζόμενοι-ες με εργόσημο
- οι άνεργοι-ες, οι οποίοι/-ες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
85 μόρια λαμβάνουν:
- οι μισθωτοί-ες πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου,
- οι αυτοαπασχολούμενοι-ες γ) Οικογενειακή κατάσταση: 50 μόρια λαμβάνουν:
- Οι μητέρες που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω,
- Οι μητέρες που έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω.
40 μόρια λαμβάνουν:
- Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία,
- Οι μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμες μητέρες),
- Οι μητέρες που είναι διαζευγμένες ή σε διάσταση,
- Οι μητέρες που είναι τρίτεκνες-πολύτεκνες,
30 μόρια λαμβάνουν:
- Οι μητέρες που έχουν σύζυγο που ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
- οι μητέρες που έχουν άνεργο σύζυγο με δελτίο ανερ- γίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

δ) Αντί «συζύγων», ανάλογη εφαρμογή γίνεται και για άτομα που έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης και υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 3719/2008 ή 4356/2015. Η μοριοδότηση των ανωτέρω κριτηρίων παρουσιάζεται αναλυτικά και στον ακόλουθο πίνακα:


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
1, Ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα 90 - (E - Π)
-
300
2. Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακή σχέση και είδος απασχόλησης - οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης,
- οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, και
- οι εργαζόμενοι-ες με εργόσημο 90
- οι άνεργοι-ες, με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
- οι μισθωτοί-ες πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, και
-οι αυτοαπασχολούμενο-ες 85
3. Οικογενειακή κατάσταση - Δυνητικοί ωφελούμενοι που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω, και
- Δυνητικοί ωφελούμενοι που έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω 50
- Δυνητικοί ωφελούμενοι που είναι χήρες-οι,
- Οι μονογονεϊκές οικογένειες,
- Δυνητικοί ωφελούμενοι που είναι διαζευγμένες-οι ή σε διάσταση,
- Δυνητικοί ωφελούμενοι που είναι τρίτεκνοι-πολύτεκνοι, 40
- Οι μητέρες που έχουν σύζυγο που ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
- οι μητέρες που έχουν άνεργο σύζυγο με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 30

 

6. Βάσει των παραπάνω η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες:
- Επεξεργασία στοιχείων των αιτήσεων σε μηχανογραφικό/πληροφοριακό σύστημα και έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, καθώς και διασταύρωση των στοιχείων όπου κρίνεται απαραίτητο.
- Βαθμολόγηση των ενδιαφερομένων ατόμων σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 5 και κατάταξή τους με σειρά προτεραιότητας έναντι των υπολοίπων υποψηφιοτήτων.
- Δημιουργία πινάκων στους οποίους θα περιέχονται τα επιλεγέντα άτομα με βάση την μοριοδότησή τους.
- Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
- Εξέταση τυχόν ενστάσεων που έχουν υποβληθεί συμφώνως προς τις διαδικασίες που περιγράφονται στην πρόσκληση.
- Οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων.
 

7. Μετά την επιλογή, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. χορηγεί «αξία τοποθέτησης» (voucher) σε κάθε ωφελούμενο. Η «αξία τοποθέτησης» είναι αυστηρά προσωπική και δεν μεταβιβάζεται, ούτε πωλείται.
 

8. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δύναται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αρμόδιου για τα θέματα ΕΣΠΑ, να χορηγήσει πρόσθετα voucher συνολικής αξίας ίσης με τη διαφορά της αξίας των voucher που θα ενεργοποιηθούν μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2017 και του ύψους του προϋπολογισμού όπως αυτός προσδιορίζεται στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τους δυνητικά ωφελούμενους.
 

Άρθρο 9
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ
 

1. Προς διευκόλυνση των ωφελούμενων, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δύναται να προσφέρει υπηρεσίες σύζευξης, βάσει των προτιμήσεων που έχουν δηλώσει αυτοί στο προαιρετικό σκέλος της αίτησής τους.
 

2. Η διαδικασία έχει μη δεσμευτικό χαρακτήρα και διενεργείται ως εξής:
(α) Πριν την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ωφελούμενους/ες, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. καλεί τους Φορείς του άρθρου 5 να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 5, σε κατόχους «αξίας τοποθέτησης».
Με την Πρόσκληση καθορίζεται ο καταληκτικός χρόνος υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, καθώς και τα απαιτούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, όπως ενδεικτικά: i) αποδεικτικά στοιχεία περί της δυναμικότητάς τους, ii) υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας και iii) τον αριθμό των θέσεων που προσφέρουν ανά κατηγορία, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της δυναμικότητας κάθε Δομής.
Ο ως άνω περιορισμός του 70% της δυναμικότητας αφορά αποκλειστικά στις υπηρεσίες σύζευξης του παρόντος άρθρου.
Στην περίπτωση Φορέων/Δομών που συμμετείχαν στον προηγούμενο ετήσιο κύκλο του προγράμματος (κύκλος 2016-2017)- υποβάλλεται μόνο υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταβολής της δυναμικότητάς τους.
(β) Βάσει των παραπάνω δηλώσεων, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δημιουργεί ενδεικτικό, μη εξαντλητικό κατάλογο ο οποίος δημοσιοποιείται εγκαίρως, ανά Περιφερειακή Ενότητα, προς τους δυνητικά ωφελούμενους ώστε να λάβουν γνώση των ως άνω Δομών.
 

3. Στο προαιρετικό σκέλος της αίτησής τους, οι δυνητικά ωφελούμενες/οι δύνανται να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης έως και πέντε (5) Δομές των κατηγοριών Α και Β και έως δύο (2) επιλογές ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ (κατηγορίες Γ και Δ) από τον ανωτέρω κατάλογο.
 

4. Μετά την οριστικοποίηση του πίνακα ωφελούμενων, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. πραγματοποιεί διαδικασία σύζευξης για όσους ωφελούμενους δήλωσαν προτίμηση για συγκεκριμένες/η Δομές/ή και ενημερώνει εάν βάσει της δήλωσης των Φορέων/Δομών υφίστανται διαθέσιμες θέσεις σε κάποια Δομή σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησης του ωφελούμενου. Η ανωτέρω σύζευξη δεν παράγει δεσμευτικά αποτελέσματα για τη δομή ή τον ωφελούμενο.
5. Οι ωφελούμενοι δύνανται να απευθυνθούν για την εγγραφή των παιδιών είτε στην κατά τα ανωτέρω προτεινόμενη ως άνω Δομή, για την οποία ενημερώθηκαν ότι υφίστανται διαθέσιμες θέσεις δυνάμει της σύζευξης, είτε σε οποιαδήποτε άλλη.
 

Άρθρο 10
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
 

1. Ενέργειες ωφελουμένων:
α. Αφού λάβουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher), οι ωφελούμενες/οι απευθύνονται για την εγγραφή σε οποιαδήποτε Δομή της επιλογής τους.
β. Η εγγραφή γίνεται με την υπογραφή τυποποιημένης σύμβασης, που θα διατεθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., μεταξύ του/της ωφελούμενης/ου με τη Δομή/Φορέα, στην οποία θα προσδιορίζονται ιδίως:
- Τα συστατικά στοιχεία των προσφερόμενων υπηρεσιών
- Το ανώτατο κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών.
- Οι υποχρεώσεις των ωφελουμένων.
- Οι υποχρεώσεις της Δομής, και ιδίως (i) για μη είσπραξη οποιασδήποτε πρόσθετης χρηματικής αμοιβής από τα ωφελούμενα άτομα, για τις υπηρεσίες που οι Δομές είναι υποχρεωμένες να παρέχουν και τις οποίες καλύπτει η «αξία τοποθέτησης», συμφώνως προς τα άρθρα 3 και 6 της παρούσας και την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., και (ii) για την μη μετατροπή συστατικών στοιχείων των υπηρεσιών τους (ενδεικτικά αναφέρονται όροι όπως η ετήσια χρονική διάρκεια λειτουργίας, το ωράριο λειτουργίας εβδομαδιαίως και ημερησίως, τυχόν μετακίνηση).
γ. Κατά την εγγραφή, η/ο ωφελούμενη/ος υπογράφει τυποποιημένο έντυπο με το οποίο παρέχει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εξουσιοδότηση να διενεργεί τις πληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό της/του 2. Ενέργειες Δομών/ Φορέων:
α. Με την ολοκλήρωση των εγγραφών και εντός προθεσμίας η οποία ορίζεται στην/στις πρόσκληση/εις, οι Δομές ή οι Φορείς στους οποίους αυτές ανήκουν υποβάλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. τα ακόλουθα έγγραφα:
- σύμβαση της παρ. 1β με το ωφελούμενο άτομο,
- εξουσιοδότηση της παρ. 1γ,
- αριθμό λογαριασμού Τραπέζης στον οποίο θα γίνονται οι καταβολές της αμοιβής της/του,
- έγγραφα που αφορούν ιδίως στην άδεια ίδρυσης, νόμιμης λειτουργίας, εκπροσώπησης της Δομής, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε..
β. Κάθε Δομή μπορεί να δεχθεί αριθμό ωφελουμένων με «αξία τοποθέτησης» ίσο με τον αριθμό θέσεων της συνολικής δυναμικότητάς της.
 

3. Ενέργειες Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.: κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. συντάσσει σχετικό πίνακα ανά πράξη και ανά Δομή/Φορέα και ενημερώνει τη/το Δομή/ Φορέα και την/τον ωφελούμενη/ο.


Άρθρο 11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ / ΔΟΜΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Υποχρεώσεις Φορέων λειτουργίας - Δομών
α) Οι φορείς λειτουργίας Δομών έχουν υποχρέωση να εξασφαλίσουν τη συλλογή και υποβολή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων από όλους τους ωφελούμενους κατά την ένταξη τους στο πρόγραμμα και κατά την αποχώρησή τους από αυτό, όποτε και αν αυτή συμβεί. Τα ερωτηματολόγια θα αφορούν όλους τους συμμετέχοντες ωφελούμενους για κάθε δομή τους, με σκοπό τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων (microdata).
β) Οι φορείς / Δομές υποχρεούνται να εκδίδουν, να αποστέλλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σε μηνιαία βάση, και να διατηρούν τα απαιτούμενα μηνιαία δελτία παρουσιών για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου και τη θεμελίωση της δαπάνης.
γ) Οι Δομές υποχρεούνται να συντάσσουν, να αποστέλλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σε μηνιαία βάση, και να διατηρούν Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών για τη θεμελίωση της δαπάνης.
δ) Οι Δομές αποδέχονται τη διενέργεια ελέγχων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και από τα αρμόδια Εθνικά και Ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και διαθέτουν, εφόσον τους ζητηθούν, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία υλοποίησης της δράσης.
 

2. Υποχρεώσεις ωφελουμένων
α) Οι ωφελούμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια στην ειδική εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα (Ερωτηματολόγιο Εισόδου) και κατά την αποχώρησή τους από το πρόγραμμα (Ερωτηματολόγιο Εξόδου), όποτε και αν αυτή συμβεί, και να προσκομίσουν στη δομή τη βεβαίωση που εκτυπώνεται από την εφαρμογή, με σκοπό τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων (microdata).
β) Στο τέλος κάθε μήνα, οι ωφελούμενες/οι υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το μηνιαίο δελτίο παρουσίας βάσει του οποίου βεβαιώνεται η παροχή των υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας του τέκνου τους από τη Δομή κατά το μήνα αυτό.


Άρθρο 12
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΟΡΕΩΝ

 

1. Επιλέξιμες δαπάνες Ε.Κ.Τ.:
Ως επιλέξιμες δαπάνες, για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), των πράξεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα απόφαση ορίζονται οι πληρωμές της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για λογαριασμό του/της ωφελούμενου/ης προς τους φορείς οι οποίες δικαιολογούνται από εξοφλημένα παραστατικά που αντιστοιχούν στο φυσικό αντικείμενο της παρ. 6.
 

2. Η περίοδος επιλεξιμότητας των ανωτέρω δαπανών αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι δαπάνες καθίστανται επιλέξιμες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης της/του ωφελούμενης/ου με τη Δομή.
 

3. Δικαιολογητικά δαπανών:
Για την αποδοχή της επιλεξιμότητας των δαπανών απαιτούνται νόμιμα παραστατικά, τα οποία εκδίδουν οι Δομές προς την/ον ωφελούμενη/ο σε μηνιαία βάση όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 

4. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. τηρεί ειδικό φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά σχετικά με τις πληρωμές για κάθε Δομή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 1β) και γ). Οι ανωτέρω πληρωμές καταχωρούνται σε ξεχωριστή λογιστική μερίδα για κάθε πράξη. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. υποχρεούται να τηρήσει τους εν λόγω φακέλους για το διάστημα που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί μετά την τελευταία πληρωμή.
 

5. Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές της πράξης αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ ή ΠΕΠ) στο οποίο κατανέμεται η πληρωμή.
 

6. Το φυσικό αντικείμενο εκφράζεται σε ανθρωπομήνες φύλαξης τέκνων. Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. γίνεται με βάση τα μηνιαία δελτία παρακολούθησης του άρθρου 11 της παρ. 2β, τα οποία φέρουν την πρωτότυπη υπογραφή των ωφελουμένων. Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου γίνεται επίσης από συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία μπορεί να ζητήσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο.
 

7. Η πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. γίνεται με βάση τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών της παρ. 8 του παρόντος άρθρου, τις οποίες υποβάλλουν οι Φορείς το αργότερο μέχρι την 5η ημέρα κάθε μήνα (ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα σε περίπτωση αργίας) και αφορούν στον προηγούμενο μήνα. Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών που υποβάλλονται μετά την 5η του μήνα εξετάζονται τον επόμενο μήνα.
 

8. Για τη διενέργεια των πληρωμών οι Φορείς υποβάλλουν ανά Δομή, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών. Η Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών αναγράφει τα πλήρη φορολογικά στοιχεία ταυτότητας του Φορέα/Δομής και την περίοδο αναφοράς, και περιλαμβάνει σε μορφή πίνακα κατ’ ελάχιστον τα: α) α/α παραστατικού (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που έχει εκδώσει ο φορέας προς τους/τις ωφελούμενους/ες), β) ημερομηνία έκδοσης, γ) ονοματεπώνυμο ωφελούμενου/νης, και δ) το ποσό της περιόδου αναφοράς.
 

9. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με βάση τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών και τα μηνιαία δελτία παρακολούθησης επιβεβαιώνει τη συμφωνία του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου και πιστώνει τον τραπεζικό λογαριασμό κάθε φορέα.
 

10. Η πίστωση του λογαριασμού πραγματοποιείται εντός δεκαπενθημέρου από την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων και είναι δυνατό να αφορά στο σύνολο των δομών ενός φορέα.
 

11. Κατ’εξαίρεση, η πληρωμή της προτελευταίας δόση προς τους Φορείς θα πραγματοποιηθεί μαζί με την πληρωμή της τελευταίας δόσης προκειμένου να διασφαλιστούν οι δυνατότητες συμψηφισμού που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 16 της παρούσας.
12. Σε περίπτωση διακοπής της παρεχόμενης υπηρεσίας για λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Δομής, αποδίδεται στη Δομή το αντίτιμο του τρέχοντος μηνός.

 


Άρθρο 13
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ


1. Η χρηματοδότηση της πράξης αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η υλοποίηση της πράξης καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκριτικά έγγραφα δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.
 

2. Οι κατανομές χρηματοδοτήσεις από το ΠΔΕ προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. διενεργούνται τμηματικά, βάσει των προβλέψεων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, με πίστωση των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε πράξη, με διαχειριστή την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε..
 

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή χρηματοδότηση της πράξης, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. υποβάλει το πρώτο αίτημα κατανομής της χρηματοδότησης, ίσο με το 40% του συνολικού προϋπολογισμού εκάστης πράξης, αμέσως μετά τις αποφάσεις ένταξης των οικείων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
 

4. Τα επόμενα αιτήματα κατανομής της χρηματοδότησης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. υποβάλλονται ανά τρίμηνο, με βάση τα στοιχεία που διαθέτει και ειδικότερα: (α) έως τις 20 Δεκεμβρίου 2017, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. υποβάλει αίτημα έως το 30% του συνολικού προϋπολογισμού εκάστης πράξης, (β) έως την 1η Απριλίου 2018 η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. υποβάλει αίτημα ίσο με το υπόλοιπο του συνολικού προϋπολογισμού εκάστης πράξης.
 

Άρθρο 14
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ


1. Η κατανομή του προϋπολογισμού για το έτος 2017-2018 θα γίνει ανά περιφέρεια και επιχειρησιακό πρόγραμμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΠ (1)

 

 

 

 

 

ΠΕΠ ΑΜΕΑ (2)

 

 

 

 

ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ (3)

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ

Υπουργική Απόφαση υπ’αριθμ.

76835/ΕΥΘΥ739 (ΦΕΚ

2360/Β’/1.8.2016) (4)

 

1

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

 

2.077.075

 

 

2.797.531

 

4.874.606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133.112.745

 

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

6.100.648

 

495.662

 

9.489.903

 

16.086.213

 

3

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

1.918.914

 

223.482

 

355.595

 

2.497.991

4

ΗΠΕΙΡΟΣ

1.971.128

265.722

1.695.938

3.932.788

5

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

3.355.098

187.913

3.323.219

6.866.230

6

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

1.394.440

27.925

1.721.557

3.143.922

7

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

3.564.831

589.319

3.179.842

7.333.992

8

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

1.179.633

18.680

667.497

1.865.810

9

ΙΟΝΙΑ

918.438

168.459

233.208

1.320.105

10

ΑΤΤΙΚΗ

14.640.744

172.889

1.000.000

15.813.633

11

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

1.023.165

75.288

249.969

1.348.422

12

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

1.847.696

279.758

200.000

2.327.454

13

ΚΡΗΤΗ

3.619.855

62.504

793.730

4.476.089

 

ΣΥΝΟΛΟ

43.611.665

2.567.601

25.707.989

71.887.255

205.000.000
2. Το κόστος υλοποίησης της δράσης με ίδια μέσα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για τη διαχείριση του έργου επιβαρύνει το συγχρηματοδοτούμενο μη επιλέξιμο σκέλος του Ε.Π «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

3. Το ποσό της στήλης 4 του πίνακα της παρ. 1 του παρόντος, χρησιμοποιείται προκειμένου να καλυφθεί κατά προτεραιότητα το σύνολο των αιτούντων με πλήρη φάκελο και με εισοδήματα κάτω από το κατώφλι της φτώχειας και το σύνολο των αιτούντων με πλήρη φάκελο που υποβάλλουν αιτήσεις για τις δομές κατηγορίας Β3 και Δ. Το ενδεχόμενο υπόλοιπο χρησιμοποιείται για να καλύψει τους αιτούντες με πλήρη φάκελο, βάσει της μοριοδότησης που έχουν λάβει στο σύνολο της χώρας μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της πράξης.

Άρθρο 15
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ


Η Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 8 της παρούσας, καθώς και οιαδήποτε άλλη Επιτροπή κριθεί σκόπιμη στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., θα συσταθεί/συγκροτηθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Συγκεκριμένα, θα συσταθούν/ συγκροτηθούν: α) Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων, και β) Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων. Οι ανωτέρω Επιτροπές αποτελούνται από υπαλλήλους της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Το Έργο των Επιτροπών αυτών εξειδικεύεται στις Αποφάσεις σύστασης/συγκρότησής τους και στις εκάστοτε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Άρθρο 16
ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


1. Οι περιπτώσεις διακοπής ή μη χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, είτε κατόπιν δηλώσεως του/της ωφελούμενου/ης είτε εφόσον συντρέχουν λόγοι διακοπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό λειτουργίας της Δομής, εξετάζονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και εξειδικεύονται περαιτέρω στην/στις πρόσκληση/προσκλήσεις προς τα ωφελούμενα άτομα.

2. Η μη χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας αποτελεί αιτία ακύρωσης της «αξίας τοποθέτησης».

3. Η/Ο ωφελούμενη/ος διατηρεί την «αξία τοποθέτησης» που του έχει χορηγηθεί σε περίπτωση που αλλάξει Δομή υποδοχής του/των τέκνου/ων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Άρθρο 17
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ


1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή των ενεργειών της παρούσας, τα αρμόδια όργανα, συμφώνως προς το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΣΠΑ 2014-2020, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:
α) Την τήρηση των εφαρμοζόμενων εθνικών και κοινοτικών διατάξεων.
β) Την εφαρμογή των διαδικασιών που διασφαλίζουν την ορθότητα και κανονικότητα των δαπανών που δηλώνονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
γ) Την επιλεξιμότητα των δαπανών και την αιτιολόγησή του.
δ) Την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων.
ε) Την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης.
στ) Την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.
 

2. Επίπεδο-είδος ελέγχου και αρμόδια όργανα. Προς τις Δομές:
α) Διοικητικός έλεγχος ο οποίος διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
β) Επιτόπιος έλεγχος ο οποίος διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δειγματοληπτικά. Ο επιτόπιος έλεγχος δύναται να διενεργείται σε οποιαδήποτε Δομή φιλοξενεί τέκνα ωφελούμενου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
γ) Διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες διενεργούνται από την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ. και τις Ε.Υ.Δ. των Π.Ε.Π. σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.
δ) Επιθεωρήσεις που διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης.
ε) Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4314/2014, όπως αυτός ισχύει και το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων από τα οποία συγχρηματοδοτείται η δράση/πράξη.
στ) Έλεγχοι οι οποίοι διενεργούνται από τα αρμόδια ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.

3. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις καθώς και οι έλεγχοι συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης, καθώς και της συμμόρφωσης των συμμετεχόντων με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης.

4. Διαδρομή του Ελέγχου
Για κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη απαιτείται ο καθορισμός διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. Η διαδρομή ελέγχου θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών που πιστοποιούνται στην Επιτροπή και των αναλυτικών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται από την αρχή πιστοποίησης, την Ε.Υ.Δ. του ΕΠ ΑΝΑ-ΔΕΔΒΜ, τις ΕΥΔ των ΠΕΠ και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Οι λογιστικές καταχωρήσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις πληρωμές που πραγματοποίησε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Προς τούτο, πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρισης, το ποσό κάθε κονδυλίου της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων, την ημερομηνία και μέθοδο της πληρωμής και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία παραστατικά , τα οποία θα επισυνάπτονται.
β) Η επαλήθευση της καταβολής της δημόσιας συνεισφοράς στο Δικαιούχο.
γ) Η επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται από τις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ.
δ) Η ύπαρξη για κάθε πράξη, κατά περίπτωση, των τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδίου χρηματοδότησης, εγγράφων, εκθέσεων προόδου και εκθέσεων σχετικά με τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

5. Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών
Εάν μετά από διοικητικό ή επιτόπιο έλεγχο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, διαπιστωθεί η μη τήρηση των υποχρεώσεων, όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα ή και τις μεταξύ φορέων και ωφελουμένων συμβάσεις, αναζητά από τους φορείς τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά. Η ανάκτηση είναι δυνατό να πραγματοποιείται και με συμψηφισμό του ποσού που καταβλήθηκε αχρεωστήτως ή παρανόμως στο Φορέα έναντι επόμενων δόσεων. Σε περίπτωση μη επιστροφής ή αδυναμίας συμψηφισμού των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, συντάσσεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. έκθεση ελέγχου. Η έκθεση διαβιβάζεται αρμοδίως, προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές διοικητικές πράξεις.

6. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ παρέχει στους ωφελούμενους πρόσβαση σε ηλεκτρονική εφαρμογή υποδοχής καταγγελιών για ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής της παρούσας. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. είναι αρμόδια για τον έλεγχο των καταγγελιών με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 

 

Άρθρο 18
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ


1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της πράξης πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 115-117 και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τις απαιτήσεις των Κανόνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Παράρτημα «Υποχρεώσεις Δικαιούχων» της απόφασης Ένταξης και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
 

2. Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του ν. 2472/1997 και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν. 1303/2013 και 1304/2013. Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. επιμελούνται τρόπους κωδικοποίησης της δημοσιοποίησης των ωφελουμένων.Άρθρο 19
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Οι ρυθμίσεις της κοινής υπουργικής απόφασης 16/ οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166 (ΦΕΚ 1850/Β΄/24.6.2016) - Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου-Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τον κύκλο της δράσης 2016-2017.


Άρθρο 20
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1. Στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δύναται να εξειδικεύεται ή/και να ορίζεται οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται στους όρους της παρούσας, στη βάση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, εγχειριδίων, οδηγών κ.λπ..

2. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφαρμόζονται από τον ετήσιο κύκλο της δράσης 2017-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης