Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ23/οικ.20171/1040/ 2017 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της συνέχισης του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη


Σχόλια:

Η ισχύς της παρούσας κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των ήδη συναφθεισών, δυνάμει της παραγράφου
2 του άρθρου 71 του ν. 4445/2016, προγραμματικών συμβάσεων, παρατείνεται αυτοδίκαια, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, έως τις 31.3.2018, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 71 του ν. 4445/2016.Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-05-2017 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ23/οικ.20171/1040/ 2017
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της συνέχισης του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη


Αριθμ. Δ23/οικ.20171/1040

(ΦΕΚ Β' 1602/10-05-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α' 85).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη, εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξεις» (Α' 236).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου ιβ. του άρθρου 20, της παραγράφου θ. του άρθρου 23 και της παραγράφου 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), και τις διατάξεις της παραγράφου 3.ιβ, του άρθρου 10, του ν.4337/2015 (Α' 129) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων», οι οποίες τροποποιούν την περίπτωση ιβ' του άρθρου 20 του ν. 4270/2014.

4. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 210).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α' 180), όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την υπ' αριθμ. Δ28/οικ./31354/2352/15-9-2014 (ΑΔΑ: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

11. Την υπ' αριθμ. Υ28 (Β' 2168/9.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και την υπ' αριθμ. Υ70 (Β' 2441/13.11.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», καθώς και την υπ' αριθμ. Υ43 (Β'1510/3-5-2017) απόφαση του Πρωθυπουργού.

12. Την υπ' αριθμ. Υ29 (Β' 2168/9.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

13. Την Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β' 3722), όπως τροποποιήθηκε με την Υ226/27-12-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β'4233).

14. Την υπ' αριθμ. 44528/Δ9.12187/8.10.2015 (ΥΟΔΔ 724/13.10.2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 56920/502/8-12-2016 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ποσού ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000), η οποία θα βαρύνει το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2017 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι Φορείς


Με τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4445/2016 το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου καθορίστηκαν με την υπ' αριθ. Δ28/οικ.31354/2352-15/09/2014 (ΑΔΑ: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ) υπουργική απόφαση, παρατείνεται έως 31.12.2017.
Δικαιούχοι φορείς του προγράμματος είναι όλοι όσοι υλοποίησαν και τους δύο πυλώνες ενεργειών έως 31.12.2016 και έχουν λάβει τουλάχιστον τη β' δόση, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην ως άνω πρόσκληση.

Άρθρο 2
Ωφελούμενοι


Ωφελούμενοι είναι όσοι συμμετείχαν στις δράσεις του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» έως 31.12.2016. Δύνανται να ενταχθούν και νέοι ωφελούμενοι σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. Δ28/ οικ./31354/2352/15-9-2014 (ΑΔΑ: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ) πρόσκλησης και μέχρι την κάλυψη του ελάχιστου εγκεκριμένου αριθμού ωφελουμένων, όπως ορίστηκε στην υπ' αριθ. Δ23/οικ.48277/2531 /17-12-2014 (7ΟΘΒΛ-ΛΔ0) Απόφαση Έγκρισης Σχεδίων του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», για κάθε δικαιούχο φορέα. Από το σύνολο των ενηλίκων ωφελουμένων, ποσοστό, κατ' ελάχιστον, 40% ανά εγκεκριμένο σχέδιο, συμμετέχει υποχρεωτικά και στον πυλώνα της εργασιακής επανένταξης.

Άρθρο 3
Επιλέξιμες Δαπάνες


Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος προσδιορίζονται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΟΡΙΑ
  Μεμονωμένα άτομα Οικογένειες (με ανήλικο τέκνο ή ΑμεΑ)
1ος Πυλώνας Ενεργειών: Δαπάνες Στέγασης    
Κάλυψη ενοικίου έως του ποσού των 180 ευρώ για ένα άτομο, έως 240 ευρώ και για τους δύο ή περισσότερους ενήλικες, μηνιαίως έως του ποσού των 280 ευρώ για οικογένεια, μηνιαίως
Κάλυψη εξόδων επισκευής υφιστάμενης κατοικίας έως του ποσού των 3.600 ευρώ έως του ποσού των 3.600 ευρώ
     
2ος Πυλώνας Ενεργειών: Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης    
Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κατώτατος βασικός μισθός, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη).
Υποστήριξη στη δημιουργία επιχείρησης/ αυτοαπασχόληση, ή δημιουργίας μικρής επιχειρηματικής μονάδας μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ συνολικά
Απασχόληση στον αγροτικό τομέα μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ συνολικά

Συμπληρωματική χρηματοδότηση, υπό την προϋπόθεση υλοποίησης ενεργειών εργασιακής επανένταξης, δύναται να παρέχεται στις κάτωθι περιπτώσεις:
- ποσό έως 1.000 ευρώ παρέχεται στην περίπτωση μετακίνησης από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας σε άλλη Περιφέρεια (2.000 ευρώ εφόσον η εγκατάσταση γίνεται εκτός αστικών κέντρων) και
- ποσό έως 1.000 ευρώ παρέχεται στην περίπτωση μετακίνησης από αστικό κέντρο σε αγροτική περιοχή για την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, συμπληρωματική χρηματοδότηση παρέχεται σε περίπτωση συνεταιρισμού ή σύστασης εταιρίας ή άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα αναλάβουν από κοινού ωφελούμενοι κατόπιν ειδικής έγκρισης από την Αρχή Διαχείρισης, η οποία θα αποφασίσει και για το συνολικό ποσό χρηματοδότησης, μετά την υποβολή του σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος φορέας έχει τη μορφή Νομικού Πρόσωπου Δημοσίου Δικαίου, δύναται να αναθέτει την οικονομική διαχείριση του σχεδίου σε άλλο εταίρο (διαχειριστή φορέα) υπό την προϋπόθεση της αναλυτικής περιγραφής του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του διαχειριστή φορέα, στην προγραμματική σύμβαση του άρθρου 5 της παρούσης. Ο δικαιούχος διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα της υποβολής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και εκθέσεων προς την Αρχή Διαχείρισης και την ευθύνη της συνολικής υλοποίησης του σχεδίου, συνυπογράφοντας όλες τις δαπάνες του έργου.

Κανένα σχέδιο δεν πρέπει να έχει ενταχθεί σε άλλη πηγή χρηματοδότησης για το ίδιο διάστημα.

Άρθρο 4
Προγραμματικές Συμβάσεις


Μετά την υποβολή του προϋπολογισμού από τους δικαιούχους φορείς και την έγκρισή του από την Αρχή Διαχείρισης συνάπτονται προγραμματικές συμβάσεις, οι οποίες καθορίζουν μεταξύ άλλων:

α) Το ποσό της επιχορήγησης και τον εγκριθέντα προϋπολογισμό.

β) Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 3% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και η οποία θα κατατεθεί έως πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

γ) Τους επιχειρησιακούς στόχους του Σχεδίου και τους δείκτες παρακολούθησης που θα χρησιμοποιηθούν.

δ) Το χρονοδιάγραμμα του Σχεδίου.

ε) Το μέρος των καθηκόντων και σχετικών δαπανών που ο δικαιούχος και ο διαχειριστής εταίρος θα πραγματοποιήσουν.

στ) Τις διατάξεις για την εφαρμογή του Σχεδίου (υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, τροποποιήσεις και λήξη).

ζ) Τους όρους που αφορούν την καταβολή της επιχορήγησης και τις απαιτήσεις τήρησης λογιστικών δεδομένων.

η) Τους όρους όσον αφορά στους ελέγχους που διενεργούνται.

θ) Τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων.

ι) Τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στους όρους δημοσιότητας.

Αρχή Διαχείρισης
Ως Αρχή Διαχείρισης του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» ορίζεται το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Η επιλέξιμη περίοδος χρηματοδότησης των Σχεδίων είναι από 1.1.2017 έως 31.12.2017

Άρθρο 5
Διαδικασία Πληρωμών


Για κάθε δικαιούχο προβλέπεται ποσοστό μέχρι 10%, επί του προϋπολογισμού των ενεργειών στέγασης, επανένταξης και δημοσιότητας, για δαπάνες προσωπικού και άλλες δαπάνες όπως οδοιπορικά, αναλώσιμα, προμήθειες, γενικές υπηρεσίες, αμοιβές τρίτων και ειδικές δαπάνες για την υλοποίηση του σχεδίου. Οι δαπάνες προσωπικού θα πρέπει να εναρμονίζονται με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226, τ.Α').

Το τελικό ύψος της χρηματοδοτούμενης δαπάνης οριστικοποιείται με την ολοκλήρωση του σχεδίου, με βάση τις πραγματικές συνολικές δαπάνες στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών. Ως πραγματικές, νοούνται οι δαπάνες που έχουν πράγματι καταβληθεί, αντιστοιχούν σε πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους, δικαιολογούνται από τους όρους και τους στόχους του εγκεκριμένου σχεδίου και από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.

Οι πληρωμές από την Αρχή Διαχείρισης προς τους δικαιούχους πραγματοποιούνται σε τέσσερις (4) δόσεις, ως εξής:

α) Η πρώτη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης για την υλοποίηση του Σχεδίου καταβάλλεται μετά την υποβολή Βεβαίωσης Έναρξης Υλοποίησης από τον δικαιούχο, η οποία θα συνοδεύεται από κατάλογο ωφελουμένων, προϋπολογισμό δράσεων ανά πυλώνα ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης και της ενέργειας δημοσιότητας, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 5.000 ευρώ. Ο κατάλογος δύναται να αποτελείται τόσο από τους ωφελούμενους που συμμετείχαν στις δράσεις του προγράμματος έως τις 31.12.2016, μετά από αιτιολογημένη έκθεση της υπεύθυνης Κοινωνικής Λειτουργού του σχεδίου, όσο και από νέους ωφελούμενους.

Για την ένταξη νέων ωφελούμενων είναι απαραίτητη η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί στην υπ' αριθ. Δ28/ οικ./31354/2352/15-9-2014 Πρόσκληση του Προγράμματος και η έγκριση τους από την Αρχή Διαχείρισης.

Τα ανωτέρω θα κατατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

β) Η δεύτερη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης καταβάλλεται με την πιστοποίηση, από την Αρχή Διαχείρισης, της υλοποίησης των ενεργειών στέγασης και επανένταξης σε ποσοστό 30% του φυσικού αντικειμένου σε κάθε πυλώνα ενεργειών, καθώς και με την υποβολή έκθεσης από τον δικαιούχο με την οποία να περιγράφεται επαρκώς η χρηματοοικονομική πορεία του σχεδίου.

Για την τεκμηρίωση των ως άνω, απαιτείται η υποβολή συγκεντρωτικού ανά σχέδιο και ατομικού πίνακα δαπανών ανά ωφελούμενο, υποδείγματα των οποίων θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΕΙΕΑΔ. Απαιτούνται επίσης τα ακόλουθα παραστατικά και δικαιολογητικά:

Στέγαση
1. Μισθωτήριο συμβόλαιο.
2. Αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
3. Σε περίπτωση παράτασης μισθωτηρίου απαιτείται μόνο το αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
4. Εκτελεσμένη τραπεζική εντολή πληρωμής στο λογαριασμό του ιδιοκτήτη με το ποσό του ενοικίου για τον αντίστοιχο μήνα και με αναφορά στο όνομα του ωφελούμενου.

Επανένταξη
1. Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ Φορέα και Εργοδότη.
2. Σύμβαση εργασίας ωφελούμενου.
3. Αναγγελία σύμβασης εργασίας στον ΟΑΕΔ.
4. Εκτελεσμένη τραπεζική εντολή πληρωμής από τον δικαιούχο/διαχειριστή φορέα στο λογαριασμό του εργοδότη με το ποσό του μισθολογικού κόστους (καθαρή αμοιβή και ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη) για τον αντίστοιχο μήνα και με αναφορά στο όνομα του ωφελούμενου και τον μήνα πληρωμής.
5. Τιμολόγιο επιχορήγησης του εργοδότη με το πιο πάνω ποσό αναλυτικά (καθαρή αμοιβή και ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη).
6. Εκτελεσμένη τραπεζική εντολή πληρωμής από τον εργοδότη στο λογαριασμό του ωφελούμενου με το καθαρό ποσό του μηνιαίου μισθού του.
7. Αποδεικτικό υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και την ατομική ΑΠΔ (ή απόσπασμα ΑΠΔ).
8. Εκτελεσμένη τραπεζική εντολή πληρωμής από τον εργοδότη στο ΙΚΑ με το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών.

γ) Η τρίτη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης καταβάλλεται με την πιστοποίηση από την Αρχή Διαχείρισης της υλοποίησης ποσοστού 60% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και μετά την υποβολή έκθεσης από τον δικαιούχο στην οποία περιγράφεται επαρκώς η πορεία του φυσικού αντικειμένου, καθώς και η χρηματοοικονομική πορεία του σχεδίου, ώστε να τεκμηριώνεται η ανάγκη χρηματοδότησης. Για την τεκμηρίωση των ως άνω απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την καταβολή της δεύτερης δόσης.

δ) Η τελευταία δόση ύψους 10% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης αφορά στην πληρωμή του τελικού υπολοίπου της χρηματοδότησης και καταβάλλεται με την πιστοποίηση από την Αρχή Διαχείρισης της υλοποίησης του 100% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (σύνολο δαπανών συνοδευόμενων από τα παραστατικά εξόφλησης), σύμφωνα με το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης και μετά την υποβολή της αίτησης τελικής πληρωμής και λοιπών δικαιολογητικών υλοποίησης από τον δικαιούχο.
Για την καταβολή της αποπληρωμής απαιτείται η προηγούμενη υποβολή της Απολογιστικής Έκθεσης του Σχεδίου από τον δικαιούχο.

Άρθρο 6

Με τη δημοσίευση της παρούσης καταργείται η υπ' αριθμ. Δ23/οικ. 61006/4703/28.12.2016 (Β'4548) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της συνέχισης του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2017

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης