Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1278/5.12.2001 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους, ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α.για απαλλασσόμενους ή μη υποκείμενους.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-12-2001 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1278/5.12.2001
Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους, ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α.για απαλλασσόμενους ή μη υποκείμενους.


Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1092541/5472/690/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α'
2.Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ Ε'
Β. Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1.Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ - ΤΜΗΜΑ Β'
2.Δ/ΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓ. & ΕΛ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΠΑ
3.ΕΡΓΟ TAXIS - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΠΑ & ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.:1278

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους, ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για απαλλασσόμενους ή μη υποκείμενους.


Έχοντας υπόψη :

1. Τιςακόλουθες διατάξεις του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α'), όπως ισχύουν α) τωνπαραγράφων 1 περίπτωση α', 2,3,6 και 9 του άρθρου 38, β) της παραγράφου 2 τουάρθρου 59, γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64

2. Τις διατάξεις των ακολούθων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών (Α.Υ.Ο.):

α)1113854/4874/691/0014/ΠΟΛ.1308/19.12.2000

β)1023404/1363/0016/ΠΟΛ.1054/2.3.2001

γ)1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ.1055/2.3.2001,

δ)1002414/204/25/0014/ΠΟΛ.1005/8.1.1993,

ως ισχύει μετάτις 1042660/3595/Α0014/ΠΟΛ.1115/23.3.1993 και

1105799/1797/8881/0014/ΠΟΛ.1214/19.9.1994Α.Υ.Ο.

ε)1101260/6084/787/0014/ΠΟΛ.1257/14.11.2001

3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/89 (ΦΕΚ6Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995(ΦΕΚ 247/Α') περί αποδεικτικών εισπράξεως.

5. Την 1039386/441/0006Α/21.4.2000 (ΦΕΚ 571 Β)κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στουςΥφυπουργούς Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι η χώρα μας εντάχθηκε στη ζώνη του ΕΥΡΩ (ν.2842/2000 ΦΕΚ 207Α) και προκύπτει ανάγκη για την προσαρμογή τωνφορολογικών διαδικασιών και εντύπων στις νέες συνθήκες.

7. Την ανάγκη απλούστευσης των εντύπων των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

δ.Την ανάγκη εναρμόνισης στις νέες διαδικασίες λόγω της δυνατότητας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με ηλεκτρονικό τρόπο(TAXISnet).

9. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο των περιοδικώνδηλώσεων Φ.Π.Α.

Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο : α) της περιοδικής και έκτακτηςδήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους με βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώςκαι της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για απαλλασσόμενους ή μη υποκείμενους (έντυπο050 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2002, Φ2/ΤΑΧΙ8), β) της περιοδικής και έκτακτης δήλωσηςΦ.Π.Α. για υποκείμενους με βιβλία Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (051 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ2002, Φ3/ΤΑΧΙ5), όπως τα υποδείγματα που επισυνάπτονται αντίστοιχα ωςπαραρτήματα "Α" και "Β", στην απόφαση αυτή με τον τίτλο "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗΦ.Π.Α." Άρθρο 2

Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. από υποκείμενους στο φόρο μεδικαίωμα έκπτωσης και το Δημόσιο.

1. Προκειμένου για υποκείμενους με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και το Δημόσιο, όταν αυτό ασκείδραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο, η περιοδική δήλωση υποβάλλεταιυποχρεωτικά, ανεξάρτητα αν το αποτέλεσμα αυτής είναι χρεωστικό, μηδενικό ήπιστωτικό, ως εξής :

α) Για κάθε ημερολογιακό μήνα και μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας Κ.Β.Σ., καθώς και τοΔημόσιο.

Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τους παραπάνωυποκειμένους, οι οποίοι τηρούν βιβλία Β' ή Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., που είναιεγγεγραμμένοι στο σύστημα V.I.E.S. για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών αποκτήσεωνή παραδόσεων. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης μεταβολών για να δηλωθεί η διακοπήτων ενδοκοινοτικών συναλλαγών από τους υποκείμενους της κατηγορίας αυτής, ηυποχρέωση υποβολής μηνιαίων δηλώσεων υπάρχει μέχρι το τέλος της διαχειριστικήςπεριόδου, κατά την οποία δηλώθηκε ότι επήλθε η υπόψη διακοπή.

β) Για κάθε ημερολογιακό δίμηνο και μέχρι τις 20του μήνα που ακολουθεί το δίμηνο, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας τουΚ.Β.Σ. και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενηςπερίπτωσης α'.

γ) Για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι τις 20του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας τουΚ.Β.Σ. και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραπάνωπερίπτωσης α'.

2. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων στις Δ.Ο.Υ.στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου παρατείνεται ανάλογα με τοτελευταίο ψηφίο (ή αν αυτό είναι Ο με τα δύο τελευταία ψηφία) του ΑριθμούΦορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποκειμένου και ολοκληρώνται μέσα σε 11 εργάσιμεςημέρες ως εξής:

α) Την 20η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθείτη φορολογική περίοδο, εφόσον αυτή είναι εργάσιμη, προκειμένου για υποκείμενουςπου ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.

β) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας γιατο ψηφίο 1, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.

γ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας γιατο ψηφίο 2 προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.

δ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας γιατο ψηφίο 3 προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.

ε) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας γιατο ψηφίο 4, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους, λήγει στο 5.

στ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας γιατο ψηφίο 5, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.

ζ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας γιατο ψηφίο 6, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.

η) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας γιατο ψηφίο 7, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.

θ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας γιατο ψηφίο 8, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.

ι) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας γιατο ψηφίο 9, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10,20,30,40και 50.

ία) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας γιατα ψηφία 10 έως 50, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60,70, 80, 90 και 00.

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μηεργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για εγκεκριμένουςαποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων, η περιοδικήδήλωση υποβάλλεται στην προθεσμία που προβλέπεται παραπάνω στην περίπτωση ία',ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους.

3. Η υποβολή των αρχικών εμπροθέσμων περιοδικώνδηλώσεων με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet),παρατείνεται μέχρι την 5η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθεί την λήξη τηςφορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση.

Επίσης η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τιςπεριπτώσεις που οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. λόγωτεχνικής αδυναμίας υποβολής τους μέσω του συστήματος TAXISnet ή πληρωμής τουςμέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.

4. Ως αφετηρία για την επιβολή του προστίμουεκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής αρχικών δηλώσεων, χωρίς ποσό φόρου γιακαταβολή, που προβλέπεται από την παραγρ.1 του άρθρου 4 του ν.2523/1997 (ΦΕΚΑ'179), λαμβάνεται η επόμενη ημέρα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης με βάσηόσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους 2 και 3.

5. Για τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου σεπερίπτωση εκπρόθεσμης ανακριβούς ή μη υποβολής περιοδικής δήλωσης με ποσό φόρουγια καταβολή μετά τις προθεσμίες της παραπάνω παραγράφου 2 και 3, με βάση τουςμήνες καθυστέρησης, ως αφετηρία υπολογισμού του πρόσθετου φόρου λαμβάνεται η21η ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, ανεξάρτητα από τιςσυμπίπτουσες αργίες, εκτός εάν έχει χορηγηθεί ειδική παράταση χρονικήςδιάρκειας μεγαλύτερη των δέκα πέντε (15) ημερών, οπότε ως αφετηρία λαμβάνεται ηεπόμενη ημέρα από τη λήξη της παράτασης.

6. Σε περίπτωση οριστικής παύσης των εργασιών ήδιακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων του υποκειμένου, η φορολογικήπερίοδος θεωρείται ότι λήγει την ημερομηνία οριστικής παύσης εργασιών. Στηνπερίπτωση αυτή η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέσα σε προθεσμία 20ημερών από την ημερομηνία λήξης της φορολογικής περιόδου, ανεξάρτητα από τηνκατηγορία βιβλίων και το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του υποκειμένου.

7. Εξαιρετικά, η περιοδική δήλωση υποβάλλετα ιεμπρόθεσμα, προκειμένου:

α) για οριστική παύση:

Ι) νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων,

II) θανάτου του υποκειμένου,

σε προθεσμία 20 ημερών από την ημερομηνία λήξηςτης φορολογικής περιόδου ή μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την εμπρόθεσμηυποβολή της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις τηςπερίπτωσης γ' της παραγρ. 1 του άρθρου 36 του ν.2859/2000.

β) για έναρξη εργασιών νομικών προσώπων, στιςπροθεσμίες της παραπάνω παραγράφου 2 ή 3 μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τηνεμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις τηςπερίπτωσης α' της παραγρ. 1 του άρθρου 36 του ν.2859/2000.

8. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται καιοι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αγαθών που υπάγονται σε Ε.Φ.Κ. και οι εγγεγραμμένοιεπιτηδευματίες ή εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών. Οι επιτηδευματίες αυτοί,που για την έκπτωση του ΦΠΑ που αναλογεί στις εισροές τους εφαρμόζουν τις Α.Υ.Ο. Δ.634/435/29.4.93 και Δ.635/436/29.4.1993, υποβάλλουν και περιοδική δήλωσηΦΠΑ.

Αρθρο 3
Χρόνος υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης.

Ί. Οι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα μη υποκείμεναστο φόρο νομικά πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, ότανπραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που δεν καλύπτονται από την παρέκκλισητης παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν.2859/00, (δηλαδή οι ενδοκοινοτικές τουςαποκτήσεις φορολογούνται, υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην Ελλάδα), υποβάλλουνπεριοδική δήλωση μόνο για τις φορολογικές περιόδους κατά τις οποίεςπραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτεικαταβάλλεται με έκτακτη περιοδική δήλωση στις δεκαπέντε (15) του επομένου μήναπου ακολουθεί το μήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύμφωνα με τις διατάξειςτων άρθρων 16 και 18 του ν.2859/2000.

2.Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο δεν έχουν υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης. Αντίθετα,υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Intrastat και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, με τις προϋποθέσεις καιμέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις, τα ακόλουθαπρόσωπα:

α) Υποκείμενοι στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών τους, οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι υποβολής έκτακτης δήλωσης,σύμφωνα με την 1105799/1797/8881/0014/ΠΟΛ.1214/19.9.1994, όταν οι υποκείμενοι στο φόρο εγκατεστημένοι εκτός του εσωτερικού της χώρας δεν όρισαν, ως όφειλαν,φορολογικό αντιπρόσωπο, υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση με το έντυπο 050-ΦΠΑ, Φ2/ΤΑΧΙ8 ή το 05Ι-ΦΠΑ, Φ3/ΤΑΧΙ5, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίωντους.

β) Υποκείμενοι στο φόρο των οποίων η επιχείρηση έχει τεθεί σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών και έχουν ακυρώσει τα φορολογικάτους στοιχεία, (μη υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης), στην περίπτωσηπώλησης παγίου αποδίδουν τον ΦΠΑ που αναλογεί στη συναλλαγή αυτή με έκτακτηπεριοδική δήλωση.

γ) Τα λοιπά πρόσωπα (πχ ιδιώτες) οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι στο φόρο (αρθρ.35 ν.2859/2000) υποβάλλουν έκτακτη περιοδικήδήλωση με το έντυπο 050 ΦΠΑ, Φ2/ΤΑΧΙ5, περιλαμβάνονται και οι εκμεταλλευτές ΕΔΧαυτοκινήτων (ΤΑΞΙ), όταν βάσει συμφωνίας αναλαμβάνουν την μεταφορά προσώπων γιατην οποία εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2, η έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία:

α) κατά την οποία έγινε η σχετική πίστωση τουλογαριασμού του προμηθευτή στα βιβλία του υπόχρεου, εφόσον τηρεί βιβλία ή απότη λήψη του σχετικού παραστατικού και το αργότερο μέχρι την έγκριση τουαπαιτούμενου συναλλάγματος από τη μεσολαβούσα Τράπεζα ή την αποστολή τουσχετικού εμβάσματος ή την καταβολή της οφειλής ή

β) έκδοσης τουφορολογικού στοιχείου.

4. Αν υπόχρεος για την καταβολή του φόρουείναι το Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Κοινότητες, τα Ανώτερα ή Ανώτατα ΕκπαιδευτικάΙδρύματα και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. που εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους μετά από έγκρισητων σχετικών ενταλμάτων από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ταοποία δεν εμπίπτουν στην περίπτωση β1 της παραγρ. 1 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο.1002414/204/25/ ΠΟΛ.1005/8.1.1993, όπως ισχύει, καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόροστην αρμόδια ΔΟΥ με έκτακτη δήλωση, είτε κατά την απόδοση του σχετικούεντάλματος πληρωμής, είτε κατά ημερολογιακό τρίμηνο και μέσα στο πρώτοδεκαπενθήμερο του τέταρτου μήνα, με βάση τα συνολικά ποσά που έχουν εγκριθείκαι έχουν εμβασθεί κατά τη χρονική περίοδο του τριμήνου, σύμφωνα με τη διαδικασίατης παραγρ.4 του άρθρου 3 της παραπάνω Α.Υ.Ο.

Σε όσες περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά ενεργούν διακανονισμό της αξίας του αγαθού που εισάγουν (προέμβασμα), πριν από τηνπαραλαβή του αγαθού από το Τελωνείο (τελωνισμό), ή καταβολή του φόρου ενεργείται μεμονωμένα, με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων.

5.Έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται κατά τονχρόνο που ορίζεται από τις οικείες αποφάσεις στις ακόλουθες ενδεικτικάα ναφερόμενες περιπτώσεις:

α) για την οριστικοποίηση της απαλλαγής παράδοσηςή εισαγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται για την κατασκευή ήμετασκευή σκαφών, σε

περίπτωση αχρησιμοποίητων υλικών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παραγρ. 1-3 του άρθρου2 της ΑΥΟ Π.8271/4879/ 1987/ΠΟΛ.366/18.12.1987

β) για την οριστικοποίηση της απαλλαγής παράδοσηςειδών και πάσης φύσεως υλικών προς εργολάβο κατασκευής υλικών συντήρησης ή επισκευής έργου κοινού αμυντικού προγράμματος (NATO), σε περίπτωση αδιάθετωνυλικών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παραγρ.3 του άρθρου 5 της ΑΥΟ Π.4056/3029/ΠΟΛ. 186/17.6.87,

γ) στην περίπτωση λήξης της προθεσμίαςεξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών που αγοράστηκαν χωρίς ΦΠΑ, σύμφωναμε όσα προβλέπονται στην ΑΥΟ 1103551/8478/ΑΟΟΊ4/ΠΟΛ.1262/2.8.1993, όπωςσυμπληρώθηκε με τις 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 και1058757/2754/791/ΟΟΊ4/ΠΟΛ.1155/6.6.1995 ΑΥΟ, καθώς και με όσα ορίζονται στη ΑΥΟ Π.6788/642/1986,

δ) στην περίπτωση εξόδου αγαθών από φορολογική αποθήκη του άρθρου 26 του ν.2859/00 προς εγχώρια ανάλωση, σύμφωνα με όσαπροβλέπονται στο άρθρο 16 της ΑΥΟ 1000887/2569/3/ΠΟΛ.1004/2.1.1997.

ε) στην περίπτωση μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όταν χρησιμοποιούνται ως πάγια τηςεπιχείρησης, στις περιπτώσεις που υπόκεινται σε ΦΠΑ, σύμφωνα με την ΕΔΥΟΣ.420/56/ΠΟΛ.28/87 και εφόσον για τη μεταβίβαση αυτή, ο πωλητής δεν εκδίδειτιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής, με υποβολή της έκτακτης δήλωσης και καταβολή τουΦΠΑ μέχρι την μεταβίβαση της αδείας.

στ) στην περίπτωση μεταβίβασης αγαθών κατά τηνδιαδικασία του πλειστηριασμού σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΕΔΥΟ1070540/2601 / 531/ΠΟΛ.1075/90 και εφόσον για τη μεταβίβαση αυτή, ο πωλητήςδεν εκδίδει τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής κατά περίπτωση, με υποβολή έκτακτηςδήλωσης και καταβολή του ΦΠΑ από τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο.

ζ) στην περίπτωση των ενταγμένων στα ειδικά καθεστώτα των εκμεταλλευτών Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσεως (ΕΔΧ), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην εκάστοτε εκδιδόμενη ΑΥΟ.

η) στην περίπτωση των ενταγμένων στο ειδικό καθεστώς αλιέων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΑΥΟ 1145339/6602/140/ΕΟ0147ΠΟΛ.1320/30.12.1998.

θ) σε άλλες περιπτώσεις.

Αρθρο 4
Αρμόδια για την υποβολή ΔΟΥ - Διαδικασία υποβολής

1. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μόνο στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του κεντρικού του υποκειμένου ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.φορολογίας εισοδήματος των μη υποκειμένων, προκειμένου για την υποβολή τωνεκτάκτων δηλώσεων. Κατ' εξαίρεση, οι εποχιακές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσειςπου εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει ΔΟΥ, καθώς και ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος, στην περίπτωση στ' της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της παρούσας,μπορούν να αποστέλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ συστημένη επιστολή, στην οποία εσωκλείουν την περιοδική δήλωση. Στην περίπτωση που υπάρχει ποσό για καταβολήεπισυνάπτεται ισόποση τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή τηςαρμόδιας για την παραλαβή της περιοδικής δήλωσης ΔΟΥ ή απευθείας σε διαταγή τουΕλληνικού Δημοσίου. Απόδειξη του εμπρόθεσμου της υποβολής στις περιπτώσειςαυτές, αποτελεί η σχετική απόδειξη και η σφραγίδα επί του οικείου φακέλου της αποστολής του Ταχυδρομικού Γραφείου.

Περιοδική δήλωση που υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς την ταυτόχρονη καταβολήκαι του προσθέτου φόρου που αναλογεί, θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

2. Προκειμένου για τις αρχικές, εμπρόθεσμεςπεριοδικές δηλώσεις με τις ΑΥΟ 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ.1055/2.3.2001 και1101260/6084/787/0014/ΠΟΛ.1257/14.11.2001 ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσειςκαι η διαδικασία υποβολής τους με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

3.Η περιοδική δήλωση όταν παραλαμβάνεται χειρόγραφα, εκτός του συστήματος TAXIS, υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα. Προσκομίζεται στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, παραλαμβάνεται ελέγχεται καιθεωρείται από το Τμήμα αυτό και ακολούθως, αν υπάρχει ποσό για καταβολή,υπογράφεται για την είσπραξη από τον Ταμία της ΔΟΥ, κατά τα ειδικότεραοριζόμενα στη 1095871/7807/0014/ΠΟΛ.1242/14.7.1993 Ε.Δ.Υ.Ο.

Η περιοδική δήλωση όταν παραλαμβάνεται μηχανογραφικά, στις ΔΟΥ που εφαρμόζεται το σύστημα TAXIS, υποβάλλεται σε δύοαντίτυπα. Προσκομίζεται μόνο στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, όπουπαραλαμβάνεται ελέγχεται και θεωρείται. Αν υπάρχει ποσό για καταβολή, ο εκδότηςτου Τμήματος αυτού εκδίδει ηλεκτρονικά διπλότυπο είσπραξης με το οποίοκαταβάλλεται ο φόρος, στον ταμία της ΔΟΥ.

4. Για τις ανάγκες του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο.1002414/204/25/ΠΟΛ.1005/8.1.1993, όπως ισχύει μετά την Α.Υ.Ο.1042666/3595/Α0014/ΠΟΛ.1115/28.3.1993 προσκομίζεται στη μεσολαβούσα Τράπεζα το νόμιμα θεωρημένο αντίτυπο που παραδίδεται στον υπόχρεο, φωτοτυπία του οποίουτίθεται στον οικείο φάκελο κατά τη χορήγηση του συναλλάγματος. Στην περίπτωσηπου η δήλωση έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ως αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσηςθεωρείται η εκτύπωση της μέσω του συστήματος TAXISnet (σύμφωνα με όσα ορίζονταιστο άρθρο 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1055/2001).

Για τις ανάγκες του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1005/1993, υποβάλλεται ένα επιπλέον πρόσθετο αντίτυπο της δήλωσης με την ένδειξη"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ", που θεωρείται από τη ΔΟΥ και μεφωτοτυπία του διπλοτύπου είσπραξης προσκομίζεται στην Τελωνειακή Αρχή.


Αρθρο 5
Αποδεικτικό είσπραξης

Η περιοδική δήλωση αποτελεί και αποδεικτικό είσπραξης του φόρου στην περίπτωση που η παραλαβή της από την αρμόδια ΔΟΥγίνεται χειρόγραφα (εκτός του συστήματος TAXIS). Στην περίπτωση αυτήυπογράφεται κατά την είσπραξη του ποσού για καταβολή και από τον Ταμία της ΔΟΥ,ο οποίος θέτει την υπηρεσιακή και ατομική του σφραγίδα. Η απόδειξη καταβολήςτου φόρου σε περίπτωση απώλειας, ή καταστροφής, εξ οιουδήποτε λόγου τηςπεριοδικής δήλωσης, μπορεί να αναπληρωθεί μόνο κατά τα οριζόμενα στην παραγρ.3 του άρθρου 76 του Π.Δ. 16/89. Αντίθετα στην περίπτωση που η παραλαβή τηςδήλωσης γίνεται μηχανογραφικά (μέσω του συστήματος TAXIS) κατά την παραλαβή τηςδήλωσης θα εκδίδεται ηλεκτρονικά ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης, που σεσυνδυασμό με το αντίγραφο της δήλωσης θα αποδεικνύει το έγκυρο της υποβολής.

Στην περίπτωση υποβολής της δήλωσης με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet) ως αποδεικτικόείσπραξης θεωρείται η εμφάνιση στην οθόνη της δήλωσης συσχετισμένης με τομοναδικό αριθμό καταχώρησης, την ημερομηνία υποβολής και πληρωμής, ή η εκτύπωσητης μέσω του συστήματος TAXISnet.

Αρθρο 6
Δυνατότητα υποβολής μηχανογραφημένων περιοδικών δηλώσεων

Οι υποκείμενοι που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσης των εντύπων με μηχανογραφικά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της1064794/4982/ΠΟΛ.1177/7.5.1993 απόφασης μας, μπορούν να υποβάλλουν προεκτυπωμένες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις εκάστοτεπροδιαγραφές (πληρότητα πληροφοριών, κωδικοποίηση, χρωματισμό, διαστάσεις,ομοιότητα όψεων κλπ) του αντίστοιχου εντύπου που εκδίδεται από το ΥπουργείοΟικονομικών και κυρώνεται με την παρούσα.

Αρθρο 7

Έναρξη ισχύος - Τελικές διατάξεις

1. Τα επισυναπτόμενα έντυπα ισχύουν για φορολογικέςπεριόδους από τη 1 Ιανουαρίου 2002 και υποβάλλονται συμπληρωμένα αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ.

2. Προκειμένου για αρχικές ή τροποποιητικέςπεριοδικές δηλώσεις περιόδων μέχρι την 31/12/2001, ισχύουν τα έντυπα 050 και051 έκδοσης 2001 που ορίσθηκαν με την ΑΥΟ 1113854/4874/691/ΠΟΛ.1308/19.12.2000.

3. Οι περιοδικές δηλώσεις εφ' όσον παραλαμβάνονταιμηχανογραφικά, μέσω του συστήματος TAXIS, δεν αποστέλλονται από τις ΔΟΥ στο ΚΕΠΥΟ.

4. Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδατης Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης