Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 44201/ΕΥΘΥ 317/ 2017 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 69131/ΕΥΘΥ624/ 22.06.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης του άρθρου 10 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 43491/ΔΙ0Ε789/21.12.2000 (ΦΕΚ 1639/Β/29.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», (ΦΕΚ Β' 1451), όπως ισχύει

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-05-2017 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 44201/ΕΥΘΥ 317/ 2017
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 69131/ΕΥΘΥ624/ 22.06.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης του άρθρου 10 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 43491/ΔΙ0Ε789/21.12.2000 (ΦΕΚ 1639/Β/29.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», (ΦΕΚ Β' 1451), όπως ισχύει

Αριθμ. 44201/ΕΥΘΥ 317

(ΦΕΚ Β' 1573/09-05-2017)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

2. Το ν. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και λοιπές διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύει, ειδικότερα το άρθρο 10 και επιμέρους τα άρθρα 4, 5, 8 και 58 παρ. 1 αυτού (ΦΕΚ Α' 265).

3. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α' 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/14/11/2000) και ειδικότερα το άρθρο 10 και τα άρθρα 8, 9, 19, 20.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

6. Τον Κανονισμό 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

7. Το π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/ Α'/03.09.2014).

8. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α'/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

9. Το π.δ. 125 (ΦΕΚ 210/Β /5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την υπ' αριθμ. 69131/ΕΥΘΥ624/22.6.2015 υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης του άρθρου 10 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ'αριθμ. 43491/ΔΙ0Ε789/21.12.2000 (ΦΕΚ 1639/Β729.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», (ΦΕΚ Β' 1451), όπως ισχύει».

11. Την υπ' αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή υπουργό οικονομίας και ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση (ΦΕΚ Β' 3722).

12. Τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την ευρώπη» (ConnectingEuropefacility), εφεξής ΔΣΕ/CEF: Χρηματοδοτικός Μηχανισμός για τη χρηματοδότηση δράσεων Διευρωπαϊκού Δικτύου στους τομείς των Μεταφορών, της Ενέργειας και των Τηλεπικοινωνιών, που συστάθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013.

13. Τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ).

14. Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 223/2014, τον οποίο συμπλήρωσε ο Συμπληρωματικός Κανονισμός 532/2014, εφεξής καλούμενο ΤΕΒΑ, που υποστηρίζει Εθνικά συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή /και βασική υλική συνδρομή, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του προαναφερόμενου Κανονισμού.

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιεία.

16. Τα άρθρα 40 και 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

17. Το ν. 4375/2016 Προσφυγικό-Μεταναστευτικό (ΦΕΚ Α'/51/3.4.2016).

18. Την υπουργική απόφαση 476/2016 (ΦΕΚ Β'/ 1341/2016) σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων από την Υπεύθυνη Αρχή Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εθνικής Ασφάλειας και άλλων πόρων στην Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης, Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (671715), όπως ισχύει.

19. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ-2014-2020), και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1927/2006.

20. Την κοινή υπουργική απόφαση 5.20263/5.15444 (ΦΕΚ 1565/Β'/27.07.2015) και συγκεκριμένα το άρθρο 7 παρ. 2.

21. Το από 17.03.2017 εισηγητικό - ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ για την έγκριση και υπογραφή της υπουργικής απόφασης από τον Αν. Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

22. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:


Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 69131/ΕΥΘΥ624/22.6.2015 υπουργικής απόφασης αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης (ΦΕΚ Β' 1451), ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. 69131/ΕΥΘΥ624/22.6.2015 υπουργικής απόφασης αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης (ΦΕΚ Β' 1451) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 3
Αρμοδιότητες της Αρχής Πιστοποίησης
Οι αρμοδιότητες της Αρχής Πιστοποίησης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 10 του ν. 4314/2014, κατανέμονται μεταξύ των μονάδων της ως εξής:
Μονάδα Α: Χρηματοδοτικές ροές
Ι. Αρμοδιότητες βάσει του ν. 2860/2000 και του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999
α) Καταρτίζει και υποβάλλει στην Επιτροπή τις αιτήσεις πληρωμών και σε συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων τις πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις που απαιτούνται για την είσπραξη της συμμετοχής των Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής και παρακολουθεί την πορεία τους.
β) Μεριμνά για την έκδοση οδηγιών και κατευθύνσεων προς τις διαχειριστικές αρχές και τους τελικούς δικαιούχους.
γ) παρακολουθεί την πρόοδο και τις προβλέψεις των πληρωμών των πράξεων και επεξεργάζεται προβλέψεις εκταμιεύσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής και τις υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
δ) Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού τη λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) όσον αφορά την επεξεργασία των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τις Δηλώσεις - Βεβαιώσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ε) Παρακολουθεί τις εισπράξεις από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής, προσδιορίζει τους δικαιούχους και ενημερώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την απόδοση των αντίστοιχων ποσών από τους λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
(στ) Μεριμνά για την απόδοση στους τελικούς δικαιούχους των ποσών που δικαιούνται και εξασφαλίζει ότι πραγματοποιείται στο ακέραιο, το συντομότερο δυνατό και εισηγείται μέτρα για τη βελτίωση του συστήματος χρηματοδοτικών ροών. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) όσον αφορά την απόδοση μέσω αυτού των πιστώσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής και εισηγείται μέτρα για την αποτελεσματική λειτουργία του,
ζ) Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των τελικών δικαιούχων όσον αφορά την τήρηση λογαριασμών κατά χρηματοδοτούμενη πράξη και των λογιστικών απεικονίσεων των αντίστοιχων δαπανών και εισηγείται μέτρα για την εξασφάλιση της διαφάνειάς τους.
(η) Διενεργεί ελέγχους διασταύρωσης των στοιχείων πληρωμών που καταχωρούνται στο ΟΠΣ με τα στοιχεία πληρωμών του ΠΔΕ ή/και των τελικών δικαιούχων και συνεργάζεται με τις διαχειριστικές αρχές για την επιβεβαίωσή τους.
II. Αρμοδιότητες βάσει του ν. 3614/2007 και του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006
α) Καταρτίζει και υποβάλλει στην Επιτροπή τις αιτήσεις πληρωμών και τις δηλώσεις δαπανών που προβλέπονται στο άρθρο 78 του Κανονισμού για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ και είναι αποδέκτης των εγκρίσεων πληρωμών των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής που αφορούν σε αυτές.
(β) Πιστοποιεί ότι:
i) H δήλωση δαπανών είναι ακριβής, ότι είναι προϊόν αξιόπιστων λογιστικών συστημάτων και ότι στηρίζεται σε επαληθεύσιμα δικαιολογητικά.
ii) Oι δηλωθείσες δαπάνες συμμορφώνονται προς τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες και ότι διενεργήθηκαν για πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα και πληρούν τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες.
Για την διασφάλιση των ανωτέρω προβαίνει στις επεξεργασίες και διασταυρώσεις των στοιχείων που κρίνει απαραίτητα πριν την διενέργεια των αιτήσεων και λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και ελέγχων που έχουν διενεργηθεί μετά την επεξεργασία τους από την μονάδα Β.
γ) Eισηγείται την προσωρινή εξαίρεση πληρωμών από τις δηλώσεις δαπανών που παρουσιάζουν προβλήματα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.
δ) Τηρεί, σε ηλεκτρονική μορφή, λογιστικά Μητρώα για τις δαπάνες που υποβάλλονται στην Επιτροπή.
ε) Τηρεί Μητρώο των ποσών που μπορούν να ανακτηθούν και των ποσών που αποσύρονται μετά από ακύρωση του συνόλου ή μέρους της συνεισφοράς για μια πράξη που αποστέλλει στην Επιτροπή τη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 20 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006. Τα ανακτηθέντα ποσά επιστρέφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος, με αφαίρεσή τους από την επόμενη κατάσταση δαπανών.
στ) Ενημερώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη διάθεση των πιστώσεων που εισπράχθηκαν ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα και Ταμείο.
ζ) παρακολουθεί τη διαδικασία μεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους δικαιούχους και μεριμνά ώστε αυτή να πραγματοποιείται στο ακέραιο το συντομότερο δυνατόν.
η) Επεξεργάζεται και υποβάλλει στην Επιτροπή, μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τις προβλέψεις και εκτιμήσεις κατά το άρθρο 76 παρ. 3 του Κανονισμού(ΕΚ) 1083/2006 και ενημερώνει σχετικά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
θ) Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για τον καθορισμό των κανόνων λειτουργίας του ΟΠΣ, ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών τις οποίες χρησιμοποιεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
ι) Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των ακολουθούμενων διαδικασιών, έλεγχο των παραδοτέων και του φυσικού αντικειμένου και υποβάλλει τις αιτήσεις πληρωμής της κοινοτικής συνδρομής των έργων που εντάσσονται στα διευρωπαϊκά δίκτυα.
III. Αρμοδιότητες βάσει του άρθρου 10 του ν. 4314/2014, του άρθρου 126 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014
α) Καταρτίζει και υποβάλει τις πιστοποιήσεις, τις αιτήσεις πληρωμής στις αρμόδιες Υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες των Κανονισμών που ισχύουν κατά περίπτωση.
β) Καταρτίζει και υποβάλλει τους λογαριασμούς για κάθε λογιστική χρήση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.
γ) Δύναται να εξαιρεί προσωρινά τις πληρωμές από τις δηλώσεις δαπανών που παρουσιάζουν προβλήματα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.
δ) Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εισηγείται στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας την έκδοση οδηγιών, κατευθύνσεων και εγκυκλίων προς τις διαχειριστικές αρχές και τους τελικούς δικαιούχους.
ε) Τηρεί, σε ηλεκτρονική μορφή, λογιστικά Μητρώα για τις δαπάνες που υποβάλλονται στην Επιτροπή, καθώς και των ποσών που μπορούν να ανακτηθούν και των ποσών που αποσύρονται μετά από ακύρωση του συνόλου ή μέρους της συνεισφοράς για μία πράξη και αποστέλλει τις σχετικές εκθέσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό.
στ) Καταρτίζει και υποβάλλει τις προβλέψεις για τις επόμενες λογιστικές χρήσεις.
ζ) Ενημερώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, για τη διάθεση των πιστώσεων που εισπράχθηκαν ανά πηγή.
η) Παρακολουθεί την διαδικασία μεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους δικαιούχους και μεριμνά ώστε αυτή να πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό.
θ) Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για τον καθορισμό των κανόνων λειτουργίας του ΟΠΣ ως προς τις πληροφορίες που χρησιμοποιεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, καθώς και την επεξεργασία τους.
IV. Αρμοδιότητες βάσει των άρθρων 42, 44 και 45 του ν. 4314/2014
Ασκεί τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης, της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την ευρώπη», (ΔΣΕ/CEF), του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), καθώς και κάθε άλλης πηγής χρηματοδότησης στην οποία θα οριστεί ως αρχή πιστοποίησης, με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τις διατάξεις που τη διέπουν.
V. Αρμοδιότητες βάσει του άρθρου 77 του ν. 4375/2016 Ασκεί μέρος των αρμοδιοτήτων της υπεύθυνης αρχής σχετικά με την κατάρτιση και υποβολή των αιτημάτων πληρωμής σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 44 του Κανονισμού 514/2014, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020», όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην υπουργική απόφαση 476/2016 (ΦΕΚ Β/1341/2016) σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων από την Υπεύθυνη Αρχή Εθν. Πρ. Ταμ. Ασύλου Μεταν. Ένταξης και Τ.Ε. Ασφ. Σε Ειδ. Υπ. Αρχή Πιστ. Εξακρί. Κλπ (671715) όπως ισχύει.
VI. Αρμοδιότητες βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης 5.20263/5.15444 «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) της περιόδου 2014- 2020 (ΦΕΚ 1565/Β727.07.2015).
VII. Ασκεί κατ' αναλογία τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Άρθρο 3 παράγραφος «Μονάδα Α': Χρηματοδοτικές Ροές» εδάφιο III της παρούσης.
Μονάδα Β: Έλεγχος
Ι. Αρμοδιότητες βάσει του ν. 2860/2000 και του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999.
α) Διενεργεί ελέγχους στους τελικούς δικαιούχους και επιτόπιους ελέγχους στις πράξεις που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής, μετά από σχετικό αίτημα Ευρωπαϊκών και Εθνικών οργάνων.
β) παρέχει τα αναγκαία μέσα και παρακολουθεί τους ελέγχους που διενεργούνται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεριμνά για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων από τους αρμόδιους φορείς με βάση τα συμπεράσματά τους.
γ) Αξιολογεί τα συμπεράσματα των ελέγχων που διενεργούνται από τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ΕΔΕΛ, τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων και τα λοιπά ελεγκτικά όργανα (π.χ. ΣΔΟΕ), εκτιμά τις ενδεχόμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις και εισηγείται όπου απαιτείται την λήψη μέτρων για την άρση των επιπτώσεων και επιστροφή των ποσών στον Κοινοτικό και Εθνικό προϋπολογισμό.
δ) Παρακολουθεί την εκτέλεση των διορθώσεων, καταγράφει και εισηγείται μέτρα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιβολής τους.
II. Αρμοδιότητες βάσει του ν. 3614/2007 και του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006
α) Προτείνει τη μεθοδολογία και την συγκρότηση των ομάδων επιθεωρήσεων σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό.
β) Διενεργεί επιθεωρήσεις στους φορείς των άρθρων 3 και 4 του ν. 3614/2007, στους δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και τις πράξεις τους και συντάσσει εκθέσεις για τη λήψη τυχόν απαιτούμενων ενεργειών.
γ) Διασφαλίζει ότι έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες από τη διαχειριστική αρχή σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιήθηκαν όσον αφορά τις δαπάνες που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις δαπανών και για το σκοπό αυτό προσαρμόζει κατάλληλα τον προγραμματισμό των επιθεωρήσεων.
δ) Παρακολουθεί τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων που διενεργήθηκαν υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου κατά επιχειρησιακό πρόγραμμα και εισηγείται μέτρα για την αντιμετώπιση τους, συμπεριλαμβανομένης και της εξαίρεσης από τη δήλωση δαπανών. Παρακολουθεί τις εκθέσεις επιθεώρησης των αρμοδίων αρχών και εισηγείται τα κατάλληλα μέτρα.
ε) Συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς για την διατύπωση των θέσεων των Ελληνικών Αρχών στις απαντήσεις προς το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο μετά από ελέγχους του. Έχει επίσης την ευθύνη της σύνταξης και αποστολής της σχετικής επιστολής προς το Ελεγκτικό Συνέδριο.
στ) Οργανώνει και διενεργεί τον εσωτερικό έλεγχο του συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΣΔΕ της περιόδου 2007-2013, με βάση τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και εισηγείται την λήψη των κατάλληλων μέτρων για την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του ενημερώνοντας σχετικά την εθνική αρχή συντονισμού.
ζ) Μεριμνά ώστε να διασφαλίζεται επαρκής διαδρομή ελέγχου και δύναται να οργανώνει ελέγχους των πράξεων, με σκοπό να εξεταστεί η καλή λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζονται για τις επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του Ταμείου Αλληλεγγύης.
η) Διενεργεί ελέγχους δειγματοληπτικά και κοινοποιεί τα αποτελέσματά τους στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και το Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τα έργα του ΕΟΧ σύμφωνα με τις αποφάσεις και συμφωνίες που ισχύουν.
θ) Συνεργάζεται με την εθνική αρχή συντονισμού για τη διατύπωση προτάσεων και εκτίμηση των επιπτώσεων για την προσαρμογή του ΣΔΕ συνεπεία συστάσεων αρμόδιων οργάνων.
III. Αρμοδιότητες βάσει του άρθρου 10 του ν. 4314/2014, του άρθρου 126 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014
α) Διενεργεί επιθεωρήσεις στους φορείς που ασκούν διαχείριση και στους δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και στις πράξεις τους και συντάσσει εκθέσεις για την λήψη τυχόν απαιτούμενων ενεργειών.
β) Διασφαλίζει ότι έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες από τις διαχειριστικές αρχές σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιήθηκαν όσο αφορά τις δαπάνες που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις δαπανών.
γ) Παρακολουθεί και αξιολογεί τα συμπεράσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ΕΔΕΛ, τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων και τα λοιπά ελεγκτικά όργανα και εισηγείται μέτρα για την αντιμετώπιση τους, συμπεριλαμβανομένης και της εξαίρεσης από τη δήλωση δαπανών.
δ) Συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς για την διατύπωση των θέσεων των Ελληνικών Αρχών στις απαντήσεις προς το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο μετά από ελέγχους του. Έχει επίσης την ευθύνη της σύνταξης και αποστολής της σχετικής επιστολής προς το Ελεγκτικό Συνέδριο.
ε) Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εισηγείται στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας την έκδοση οδηγιών, κατευθύνσεων και εγκυκλίων προς τις διαχειριστικές αρχές και τους τελικούς δικαιούχους.
στ) εισηγείται στην Μονάδα Α προληπτικά και διορθωτικά μέτρα στο πλαίσιο της κατάρτισης και υποβολής των πιστοποιήσεων και αιτήσεων πληρωμών, με βάση την αξιολόγηση του συνόλου των ελέγχων.
ζ) Αποτελεί το σημείο επαφής της Υπηρεσίας με το εσωτερικό δίκτυο συνεργασίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις, υπό το συντονισμό της ΕΥΘΥ σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4314/2014.
IV. Αρμοδιότητες βάσει του άρθρου 77 του ν. 4375/2016 Παρακολουθεί και αξιολογεί τα συμπεράσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ΕΔΕΛ, τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων και τα λοιπά ελεγκτικά όργανα και εισηγείται προς την Μονάδα Α μέτρα για την αντιμετώπιση τους, συμπεριλαμβανομένης και της εξαίρεσης από τη δήλωση δαπανών,
V. Αρμοδιότητες Ποιοτικού Ελέγχου
Εισηγείται τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρακολουθεί το έργο του, σύμφωνα με τα οριζόμενα, επεξεργάζεται τα αποτελέσματα των ελέγχων και προτείνει τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, όπου απαιτείται, με βάση τα αποτελέσματά τους και την ισχύουσα νομοθεσία.
VI. Αρμοδιότητες βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης 5.20263/5.15444 «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) της περιόδου 2014- 2020 (ΦΕΚ 1565/Β'/27.07.2015).
VII. Ασκεί κατ' αναλογία τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Άρθρο 3 παράγραφος «Μονάδα Β': Έλεγχος» εδάφιο III της παρούσης.
Μονάδα Γ: Τεχνική και διοικητική υποστήριξη α) Καταρτίζει και υποβάλλει στον Προϊστάμενο της ΕΑΣ, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών για το επόμενο έτος.
β) Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ενεργειών τεχνικής βοήθειας/υποστήριξης της εφαρμογής σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες και υποστηρίζει το έργο τους στην εκτέλεση των ενεργειών αυτών μετά την έγκριση τους. Τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών.
γ) Υποστηρίζει το προσωπικό της ΕΥ στη χρήση του ΟΠΣ και της επιχειρησιακής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ και μεριμνά για την έκδοση κωδικών πρόσβασης των δικαιούχων στο ΟΠΣ με τα αντίστοιχα δικαιώματα. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προσωπικό της ΕΥ για τη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού.
δ) Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
ε) Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης της ΕΥ.
στ) Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων, σε συνεργασία με την ΚΥ της ΜΟΔ.
ζ) Έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων με την Επιτροπή, συναντήσεων εργασίας που διοργανώνονται από την ΕΥ.
η) Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της.
θ) Υποστηρίζει την ΕΥ σε θέματα νομικής φύσης επί εθνικών και κοινοτικών κανόνων σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, προκηρύξεων καθώς και θεμάτων που χρήζουν νομικής τεκμηρίωσης και ανακύπτουν στα πλαίσια καθηκόντων της Υπηρεσίας.
ι) επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74).
Μονάδα Δ: Πρωτογενής έλεγχος και πιστοποίηση δαπανών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ι. Αρμοδιότητες βάσει του ν. 3614/2007 α) Εισηγείται την έκδοση κατευθύνσεων και οδηγιών προς τους φορείς που εκτελούν έργα στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για θέματα που αφορούν κυρίως τα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο και την επιλεξιμότητα των δαπανών τους.
β) Διενεργεί τον πρωτογενή έλεγχο των παραστατικών των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των κοινοτικών πρωτοβουλιών σύμφωνα με τα συστήματα διαχείρισης που ισχύουν στο πλαίσιο των διακρατικών συμφωνιών και έχουν περιγραφεί στην ανακοίνωση του άρθρου 5 του Καν. (ΕΚ) 438/2001.
γ) Εφόσον κρίνεται σκόπιμο μπορεί να εισηγηθεί την επιτόπου επίσκεψη για τη διατύπωση ύπαρξης των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου, κυρίως στις περιπτώσεις που προβλέπεται η κατασκευή έργων ή προμήθεια εξοπλισμού.
δ) Επεξεργάζεται όλους τους φακέλους και τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους φορείς και εισηγείται την έκδοση πιστοποιητικών δαπανών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.
ε) Συμμετέχει σε συναντήσεις των φορέων των αντίστοιχων προγραμμάτων καθώς και των Διαχειριστικών Αρχών, Αρχών Πιστοποίησης και Τεχνικών Γραμματειών για θέματα αρμοδιότητάς της.
στ) Διενεργεί τις εξακριβώσεις του κανονισμού 1082/2006 για τα επιχειρησιακά προγράμματα που ορίζεται με βάση τα ισχύοντα ΣΔΕ.
II. Αρμοδιότητες βάσει του ν. 4314/2014 και του Κανονισμού 1299/2013
Διενεργεί τις εξακριβώσεις δαπανών των φορέων που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και συμμετέχουν σε Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας τη διαχείριση των οποίων ασκούν άλλα Κράτη - Μέλη, με το προσωπικό της ή/και αναθέτοντας σε ελεγκτική εταιρεία».

Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης