Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1275/27.11.2001 Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων


Σχόλια:
Όπως τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ.1077/16.4.2003, ΠΟΛ.1024/16.2.2005, ΠΟΛ.1196/13.9.2011, ΠΟΛ.1176/10.8.2012 και ΠΟΛ.1146/20.6.2013. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1200/21.8.2013 η φράση "Γ.Γ.Π.Σ.", τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από τη φράση "Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων".


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-11-2001 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1275/27.11.2001
Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων


Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1106485/6220/0016

(ΦΕΚ Β' 1685/18-12-2001)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- Δ/νση 16η (Εισπρ.Δημ.Εσόδων)
- Δ/νση Φορ/γίας Εισοδ/τος (Δ. 12)
2. ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/νση 24η ( Λογ/σμών του Δημοσίου)
3. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- Δ/νση 30η Εφαρμογών Η/Υ
- Δ/νση 31η Εκμ/σης Συστημάτων Η/Υ
- Δ/ΝΣΗ 32η Εισαγ. Στοιχείων

ΠΟΛ 1275

ΘΕΜΑ: Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων.


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70/91 Τ.Α) "Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις".

2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/95 Τ.Α) περί "Δημοσίου Λογιστικού" κ.λ.π.

3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Τ.Α) περί "Κωδικός Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων".

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Τ.Α) "Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) κλπ.".

5. Την απόφαση μας 2032190/5082/0016/1991 (ΦΕΚ - 370, Β').

6. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/01 Τ.Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

7. Την ανάγκη απλοποίησης, βελτίωσης και λογιστικής εμφάνισης των διαδικασιών επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που προκύπτει από την εκκαθάριση της οικείας αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής δήλωσης, που πραγματοποιείται από την Γ.Γ.Π.Σ.

8. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

1. Χρεωστικό υπόλοιπο, που οφείλεται, βάσει αρχικής εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, συμψηφίζεται οίκοθεν με το τυχόν πιστωτικό ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση της δήλωσης αυτής.

2. Το ποσό του χρεωστικού υπολοίπου, κατά το τμήμα που καλύπτεται από το πιστωτικό υπόλοιπο και συμψηφίζεται κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου μειώνεται κατά το ποσοστό της έκπτωσης που χορηγείται, κατά την ολική εξόφληση του βεβαιωμένου φόρου εισοδήματος.

Άρθρο 2

1. Τα τελικά πιστωτικά ποσά, που προκύπτουν από την εκκαθάριση αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, μετά το συμψηφισμό των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, επιστρέφονται στους δικαιούχους μέσω των Τραπεζών ή των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, που έχουν ορισθεί με την απόφαση μας 2030650/4837/0016/1991.

2. Πιστωτικό υπόλοιπο, προερχόμενο από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον δεν υπερβαίνει τα 3 ΕΥΡΩ δεν επιστρέφεται.

3. Στην περίπτωση που το επιστρεφόμενο ποσό της προκαταβολής έχει πληρωθεί με έκπτωση ή προέρχεται από προκαταβολή, που έχει συμψηφισθεί μειώνεται ανάλογα.

Άρθρο 3

Με την υποβολή ηλεκτρονικά των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013 και επομένων ετών, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προβαίνει στην διασταύρωση των δηλωθέντων ποσών με τα ηλεκτρονικά αρχεία που τηρούνται σε αυτή και ανάλογα με το αποτέλεσμα της διασταύρωσης κατατάσσει τις δηλώσεις σε δύο κατηγορίες, ως ακολούθως:

Α΄ Κατηγορία

Περιλαμβάνονται οι δηλώσεις για τις οποίες, μετά τη διασταύρωση ποσών με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος και εκκαθαρίζονται άμεσα. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό, η διαδικασία επιστροφής στους δικαιούχους κατηγοριοποιείται περαιτέρω ως εξής:

1. Διαδικασία για τους δικαιούχους που είναι φορολογικά ενήμεροι και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων παράγει μαγνητικά αρχεία των ενήμερων δικαιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 1032543/1540/0016/2002 απόφασης. Στη συνέχεια, με την ενημέρωση από τις Τράπεζες για την πίστωση των έντοκων λογαριασμών ή για τη μεταφορά των ποσών στους άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς με βάση τον Α.Φ.Μ., η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων εκδίδει και αποστέλλει στους δικαιούχους, μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα, ενσωματωμένη ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος.

Η ειδοποίηση αυτή θα έχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.
Τη διεύθυνση της κατοικίας του.
Το επιστρεφόμενο ποσό.
Τον Α.Φ.Μ.
Τον αριθμό του λογαριασμού για όσους η επιστροφή θα γίνει μέσω έντοκου λογαριασμού.
Την ημερομηνία μετά από την οποία μπορούν να κάνουν ανάληψη ή να εισπράξουν το επιστρεφόμενο ποσό και
Την Τράπεζα που μπορούν να κάνουν την ανάληψη ή την είσπραξη σε περίπτωση μη ύπαρξης έντοκου λογαριασμού.

Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από το φορολογούμενο στη φορολογική δήλωση θα πιστώνεται μόνο μία φορά.

2. Διαδικασία για τους δικαιούχους που δεν είναι φορολογικά ενήμεροι ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αποστέλλει στις Δ.Ο.Υ. μαγνητικά ατομικά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. και στους δικαιούχους εκκαθαριστικά σημειώματα με αντίστοιχη ενημέρωση, ότι η επιστροφή θα διενεργηθεί από τη Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ. των σχετικών με τη δήλωση δικαιολογητικών.

Β΄ Κατηγορία

Περιλαμβάνονται οι δηλώσεις για τις οποίες, μετά τη διασταύρωση των δηλωθέντων ποσών με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, απαιτείται έλεγχος των πρωτότυπων δικαιολογητικών. Οι εν λόγω δηλώσεις δεν εκκαθαρίζονται άμεσα.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει τους υπόχρεους ότι προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση της δήλωσής τους πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή εκτύπωση της υποβληθείσας δήλωσης με τα απαιτούμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τη Δ.Ο.Υ., και εφόσον αυτά είναι ορθά, η Δ.Ο.Υ. ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση της δήλωσης. Εάν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό και οι φορολογούμενοι είναι φορολογικά ενήμεροι και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει, ακολουθείται η αναφερόμενη διαδικασία στην περίπτωση 1 της Α΄ Κατηγορίας του παρόντος άρθρου.

Εάν το αποτέλεσμα είναι πιστωτικό και οι φορολογούμενοι δεν είναι φορολογικά ενήμεροι ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει, ακολουθείται η αναφερόμενη διαδικασία στην περίπτωση 2 της Α΄ Κατηγορίας του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του φορολογούμενου στην πρόσκληση για προσκόμιση των δικαιολογητικών ή μη ορθότητας των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών ενημερώνεται ο φορολογούμενος ότι η υποβληθείσα δήλωσή του προωθείται για περαιτέρω έλεγχο.

(Το άρθρο 3 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ.1077/16.4.2003 και την ΠΟΛ.1146/20.6.2013)

Άρθρο 4

1. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος μέσω τραπεζών της Α΄ και Β΄ Κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων τηρεί κεντρικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων αρχείο για κάθε Δ.Ο.Υ. το οποίο εμφανίζει τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογουμένων, το επιστρεφόμενο ποσό, την ημερομηνία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογαριασμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης την Τράπεζα όπου θα γίνει η ανάληψη ή η πληρωμή. Το αρχείο δύναται να εκτυπωθεί όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από κάθε Δ.Ο.Υ.

2. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος της Α΄ και Β΄ Κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, για τους οποίους η
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αποστέλλει στις Δ.Ο.Υ. μαγνητικά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ., θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Το Γραφείο Επιστροφών εκτυπώνει την κατάσταση παραληφθέντων Α.Φ.ΕΚ. από Φόρο Εισοδήματος. Στη συνέχεια προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους μέσω του συστήματος (έκδοση Α.Φ.Ε.) σχετικά με τα αίτια που η επιστροφή του δικαιούχου συμπεριελήφθη σε Α.Φ.ΕΚ. (π.χ. οφειλέτης Δημοσίου, μη υποβολή δήλωσης Φ.Ε., Φ.Π.Α. κ.λπ.). Στις περιπτώσεις οφειλών προς το Δημόσιο διενεργούνται οι απαραίτητοι συμψηφισμοί και, εάν απομένει ποσό για επιστροφή, αυτό επιστρέφεται στο φορολογούμενο από τη Δ.Ο.Υ. κατόπιν ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1223/24.11.1999, όπως ισχύει.

3. Λάθη που θα διαπιστωθούν στο αρχείο επιστροφών μέσω τραπεζών όπου περιλαμβάνονται μη δικαιούχοι επιστροφών θα τακτοποιούνται ως εξής:


Ειδοποιείται άμεσα το γραφείο της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων που εδρεύει στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, το οποίο στη συνέχεια, μέσω της κεντρικής εφαρμογής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και εφόσον δεν έχει εισπραχθεί από το φορολογούμενο, αποσύρει το προς επιστροφή ποσό από την Τράπεζα και το συμπεριλαμβάνει σε μαγνητικό Α.Φ.ΕΚ. επιστροφής το οποίο αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ.

Στην περίπτωση αυτή αν το ποσό που αποσύρθηκε αφορά οφειλή προς το Δημόσιο, τότε δεν απαιτείται υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, αλλά θα εξοφλείται το μαγνητικό Α.Φ.ΕΚ. που έχει αποσταλεί κεντρικά με συμψηφισμό του επιστρεπτέου ποσού από τη Δ.Ο.Υ.

Αν το ποσό που αποσύρθηκε αφορά λάθη εκκαθάρισης, θα γίνεται ορθή εκκαθάριση στη Δ.Ο.Υ., οίκοθεν από το αρμόδιο Τμήμα Εισοδήματος, η οποία θα εκκαθαρίζεται τοπικά μέσω συστήματος και στη συνέχεια εφόσον έχει αποσταλεί κεντρικά μαγνητικό Α.Φ.ΕΚ. αυτό θα εξοφλείται από τη Δ.Ο.Υ.

4. Η
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στο τέλος κάθε χρόνου θα αποστέλλει στις Δ.Ο.Υ. μαγνητικά ΑΦΕΚ για τις ανεξόφλητες επιστροφές, προκειμένου να γίνει η επιστροφή ή ο συμψηφισμός, όπου απαιτείται, των σχετικών ποσών στους δικαιούχους. Για τις πραγματοποιηθείσες επιστροφές μέσω Τραπεζών θα ενημερώνει το Πληροφορικό Σύστημα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων των Δ.Ο.Υ. με τα στοιχεία εξόφλησης αυτών.

(Το άρθρο 4 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ.1077/16.4.2003 και τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1146/20.6.2013)

Άρθρο 5

1. Ο δικαιούχος της επιστροφής την επόμενη από την ημερομηνία που αναγράφεται στην ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος έχει το δικαίωμα, είτε να προβεί σε ανάληψη του επιστρεπτέου ποσού όταν αυτό έχει πιστωθεί σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό (Ταμιευτηρίου, όψεως ή τρεχούμενο), ή να εισπράξει το επιστρεφόμενο ποσό όταν αυτό έχει μεταφερθεί σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον Α.Φ.Μ..

2. Η ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος, θα προσκομίζεται υποχρεωτικά από το δικαιούχο ή από τον εξουσιοδοτημένο απ' αυτόν, στην τράπεζα που αναφέρεται σ' αυτή, μόνον όταν η επιστροφή πραγματοποιείται μέσω άτοκου μεταβατικού λογαριασμού.

Ο εξουσιοδοτημένος για να εισπράξει το επιστρεφόμενο ποσό, πρέπει να επιδείξει στην Τράπεζα και την αστυνομική ταυτότητα του δικαιούχου ή ένα από τα στοιχεία του άρθρου 6 του Ν. 1599/1986 ή φωτοαντίγραφο αυτών, θεωρημένο από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή.

Τα πιο πάνω ισχύουν και για τους κατοίκους εξωτερικού, εκτός αν ο κομιστής επιδείξει σχετικό πληρεξούσιο.

Στην περίπτωση που η σχετική ειδοποίηση χάθηκε, καταστράφηκε ή δεν παραλήφθηκε ο δικαιούχος για να εισπράξει το χρηματικό ποσό που δικαιούται, θα απευθύνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να εκδώσει νέα. Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα στο δικαιούχο, που είναι πιστοποιημένος χρήστης, να ανακτά την ανωτέρω ειδοποίηση από την ιστοσελίδα http://www.gsis.gr της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και να την εκτυπώνει σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη μορφή. Το εν λόγω έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του πρωτοτύπου, αποτελεί έγκυρο παραστατικό για την είσπραξη των − προς επιστροφή − αναγραφομένων ποσών.

(Τα εδάφια πέμπτο και έκτο της παραγράφου 2 τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν με την ΠΟΛ.1196/13.9.2011) 

3. Τα ποσά που έχουν μεταφερθεί, σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό και δεν έχουν πληρωθεί από τις Τράπεζες, μέχρι της 20ης Δεκεμβρίου του οικείου έτους θα επιστρέφονται στους δικαιούχους με την ακόλουθη διαδικασία τηρουμένων των διατάξεων περί παραγραφής αξιώσεων κατά του Δημοσίου.

Ο δικαιούχος που δεν εισέπραξε το ποσό που δικαιούται θα υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση για την επιστροφή του σχετικού ποσού.

Στη συνέχεια η Δ.Ο.Υ. θα ενεργεί ως εξής:

α) Όταν το επιστρεφόμενο ποσό είναι μέχρι 1.500 ΕΥΡΩ το αρμόδιο Γραφείο επιστροφών θα συντάσσει το σχετικό ΑΦΕΚ για την πληρωμή του δικαιούχου και στη συνέχεια θα ενημερώνει την κατάσταση των απλήρωτων επιστροφών.

β) Όταν το επιστροφόμενο ποσό είναι από 1.500 ΕΥΡΩ και άνω τότε θα διαβιβάζει τη σχετική αίτηση του φορολογούμενου στην αρμόδια Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία στη συνέχεια μετά την ενημέρωση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την τακτοποίηση της επιστροφής, θα δίνει έγκριση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. να συντάσσεται από το Γραφείο Επιστροφών, Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) για την πληρωμή του δικαιούχου ενημερώνοντας την κατάσταση απλήρωτων επιστροφών.

4. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ισχυρίζεται ότι δεν εισέπραξε το ποσό της επιστροφής του, η Δ.Ο.Υ. θα τον παραπέμπει για την επίλυση του ισχυρισμού του, στην Τράπεζα που έχει ορισθεί για την πληρωμή.

Άρθρο 6

1. Επιτρέπουμε στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων να θέτει με σφραγίδα το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και την υπηρεσιακή σφραγίδα στις ειδοποιήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος.

2. Εξουσιοδοτούνται οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. και σε απουσία αυτών, οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, να υπογράφουν "Με εντολή Υπουργού" τις ειδοποιήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 5 της πιο πάνω απόφασης και να θέτουν κάτω από την υπογραφή τους την ατομική τους σφραγίδα και την υπηρεσιακή σφραγίδα.

Άρθρο 7

Επιτρέπεται και μόνο για σοβαρούς λόγους, η διαγραφή δικαιούχων επιστροφής φόρου εισοδήματος από την κατάσταση επεξεργασίας. 

Η διαγραφή θα γίνεται με έγγραφη εντολή του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. προς το αρμόδιο Τμήμα Εισοδήματος. Η επιστροφή του σχετικού ποσού στο δικαιούχο θα γίνεται με τη σύνταξη Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (Α.Φ.Ε.Κ.).

(Το άρθρο 7 καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1146/20.6.2013)

Άρθρο 8

Δεν απαιτείται για την είσπραξη της επιστροφής του φόρου εισοδήματος, μέσω των Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων, η προσκόμιση σ' αυτά, αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

Άρθρο 9

1. Αν μετά την αποστολή στις Τράπεζες και τα Πιστωτικά Ιδρύματα του επιστρεπτέου ποσού, που προέκυψε από την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εμφανιστούν περιπτώσεις φορολογουμένων οι οποίοι:

α) Εχουν αποβιώσει,

β) Είναι σε διάσταση ή έχουν διαζευχθεί.

γ) Τα στοιχεία του ονοματεπώνυμου ή πατρώνυμου είναι λανθασμένα.

δ) Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση χρειάζεται επιστροφή του ποσού μέσω ΔΟΥ, θα γίνονται οι παρακάτω ενέργειες:

αα) Θα υποβάλλεται στη ΔΟΥ αίτηση για την επιστροφή του σχετικού ποσού η οποία θα παραμένει στη ΔΟΥ.

ββ) Το αρμόδιο Γραφείο Επιστροφών θα εισάγει (πληκτρολογεί) τον ΑΦΜ του δικαιούχου στο πληροφοριακό σύστημα της εκκαθάρισης για τη δημιουργία σχετικού αρχείου.

γγ) Η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων θα στέλνει στις Τράπεζες έγγραφο στο οποίο θα περιέχονται οι φορολογούμενοι για τους οποίους πρέπει να επιστραφούν τα σχετικά ποσά στο Δημόσιο. Μετά την επιστροφή των ποσών στο Δημόσιο, η ανωτέρω Δ/νση θα ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα το οποίο στη συνέχεια θα δημιουργεί ατομικά εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ τα οποία θα στέλνει ηλεκτρονικά στις αρμόδιες ΔΟΥ για την πληρωμή των δικαιούχων οι οποίοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

δδ) Για όσους βρίσκονται σε διάσταση ή έχουν διαζευχθεί οι ΔΟΥ θα προβαίνουν στον διαχωρισμό του πιστωτικού ποσού και όσων τα στοιχεία του ονοματεπώνυμου ή πατρώνυμου είναι λανθασμένα, θα προβαίνουν στην διόρθωση του ΑΦΕΚ με τα ακριβή στοιχεία του δικαιούχου για την πληρωμή του.

2. Η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων κατά την επεξεργασία των παραπάνω αιτημάτων έχει τη δυνατότητα να προσθέτει ή να διαγράφει σχετικά.

3. Στην περίπτωση που από λάθος της Υπηρεσίας ή του φορολογούμενου μεταφερθούν στις Τράπεζες χρήματα σε πίστωση άλλου λογαριασμού από τον δηλωθέντα, θα γίνονται οι ενέργειες:

α) Θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι αίτηση μαζί με την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος στην αρμόδια ΔΟΥ.

β) Η ΔΟΥ θα διαβιβάζει την αίτηση με την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος στην αρμόδια Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

γ) Η Δ/νση αυτή θα ενημερώνει τις Τράπεζες ώστε να πραγματοποιούνται οι σωστές πιστώσεις των λογαριασμών. Εφόσον πραγματοποιηθεί η μεταβολή, θα ενημερώνονται σχετικά οι δικαιούχοι.

δ) Σε περίπτωση που έχει γίνει ανάληψη του σχετικού ποσού, η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων θα καλεί τον πολίτη που έκανε την ανάληψη να επιστρέψει στο Δημόσιο το ποσό μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου. Σε περίπτωση άρνησης του θα προβαίνει σε καταλογισμό του ποσού στην αρμόδια ΔΟΥ της κατοικίας του.

ε) Μετά την επιστροφή του σχετικού ποσού στο Δημόσιο ή τον καταλογισμό αυτού θα δίνεται έγκριση από την Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στην αρμόδια ΔΟΥ να συντάσσεται ΑΦΕΚ από το Γραφείο Επιστροφών για την πληρωμή του ποσού στον πραγματικό δικαιούχο.

(Το άρθρο 9 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ.1024/16.2.2005) 

Άρθρο 10

Η εμφάνιση των συμψηφιζομένων ποσών της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας στα έσοδα και συγχρόνως ως στοιχείων αφαιρετικών των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα γίνεται βάσει ετήσιας συγκεντρωτικής κατάστασης που θα εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μετά την τελική επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων κάθε έτους και θα περιλαμβάνει:

α) το οικονομικό έτος που αναφέρονται τα οφειλόμενα στο Δημόσιο ποσά που συμψηφίζονται

β) τα αρχικά προς συμψηφισμό ποσά κατά κωδικό αριθμό εσόδου

γ) το ποσό έκπτωσης κατά κωδικό αριθμό εσόδου

δ) το καθαρό συμψηφιζόμενο ποσό κατά κωδικό αριθμό εσόδου

ε) τον τόπο και χρονολογία έκδοσης της κατάστασης και

στ) την υπογραφή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ/νσης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου.

Η ανωτέρω κατάσταση θα εκδίδεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα και θα αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Η Δ.Ο.Υ.Κατοίκων Εξωτερικού θα προβαίνει στις κατωτέρω ενέργειες:

α) στη βεβαίωση των αρχικών προς συμψηφισμό οφειλόμενων στο Δημόσιο ποσών

β) στη διαγραφή του ποσού της έκπτωσης επί των ποσών τούτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Π.Δ. 16/1989.

γ) την ενημέρωση των εισπρακτέων βιβλίων της Δ.Ο.Υ. ως προς τη βεβαίωση, είσπραξη, διαγραφή και επιστροφή.

δ) στην έκδοση γραμματίου συμψηφιστικής διαχείρισης με λογαριασμό 103580 ισόποσο με το μετά την έκπτωση ποσό (επιστροφή) και

ε) στη χρέωση του λογαριασμού 103580 με το ποσό της ανωτέρω κατάστασης.

Άρθρο 11

1. Οι επιστροφές φόρου εισοδήματος που καταβάλλονται στους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 1947/1991 εμφανίζονται από τις Δ.Ο.Υ. τακτοποίησης ως στοιχεία αφαιρετικά των εσόδων τους βάσει κατάστασης που θα συντάσσεται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων κατά μήνα και θα αποστέλλεται στις ανωτέρω Δ.Ο.Υ. Η κατάσταση θα περιλαμβάνει: 

α) το οικονομικό έτος

β) το συνολικό ποσό, ανά κωδικό αριθμό εσόδου, που μεταφέρθηκε από το λογαριασμό 200/1 της Τράπεζας της Ελλάδος στις Τράπεζες και τα Πιστωτικά Ιδρύματα για λογαριασμό των δικαιούχων

γ) τον τόπο και χρονολογία έκδοσης

δ) την υπογραφή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ/νσης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου.

Ένα έντυπο της κατάστασης θα αποστέλλεται στη Δ24 - Τμήμα Γ

2. Στο τέλος του έτους η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, μετά την παραλαβή των σχετικών μαγνητικών ταινιών για τους φορολογούμενους που δεν εισέπραξαν το ποσό επιστροφής τους, συντάσσει κατάσταση ανά κωδικό αριθμό εσόδου η οποία θα περιέχει και το συνολικό ποσό των αντιλογισμων που έγιναν από τη Δ16 (Εισπρ. Δημοσ. Εσόδων) και αποστέλλει στο Γραφείο Συμψηφισμών (Δ24-Γ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Το Γραφείο Συμψηφισμών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εμφανίζει τα ποσά της ανωτέρω κατάστασης ανά κωδικό αριθμό εσόδου, στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 12

α) Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η απόφαση μας 2032190/5082/0016/1991 (ΦΕΚ 370 Β').
β) Η παρούσα απόφαση που ισχύει από 1/1/2002 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης