Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1283/7.12.2001 Δικαιολογητικά πληρωμής

Σχόλια:


Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1283/7.12.2001
Δικαιολογητικά πληρωμής


ΠΟΛ.1283/7.12.2001 Δικαιολογητικά πληρωμής

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1113502/6435/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.:1283

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά πληρωμής.
1113502/6435/0016/ΠΟΛ. 1283/7.12.2001

Εχοντας υπόψη:Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28, της παρ. 1 του άρθρου 29 και του άρθρου 31 του Ν.2362/27.11.1995 (ΦΕΚ 247/Α'/1995) "περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις".

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 10 και 19 του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α'/27.9.2000) "Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ.) 1103/97, 974/98, 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του Ευρώ".

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.191/1997 (ΦΕΚ 155/Α'/1997) "Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.16/1989 Κανονισμός λειτουργίας ΔΟΥ...".

4. Τις διατάξεις του Ν.2594/1998 (ΦΕΚ 62/Α'/24.3.1998), του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/9.3.1999), του άρθρου 14 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α'/11.6.1986) και του άρθρου 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

5. Την υπ' αριθ. 1109245/6126/0016/22.11.1999 (ΦΕΚ 2103/Β'/1.12.1999) απόφασή μας "Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής".

6. Την υπ' αριθ. 479/1997 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, την οποία αποδέχθηκε ο Υπουργός Οικονομικών.

7. Την υπ' αριθ. 1100383/1330/Α0006/2001 (ΦΕΚ 1485/Β'/2001) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

8. Την ανάγκη καθορισμού των δικαιολογητικών νομιμοποίησης των δικαιούχων για την εξόφληση τίτλων πληρωμής των ΔΟΥ, απλοποίησης των διαδικασιών και ομοιόμορφης εφαρμογής τους.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας ουδεμία δαπάνη προκύπτει στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε


Καθορίζουμε από 1.1.2002 ως δικαιολογητικά νομιμοποίησης των δικαιούχων για την εξόφληση τίτλων πληρωμής, κατά περίπτωση, τα εξής:


1. Ανώνυμες Εταιρίες

Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του Δ.Σ. της Α.Ε., από το οποίο προκύπτουν ποια πρόσωπα εκπροσωπούν την εταιρία και δεσμεύουν αυτή με την υπογραφή τους. Τα πρακτικά πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο ή το διευθύνοντα σύμβουλο της Α.Ε.

Δεν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του προέδρου ή του διευθύνοντα συμβούλου. Επίσης, δεν απαιτείται περαιτέρω εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο για τα πρόσωπα που αναφέρονται στα πρακτικά ότι εκπροσωπούν την Α.Ε. για να εισπράξουν χρήματα από τις ΔΟΥ, εφόσον προσέρχονται οι ίδιοι.2. Ο.Ε. - Ε.Ε. - Ε.Π.Ε. - Αστικές εταιρίες

Α. Μέχρι το ποσό των 2.000 ευρώ, υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρίας, όπου θα δηλώνει ότι εκπροσωπεί την εταιρία και νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό της. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης, πέραν της υπογραφής του δηλούντος, θα τίθεται και η σφραγίδα της εταιρίας.

Β. Από το ποσό των 2.000 μέχρι το ποσό των 10.000 ευρώ, φωτοαντίγραφο του ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε το τελευταίο καταστατικό τους ή αντίγραφο του καταστατικού θεωρημένο από το Πρωτοδικείο, νέας ή παλαιότερης ημερομηνίας και υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου ότι δεν έχει γίνει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρία και ότι αυτός είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός της. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης, πέραν της υπογραφής του δηλούντος, θα τίθεται και η σφραγίδα της εταιρίας. Η απόφαση για υποχρεωτική εξόφληση του τίτλου με εντολή μεταφοράς άνω των 1.500 ευρώ, όταν στη ΔΟΥ δεν υπάρχουν χρήματα, συνεχίζει να ισχύει.

Γ. Πάνω από το ποσό των 10.000 ευρώ ή κάτω από αυτό, όταν ο δικαιούχος δεν κάνει χρήση των δικαιολογητικών που προαναφέρονται στις προηγούμενες παρ. Α' και Β':

α) Το τελευταίο καταστατικό, θεωρημένο από το Πρωτοδικείο. Για τις Ε.Π.Ε. που οι εκπρόσωποί τους ορίζονται από τη συνεδρίαση των εταίρων, αντίγραφο των σχετικών πρακτικών ή το ΦΕΚ που δημοσιεύονται.

β) Βεβαίωση του αρμόδιου τμήματος του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει στο μεταξύ επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρία (δεν ισχύει για τις περιπτώσεις των Ε.Π.Ε. του προηγούμενου εδαφίου).

Σε αντίθετη περίπτωση, στη βεβαίωση αυτή αναφέρονται οι αριθμοί των πράξεων των μεταβολών, οι οποίες πρέπει να προσκομίζονται όλες θεωρημένες από το Πρωτοδικείο.

Για την εξόφληση τίτλου πληρωμής υπέρ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., δεν απαιτείται νέα θεώρηση από το Πρωτοδικείο του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του που φέρουν παλαιότερη θεώρηση από αυτό, εφόσον προσκομίζεται πρόσφατη βεβαίωση του Πρωτοδικείου ότι δεν επήλθε άλλη μεταβολή.3. Ναυτικές εταιρίες

Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ., κατά την οποία ορίστηκαν τα πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρία ή σχετική βεβαίωση της Υπηρεσίας Μητρώου Ναυτικών Εταιριών. Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι και για τις Α.Ε.4. Εκπολιτιστικοί - μορφωτικοί - αθλητικοί - πατριωτικοί σύλλογοι και σωματεία

α) Μέχρι το ποσό των 2.000 ευρώ:

Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου ότι νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό του συλλόγου ή του σωματείου. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης τίθεται και η σφραγίδα του συλλόγου ή του σωματείου.

Γραμμάτιο είσπραξης νόμιμα θεωρημένο, όπου αυτό επιβάλλεται.

β) Πάνω από το ποσό των 2.000 ευρώ:

Το καταστατικό με βεβαίωση του γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο σωματείων.

Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του Δ.Σ. του συλλόγου, στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο, εφόσον παρέχεται από το καταστατικό η δυνατότητα αυτή.

Γραμμάτιο είσπραξης ανάλογα με τις καταστατικές διατάξεις, νόμιμα θεωρημένο, όπου αυτό επιβάλλεται.5. Γεωργικοί - αγροτικοί κ.λπ. συνεταιρισμοί ή ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών

α) Μέχρι το ποσό των 2.000 ευρώ:

Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου ότι νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό του συνεταιρισμού ή της ένωσης. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης τίθεται και η σφραγίδα του συνεταιρισμού ή της ένωσης.

β) Πάνω από το ποσό των 2.000 ευρώ:

Το καταστατικό με βεβαίωση για τυχόν τελευταία τροποποίήση και καταχώριση αυτού στο Ειδικό Μητρώο, θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή το Ειρηνοδικείο κατά περίπτωση.

Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ., από το οποίο να προκύπτει ποια μέλη δεσμεύουν με την υπογραφή τους το συνεταιρισμό ή την ένωση.6. ΝΠΔΔ - Δημόσιες υπηρεσίες - Ειδικά ταμεία

Η απόφαση με την οποία ορίζεται ο προϊστάμενος του ΝΠΔΔ ή της υπηρεσίας.

Εξουσιοδότηση σε υπάλληλο του ΝΠΔΔ ή της υπηρεσίας από τον προϊστάμενο αυτής, όταν δεν προσέρχεται ο ίδιος.

Γραμμάτιο είσπραξης του αντίστοιχου ποσού, από διπλότυπο βιβλίο το οποίο είναι σφραγισμένο, θεωρημένο και αριθμημένο από την αρχή που εποπτεύει τα ΝΠΔΔ, τα ειδικά ταμεία και σε ορισμένες περιπτώσεις και από δημόσιες υπηρεσίες, όταν αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.7. Τράπεζες - Ιδρύματα - ΟΤΕ - ΔΕΗ - ΕΛΤΑ

Η απόφαση με την οποία ορίζεται ο προϊστάμενος του υποκαταστήματος.

Εξουσιοδότηση σε υπάλληλο της τράπεζας κ.λπ., θεωρημένη από την τράπεζα, το ίδρυμα κ.λπ., από τον προϊστάμενο αυτής, όταν δεν προσέρχεται ο ίδιος.8. Κοινοπραξίες - Κοινωνίες

Το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχουν καταθέσει στη ΔΟΥ, θεωρημένο από το αρμόδιο τμήμα αυτής, όπου φαίνονται τα μέλη και οι εκπρόσωποι που νομιμοποιούνται να εισπράξουν.

Αν δεν δηλώνεται εκπρόσωπος, προσέρχονται όλα τα μέλη για την εξόφληση του τίτλου ή εξουσιοδοτούν - πληρεξουσιοδοτούν τρίτον ή τρίτους, ανάλογα με το ύψος του ποσού.9. Εταιρίες που δεν συνιστώνται

Η επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν για τις υπό σύσταση εταιρίες, οι οποίες τελικά δεν συστήθηκαν, γίνεται σε όλους τους εταίρους οι οποίοι φαίνονται στο "καταστατικό" συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάχθηκε για τη σύσταση της εταιρίας, νόμιμα θεωρημένο από τον συμβολαιογράφο που το εξέδωσε.

Στις ειδικές περιπτώσεις που δεν έχει συνταχθεί συμφωνητικό, απαιτείται βεβαίωση από το Πρωτοδικείο ή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ότι δεν κατατέθηκε σχετικό συμφωνητικό και υπεύθυνη δήλωση του προσκομίζοντος το διπλότυπο είσπραξης ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος και ότι αναλαμβάνει να αποζημιώσει οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και απαιτήσει το προς επιστροφή ποσό.10. Συγχώνευση εταιριών

α) Τροποποίηση καταστατικού της συγχώνευσης, όπου πρέπει να φαίνεται η ανάληψη όλων των υποχρεώσεων και απαιτήσεων από τη νέα εταιρία.

β) Το καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε το καταστατικό της νέας εταιρίας, όπου φαίνονται τα πρόσωπα που δεσμεύουν αυτή με την υπογραφή τους.

γ) Κατά περίπτωση και ανάλογα τη νομική υπόσταση της νέας εταιρίας, ισχύουν οι προηγούμενες παρ. 1-5.11. Εταιρίες σε κατάσταση λύσης

Το διαλυτικό όπου φαίνεται ο εκκαθαριστής, θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή την αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, κατά περίπτωση, ο οποίος και νομιμοποιείται να εισπράξει ή το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε η διαλυτική πράξη.

Αν δεν ορίζεται εκκαθαριστής στο διαλυτικό, απαιτείται το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε το τελευταίο καταστατικό τους, όπως και τα ΦΕΚ με τις τυχόν τροποποιήσεις ή το καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις θεωρημένα από το Πρωτοδικείο ή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση όταν πρόκειται για Α.Ε., προκειμένου να αναζητηθεί αν έχει προβλεφθεί εκκαθαριστής σε περίπτωση λύσης της εταιρίας.

Αν δεν ορίζεται ούτε σ' αυτό, ο τίτλος εξοφλείται σε όλους τους εταίρους (ή εξουσιοδοτούν - πληρεξουσιοδοτούν τρίτους ανάλογα με το ύψος του ποσού), οι οποίοι υπογράφουν στο σώμα του τίτλου. Αν κάποιος από τους εταίρους διαφωνεί, προσφεύγει ο ίδιος ή όποιος έχει έννομο συμφέρον στο δικαστήριο, το οποίο ορίζει με απόφασή του εκκαθαριστή.

Ειδικά και μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ, επιτρέπεται η εξόφληση με υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερομένων ότι ενεργούν την εκκαθάριση και αναλαμβάνουν την ευθύνη να αποζημιώσουν οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και αποδειχθεί ότι δικαιούται να εισπράξει το επιστρεφόμενο ποσό.12. Φυσικά πρόσωπα

Απαιτείται η επίδειξη του δελτίου της ταυτότητάς τους ή του διαβατηρίου τους ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής, αν πρόκειται για Ελληνες πολίτες. Του διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή της άδειας παραμονής τους στην Ελλάδα ή του δελτίου ταυτότητάς τους για τους κατοίκους χωρών της Ε.Ε.

Ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου, η υπηρεσίας έκδοσής τους και η ημερομηνία, πρέπει να αναγράφονται στο σώμα του τίτλου πληρωμής και να υπογράφεται από τον δικαιούχο η πράξη εξόφλησης, καθώς και να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του ολογράφως.13. Εξόφληση χωρίς δικαιολογητικά

Είναι δυνατή η εξόφληση τίτλου πληρωμής με μεταφορά του προϊόντος ενός τίτλου σε λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα, που συμμετέχει στο συμψηφιστικό γραφείο της Τράπεζας Ελλάδος, χωρίς την προσκόμιση των προαναφερόμενων δικαιολογητικών με απλή αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η αίτηση μπορεί να γίνεται και με τηλεομοιοτυπία (fax), αφού ο ενδιαφερόμενος φροντίσει για την έκδοση ή την προσκόμιση στη ΔΟΥ του Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ) ή της ασφαλιστικής ενημερότητας, όπου απαιτούνται.

Διευκρινίζουμε ότι η προσκόμιση ΑΦΕ και ενημερότητας ΙΚΑ δεν αποτελούν δικαιολογητικά νομιμοποίησης των δικαιούχων, αλλά υποχρέωσή τους που πηγάζει από άλλες διατάξεις και προσκομίζονται ή όχι ανάλογα με τις διατάξεις αυτές.

Στις περιπτώσεις εξόφλησης ποσών με εντολή μεταφοράς, στην εντολή αναγράφεται ο δικαιούχος του τίτλου και σε καμία περίπτωση οι τυχόν αντιπρόσωποί του. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατασχέσεων και εκχωρήσεων.

Η εξόφληση τίτλων πληρωμής, άνω των 1.500 ευρώ, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν μετρητά στη ΔΟΥ και αυτή δεν έχει τη δυνατότητα έκδοσης επιταγής, γίνεται υποχρεωτικά με εντολή μεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.14. Γενικά περί δικαιολογητικών

Ολα τα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίζονται στις ΔΟΥ, μόνο μία φορά το χρόνο κατά την πρώτη πληρωμή. Στις υπόλοιπες πληρωμές του ίδιου έτους και για τους ίδιους δικαιούχους θα γίνεται μνεία σε ποιον τίτλο έχουν επισυναφθεί τα σχετικά δικαιολογητικά. Ο προϊστάμενος του τμήματος κρατά αντίγραφα των δικαιολογητικών ή στοιχεία αυτών σε σχετικό βιβλίο.

Ολα τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση υποβάλλονται στις ΔΟΥ, πρέπει να έχουν εκδοθεί ή όπως ορίζεται θεωρηθεί μέσα στο έτος που γίνεται η εξόφληση. Ειδικά για τις εξοφλήσεις που γίνονται τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο, γίνονται δεκτά δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.

Τα πληρεξούσια δεν εντάσσονται στην παραπάνω ρύθμιση, αφού εκ του νόμου ισχύουν μέχρι την ανάκλησή τους ή μέχρι την καταληκτική τους ημερομηνία, όταν ορίζεται.

Ολα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα θεωρημένα από οποιαδήποτε υπηρεσία, αστυνομική, δημοτική ή κοινοτική αρχή, ΝΠΔΔ ή δικηγόρους, με την προϋπόθεση ότι επ' αυτών φαίνεται η θεώρηση της εκδούσας αρχής, η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία μέσα στο έτος εξόφλησης του τίτλου. Εξαιρούνται τα πληρεξούσια, τα οποία πρέπει να φέρουν πρωτότυπη θεώρηση από την εκδούσα αρχή, δεδομένου ότι επιδεικνύονται στη ΔΟΥ και αυτή πρέπει να εκδώσει αντίγραφο το οποίο παραμένει στο αρχείο της.

Τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται μεταφρασμένα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, από δικηγόρους, Πρεσβείες και Προξενεία, νόμιμα θεωρημένα. Επίσης από πραγματογνώμονα που ορίζει το αρμόδιο δικαστήριο.

Η εξόφληση των τίτλων πληρωμής ολοκληρώνεται με την παράδοση των χρημάτων στον δικαιούχο, ο οποίος ταυτόχρονα υπογράφει την πράξη εξόφλησης, όπου αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του, διαβατηρίου κ.λπ., είτε είναι φυσικό πρόσωπο, είτε εκπρόσωπος εταιρίας, είτε εξουσιοδοτημένος από τον δικαιούχο, καθώς και η ημερομηνία έκδοσής τους και ολογράφως το όνομα του λαβόντος.15. Εξόφληση τίτλου σε αντιπρόσωπο του δικαιούχου

Η πληρωμή σε αντιπρόσωπο του δικαιούχου γίνεται με απλή εξουσιοδότηση ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, ανάλογα με το ύψος του ποσού.

Με απλή εξουσιοδότηση, όπου στο σώμα της θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε υπηρεσία, ΝΠΔΔ, αστυνομική, δημοτική ή κοινοτική αρχή, εξοφλούνται τίτλοι πληρωμής, το ποσό των οποίων για κάθε έναν ανέρχεται στα 5.000 ευρώ.

Ανω του ποσού των 5.000 ευρώ απαιτείται η επίδειξη πληρεξούσιου, το οποίο εκδίδεται από συμβολαιογράφους του εσωτερικού ή του εξωτερικού, Πρεσβείες, Προξενεία και σε εξαιρετικές περιπτώσεις από τον πλοίαρχο στη διάρκεια ταξιδιού.

Αν το πληρεξούσιο είναι ξενόγλωσσο, μαζί με το θεωρημένο αντίγραφο πρέπει να προσκομίζεται για επίδειξη και μετάφρασή του, όπως αναφέρεται στο εδάφιο ε' της παρ. 14. Το αντίγραφο του πληρεξούσιου που προσκομίζεται για επίδειξη δεν μπορεί να θεωρηθεί από καμία άλλη αρχή, πλην αυτού που το εξέδωσε.

Το πληρεξούσιο ισχύει εκ του νόμου μέχρι ανάκλησής του και ως εκ τούτου η ημερομηνία θεώρησής του μπορεί να είναι και παλαιά. Για το λόγο αυτό, οι ΔΟΥ πρέπει να τηρούν σχετικό βιβλίο ανακλημένων πληρεξούσιων.

Πάνω στο σώμα του τίτλου (στην πράξη εξόφλησης) αναγράφεται ο αριθμός του πληρεξούσιου, η εκδούσα αρχή, η διεύθυνση και το τηλέφωνο αυτής, τα στοιχεία του πληρεξουσιοδοτημένου και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο.

Η ΔΟΥ εκδίδει αντίγραφο του επιδεικνυόμενου πληρεξούσιου, το οποίο θεωρεί και επισυνάπτει στον τίτλο που αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αντίθετα, η εξουσιοδότηση πρέπει να εκδοθεί μέσα στο έτος που εξοφλείται ο τίτλος, με την ευχέρεια που παρέχεται για τα λοιπά δικαιολογητικά που εκδίδονται τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.

Η εξουσιοδότηση εκδίδεται για μία αιτία και δεν γίνονται δεκτά θεωρημένα αντίγραφά της.

Η πληρεξουσιότητα δεν μεταβιβάζεται σε άλλον από τον πληρεξουσιοδοτούμενο, αν δεν δίνει τέτοιο δικαίωμα ο εντολέας.

Αυτός που πιστοποιείται (από τα δικαιολογητικά των παρ. 1, 2, 3 και των αντίστοιχων περιπτώσεων) ως εκπρόσωπος εταιρίας, δύναται να εξουσιοδοτεί - πληρεξουσιοδοτεί τρίτον, ανάλογα με το ύψος του ποσού, να εισπράξει αντ' αυτού, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό του απαγορεύεται ρητά στον καταστατικό χάρτη ή στα πρακτικά συνεδρίασης του Δ.Σ.16. Δικαιούχοι που δεν μπορούν να υπογράψουν

Προκειμένου να εξοφληθούν τίτλοι πληρωμής σε δικαιούχους που δεν μπορούν να υπογράψουν, μέχρι του ποσού των 2.000 ευρώ απαιτείται η συνυπογραφή της πράξης εξόφλησης από δύο (2) μάρτυρες, καθώς και η αναγραφή των στοιχείων της ταυτότητάς τους στο σώμα του τίτλου.

Ανω των 2.000 ευρώ απαιτείται πληρεξούσιο. Εξαιρούνται του ποσού αυτού και μπορεί η εξόφληση να γίνεται με δύο (2) μάρτυρες, μέχρι του ορίου των αποδοχών ενός (1) μηνός για τους υπαλλήλους και συνταξιούχους, καθώς και οι πάσης φύσεως αμοιβές από μισθούς και συντάξεις. Ακόμη, επιτρέπεται η υπέρβαση του ορίου των 2.000 ευρώ και μέχρι του συνόλου των αποδοχών τριών (3) μηνών, για τις χορηγήσεις δανείων από το ΜΤΠΥ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων, για κάθε δανειολήπτη.


17. Κάτοικοι εξωτερικού

Η εξόφληση γίνεται στους ίδιους ή στους εξουσιοδοτημένους - πληρεξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα με το ύψος του ποσού, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα. Επίσης, με εντολή μεταφοράς του ποσού σε λογαριασμούς τους σε τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αφού στην αίτηση του δικαιούχου δηλωθεί ο λογαριασμός και η μεσολαβούσα τράπεζα στην Ελλάδα, στην περίπτωση που ο λογαριασμός τηρείται σε τράπεζα του εξωτερικού.

Οι δικαιούχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αναλαμβάνουν τα έξοδα που θα απαιτηθούν για τη μεταφορά των ποσών που τους αφορούν στο εξωτερικό.

Αν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο (εταιρία κ.λπ.), ο τίτλος εξοφλείται υποχρεωτικά με εντολή μεταφοράς του ποσού σε λογαριασμό του που τηρείται σε τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, δηλώνοντας στη δεύτερη περίπτωση και τη μεσολαβούσα τράπεζα στην αίτησή του.

Τυχόν πιστοποιητικά μόνιμης κατοικίας στο εξωτερικό ή άλλα στοιχεία που καταθέτονται στις ΔΟΥ (ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών), επισυνάπτονται στην εντολή μεταφοράς.

Στην εντολή επίσης αναφέρεται η αιτία πληρωμής αναλυτικά (π.χ. επιστροφή φόρου εισοδήματος από αμοιβές συμβούλων, επιστροφή ΦΠΑ, επιστροφή φόρου μεταβίβασης ακινήτων, μισθώματα ακινήτου κ.λπ.).

Για τα νομικά πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση λύσης και δεν τηρείται λογαριασμός τους σε τράπεζα, ζητούνται τα δικαιολογητικά που νομιμοποιούν αυτόν που προσέρχεται να εισπράξει, καθώς και αντίγραφα των διατάξεων του νομικού πλαισίου που ισχύει στη χώρα τους τα οποία αποδεικνύουν τα ανωτέρω (όλα νόμιμα μεταφρασμένα και θεωρημένα).

Στην περίπτωση που οι ΔΟΥ αδυνατούν να εξάγουν συμπεράσματα ή αμφιβάλλουν για το ποιος δικαιούται να εισπράξει, διαβιβάζουν τη σχετική αλληλογραφία στη 16η Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών για να λάβουν οδηγίες.


18. Κληρονόμοι αποβιωσάντων δικαιούχων

Μέχρι το ποσό των 1.500 ευρώ κατά τίτλο, η εξόφληση γίνεται με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης. Σ' αυτή δηλώνεται το ονοματεπώνυμο, ο τόπος και η χρονολογία αποβίωσης του κληρονομούμενου και ότι ο δηλών είναι ο μοναδικός κληρονόμος του αποβιώσαντος δικαιούχου. Αν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι του ενός, σε ξεχωριστή δήλωση ο κάθε ένας αναφέρει και τους λοιπούς κληρονόμους.

Η ΔΟΥ που εξοφλεί τον τίτλο, υποχρεούται να ενημερώνει τη ΔΟΥ που φορολογούνται οι κληρονόμοι ή το αρμόδιο τμήμα της ίδιας για τα ποσά που τους καταβάλλονται.

Ανω του ποσού των 1.500 ευρώ και κατά τίτλο [και όπως διαμορφώνεται κάθε φορά το ποσό του άρθρου 107 του Ν.2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α' 2001), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2948/2001 και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών], η εξόφληση γίνεται με την προσκόμιση του κατά το άρθρο 105 του Ν.2961/2001 πιστοποιητικού του αρμόδιου προϊσταμένου ΔΟΥ, στο οποίο βεβαιώνεται ότι κατατέθηκε η κατά το νόμο δήλωση φόρου κληρονομίας, με τα επισυναπτόμενα και μνημονευόμενα έγγραφα νομιμοποίησης του δηλούντος. Ακόμη, ότι περιλαμβάνεται στη δήλωση και η προς είσπραξη απαίτηση, καθώς και ότι καταβλήθηκε ο απαιτούμενος φόρος.

Εάν υπάρχει τίτλος πληρωμής οποιουδήποτε ύψους και επιμεριζόμενο το ποσό στους κληρονόμους δίνει κατά κληρονόμο μέχρι 1.500 ευρώ, τότε η εξόφληση γίνεται με τη διαδικασία της υπεύθυνης δήλωσης.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιστροφής από φόρο εισοδήματος απεβίωσε και το επιστρεφόμενο ποσό προέρχεται ολόκληρο ή μέρος αυτού από εισοδήματα της συζύγου του, η επιστροφή γίνεται σ' αυτή κατόπιν εγγράφου του αρμόδιου προϊσταμένου ΔΟΥ, από το οποίο προκύπτει ότι πράγματι ολόκληρο ή μέρος του επιστρεφόμενου ποσού προέρχεται από εισοδήματα της συζύγου. Δεν απαιτείται δηλαδή η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών νομιμοποίησής της ως κληρονόμου, γιατί το επιστρεφόμενο ποσό δεν αποτελεί κληρονομιαία περιουσία.

Ομοια δεν αποτελούν κληρονομιαία περιουσία οι τρίμηνες αποδοχές οι οποίες καταβάλλονται ως προσωπικό δικαίωμα στη σύζυγο και τα τέκνα του υπαλλήλου που απεβίωσε. Στην περίπτωση αυτή, ως δικαιολογητικό προσκομίζεται το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από το Δήμο ή την Κοινότητα, ανεξαρτήτως ποσού.

19. Ανήλικοι

Η εξόφληση τίτλων πληρωμής σε ανήλικο δικαιούχο [όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, όπως ισχύει μέχρι σήμερα (άρθρο 127 του Α.Κ.)] γίνεται σ' αυτούς που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του ανηλίκου.

Για την εξόφληση απαιτείται πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από το Δήμο ή την Κοινότητα και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία οι γονείς του ανηλίκου - ή ο ένας από τους δύο - δηλώνουν ότι ασκούν τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια του ανηλίκου και ότι αυτή δεν τους έχει αφαιρεθεί με δικαστική απόφαση.

Σε περιπτώσεις διαφωνιών των γονέων, διάστασης, διαζυγίου κ.λπ. περιπτώσεις που περιγράφονται στα άρθρα 1510 έως 1541 του Α.Κ., το δικαστήριο αποφασίζει για την ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε έναν από τους γονείς ή τρίτο πρόσωπο ή ορίζει επίτροπο, οπότε απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής απόφασης θεωρημένης από την αρμόδια δικαστική αρχή.


20. Ατομα σε επιμέλεια

Η εξόφληση γίνεται σ' αυτούς που ασκούν την επιμέλεια, όπως προκύπτει από την οικεία δικαστική απόφαση η οποία προσκομίζεται θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία του δικαστηρίου.

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δικαστική απόφαση, επιτρέπεται να γίνεται η εξόφληση μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ, αφού αυτός που δηλώνει ότι έχει την επιμέλεια προσκομίσει βεβαίωση από το Δήμο ή την Κοινότητα ότι αυτός ασκεί την επιμέλεια, καθώς και υπεύθυνη δήλωσή του στην οποία δηλώνει ότι έχει την επιμέλεια του δικαιούχου.

Δηλώνει επίσης ότι αναλαμβάνει, στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι η επιμέλεια έχει ανατεθεί ή ασκείται από άλλον, να του καταβάλει το ποσό που εισέπραξε.


21. Ελεύθεροι επαγγελματίες

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ. 12 της παρούσας για τα φυσικά πρόσωπα και επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση του δελτίου παροχής υπηρεσιών, νόμιμα θεωρημένου όπου αυτό επιβάλλεται. Σε ό,τι αφορά τις επιστροφές φόρων, για την προσκόμιση ή μη του δελτίου παροχής υπηρεσιών ισχύουν οι σχετικές διατάξεις και εγκύκλιοι του ΚΒΣ.

Στις περιπτώσεις εξόφλησης ΧΕΠ, το δελτίο παροχής υπηρεσιών κατατίθεται στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ), οι οποίες πιστοποιούν την υποβολή του δελτίου πάνω στο σώμα του τίτλου με την ένδειξη "κατατέθηκε δελτίο παροχής υπηρεσιών" ή "να πληρωθεί χωρίς δελτίο παροχής υπηρεσιών". Αν στο ΧΕΠ δεν αναγράφεται καμία από τις ανωτέρω ενδείξεις, το δελτίο παροχής υπηρεσιών υποβάλλεται από τον υπόχρεο στη ΔΟΥ κατά την εξόφληση του τίτλου.

Το παραπάνω δελτίο προσκομίζεται και στην περίπτωση εξόφλησης του τίτλου με "εντολή μεταφοράς".

Οταν ο ελεύθερος επαγγελματίας συνταξιοδοτηθεί, προσληφθεί στο Δημόσιο ή για οποιονδήποτε λόγο κάνει παύση δραστηριοτήτων, αντί του δελτίου παροχής υπηρεσιών και όπου αυτού απαιτείται, προσκομίζει τη σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού του φορέα, υπηρεσίας κ.λπ., καθώς και αντίγραφο της βεβαίωσης διακοπής εργασιών που του χορηγεί η αρμόδια ΔΟΥ.


22. Εξόφληση τίτλων πληρωμής με χρηματικά γραμμάτια

Οι ΔΟΥ μπορούν μετά από αίτηση του δικαιούχου να εξοφλούν τίτλους πληρωμής με την έκδοση χρηματικών γραμματίων προς άλλη ΔΟΥ, στην οποία λειτουργεί Τμήμα Εξόδων.

Στο γραμμάτιο αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα ή η επωνυμία του δικαιούχου, όπως ακριβώς αναφέρεται στον τίτλο πληρωμής.

Αρμόδια ΔΟΥ για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών νομιμοποίησης των δικαιούχων είναι η ΔΟΥ η οποία εξοφλεί τα χρηματικά γραμμάτια.


23. Σχολικές επιτροπές

Για τα ΧΕΠ που εκδίδονται στο όνομα του εκπροσώπου της σχολικής επιτροπής, προσκομίζεται διπλότυπη απόδειξη είσπραξης.

Για τα ΧΕΠ που εκδίδονται στο όνομα της σχολικής επιτροπής, προσκομίζονται η διπλότυπη απόδειξη και βεβαίωση του Δήμου σχετικά με τη συγκρότηση του οργάνου. Χρήματα μπορούν να εισπράξουν ο ταμίας ή ο διευθυντής της σχολικής επιτροπής.


24. Ειδικά θέματα

Απαγορεύεται στους προϊσταμένους εσόδων και εξόδων να προβαίνουν οι ίδιοι στην είσπραξη του προϊόντος των προς εξόφληση τίτλων πληρωμής, προκειμένου να εξυπηρετήσουν φιλικά ή συγγενικά τους πρόσωπα, είτε έχουν είτε δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί.

Απαγορεύεται η μερική εξόφληση τίτλου για τον ίδιο δικαιούχο, εκτός από τις περιπτώσεις μισθοδοσίας για την πληρωμή των ασφαλιστικών κρατήσεων. Η εξόφληση τίτλου με πολλούς δικαιούχους ισχύει και γίνεται με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 130 του Π.Δ.16/1989.

Απαγορεύεται, μετά την εξόφληση τίτλου πληρωμής από το διαχειριστή της ΔΟΥ ή τον πράκτορα της Τράπεζας της Ελλάδος, η διόρθωση ή η αντικατάσταση παραστατικού στοιχείου της πληρωμής.

Ακόμη, απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η εξόφληση με μετρητά τίτλων που το προϊόν τους πρόκειται να συμψηφισθεί με χρέη του δικαιούχου ή του έχοντος έννομου συμφέροντος στην ίδια ή άλλη ΔΟΥ.

Τα ΧΕΠ και κάθε άλλος τίτλος πληρωμής πρέπει να αποστέλλονται στις ΔΟΥ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία εξόφλησής τους, προκειμένου να διενεργείται ο προβλεπόμενος έλεγχος.

Από την ισχύ της παρούσας (1.1.2002) παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ' αριθ. 1109245/6126/0016/22.11.1999 ΑΥΟ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης