ΠΟΛ.1272/30.11.2001

Η δαπάνη για την προμήθεια του ειδικούσήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2002, βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής.

30 Νοέ 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1111138/10960/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ ΒΆ
Πληροφορίες: Β. Πατούρης
Τηλέφωνο: 3375311, 12

ΠΟΛ.:1272

ΘΕΜΑ: Η δαπάνη για την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2002, βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής.

(Υπ. Οικ. 1111138/πολ. 1272/30.11.2001)

Μετά απόπροφορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνωθέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.- Με τις διατάξεις της περ.ε' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα αυτών, τα ποσά των κάθε είδους φόρων, τελώνκαι δικαιωμάτων, που βαρύνουν την επιχείρηση. Ως χρόνος έκπτωσης λογίζεται οχρόνος της καταβολής αυτών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

2.-Περαιτέρω με τις διατάξεις της περίπτωσης α' του άρθρου 102 του ίδιου νόμου ορίζεται, ότι για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, συνεταιρισμοί κλπ), ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονομικό έτος στο συνολικό καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή, που αποκτάται κατά τη διαχειριστική περίοδο η οποία λήγει μέσα στο χρονικόδιάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους μέχρι, την 31η Αυγούστου του οικείου οικονομικού έτους.

Οι πιο πάνω, διατάξεις καθιερώνουν την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, κάθε χρήση είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τις άλλες χρήσεις και δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός τωναποτελεσμάτων αυτής με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ή των επόμενων χρήσεων.

Κατά συνέπεια, τα μεν ακαθάριστα έσοδα και κέρδηκατατάσσονται και φορολογούνται στη χρήση κατά την οποία προέκυψαν καιαποκτήθηκαν ανεξάρτητα του χρόνου κατά τον οποίο εισπράχθηκαν, οι δε δαπάνεςκατατάσσονται στη χρήση την οποία βαρύνουν.

3.-Εξάλλου με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 20 του ν.2948/2001 ορίζεται, ότιη προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2002 θα είναιεμπρόθεσμη εφόσον γίνει για τα οχήματα που περιγράφονται στην περιπτ. Αα' τηςπαραγράφου 1 του ίδιου νόμου (επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης,μοτοσικλέτες, αυτοκίνητα τύπου Jeep) από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Δεκεμβρίου 2001.

4.- Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι τα τέληκυκλοφορίας του έτους 2002 που θα καταβάλλουν οι επιχειρήσεις εντός του έτους 2001 θα συμβάλλουν -ως παραγωγικές δαπάνες- στη δημιουργία εισοδήματος, τηςδιαχειριστικής περιόδου 2002 και περαιτέρω, η πιο πάνω νομοθετική ρύθμιση έγινεγια να αποφευχθεί η έκδοση νέων σημάτων τελών κυκλοφορίας σε ευρώ, συνάγεταιότι η δαπάνη αγοράς του υπόψη σήματος συνιστά έξοδο επόμενης χρήσης καιεπομένως πρέπει να βαρύνει τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου 2002(οικον. έτους 2003).  

Taxheaven.gr