ΠΟΛ.1050/5.2.2002

Μη υποβολή αναλυτικών φύλλων υπολογισμού της αξίας των ακινήτων με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας των φυσικών και νομικών προσώπων

5 Φεβ 2002

Taxheaven.gr
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.: 1010658/43/0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ.13η)
Τμήμα: Φ.Μ.Α.Π.

ΠΟΛ 1050

ΘΕΜΑ: Μη υποβολή αναλυτικών φύλλων υπολογισμού της αξίας των ακινήτων με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας των φυσικών και νομικών προσώπων.

(Α.Υ.Ο. 1010658/ΠΟΛ.1050/05.02.2002)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α'/18-2-1997)

2. Την 1079501/373/0013 Απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1140 Β'/3-9-2001).

3. Την 1067780/82/ΓΟ013/9-6-1994 (ΦΕΚ 549 Β') Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

4. Την 1129485/479/ΓΟ013/3-12-1996 (Φ.Ε.Κ. 1152 Β) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

5. Την 1079551/105/Γ0013/11-7-1994 (Φ.Ε.Κ. 554 Β') Απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

6. Την 1129487/480/Γ0013/3-12-1996 ΠΟΛ.13113.12.1996 (Φ.Ε.Κ. 1152 Β') Απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

7. Την 1108284/384/Γ0013/25-2-1995 (Φ.Ε.Κ. 825 Β') Απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

8. Την 1107357/5686/ΔΤΥ (Φ.Ε.Κ. 2082 Β'/26-11-1999) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

9. Την 1121210/6271/ΔΤΥ (Φ.Ε.Κ. 2260 Β'31-12-1999). Απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

10. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (Φ.Ε.Κ. 1485 Β' 31-10-2001), με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η παράγραφος 3 της 1079501/373/0013 Απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η δήλωση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 2002 φυσικών και νομικών προσώπων, δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (έντυπα 1 - 5, Κ1 - Κ9 και ΑΑ. ΓΗΣ)».

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Taxheaven.gr