Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε. 1070769 ΕΞ 2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σε Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αριθ. πρωτ.: Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε. 1070769 ΕΞ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σε Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών

Αριθ. πρωτ.: Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε. 1070769 ΕΞ 2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση είσπραξης Δημ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΑΘΗΝΑ, 10/05/2017
Αριθ. Πρωτ.: Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε. 1070769 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νσηΕρμού 23 -25
Ταχ. Κώδικας105 63 Αθήνα
ΠληροφορίεςΧ.Ρέππας
Τηλέφωνο213 1624 272
Fax213 1624 227
[email protected]
Url www.aade.gr

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σε Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών»

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με σκοπό την είσπραξη και την απόδοση δημοσίων εσόδων σε λογαριασμό του Ελληνικού δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς:

α) Πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια του στοιχ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του N. 4261/2014 (ΦΕΚ Α' 107), περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων με καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος, τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα, εφόσον η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος καλύπτει την παροχή υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

β) Γραφεία ταχυδρομικών επιταγών τα οποία εξουσιοδοτούνται βάσει της εθνικής νομοθεσίας να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών (Ν. 3862/2010 ΦΕΚ 113/Α'/13.07.2010).

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών, οι οποίοι στο εξής θα ορίζονται ως Φορείς Είσπραξης, θα πρέπει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 10 της παρούσας να γνωστοποιήσουν την προσχώρησή τους στην διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων αποδεχόμενοι τους όρους που τάσσονται με την παρούσα πρόσκληση.

Οι θυγατρικές πιστωτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, που λειτουργούν στην Ελλάδα και εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην είσπραξη δημοσίων εσόδων, θα πρέπει, πέραν της αποδοχής των όρων της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλουν και την έγγραφη δέσμευση της μητρικής εταιρίας.

Μετά την λήξη προθεσμίας της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, θα εκδοθεί Απόφαση Ανάθεσης είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στους Φορείς Είσπραξης με την οποία θα καταργείται η υπ' αρ. Δ5Α 1123655 ΕΞ 6.8.2013 (ΦΕΚ 1964/Β/12.08.2013) Υπουργική Απόφαση Ανάθεσης δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. ΔΟΔΑ 4009444 ΕΞ 2014/26.11.2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1964/Β/12.08.2013). 

Οι Φορείς Είσπραξης συγκεκριμένα θα αποδέχονται τα κάτωθι:

1. Μετά την έναρξη ισχύος της Απόφασης, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είναι δυνατή η είσοδος στην διαδικασία Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, κατόπιν έγγραφης αποδοχής των όρων της παρούσας προς την ΑΑΔΕ και την ΔΙΑΣ ΑΕ, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την επιθυμητή ημερομηνία προσχώρησης.

Μετά την έναρξη ισχύος της οικείας Απόφασης, οιοσδήποτε φορέας είσπραξης δύναται να εξέλθει από την διαδικασία είσπραξης, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης προς τους αρμόδιους φορείς της ΑΑΔΕ και την ΔΙΑΣ ΑΕ, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την επιθυμητή ημερομηνία αποχώρησης.

2. Ανατίθεται στους Φορείς Είσπραξης, η είσπραξη των εξής κατηγοριών Δημοσίων Εσόδων:

• Βεβαιωμένες, ρυθμισμένες ή μη, οφειλές σε Δ.Ο.Υ

• Δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις βεβαιώνονται στα Τελωνεία με την υποβολή παραστατικών με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου

• Βεβαιωμένες, ρυθμισμένες ή μη, οφειλές σε Τελωνεία

• Τέλη Κυκλοφορίας οχημάτων

• e-Παράβολο

Καθώς και κάθε νέος φόρος προς είσπραξη που θα εντάσσεται σε κάποια από τις ανωτέρω πέντε (5) κατηγορίες εσόδων.

3. Οι Φορείς Είσπραξης υποχρεούνται να αποδίδουν τα εισπραττόμενα ποσά στο Ελληνικό Δημόσιο σε πίστωση των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι την επόμενη εργάσιμη της είσπραξης ημέρα.

Στην περίπτωση καθυστέρησης απόδοσης των ποσών από τους Φορείς Είσπραξης στο Ελληνικό Δημόσιο θα καταλογίζονται τόκοι υπερημερίας επί των ποσών αυτών.

4. Οι Φορείς Είσπραξης που δεν αποστέλλουν στο Δημόσιο πληρωμές που έχουν λάβει από τους υπόχρεους φορολογούμενους εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται, ευθύνονται προς αποζημίωση έναντι των υπόχρεων φορολογούμενων για τις συνέπειες της εκπρόθεσμης απόδοσης των εισπραχθέντων ποσών.

5. Η αμοιβή των Φορέων Είσπραξης, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως αμοιβών τρίτων μέχρι την απόδοση των εισπραχθέντων ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο (ενδεικτικά ΔΙΑΣ ΑΕ, χρήση συστημάτων πληρωμών), προκειμένου για συναλλαγές Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων της παρ.2 για τις οποίες βαρύνεται η ΑΑΔΕ ορίζεται στο ποσό των:

α) 0,075 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή μέσω εναλλακτικών δικτύων (Internet Banking, Phone Banking, ATM, APS κ.λ.π).

β) 0,145 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων) και ΦΕΦΠ (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων) μέσω καταστήματος με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού, των φυσικών προσώπων που ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες με βάση κριτήρια τα οποία θα προσδιοριστούν στην Απόφαση Ανάθεσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η πιστοποίηση του υπόχρεου φορολογούμενου ως φυσικού προσώπου ανήκον στις ανωτέρω συγκεκριμένες ομάδες θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής (web service) της ΑΑΔΕ.

γ) 0,29 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α σε ότι αφορά τις συναλλαγές με χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων ή/και χρεωστικών καρτών, μέσω TAXISNET ή μέσω της λειτουργίας του δικτύου συσκευών EFT/POS στις Δ.Ο.Υ. Με την έκδοση της Απόφασης θα τροποποιηθεί η από 16/10/2001 σχετική σύμβαση ως προς τις αμοιβές των εκδοτών καρτών πληρωμών που έχουν προσχωρήσει στην σχετική σύμβαση.

Για όλες τις ανωτέρω συναλλαγές οι Φορείς Είσπραξης δεν θα επιβάλλουν για κανένα λόγο καμία επιβάρυνση στον υπόχρεο φορολογούμενο.

Για τις λοιπές συναλλαγές που αφορούν την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων από τους Φορείς Είσπραξης της παρ.2, η ΑΑΔΕ δεν θα καταβάλει καμία αμοιβή.

6. Οι Φορείς Είσπραξης που αναλαμβάνουν την είσπραξη Δημοσίων Εσόδων υποχρεούνται κατά την είσπραξη των ποσών να αναφέρουν επί του ηλεκτρονικού αποδεικτικού είσπραξης την Ταυτότητα της Οφειλής του φορολογούμενου.

7. Κάθε Φορέας Είσπραξης θα υποβάλλει κάθε μήνα στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. προς έλεγχο και θεώρηση, κατάσταση των προς τιμολόγηση συναλλαγών του προηγούμενου μήνα, στην οποία θα αναγράφεται αναλυτικά, ανά προϊόν (ανά έσοδο), το πλήθος των έγκυρων συναλλαγών, μέσω καταστήματος και εναλλακτικών δικτύων, με το αντίστοιχο ποσό αμοιβής.

8. Για τις συναλλαγές της προηγούμενης παραγράφου 7, οι οποίες έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί, κάθε Φορέας Είσπραξης στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδει τιμολόγιο για το σύνολο των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα, επισυνάπτοντας και τη θεωρημένη κατάσταση των προς τιμολόγηση συναλλαγών.

Τα τιμολόγια με τις θεωρημένες καταστάσεις συναλλαγών, υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης της Α.Α.Δ.Ε για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή της δαπάνης.

9. Η πληρωμή της δαπάνης στους Φορείς Είσπραξης πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στα οποία θα γίνεται η παρακράτηση των ισχυουσών κρατήσεων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών (IBAN) των φορέων, που οι ανωτέρω υποδεικνύουν κατά την δήλωση προσχώρησής τους στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος.

10. Οι ενδιαφερόμενοι επί της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν εγγράφως (μέσω ταχυδρομικής αποστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ) την αποδοχή των ανωτέρω όρων και την προσχώρησή τους στην διαδικασία Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων της παρ. 2 της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι και την Τρίτη 16 Μαΐου 2017 και ώρα 15:00 μ.μ. στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών
Ερμού 23-25, ΤΚ 10563, Αθήνα
e-mail: [email protected]
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
κ. Ρέππας Χρήστος
Φαξ: 213 1624227
Τηλ: 213 1624272


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης