ΠΟΛ.1284/6.12.2001

Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων τηςπαραγράφου 25 του άρθρου 11 του ν. 2954/2-11-2001 (ΦΕΚ 255Α).

6 Δεκ 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2001
Αρ.Πρωτ.:1103845/531/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1284

ΘΕΜΑ: Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 25 του άρθρου 11 του ν.2954/2-11-
2001 (ΦΕΚ 255Α΄).

(Υπ. Οικ. 1103845/πολ. 1284/06.12.2001)

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 25 του άρθρου 11 του ν.2954/2001 (ΦΕΚ 255Α') "Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια,συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις" και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ενιαία εφαρμογή τους:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του α.ν.1521/1950, αν σε συμβόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτου ή σύστασης άλλουεμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο με οποιαδήποτε αιτία (επαχθή ή χαριστική),γίνεται από το μεταβιβάζοντα επίκληση της κτήσης αυτού λόγω συνδρομής στοπρόσωπο του των προϋποθέσεων τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας, εκτός από τονοικείο φόρο για τη μεταβιβαστική αυτή σύμβαση (μεταβίβασης, δωρεάς, γονικήςπαροχής), οφείλεται και φόρος μεταβίβασης από τον πωλητή για την κτήση μεχρησικτησία, εκτός αν στο όνομα του υπάρχει μεταγραμμένος τίτλος για τοδικαίωμα αυτό για το οποίο έχει υποβληθεί η κατά νόμο φορολογική δήλωση ή ταοικεία βιβλία μεταγραφών έχουν καταστραφεί.

2. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παραγράφου 25 του άρθρου 11 του ν. 2954/2001 που ισχύουν αναδρομικάαπό 9-3-2001 και για χρονικό διάστημαδύο (2) ετών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, δηλαδή μέχρι 2-11-2003,ορίζεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του α.ν. 1521/1950 δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις μεταβίβασης ακινήτων κατά τις οποίες ο πωλητής ή δωρητής ήγονέας που συνιστά την παροχή επικαλείται την κτήση του ακινήτου από χρησικτησία εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθεςπροϋποθέσεις:

α) Βρίσκονται σε περιοχές δήμων και κοινοτήτωνμε πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 1991 (ΦΕΚ882/τ.Β/6-12-1993),

β) δε βρίσκονται (στο σύνολο τους ή μερικώς) σε ζώνη ακτίνας 500 μέτρων απότο χειμέριο κύμα και

γ) η αξία τους κατά το χρόνοσύνταξης του οριστικού μεταβιβαστικού συμβολαίου δεν υπερβαίνει:

γα) προκειμένου για γήπεδα ή αγροτεμάχια, το ποσό των 600.000 δραχμών ανάστρέμμα και

γβ) προκειμένου για οικόπεδα, το ποσό των 2.000 δραχμών ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στην αξία των 600.000 δραχμών ανά. στρέμμα συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόνυφιστάμενα κτίσματα που εξυπηρετούν αποκλειστικά τον προορισμό τους, ενώ στηνπερίπτωση των οικοπέδων δε λαμβάνονται υπόψη τα τυχόν κτίσματα που έχουνανεγερθεί σ' αυτά.

3. Μετις διατάξεις αυτές, γίνεται διαχωρισμός των ακινήτων σε γήπεδα και οικόπεδα,με διαφορετική τιμή μονάδος για κάθε κατηγορία, ενώ παράλληλα εξαιρούνται τηςαπαλλαγής από το φόρο χρησικτησίας τα γήπεδα - αγροτεμάχια επί των οποίωνυφίστανται κτίσυατα άσχετα από τον προορισμό τους, έστω κι' αν η ανά στρέμμααξία τους συμπεριλαμβανομένης και της αξίας των κτισμάτων, είναι μικρότερη των600.000 δραχμών.

4. Σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία, "γήπεδο" είναι η συνεχόμενη έκτασηγης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε ένα ή περισσότερουςκυρίους εξ αδιαιρέτου,, ενώ "οικόπεδο" είναι κάθε γήπεδο που βρίσκεται μέσα σεεγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένοσχέδιο.

Έτσι, για μεν τα οικόπεδα, είτε υπάρχουν σ' αυτά κτίσματα ανεξαρτήτουκατηγορίας (οικία, αποθήκη, βιοτεχνικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.λπ.)είτε είναι αδόμητα, προκειμένου να υπαχθεί ή όχι η μεταβιβαστική σύμβαση σεφόρο χρησικτησίας, εξετάζεται μόνο η αξία των οικοπέδων, ενώ στις λοιπέςπεριπτώσεις των γηπέδων (αγροτεμάχια, βοσκότοποι, βιοτεχνικοί χώροι κ.λπ.),προκειμένου να βρεθεί η τιμή μονάδας, υπολογίζεται τόσο η αξία της γης όσο καιη αξία των κτισμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις αυτές - κτίσματα,εξυπηρετούν αποκλειστικά τον προορισμό τους.

Ηοικοδομησιμότητα η μη του οικοπέδου δεν ασκεί καμία επιρροή για την υπαγωγή ήόχι του ακινήτου αυτού στις ανωτέρω ρυθμίσεις . Σε περίπτωση αμφισβήτησης γιατο αν ένα ακίνητο αποτελεί ή όχιοικόπεδο, αρμόδια να αποφανθεί είναι η κατά τόπο πολεοδομική υπηρεσία στην οποία μπορείτε νααπευθυνθείτε.

Υπενθυμίζεταιότισύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, η αξία του ακινήτου προσδιορίζεται είτε μεβάση τη μέθοδο των συγκριτικών στοιχείων σε όσες περιοχές δεν εφαρμόζεται τοαντικειμενικό σύστημα, είτε με βάση το σύστημα αυτό. Σε περιπτώσεις όμως που τοδηλούμενο τίμημα κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία ή η αξία της παροχής κατάτη μεταβίβαση αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής είναι μεγαλύτερο από την αξία πουπροκύπτει με βάση το αντικειμενικό σύστημα, θα ληφθεί υπόψη η μεγαλύτερη αυτήαξία που αναγράφεται στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο.

5. Προςπληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα:

Παράδειγμα 1°

Ο Α,μεταβιβάζει με επαχθή αιτία (πώληση) στο Β, ένα αγροτεμάχιο τεσσάρων (4) στρεμμάτων που βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα (πρώην κοινότητα) Πύργου τουδήμου Γαργαλιάνων νομού Μεσσηνίας με πληθυσμό σύμφωνα με την απογραφή του 1991 839 κατοίκους, επικαλούμενοςδικαίωμα κτήσης της κυριότητας αυτού με χρησικτησία. Η αντικειμενική αξία τουαγροτεμαχίου η οποία δηλώνεται κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης ανέρχεται σε 2.000.000δραχμές. Στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο αναγράφεται τίμημα 3.000.000 δραχμών.

Στησυγκεκριμένη περίπτωση θα καταβληθεί φόρος χρησικτησίας, διότι η

ανά στρέμμααξία υπερβαίνει τις 600.000 δραχμές

(3.000.000δραχμές : 4 στρέμματα = 750.000 δραχμές/στρέμμα)

Παράδειγμα 2°

Μεταβιβάζεται αγροτεμάχιο 5 στρεμμάτων συνολικής αξίας 2.000.000 δραχμώνεπί του οποίου βρίσκεται μια γεωργική αποθήκη αξίας 900.000 δραχμών για τηνκτήση του οποίου ο πωλητής επικαλείται δικαίωμα χρησικτησίας._ Προκειμένου ναεξετασθεί αν οφείλεται φόρος χρησικτησίας, θα συνυπολογισθεί η αξία του αγροτεμαχίουκαι της αποθήκης.

Έτσι 2.000.000δραχμές (αξία γης) + 900.000 δραχμές (αξία κτίσματος) =

2.900.000δραχμές : 5 = 580.000 δραχμές / στρέμμα.

Συνεπώς στο συγκεκριμένο παράδειγμα δε θα καταβληθεί φόρος

χρησικτησίας

Παράδειγμα 3°

Μεταβιβάζεται αγροτεμάχιο 20 στρεμμάτων αντικειμενικής αξίας

3.000.000δραχμών επί του οποίου έχει ανεγερθεί παραθεριστική κατοικία

100 τ.μ.αντικειμενικής αξίας 1.500.000 δραχμών.

Η συνολική αξίατου ακινήτου 'είναι 4.500.000 δραχμές και η στρεμματική

αξία τουαγροτεμαχίου 225.000 δραχμές

(3.000.000δραχμές + 1.500.000 δραχμές = 4.500.000 δραχμές : 20 =

225.000 δραχμές/ στρέμμα).

Στην περίπτωσηαυτή οφείλεται φόρος χρησικτησίας, παρά το γεγονός ότι

η στρεμματική αξία είναι μικρότερη των 600.000 δραχμών, διότι το

υφιστάμενο κτίσμα δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του γηπέδου -

αγροτεμαχίου, δηλαδή είναι άσχετο προς τον προορισμό της

συγκεκριμένηςεδαφικής έκτασης που είναι η αγροτική εκμετάλλευση.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι, οι εν λόγω διατάξεις αναφέρονται μόνο στιςπεριπτώσεις σύνταξης μεταβιβαστικών συμβολαίων με επίκληση δικαιώματοςχρησικτησίας από τον πωλητή ή δωρητή ή γονέα που συνιστά την οικεία παροχή.Όταν τα πρόσωπα αυτά συμβάλλονται για την μεταβίβαση ή τη σύσταση του οικείουεμπράγματου δικαιώματος εξαιρείται από την καταβολή φόρου η οικεία σύμβαση. Τοαντίθετο συμβαίνει στις περιπτώσεις μεταγραφής δικαστικών αποφάσεωναναγνωριστικών του δικαιώματος αυτού ή μεταγραφής πρακτικών συμβιβαστικήςεπίλυση εμπραγμάτων διαφορών επί ακινήτων κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου214Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για τις οποίες οφείλεται φόροςχρησικτησίας.

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις σύνταξης μεταβιβαστικών συμβολαίων με χρόνοφορολογίας από 9-3-2001 (ημερομηνία ισχύος του ν. 2892/2001) και μετά, για τιςοποίες καταβλήθηκε φόρος χρησικτησίας, που υπάγονται στις ανωτέρω ρυθμίσεις, θαπρέπει να γίνει επιστροφή των φόρων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων μετά απόσχετική αίτηση των φορολογουμένων και εντός της προβλεπόμενης τριετούςπροθεσμίας από την καταβολή του φόρου.

Taxheaven.gr