Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1271/28.11.2001 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια,συντάξεις και λοιπές παροχές που θακαταβληθούν στους δικαιούχους κατά τοημερολογιακό έτος 2002.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1271/28.11.2001
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια,συντάξεις και λοιπές παροχές που θακαταβληθούν στους δικαιούχους κατά τοημερολογιακό έτος 2002.


ΠΟΛ.1271/28.11.2001 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια,συντάξεις και λοιπές παροχές που θ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1109810/1785/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Αικ. Κουφοπούλου
Τηλέφωνο: 3375315-16

ΠΟΛ.:1271

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2002.

(Υπ.Οικ. 1109810/πολ. 1271/28.11.2001)

Σχετικάμε το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ταακόλουθα:

1.Όπως είναι γνωστό στις 31 Δεκεμβρίου 2001 λήγει η μεταβατική περίοδος και από 1Ιανουαρίου 2002 το Ευρώ αποτελεί το ενιαίονόμισμα των κρατών μελών της Ζώνης ΕΥΡΩ.

2. Ο υπολογισμός του φόρουπου πρέπει να παρακρατείται από 1ηΙανουαρίου 2002, κατά την καταβολή μισθών,ημερομισθίων, συντάξεων και λοιπών παροχώνθα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τιςδιατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 τουν.2238/1994, και τη φορολογική κλίμακα η οποία θαπεριληφθεί σε σχέδιο νόμου που προωθείταιστη Βουλή για ψήφιση, τα κύρια σημεία τουοποίου αναφέρονται στην Εισηγητική ΈκθεσηΠροϋπολογισμού του 2002 (σελ 37) καθώς και τιςδιατάξεις του άρθρου 9 του ν.2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α')με τις οποίες έχουν μετατραπεί σε ΕΥΡΩ ταδραχμικά ποσά των μειώσεων του φόρου κτλ.

3.Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών τωνδιατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθεςοδηγίες:

Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ Μ1ΣΘΟ. ΤΟΥΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ (από Φορείς κύριας ασφάλισης)ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ, ΟΙΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΟΝΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ή ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

1.Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας θαπροσδιορίσουν, το μηνιαίο καθαρό εισόδημακάθε δικαιούχου αφαιρώντας από τοακαθάριστο ποσό του μισθού ή της σύνταξης ήτης οποιασδήποτε καταβαλλόμενης παροχήςμόνο τα ποσά των νόμιμων κρατήσεων γιαυποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, τέληχαρτοσήμου και εισφορά Ο.ΓΑ, που για τηνκαταβολή τους βαρύνεται ο μισθωτός ή οσυνταξιούχος.

Διευκρινίζεταιότι ο φόρος εισοδήματος δεν εμπίπτει στηνέννοια των κρατήσεων που βαρύνουν τοδικαιούχο και συνεπώς δεν εκπίπτει από τοακαθάριστο ποσό του μηνιαίου ή του ετήσιουεισοδήματος του μισθωτού ή τουσυνταξιούχου.

Στηνέννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδήματοςπεριλαμβάνεται η σύνταξη, ο μισθός καιοποιεσδήποτε άλλες αμοιβές της ίδιαςπεριόδου (υπερωρίες, επίδομα παραγωγής,πρίμ παρουσίας, προσαύξηση για απασχόλησηνυκτερινή - Κυριακών -αργιών κτλ.), πουσυνεντέλλονται (δηλαδή συνεκκαθαρίζονται)μαζί, σε ,μία μισθοδοτική κατάσταση με τομισθό.

Στησυνέχεια οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κάθεμήνα θα διενεργούν αναγωγή του μηνιαίουκαθαρού εισοδήματος με βάση τιςπραγματικές καταβαλλόμενες αποδοχέςπροκειμένου να προσδιορισθεί το συνολικόετήσιο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου.

Ουπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρούεισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμότου καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή τηςσύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχήςπου εμπίπτει στην έννοια: του μισθού, όπωςαναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίουςμισθούς, συν δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχακαι επίδομα αδείας.

Μετον ίδιο τρόπο θα προσδιοριστεί το συνολικόετήσιο καθαρό εισόδημα .του οικείου έτουςκατά το μήνα Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο κτλ.

Σημειώνεταιότι, αν στο μισθωτό καταβάλλεται και κάποιαάλλη πρόσθετη παροχή (π.χ. ένα μηνιάτικο ωςεπίδομα ισολογισμού κτλ.) για τονυπολογισμό του ετήσιου συνολικούεισοδήματος θα προστίθεται και η παροχήαυτή.

Διευκρινίζεταιότι, όταν καταβάλλεται στο μισθωτό κάποιοέκτακτο εφάπαξ ποσό με εξαίρεση τιςυπερωρίες που καταβάλλονται τακτικά ήέκτακτα (π.χ. πριμ παραγωγικότητας,αναδρομικά προηγούμενων μηνών του ίδιουέτους κτλ.) και συνεντέλλεται με τιςμηνιαίες αποδοχές, αυτό το εφάπαξκαταβαλλόμενο ποσό δεν θα συναθροιστεί μετις μηνιαίες αποδοχές, προκειμένου να γίνειαναγωγή των μηνιαίων αποδοχών σε ετήσιοκαθαρό εισόδημα, αλλά θα συναθροιστεί με τοσυνολικό ετήσιο ποσό που προσδιορίζεται μεβάση τις μηνιαίες αποδοχές τουσυγκεκριμένου μήνα. Στην περίπτωση αυτή οεπιπλέον φόρος που θα προκύψει λόγω τηςπροσθήκης αυτού του ποσού θα παρακρατηθείστο μήνα που καταβλήθηκε αυτό το ποσό.

Περαιτέρω,όταν το μηνιαίο καταβαλλόμενο ποσό τουμισθού ή της σύνταξης μεταβάλλεται λόγωαύξησης των αποδοχών, υπερωριών κτλ. πουσυνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) βέβαιαμε τις μηνιαίες αποδοχές, παρέχεται ηευχέρεια ο προσδιορισμός του συνολικούετήσιου καθαρού εισοδήματος κατά τον υπόψημήνα να γίνεται με πολλαπλασιασμό τουκαθαρού μηνιαίου καταβαλλόμενου ποσού τουμισθού ή της σύνταξης του μήνα αυτού επί τοναριθμό των υπόλοιπων μηνών συν τυχόν δώροκτλ. μέχρι τη λήξη του οικείου έτους,συναθροίζοντας στο ποσό αυτό και το ποσότων αποδοχών που έχουν ήδη καταβληθεί. Μεβάση το νέο ετήσιο καθαρό εισόδημα, όπωςαυτό διαμορφώθηκε μετά τη μεταβολή, θαυπολογισθεί ο ετήσιος παρακρατούμενοςφόρος από τον οποίο θα αφαιρεθεί ο φόρος πουήδη παρακρατήθηκε τους προηγούμενους μήνεςκαι το υπόλοιπο ποσό του φόρου θα διαιρεθείμε τον αριθμό των υπόλοιπων μηνών,προκειμένου να βρεθεί ο φόρος που πρέπει ναπαρακρατηθεί το συγκεκριμένο μήνα.

Προκειμένουγια νεοδιορισθέντες υπαλλήλους ή νέουςσυνταξιούχους, ο προσδιορισμός του ετήσιουκαθαρού εισοδήματος έτους 2001 θα γίνεται μεβάση τα δεδομένα του μήνα έναρξης τηςεργασίας ή καταβολής της σύνταξης, όπωςαναλύθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς,συν δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα καιεπίδομα αδείας.

2.Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρουγια εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες καικάθε είδους συντάξεις θα γίνει με βάση τηνπαρακάτω φορολογική κλίμακα.ΚΛΙΜΑΚΑΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝΠΡΟΣΩΠΩΝ

Κλιμάκιο εισοδήματοςΦορολογικός συντελεστήςΦόρος κλιμακίουΣύνολο εισοδήματοςΣύνολο φόρου
7.400007.4000
1.0005508.40050
5.0001575013.400800
10.000303.00023.4003.800
Υπερβάλλον40
3.Το ποσό του πρώτου κλιμακίου της πιο πάνωκλίμακας, προκειμένου να υπολογισθεί οφόρος που αναλογεί στο εισόδημα τουμισθωτού ή συνταξιούχου, αυξάνεται κατάχίλια (1000) ευρώ με ισόποση μείωση του ποσούτου δεύτερου κλιμακίου, οπότε η κλίμακαδιαμορφώνεται ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΑΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Κλιμάκιο εισοδήματοςΦορολογικός συντελεστήςΦόρος κλιμακίουΣύνολο εισοδήματοςΣύνολο φόρου
8.400008.4000
5.0001575013.400750
10.000303.00023.4003.750
Υπερβάλλον40
4. Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάσητην πιο πάνω κλίμακα για το φορολογούμενοπου τον βαρύνουν παιδιά, μειώνεται ως εξής:

Ενενήντα(90) ευρώ όταν έχει ένα (1) τέκνο που τονβαρύνει. :

Εκατόνπέντε (105) ευρώ για κάθε τέκνο του, όταν έχειδύο (2) τέκνα που τον βαρύνουν. . ..

Διακόσιαπέντε (205) ευρώ για κάθε τέκνο του, όταν έχειτρία (3) τέκνα που τον βαρύνουν.

Διακόσιασαράντα (240) ευρώ για κάθε τέκνο του, ότανέχει τέσσερα (4) τέκνα που τον βαρύνουν.

Όσοαυξάνει ο αριθμός των τέκνων που βαρύνουντο φορολογούμενο τόσο αυξάνει κατά τριάντα(30) ευρώ και το ποσό που μειώνει το φόρο καιτο οποίο υπολογίζεται επί του αριθμού τωντέκνων.

5. Τονίζεται ότι, για την ορθή εφαρμογήόσων ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο,ως τέκνα που βαρύνουν το φορολογούμενο,σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.2238/1994, θεωρούνται:

α)Ταανήλικα άγαμα τέκνα.

β)Ταενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουνυπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίαςτους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένεςσχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή τουεξωτερικού ή παρακολουθούν δημόσια ήιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικήςκατάρτισης στο εσωτερικό.

γ)Ταάγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στηνπροηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τηστρατιωτική τους θητεία.

δ)Τατέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ήτελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσονπαρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοιςεκατό (67%) και πάνω από διανοητικήκαθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.

Ταπιο πάνω τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν τοφορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόνκαι το ετήσιο φορολογούμενο καιαπαλλασσόμενο εισόδημα τους δεν υπερβαίνειτο ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ ή τοποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα(2.350) ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρίαεξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω απόδιανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.

6.Το ποσό του φόρου που απομένει ύστερα απότις πιο πάνω μειώσεις αποτελεί το φόρο πουαναλογεί στο ετήσιο εισόδημα του μισθωτού ήτου συνταξιούχου. Το ποσό αυτό του φόρου θαμειωθεί κατά ποσοστό 2,5% και το υπόλοιποαποτελεί το φόρο που πρέπει να παρακρατηθείσε ετήσια βάση. Το ένα δέκατο τέταρτο (1/14)του ποσού αυτού, αποτελεί το φόρο πουπαρακρατείται κάθε μήνα από τον υπόχρεοεργοδότη, κατά την καταβολή των μισθών ή τωνσυντάξεων.

Τοίδιο ποσό φόρου πρέπει να παρακρατείται καιαπό το ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο,ως δώρο Χριστουγέννων. Το μισό του φόρου πουαναλογεί στο μηνιαίο καθαρό εισόδημα,δηλαδή το ένα εικοστό όγδοο (1/28) του ετήσιουφόρου, αποτελεί το φόρο που αναλογεί στοποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο ως δώροΠάσχα ή ως επίδομα αδείας.

7.Σημειώνεται ότι κατά τον υπολογισμό τουπαρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών,τα ποσά που προκύπτουν θαστρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικόψηφίο π.χ. αν προκύψει ποσό 14,3876 ευρώ θαπαρακρατείται ποσό 14,39 ευρώ, ή αν προκύψειποσό 14,2237 θα παρακρατείται ποσό 14,22 ευρώ.Δηλαδή, ισχύει ο κανόνας στρογγυλοποίησηςτου κανονισμού 1103/97 της Ε.Ε.

Γιανα τύχουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι τωνπαραπάνω μειώσεων φόρου πρέπει ναυποβάλλουν στους εργοδότες τους, το μήναΙανουάριο κάθε έτους και σε μεταγενέστερημεταβολή, δήλωση οικογενειακής κατάστασηςτων παιδιών τους που συνοικούν μαζί τουςκαι τους βαρύνουν.

Β. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ, ΕΦΟΣΟΝ ΗΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Στουςαμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοιπαρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου, αλλάδιάρκειας μικρότερης από ένα έτος, το ποσότης παρακράτησης υπολογίζεται με τηνεφαρμογή συντελεστή στο ακαθάριστο ποσότου ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρίατοις εκατό (3%) για ημερομίσθιο πάνω απόείκοσι τέσσερα (24) ευρώ. Συνεπώς, αν τοακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου είναιμικρότερο από είκοσι τέσσερα (24) ευρώ δεν θαγίνεται παρακράτηση του φόρου. Για τα ποσάαυτών των ημερομισθίων δεν παρακρατείταιχαρτόσημο και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, τα οποίακαταργούνται με νομοσχέδιο που προωθείταιστη Βουλή για ψήφιση.

Τονίζεταιότι, αν στον ημερομίσθιο εργάτηκαταβάλλονται και πρόσθετες αμοιβές (π.χ.υπερωρίες, επίδομα παραγωγής κτλ.), οανωτέρω συντελεστής παρακράτησης θαυπολογίζεται με βάση το ποσό του μέσουημερομισθίου της περιόδου πουκαταβάλλονται οι πρόσθετες αμοιβές.

Γ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΤΛ.

Στιςκαθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία,επιχορηγήσεις, επιδόματα, καθώς και στιςκάθε άλλου είδους, πρόσθετες αμοιβές ήπαροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ήέκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τιςτακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές θεωρούνταιεισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, οπαρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή20% στο συνολικό καθαρό ποσό, όσο και ανείναι αυτό. Ειδικά, σε περίπτωση πουωρομίσθιοι καθηγητές απασχολούνταιταυτόχρονα σε πολλούς εργοδότες, με σχέσηεξαρτημένης εργασίας, όπως συμβαίνει σεκαθηγητές που απασχολούνται ταυτόχρονα σεδιάφορα φροντιστήρια, οι εργοδότες εκτόςαπό εκείνο που καταβάλλει τις μεγαλύτερεςαποδοχές, θα παρακρατούν φόρο με συντελεστή10%.

Δ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Σταεισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά,όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 46 του ν.2238/1994, ο φόρος που παρακρατείταιυπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοιςεκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό.

Ε. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΤΛ.

Ουπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου, στοκαθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχώνπου καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά,μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας,διενεργείται ως ακολούθως:

α) Με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%)αν το καθαρό ποσό της παροχής δενυπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πενήντα τέσσερα(2.054) ευρώ ετησίως,

β) Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%)αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τα δύο χιλιάδεςπενήντα τέσσερα (2.054) ευρώ και μέχρι τέσσερις χιλιάδες εκατό (4.100) ευρώετησίως.

γ) Με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό(15%) αν το καθαρό ποσό της παροχήςυπερβαίνει τα τέσσερις χιλιάδες εκατό (4.100)ευρώ ετησίως.

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣΟΔΗΓΙΕΣ

1.Ο φόρος που παρακρατείται, σύμφωνα με τιςδιατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 τουν. 2238/1994 (Κεφάλαια Α'- Ε'), μειώνεται κατάποσοστό 2,5% κατά την παρακράτηση του. :

Σημειώνεταιότι, κατά την παρακράτηση φόρου μισθωτώνυπηρεσιών δεν λαμβάνεται υπόψη ηεκπιπτόμενη δαπάνη χωρίς δικαιολογητικάτων 1.900 ευρωγια τον ίδιο το φορολογούμενο και γιακαθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν μεαυτόν και τον βαρύνουν, εφόσον παρουσιάζουναναπηρία 67% και πάνω από νοητικήκαθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχικήπάθηση, είναι νεφροπαθείς κτλ. Η έκπτωσηαυτής της δαπάνης υπολογίζεται με τηνεκκαθάριση του φόρου από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίαςεισοδήματος φυσικών προσώπων τωνδικαιούχων.

Επίσης,διευκρινίζεται ότι, κατά την παρακράτησηφόρου μισθωτών υπηρεσιών δεν λαμβάνεταιυπόψη η μείωση φόρου για μισθωτούς πουπροσφέρουν υπηρεσίες ή κατοικούν για εννέα(9) τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος στουςνομούς που περιγράφονται στο δεύτεροεδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2238/1994. Η μείωση αυτή του φόρου υπολογίζεταιμε την εκκαθάριση του φόρου από τιςαρμόδιες Δ.Ο.Υ. με την υποβολή των δηλώσεωνφορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

2. Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης οεργαζόμενος με δήλωση του στους εργοδότεςστους οποίους απασχολείται πρέπει ναεπιλέγει την κύρια απασχόληση του μεκριτήριο το μεγαλύτερο ποσό αποδοχών πουτου καταβάλλεται και η παρακράτηση φόρουπου θα διενεργεί ο εργοδότης θα γίνεται μεβάση τις διατάξεις της περίπτωσης α' τηςπαραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 2238/1994. Οιεργοδότες που καταβάλλουν τις μικρότερεςαποδοχές, θα πρέπει να διενεργούνπαρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις τηςπερίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 57του ν. 2238/1994, θεωρουμένων των αποδοχών αυτώνως πρόσθετων αμοιβών, δηλαδή με συντελεστήφόρου 20%.

3.Ακόμα, με τις διατάξεις της περίπτωσης θ'της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 2238/1994απαλλάσσονται από τη φορολογία οι μισθοί,συντάξεις και η πάγια αντιμισθία πουχορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώςτυφλοί, καθώς και- σε

πρόσωπαπου παρουσιάζουν βαριές κινητικέςαναπηρίες, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80%.

Συνεπώς,κατά την καταβολή μισθών, συντάξεων καιπάγιας αντιμισθίας στους πιο πάνωδικαιούχους, δεν θα παρακρατείται φόροςεισοδήματος.

4.Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, με τηνπαράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994, μεταξύάλλων ορίζεται ότι, εισόδημα από μισθωτέςυπηρεσίες θεωρείται και το εισόδημα πουαποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθίαγια παροχή νομικών υπηρεσιών, καθώς και τοεισόδημα που αποκτούν οι ξεναγοί οι οποίοιυπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.1545/1985.

Συνεπώς,κατά την καταβολή στους δικαιούχους τωνεισοδημάτων αυτής της κατηγορίας έχουνεφαρμογή όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για τηνπαρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

5. Ακόμα, διευκρινίζεται ότι όταν τοεισόδημα από μισθωτές υπηρεσίεςκαταβάλλεται ελεύθερο φόρου, εισόδημα πουυπόκειται σε φόρο, είναι το ποσό από τοοποίο, μετά την έκπτωση του φόρου που πρέπεινα παρακρατηθεί σ' αυτό, προκύπτει τοεισόδημα που καταβάλλεται στο δικαιούχο.

6. Τέλος, για καλύτερη κατανόηση τωνανωτέρω παραθέτουμε τα ακόλουθαπαραδείγματα :

α)Έστω ότι ο Α' μισθωτός είναι άγαμος καιλαμβάνει τον Ιανουάριο του 2002 ακαθάριστεςμηνιαίες αποδοχές 1.100,00 ευρώ και ότι οικρατήσεις του υπέρ των ασφαλιστικώνταμείων κτλ. ανέρχονται σε 1.50,00 ευρώ το μήνα.Ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί το μήναΙανουάριο από τις μηνιαίες καθαρέςαποδοχές του μισθωτού από την επιχείρηση θαυπολογισθεί ως κατωτέρω:

Αναγωγήσε ετήσιο καθαρό εισόδημα

Ακαθάριστεςμηνιαίες αποδοχές 1.100,00 ευρώ

ΜΕΙΟΝκρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων κτλ. 150,00 ευρώ

Καθαρέςμηνιαίες αποδοχές 950,00 ευρώ

Ετήσιοκαθαρό εισόδημα: 950,00 Χ 12 συν δώρο

Χριστουγέννων- Πάσχα, επίδομα αδείας 13.300,00 ευρώ

Ετήσιοςφόρος κλίμακας 735,00 ευρώ

Μείωσηφόρου λόγω παρακράτησης 735,00 Χ 2,5%= 18,38 ευρώ

Φόροςπου πρέπει να παρακρατηθεί αυτό το μήνα

735,00- 18,38 = 716,62 : 14 = 51,19 ευρώ

β)Έστω ότι ο ανωτέρω μισθωτός είναι έγγαμοςμε δύο ανήλικα.παιδιά:

Ετήσιοςφόρος κλίμακας 735,00 ευρώ

Μείωσηφόρου λόγω οικογενειακής κατάστασης 210,00 ευρώ
Ετήσιος φόρος που αναλογεί 525,00 ευρώ
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης 525,00 Χ 2,5 %= 13,13 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτό τομήνα
525,00-13,13 = 511,87:14 = 36,56 ευρώ

Μετον ίδιο τρόπο θα υπολογισθεί ο φόρος πουπρέπει να παρακρατηθεί κατά τους επόμενουςμήνες.

γ)Έστω ότι και η σύζυγος του ανωτέρωφορολογουμένου είναι μισθωτός με μηνιαίεςακαθάριστες αποδοχές 880,00 ευρώ και ότι οικρατήσεις της υπέρ των ασφαλιστικώνταμείων ανέρχονται σε 150,00 ευρώ το μήνα. Οφόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήναθα υπολογισθεί ως κατωτέρω: Αναγωγή σεετήσιο καθαρό εισόδημα

Ακαθάριστεςμηνιαίες αποδοχές 880,00 ευρώ
ΜΕΙΟΝ κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων κτλ. 150,00 ευρώ
Καθαρές μηνιαίες αποδοχές 730,00 ευρώ
Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 730,00 Χ 12 συν δώρο

Χριστουγέννων- Πάσχα, επίδομα αδείας 10.220,00 ευρώ
Ετήσιος φόρος κλίμακας 273,00ευρώ
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης 273,00 Χ 2,5%= 6,83ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτό τομήνα
273,00 - 6,83 = 266,17 : 14 = 19,01ευρώ

Σημειώνεταιότι, για την εργαζόμενη σύζυγο δεναναγνωρίζεται μείωση λόγω οικογενειακήςκατάστασης, καθόσον η μείωση αυτή γίνεταιαπό το φόρο που προκύπτει στο εισόδημα τουσυζύγου. Αντίθετα, αν η σύζυγος βαρύνεται μεπαιδιά από προηγούμενο γάμο, τα ποσά πουαναφέρονται στο πρώτο εδάφιο τηςπαραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994,μειώνουν το φόρο που προκύπτει στο εισόδημααπό μισθωτές υπηρεσίες της συζύγου.

δ)Έστω ότι ο Β' μισθωτός είναι άγαμος καιλαμβάνει τον Ιανουάριο του 2002 ακαθάριστεςμηνιαίες αποδοχές 1.200,00 ευρώ και ότι οικρατήσεις του υπέρ των ασφαλιστικώνταμείων κτλ. ανέρχονται σε 150,00 ευρώ το μήνα.Ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτό τομήνα από τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές τουμισθωτού από την επιχείρηση θα υπολογισθείως κατωτέρω: Αναγωγή σε ετήσιο καθαρόεισόδημα

Ακαθάριστεςμηνιαίες αποδοχές 1.200,00ευρώ

ΜΕΙΟΝκρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων κτλ. 150.00 ευρώ

Καθαρέςμηνιαίες αποδοχές 1.050,00 ευρώ

Ετήσιοκαθαρό εισόδημα: 1.050,00 Χ 12 συν δώρο

Χριστουγέννων- Πάσχα, επίδομα αδείας 14.700,00 ευρώ

Ετήσιοςφόρος κλίμακας 1.140,00 ευρώ

Μείωσηφόρου λόγω παρακράτησης 1.140,00 Χ 2.5% = 28,50ευρώ

Φόροςπου πρέπει να παρακρατηθεί αυτό το μήνα

1.140,00- 28,50 = 1.111,50 : 14 = 79,39 ευρώ

Στοποσό αυτό του φόρου δεν αναγνωρίζεταιμείωση, λόγω οικογενειακής κατάστασης.

ε)Έστω ότι οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές τουανωτέρω μισθωτού αυξήθηκαν κατά
το μήνα Αύγουστο του οικείου έτους καιανήλθαν σε 1.150,00 ευρώ.
Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα
Ετήσιο καθαρό εισόδημα 1.050,00 Χ 8 = 8.400,00 ευρώ
(Ιανουάριος έως και Ιούλιος συν δώρο Πάσχασυν
επίδομα αδείας) + 1.150,00 Χ 6 = 6.900,00 (Αύγουστος
έως και Δεκέμβριος συν δώρο Χριστουγέννων) 15.300,00 ευρώ
Ετήσιος φόρος κλίμακας 1.320,00ευρώ
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης 1.320,00 Χ 2,5% = 33,00ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτό τομήνα
1.320,00 - 33,00 = 1.287,00 - 635,12 (φόρος που ήδη παρακρατήθηκεγια τους μήνες Ιανουάριο έως και Ιούλιο συνδώρο
Πάσχα συν επίδομα αδείας) = 651,88 : 6

(υπόλοιποιμήνες συν δώρο Χριστουγέννων) = 108,65 ευρώ
Το ποσό αυτό στρογγυλοποιείται στα 108,60 �
Στο ποσό αυτό του φόρου δεν αναγνωρίζεταιμείωση λόγω
οικογενειακής κατάστασης.

στ)Έστω ότι στον ανωτέρω μισθωτό καταβλήθηκεκατά το μήνα Σεπτέμβριο του
οικείου έτους έκτακτο εφάπαξ ποσό 3.000,00 ευρώ.
Νέο ετήσιο καθαρό εισόδημα :15.300,00 ευρώ
(με βάση τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές) +3.000,00 ευρώ
(εφάπαξ ποσό) = 18.300,00 ευρώ -

Ετήσιοςφόρος κλίμακας 2.220,00 ευρώ

Μείωσηφόρου λόγω παρακράτησης 2.220,00 Χ 2,5 % = 55,50 ευρώ

Φόροςπου πρέπει να παρακρατηθεί αυτό το μήνα

2.220,00- 55,50 = 2.164,50 -1.287,00

(ετήσιοςφόρος με βάση τις τακτικές αποδοχές)=

877,50+108,65(μηνιαίος φόρος τακτικών αποδοχών) = 986,15 ευρώ

7. Παρακαλούμε όπως η διαταγή αυτή, με τηφροντίδα των αρμόδιων υπηρεσιών καιδιευθύνσεων των Υπουργείων και τωνΝομαρχιών,, να κοινοποιηθεί σε όλους, τουςεκκαθαριστές μισθοδοσίας, ώστε ηπαρακράτηση του φόρου να γίνεται κανονικάαπό αυτούς.

8.Επίσης, σημειώνεται η υποχρέωση τωνεκκαθαριστών μισθοδοσίας για την έγκαιρηέκδοση των βεβαιώσεων για τους μισθούς καιτις συντάξεις που κατέβαλαν την περίοδο του2001.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης