Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/ Α/Φ1/ οικ. 175067/ 2017 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει


Σχόλια: Καταργήθηκε με την ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/2019.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-05-2017 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/ Α/Φ1/ οικ. 175067/ 2017
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει


Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.175067

(ΦΕΚ Β' 1547/5-5-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129), όπως ισχύει και ιδίως την παράγραφο 1 του άρθρου 14Α αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7, άρθρο 13 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149).

2. Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286).

3. Το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄179), όπως ισχύει.

4. Το ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ...» (ΦΕΚ Α΄ 149), και ειδικότερα τα άρθρα 13 και 23 αυτού.

5. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.

6. Το Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85).

7. Τα Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114), σχετικά με την ανασύσταση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) σχετικά με το διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

8. Την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461/30.12.2014 «Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006» (ΦΕΚ Β΄ 3583/2014).

9. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 832/2013), όπως ισχύει.

10. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 56/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 104/2012), όπως ισχύει.

11. Tον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 103/2012), όπως ισχύει.

12. Tον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 410/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 4081/2016).

13. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 304/2014).

14. Την υπ’αριθμ. 182/2013 απόφαση της ΡΑΕ «Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 82/2006) και κωδικοποίηση αυτού», (ΦΕΚ Β΄ 1463/2013), όπως ισχύει.

15. Το Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας, που συγκροτήθηκε με την υπουργική απόφαση με αριθμ. πρωτ. ΑΠΕΗΛ/οικ.175390/8.4.2016 για τη διερεύνηση του πεδίου εφαρμογής της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461/30.12.2014 «Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ’εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006» και για τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό.

16. Την υπ’ αριθμ. 12/2016 γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία διαβιβάστηκε με το Ο-66365/11.1.2017 έγγραφο της Αρχής (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/οικ.170557/17.1.2017),

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής


1. Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς, κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4414/2016, και της παραγράφου 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4414/2016.

2. α. Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραχθείσας από το φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας με την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού. Αφορά σε φωτοβολταϊκό σταθμό ο οποίος εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης, που συνδέεται στο Δίκτυο μέσω της αυτής παροχής.
β. Ως εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραχθείσας από το φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας με την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού, εκ των οποίων τουλάχιστον η μία είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με το φωτοβολταϊκό σταθμό ή βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο αλλά δεν συνδέεται με την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού (δεν συνδέεται ηλεκτρικά), δηλαδή ο φωτοβολταϊκός σταθμός και η εγκατάσταση κατανάλωσης τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές. Αφορά σε φωτοβολταϊκό σταθμό ο οποίος εγκαθίσταται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης με τις οποίες αντιστοιχίζεται και οι οποίες συνδέονται στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο. Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα εγκαθίσταται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και στο ίδιο ηλεκτρικό σύστημα με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης με τις οποίες αντιστοιχίζεται. Σε κάθε περίπτωση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού επιτρέπεται ο συμψηφισμός απορροφηθείσας και εγχυθείσας ενέργειας που αντιστοιχούν αποκλειστικά σε παροχές του ίδιου επιπέδου τάσης. Ο αυτοπαραγωγός θα πρέπει να υποβάλλει δήλωση στον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) με τις παροχές κατανάλωσης οι οποίες υπεισέρχονται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό. Ο αυτοπαραγωγός δύναται να τροποποιεί τις παροχές κατανάλωσης που υπεισέρχονται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Σ.Ε.Ε.Σ.), δηλαδή με μεταγενέστερες δηλώσεις του να προσθέτει ή και να αφαιρεί παροχές κατανάλωσης. Τόσο η παροχή του φωτοβολταϊκού σταθμού όσο και οι αντίστοιχες συμψηφιζόμενες παροχές κατανάλωσης θα πρέπει να είναι επ’ ονόματι του ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου και να εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από τον ίδιο προμηθευτή.
γ. Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν φωτοβολταϊκούς σταθμούς με σταθερά συστήματα έδρασης που εγκαθίστανται επί εδάφους, επί κτιρίων ή επί άλλων κατασκευών (περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα) καθώς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς με συστήματα ηλιακής ιχνηλάτησης που εγκαθίστανται επί εδάφους, οι οποίοι εμπίπτουν εντός των ορίων ισχύος του άρθρου 2.

Άρθρο 2
Όρια Ισχύος


1. Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, ισχύουν τα εξής:

α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού σταθμού μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 kWp ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (Ισχύς φωτοβολταϊκού σταθμού (kWp) ≤ 0,5x Συμφωνημένη Ισχύ Κατανάλωσης (kVA)), εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 20 kWp. Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού σταθμού μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.
β. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού σταθμού μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 kWp ή μέχρι το 50% του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων (Ισχύς φωτοβολταϊκού σταθμού (kWp) ≤ 0,5x Άθροισμα Συμφωνημένης Ισχύος Καταναλώσεων (kVA)), εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 20 kWp. Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού σταθμού μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων.
γ. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού σταθμού που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της παρούσας στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 500 kWp της παραγράφου 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. Η ισχύς των φωτοβολταϊκών σταθμών της παρούσας που θα εγκατασταθεί στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, θα προσμετράται στο εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος του δικτύου.

2. Στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ισχύουν τα εξής:
α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ισχύς των συστημάτων που εγκαθίστανται στο πλαίσιο της παρούσας μπορεί να ανέρχεται μέχρι 10 kWp, και ειδικά για την Κρήτη μέχρι 20 kWp, ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (Ισχύς φωτοβολταϊκού σταθμού (kWp) ≤ 0,5x Συμφωνημένη Ισχύ Κατανάλωσης (kVA)), εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 10 kWp ή των 20 kWp αντίστοιχα. Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού σταθμού μπορεί να ανέρχεται έως και το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.
β. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ισχύς των συστημάτων που εγκαθίστανται στο πλαίσιο της παρούσας μπορεί να ανέρχεται μέχρι 10 kWp, και ειδικά για την Κρήτη μέχρι 20 kWp, ή μέχρι το 50% του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των καταναλώσεων (Ισχύς φωτοβολταϊκού σταθμού (kW/kWp) ≤ 0,5x Άθροισμα Συμφωνημένης Ισχύος των Συμψηφιζόμενων Καταναλώσεων (kVA)), εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 10 kWp ή των 20 kWp αντίστοιχα. Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού σταθμού μπορεί να ανέρχεται έως και το 100% του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων.
γ. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς των φωτοβολταϊκών σταθμών της παρούσας που θα εγκατασταθεί σε κάθε ηλεκτρικό σύστημα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, θα προσμετράται στο εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος του Συστήματος ΜΔΝ για φωτοβολταϊκούς σταθμούς του συστήματος αυτού, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ. Η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού σταθμού που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της παρούσας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά εκτός της Κρήτης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 20 kWp, και ειδικά για την Κρήτη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 50 kWp. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά εκτός της Κρήτης, όπου η ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 100 kWp, και ειδικά για την Κρήτη, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 300 kWp.

Άρθρο 3
Δικαίωμα ένταξης


1. α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, δικαίωμα ένταξης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο φωτοβολταϊκός σταθμός είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.
β. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις της παρούσας έχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας, καθώς και οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, οι οποίοι είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο φωτοβολταϊκός σταθμός είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου. Για τους εγγεγραμμένους στο μητρώο του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης υπαγωγής σε αυτό από τον αρμόδιο φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι όλες οι προς συμψηφισμό καταναλώσεις αφορούν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή εγκαταστάσεις αποκλειστικά αγροτικών χρήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο ακινήτου. Δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις της παρούσας έχουν οι συνιδιοκτήτες ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού μετά από παραχώρηση της χρήσης από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η έγγραφη συμφωνία των συνιδιοκτητών βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

3. α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, κάθε φωτοβολταϊκός σταθμός αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με ένα μετρητή κατανάλωσης.
β. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, κάθε φωτοβολταϊκός σταθμός αντιστοιχίζεται με τουλάχιστον ένα μετρητή κατανάλωσης που δεν βρίσκεται κατ’ ανάγκη στον ίδιο ή όμορο χώρο.

4. Επιτρέπεται η μετάβαση από το «Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 στις διατάξεις του ενεργειακού συμψηφισμού και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού που θεσπίζονται με την παρούσα. Στην περίπτωση αυτή συνάπτεται νέα Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού (Σ.Ε.Σ.) ή Σύμβαση Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Σ.Ε.Ε.Σ.), κατά το άρθρο 3 της παρούσας, για το εναπομένον χρονικό διάστημα έναντι της 25ετίας της αρχικής Σύμβασης Συμψηφισμού. Δεν επιτρέπεται η συνύπαρξη στον ίδιο μετρητή κατανάλωσης συστημάτων του υφιστάμενου «Ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» με συστήματα που εγκαθίστανται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

5. Επιτρέπεται η μετάβαση από τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461/30.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3583/2014) στις διατάξεις ενεργειακού συμψηφισμού ή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού που θεσπίζονται με την παρούσα. Στην περίπτωση αυτή συνάπτεται νέα Σ.Ε.Σ. ή Σ.Ε.Ε.Σ. αντίστοιχα, κατά το άρθρο 3 της παρούσας, για το εναπομένον χρονικό διάστημα έναντι της 25ετίας της αρχικής Σύμβασης Συμψηφισμού.

6. Επιτρέπεται η μετάβαση από τις διατάξεις του ενεργειακού συμψηφισμού που θεσπίζονται με την παρούσα στις διατάξεις του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού που θεσπίζονται με την παρούσα. Στην περίπτωση αυτή συνάπτεται νέα νέα Σ.Ε.Σ. ή Σ.Ε.Ε.Σ. αντίστοιχα, κατά το άρθρο 3 της παρούσας, για το εναπομένον χρονικό διάστημα έναντι της 25ετίας της αρχικής Σύμβασης Συμψηφισμού.

7. Δεν επιτρέπεται η συνύπαρξη, στον ίδιο μετρητή κατανάλωσης, κανενός άλλου συστήματος αυτοπαραγωγής, με σύστημα που εγκαθίσταται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

8. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στις διατάξεις της παρούσας είναι η πλήρης εξόφληση των εκδοθέντων λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας όλων των παροχών του οικείου προμηθευτή ή η ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών προς τον οικείο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 4
Διενέργεια ενεργειακού συμψηφισμού


1. α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, ο συμψηφισμός διενεργείται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδει ο προμηθευτής με τον οποίο έχει συμβληθεί ο αυτοπαραγωγός για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος στην εγκατάσταση κατανάλωσής του, βάσει πραγματικών δεδομένων καταμέτρησης που παρέχονται από τον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). Στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης μετά την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθμού, η εγχυθείσα στο Δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια αφαιρείται από την απορροφηθείσα από το Δίκτυο ενέργεια και το αποτέλεσμα, εφόσον είναι θετικό, αποδίδει την καθαρή ενέργεια που θα πρέπει να καταλογιστεί από τον προμηθευτή ως χρεωστέα ενέργεια στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, δεν προκύπτει χρεωστέα ενέργεια και το αποτέλεσμα αυτό (πλεονάζουσα ποσότητα εγχυθείσας ενέργειας) μεταφέρεται (πιστώνεται) στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό, ως εγχυθείσα ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση ο αυτοπαραγωγός είναι υπόχρεος για την εξόφληση του συνολικού καταλογιζόμενου ποσού κάθε εκδιδόμενου εκκαθαριστικού λογαριασμού, ανεξαρτήτως ενδεχόμενου αναμενόμενου πλεονάσματος εγχυθείσας ενέργειας σε επόμενες χρονικές περιόδους, ισχυουσών των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας περί εξόφλησης του λογαριασμού κατανάλωσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών σε προμηθευτές. Σε περίπτωση που στο τιμολόγιο κατανάλωσης του αντισυμβαλλόμενου αυτοπαραγωγού προβλέπεται κλιμακούμενη χρέωση, στο ανταγωνιστικό σκέλος του, ο συμψηφισμός πραγματοποιείται με τρόπο που να προκύπτουν οι χαμηλότερες χρεώσεις για τον αυτοπαραγωγό, στο επίπεδο του εκάστοτε εκκαθαριστικού λογαριασμού. Σε περίπτωση πολυζωνικού τιμολογίου, ο συμψηφισμός πραγματοποιείται κατά φθίνουσα αξία του ανταγωνιστικού σκέλους κάθε χρονικής ζώνης στο επίπεδο του εκάστοτε εκκαθαριστικού λογαριασμού.
β. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, ο συμψηφισμός διενεργείται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδει ο προμηθευτής με τον οποίο έχει συμβληθεί ο αυτοπαραγωγός για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις συμψηφιζόμενες παροχές του, βάσει πραγματικών δεδομένων καταμέτρησης που παρέχονται από τον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).
αα. Όταν υπάρχει εγκατάσταση κατανάλωσης που βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού και επιλέγεται να συνδεθεί ηλεκτρικά με αυτήν, στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό της κατανάλωσης αυτής μετά την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθμού, η εγχυθείσα στο Δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια αφαιρείται από την απορροφηθείσα από το Δίκτυο ενέργεια και το αποτέλεσμα, εφόσον είναι θετικό, αποδίδει την καθαρή ενέργεια που θα πρέπει να καταλογιστεί από τον προμηθευτή ως χρεωστέα ενέργεια στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, δεν προκύπτει χρεωστέα ενέργεια και το αποτέλεσμα αυτό (πλεονάζουσα ποσότητα εγχυθείσας ενέργειας) μεταφέρεται (πιστώνεται) στον επόμενο χρονικά εκκαθαριστικό λογαριασμό έτερης συμψηφιζόμενης κατανάλωσης, ως εγχυθείσα ενέργεια.
ββ. Όταν δεν υπάρχει εγκατάσταση κατανάλωσης στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού ή όταν υπάρχει αλλά δεν επιλέγεται να συνδεθεί ηλεκτρικά με αυτήν και επομένως υπάρχει μόνο κατανάλωση για τις ανάγκες της ιδίας εγκατάστασης παραγωγής (π.χ. αντιστροφείς, σύστημα ασφαλείας, νυχτερινός φωτισμός κλπ), στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού μετά την ενεργοποίηση του, η εγχυθείσα στο Δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια από την εγκατάσταση παραγωγής αφαιρείται από την απορροφηθείσα από το Δίκτυο ενέργεια για τις ίδιες ανάγκες κατανάλωσης της εγκατάστασης παραγωγής και το αποτέλεσμα, εφόσον είναι αρνητικό, αποδίδει την ποσότητα που θα πρέπει να μεταφερθεί (πιστωθεί) προς συμψηφισμό στους επόμενους χρονικά εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που εκδίδονται για τις συμψηφιζόμενες καταναλώσεις του αυτοπαραγωγού, απομειούμενη αναλόγως κατά τη χρονική σειρά έκδοσής τους.
Σε κάθε περίπτωση ο αυτοπαραγωγός είναι υπόχρεος για την εξόφληση του συνολικού καταλογιζόμενου ποσού κάθε εκδιδόμενου εκκαθαριστικού λογαριασμού συμψηφιζόμενης κατανάλωσης, ανεξαρτήτως αναμενόμενης προς πίστωση ενέργειας σε επόμενες χρονικές περιόδους, ισχυουσών των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας περί εξόφλησης του λογαριασμού κατανάλωσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών σε προμηθευτές. Σε περίπτωση που στο τιμολόγιο συμψηφιζόμενης κατανάλωσης του αντισυμβαλλόμενου αυτοπαραγωγού προβλέπεται κλιμακούμενη χρέωση, στο ανταγωνιστικό σκέλος του, ο συμψηφισμός πραγματοποιείται με τρόπο που να προκύπτουν οι χαμηλότερες χρεώσεις για τον αυτοπαραγωγό, στο επίπεδο κάθε εκκαθαριστικού λογαριασμού. Σε περίπτωση πολυζωνικού τιμολογίου σε μία ή περισσότερες συμψηφιζόμενες καταναλώσεις του αυτοπαραγωγού, ο συμψηφισμός πραγματοποιείται κατά φθίνουσα αξία του ανταγωνιστικού σκέλους κάθε χρονικής ζώνης, στο επίπεδο κάθε εκκαθαριστικού λογαριασμού, και κατά τη χρονική σειρά έκδοσης των εκκαθαριστικών λογαριασμών.
γ. Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενο παραμένον πλεόνασμα της εγχυθείσας στο Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μετά τον συμψηφισμό της κατανάλωσης (των καταναλώσεων) του αυτοπαραγωγού, προστίθεται στην εγχυθείσα ενέργεια του επόμενου κύκλου καταμέτρησης.

2. α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, η μεταφορά τυχόν πλεονάζουσας εγχυθείσας ενέργειας από παρελθούσες περιόδους καταμέτρησης συνεχίζεται μέχρι τον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδεται με την παρέλευση τριετίας από την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού και η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά τριετία μέχρι τη λύση της Σύμβασης Ενεργειακού Συμψηφισμού (Σ.Ε.Σ). Με τη λήξη της εκάστοτε τριετίας ή τη λύση της Σ.Ε.Σ. διενεργείται εκκαθάριση, και τυχόν πλεόνασμα εγχυθείσας ενέργειας από τον συμψηφισμό δεν πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό και δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό για την ενέργεια αυτή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.
β. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, η μεταφορά τυχόν πλεονάζουσας ενέργειας από παρελθούσες περιόδους καταμέτρησης συνεχίζεται μέχρι τον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό μετά την παρέλευση τριετίας από την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθμού, και η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά τριετία μέχρι τη λύση της Σύμβασης Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Σ.Ε.Ε.Σ). Με τη λήξη της εκάστοτε τριετίας ή τη λύση της Σ.Ε.Ε.Σ. διενεργείται εκκαθάριση, δηλαδή έκτακτη καταμέτρηση της εγχυθείσας στο Δίκτυο ενέργειας από την μονάδα παραγωγής και ταυτόχρονη έκτακτη καταμέτρηση της απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας όλων των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων, από τον Διαχειριστή του Δικτύου και έκδοση των σχετικών εκκαθαριστικών λογαριασμών τους. Τυχόν πλεόνασμα εγχυθείσας ενέργειας (αρνητικό υπόλοιπο) από τον συμψηφισμό δεν πιστώνεται σε επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό και δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό για την ενέργεια αυτή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.

3. α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή της εγκατάστασης κατανάλωσης, θα διενεργείται τελική εκκαθάριση, δηλαδή έκτακτη καταμέτρηση της εγχυθείσας στο Δίκτυο και απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας της κατανάλωσης αυτής και έκδοση του σχετικού εκκαθαριστικού λογαριασμού. Για το τυχόν πλεόνασμα εγχυθείσας ενέργειας (αρνητικό υπόλοιπο) μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού λογαριασμού δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό για την ενέργεια αυτή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.
β. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή της εγκατάστασης παραγωγής ή / και όλων των εγκαταστάσεων κατανάλωσης που υπεισέρχονται στον συμψηφισμό, θα διενεργείται τελική εκκαθάριση, δηλαδή έκτακτη καταμέτρηση της εγχυθείσας στο Δίκτυο και της απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας από τη μονάδα παραγωγής και ταυτόχρονη έκτακτη καταμέτρηση της απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας όλων των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων, από τον Διαχειριστή του Δικτύου, με έκδοση στη συνέχεια των σχετικών εκκαθαριστικών λογαριασμών τους. Για το τυχόν πλεόνασμα εγχυθείσας ενέργειας (αρνητικό υπόλοιπο) μετά την έκδοση των εκκαθαριστικών λογαριασμών δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό για την ενέργεια αυτή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.

4. Ο προσδιορισμός της ενέργειας χρέωσης των προμηθευτών για το σύνολο της προκύπτουσας πλεονάζουσας εγχυθείσας ενέργειας από όλους τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εκκαθαρίστηκαν, κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, σε κάθε μήνα του έτους για κάθε διακριτό ηλεκτρικό σύστημα, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των αντίστοιχων Κωδίκων Διαχείρισης Συστήματος, Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, Διαχείρισης Δικτύου και Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ. Η μοναδιαία τιμή για τη χρέωση της ενέργειας αυτής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος και τα ποσά πιστώνονται στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του άρθρου 143 του ν. 4001/2011. Η ως άνω χρέωση των προμηθευτών, πραγματοποιείται, για μεν το Διασυνδεδεμένο Σύστημα από την ΛΑΓΗΕ ΑΕ, για δε τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, από τον Διαχειριστή ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), βάσει σχετικών στοιχείων που παρέχει ο Διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων Κωδίκων Διαχείρισης Συστήματος, Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ.

Άρθρο 5
Υπολογισμός ρυθμιζόμενων χρεώσεων


1. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται βάσει των μετρητικών δεδομένων κατά την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης ως εξής:
α. Οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης επί της κατανάλωσης της εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού για την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης, ήτοι, επί του αθροίσματος της απορροφηθείσας από το Δίκτυο και της παραχθείσας από το φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας, από το οποίο αφαιρείται η εγχυθείσα στο Δίκτυο ενέργεια, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις των διατάξεων των άρθρων 55 του ν. 4001/2011 και τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4067/2012, ως ισχύουν.
β. Οι υπόλοιπες, πλην ΥΚΩ, ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, Χρέωση Χρήσης Συστήματος, Χρέωση Χρήσης Δικτύου, και λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις) υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης επί της απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας.

2. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται βάσει των μετρητικών δεδομένων κατά την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης ως εξής:
α. Για τις καταναλώσεις που υπεισέρχονται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και δεν συνδέονται ηλεκτρικά με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού, οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), τη Χρέωση Χρήσης Συστήματος, τη Χρέωση Χρήσης Δικτύου και τις λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης επί της απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας.
β. Για την κατανάλωση που υπεισέρχεται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και συνδέεται ηλεκτρικά με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού, καθώς επίσης και για την ιδιοκατανάλωση του σταθμού, εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

3. Για όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι χρεώσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το Ειδικό Τέλος 5‰ του ν. 2093/1992 και τον ΦΠΑ υπολογίζονται όπως κάθε φορά ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 6
Πίστωση του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011


Προκειμένου να πιστώνεται στον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 το τυχόν πλεόνασμα εγχυθείσας ενέργειας από τους αυτοπαραγωγούς, το οποίο προκύπτει από τον ενεργειακό συμψηφισμό ή τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό κατά τη λήξη της εκάστοτε τριετίας ή τη λύση της Σ.Ε.Σ. ή Σ.Ε.Ε.Σ. και κατά την αλλαγή προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 4, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 14 Α του ν. 3468/2006:
α. Για εγκαταστάσεις στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, η μοναδιαία τιμή (€/MWh) υπολογίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) ως μέση τιμή των μηνιαίων μεσοσταθμικών τιμών της χρονικής περιόδου εκκαθάρισης που διαμορφώνονται στη χονδρεμπορική αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος με βάση την οποία καλούνται οι προμηθευτές να καταβάλουν τα ποσά για την ενέργεια των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 143, παρ. 2α του ν. 4001/2011 και σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ 14/2014 όπως κάθε φορά ισχύει.
β. Για εγκαταστάσεις στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), η μοναδιαία τιμή (€/MWh) υπολογίζεται από τον Διαχειριστή των ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) ως μέση τιμή του μέσου μηνιαίου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις συμβατικές μονάδες, της χρονικής περιόδου εκκαθάρισης, σε καθένα από τα ηλεκτρικά συστήματα ΜΔΝ, όπως αυτό καθορίζεται βάσει των διατάξεων του Κώδικα ΜΔΝ και των σχετικών αποφάσεων της ΡΑΕ.
γ. Τα αντίστοιχα ποσά με τα οποία πιστώνεται ο Ειδικός Λογαριασμός υπολογίζονται, για μεν το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, από τον Λειτουργό της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, για δε τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, από τον Διαχειριστή ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ.

Άρθρο 7
Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού (Σ.Ε.Σ) και Σύμβαση Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Σ.Ε.Ε.Σ)


1. α. Στην περίπτωση Ενεργειακού Συμψηφισμού, συνάπτεται Σ.Ε.Σ. μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί ο αυτοπαραγωγός, για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος στην εγκατάσταση κατανάλωσής του, για είκοσι πέντε (25) έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού. Για τη σύναψη Σ.Ε.Σ. πρέπει να έχει προηγηθεί Σύμβαση Σύνδεσης για το φωτοβολταϊκό σταθμό με τον Διαχειριστή του Δικτύου καθώς και πλήρης εξόφληση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου προμηθευτή ή ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών προς τον οικείο προμηθευτή. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθμού είναι η ύπαρξη ενεργού παροχής κατανάλωσης στον χώρο όπου το σύστημα εγκαθίσταται, επ’ ονόματι του αυτοπαραγωγού.
β. Στην περίπτωση Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού, συνάπτεται Σ.Ε.Ε.Σ. μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί ο αυτοπαραγωγός, για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος σε όλες τις συμψηφιζόμενες παροχές του, για είκοσι πέντε (25) έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού. Για την σύναψη Σ.Ε.Ε.Σ. πρέπει να έχει προηγηθεί Σύμβαση Σύνδεσης για τον φωτοβολταϊκό σταθμό με τον Διαχειριστή του Δικτύου καθώς και πλήρης εξόφληση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου προμηθευτή ή ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών προς τον οικείο προμηθευτή την οποία και θα πρέπει να τηρεί. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθμού είναι η ύπαρξη μίας ή περισσότερων ενεργών παροχών κατανάλωσης στις προς συμψηφισμό εγκαταστάσεις κατανάλωσης, επ’ονόματι του αυτοπαραγωγού, υπό τον ίδιο προμηθευτή.

2. α. Στην περίπτωση Ενεργειακού Συμψηφισμού: αα. Εάν ο αυτοπαραγωγός αλλάξει προμηθευτή για την ηλεκτροδότηση της κατανάλωσής του, λύεται αυτοδικαίως η Σ.Ε.Σ. και συνάπτεται νέα Σ.Ε.Σ. για το υπολειπόμενο εκ των είκοσι πέντε (25) ετών διάστημα μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του νέου προμηθευτή.
ββ. Σε περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας του χώρου όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο φωτοβολταϊκός σταθμός, ο νέος κύριος του χώρου υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από τη Σ.Ε.Σ..
γγ. Σε περίπτωση που τρίτο φυσικό (επιτηδευματίας ή μη) ή νομικό πρόσωπο αποκτήσει τη νόμιμη χρήση του χώρου, όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο φωτοβολταϊκός σταθμός, μετά τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας στο νέο κύριο δυνάμει έγγραφης συμφωνίας μεταξύ αυτού και του νέου κυρίου του χώρου (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) ο νόμιμος αυτός χρήστης του χώρου υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του νέου κυρίου, που απορρέουν από τη Σ.Ε.Σ..
δδ. Σε περίπτωση κατά την οποία το φυσικό (επιτηδευματίας ή μη) ή νομικό πρόσωπο, που έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου, όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο φωτοβολταϊκός σταθμός, μεταβιβάσει τη νόμιμη χρήση αυτή σε τρίτο φυσικό (επιτηδευματίας ή μη) ή νομικό πρόσωπο και υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση της χρήσης κατά τον τρόπο αυτό προβλέπεται στην έγγραφη συμφωνία μεταξύ του κυρίου του χώρου και του έχοντος τη νόμιμη χρήση αυτού, το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του παρέχοντος τη νόμιμη χρήση του χώρου αυτού, που απορρέουν από τη Σ.Ε.Σ..
Στις ανωτέρω περιπτώσεις ββ’, γγ’και δδ’τροποποιείται η Σ.Ε.Σ. ως προς τα στοιχεία του νέου αυτοπαραγωγού και τα στοιχεία της σύνδεσης αυτού στο δίκτυο.
β. Στην περίπτωση Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού:
αα. Εάν ο αυτοπαραγωγός αλλάξει προμηθευτή σύμφωνα με την περίπτωση β της παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας, λύεται αυτοδικαίως η Σ.Ε.Ε.Σ. και συνάπτεται νέα Σ.Ε.Ε.Σ. για το υπολειπόμενο εκ των είκοσι πέντε (25) ετών διάστημα μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του νέου προμηθευτή.
ββ. Σε περίπτωση μεταβίβασης της σχετικής ιδιοκτησίας του χώρου όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο φωτοβολταϊκός σταθμός, λύεται αυτοδικαίως η Σ.Ε.Ε.Σ. εκτός εάν ο νέος κύριος του χώρου ή ο αποκτών τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) μετά από έγγραφη συμφωνία μεταξύ αυτού και του νέου κυρίου, έχει δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με την περίπτωση β) της παρ. 1 του άρθρου 3, οπότε ο νέος κύριος ή ο αποκτών τη νόμιμη χρήση από αυτόν υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος ή ου παραχωρούντος τη χρήση νέου κυρίου που απορρέουν από τη Σ.Ε.Ε.Σ.. Στην περίπτωση αυτή τροποποιείται η Σ.Ε.Ε.Σ. ως προς τα στοιχεία του νέου αυτοπαραγωγού και τα στοιχεία της σύνδεσης αυτού στο δίκτυο.

3. Με τη λύση, για οποιονδήποτε λόγο, της Σ.Ε.Σ. ή της Σ.Ε.Ε.Σ., διενεργείται η τελική εκκαθάριση κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4. Στις περιπτώσεις αλλαγής προμηθευτή, τυχόν πλεόνασμα εγχυθείσας ενέργειας δεν μεταφέρεται ως υποχρέωση στον νέο προμηθευτή και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό. Για το πλεόνασμα της εν λόγω ενέργειας λαμβάνει χώρα η πίστωση υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5.

Άρθρο 8
Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού Σύνδεση με το Δίκτυο


1. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός συνδέεται στο Δίκτυο ως εξής:
α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, για τη σύνδεση ο Διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), κάνει χρήση της παροχής μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσης όπου εγκαθίσταται ο φωτοβολταϊκός σταθμός, όταν αυτό είναι τεχνικά δυνατό. Ο αυτοπαραγωγός απαιτείται να μεριμνήσει για τη δυνατότητα εγκατάστασης του απαιτούμενου μετρητή απορροφηθείσας εγχυθείσας ενέργειας, στη θέση της υφιστάμενης παροχής, καθώς και για την εγκατάσταση μετρητή παραγωγής που θα αποτελεί μέρος της εσωτερικής ηλεκτρικής του εγκατάστασης. Η σύνδεση αντιστοιχεί σε υφιστάμενο αριθμό παροχής κατανάλωσης επ’ ονόματι του αυτοπαραγωγού.
β. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού:
αα. όταν υπάρχει εγκατάσταση κατανάλωσης προς συμψηφισμό που βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση παραγωγής και επιλέγεται να συνδεθεί με αυτή, για τη σύνδεση αυτή ο Διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), κάνει χρήση της παροχής μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσης όπου εγκαθίσταται ο φωτοβολταϊκός σταθμός, όταν αυτό είναι τεχνικά δυνατό, άλλως ο αυτοπαραγωγός επιβαρύνεται με τη δαπάνη κατάλληλης επαύξησης της παροχής. Ο αυτοπαραγωγός απαιτείται να μεριμνήσει για τη δυνατότητα εγκατάστασης του απαιτούμενου μετρητή απορροφηθείσας εγχυθείσας ενέργειας, στη θέση της υφιστάμενης παροχής, καθώς και για την εγκατάσταση μετρητή παραγωγής που θα αποτελεί μέρος της εσωτερικής ηλεκτρικής του εγκατάστασης. Η σύνδεση αυτή αντιστοιχεί σε υφιστάμενο αριθμό παροχής κατανάλωσης επ’ ονόματι του αυτοπαραγωγού. Οι λοιπές εγκαταστάσεις κατανάλωσης που υπεισέρχονται στον συμψηφισμό, παραμένουν συνδεδεμένες μέσω των υφιστάμενων παροχών και μετρητών.
ββ. όταν δεν υπάρχει εγκατάσταση κατανάλωσης στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση παραγωγής ή όταν υπάρχει αλλά δεν επιλέγεται να συνδεθεί με την εγκατάσταση παραγωγής και επομένως υπάρχει μόνο κατανάλωση για τις ανάγκες της ιδίας εγκατάστασης (π.χ. αντιστροφείς, σύστημα ασφαλείας, νυχτερινός φωτισμός κλπ), για τη σύνδεση ο Διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), κάνει χρήση νέας παροχής μέσω της οποίας τροφοδοτείται αποκλειστικά η εγκατάσταση παραγωγής. Ο αυτοπαραγωγός απαιτείται να μεριμνήσει για τη δυνατότητα εγκατάστασης του απαιτούμενου μετρητή, στη θέση της νέας παροχής. Η σύνδεση θα πρέπει να αντιστοιχεί σε νέο αριθμό παροχής κατανάλωσης επ’ ονόματι του αυτοπαραγωγού.

2. Για τη σύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού υποβάλλεται αίτηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ (Τοπική Υπηρεσία, Περιοχή), που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, τα εξής:
α. στοιχεία του αυτοπαραγωγού,
β. στοιχεία της εγκατάστασης, με έντυπο αίτησης που χορηγείται από τον ΔΕΔΔΗΕ,
γ. τεχνικά στοιχεία για την εγκατάσταση και τη λειτουργία αυτών,
δ. στοιχεία της κυριότητας του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται ο φωτοβολταϊκός σταθμός, καθώς και τυχόν αναγκαία συμφωνητικά, για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων δικαιώματος ένταξης στην παρούσα.
Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον τα στοιχεία των προς συμψηφισμό εγκαταστάσεων κατανάλωσης.

3. Μετά την υποβολή της αίτησης και των στοιχείων της παρ. 2, ο Διαχειριστής του Δικτύου, εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός ενός (1) μηνός για αιτήματα που αφορούν ενεργειακό συμψηφισμό και εντός τεσσάρων (4) μηνών για αιτήματα που αφορούν εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό σε διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο που περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης, η οποία ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.

4. Μετά την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του Διαχειριστή του Δικτύου και καταβάλλεται η σχετική δαπάνη. Η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου, άλλως η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται εντός του εκάστοτε προβλεπόμενου συμβατικού χρονικού διαστήματος.

5. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση για τη σύναψη Σ.Ε.Σ. ή Σ.Ε.Ε.Σ. προς τον προμηθευτή με τον οποίον είναι συμβεβλημένος ο αυτοπαραγωγός για την εγκατάσταση ή τις εγκαταστάσεις κατανάλωσής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα. Η υπογραφή της Σ.Ε.Σ. ή της Σ.Ε.Ε.Σ. ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος.

6. Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού υποβάλλεται αίτημα προς τον ΔΕΔΔΗΕ (Τοπική Υπηρεσία, Περιοχή), με το οποίο συνυποβάλλονται:
α. αντίγραφο της Σ.Ε.Σ. ή της Σ.Ε.Ε.Σ.,
β. υπεύθυνη δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένα:
αα. τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής του φαινομένου της νησιδοποίησης,
ββ. μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης,
γγ. οι ρυθμίσεις των ορίων τάσεως και συχνότητας στις οποίες ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα πρέπει να παραμένει εντός. Οι εν λόγω ρυθμίσεις θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων +15% έως −20% της ονομαστικής τάσης και +0,5 Hz έως −0,5 Hz της ονομαστικής συχνότητας (για τα ΜΔΝ τα όρια από -2,5 Hzέως +1,5 Hz), στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης των ρυθμίσεων ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα τίθεται εκτός (αυτόματη απόζευξη) με τις ακόλουθες χρονικές ρυθμίσεις:
αα. απόζευξη του σταθμού σε 0,5 δευτερόλεπτα,
ββ. επανάζευξη του σταθμού μετά από τρία πρώτα λεπτά,
γγ. αναφορά στο χρόνο λειτουργίας της προστασίας έναντι νησιδοποίησης, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 δευτερόλεπτα,
γ. υπεύθυνη δήλωση του αυτοπαραγωγού όπου θα αναφέρεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού σταθμού δεν θα τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις που δηλώθηκαν βάσει των απαιτήσεων της περίπτωσης ii της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 9
Καθορισμός τύπου και περιεχομένου Συμβάσεων Ενεργειακού Συμψηφισμού (Σ.Ε.Σ.)


Η Σ.Ε.Σ. συνάπτεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο και περιεχόμενο:

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (Σ.Ε.Σ.)

Στ…………………………, σήμερα …………….., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία…………………………………………………. και το διακριτικό τίτλο………………., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής προμηθευτής), που εδρεύει στ………………… με Α.Φ.Μ. ………….. της Δ.Ο.Υ. ………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον …………………, δυνάμει της υπ’ αριθμ. ……………αποφάσεως του …………,
ΚΑΙ
Αφετέρου τ… …………………….. (εφεξής «αυτοπαραγωγός με ενεργειακό συμψηφισμό»), που κατοικεί / εδρεύει στ… …………… οδός ….…… αριθ. …….., με Α.Φ.Μ. ………….. της Δ.Ο.Υ……, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον κ. ………………… δυνάμει ……………………………,
Λαμβάνοντας υπόψη:
α) το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129), όπως ισχύουν και ιδίως την παράγραφο 1 του άρθρου 14Α αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7, άρθρο 13 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄149), β) το ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης …» (ΦΕΚ Α’ 149), και ειδικό-
τερα των άρθρων 13 και 23 αυτού,
γ) το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις (ΦΕΚ Α΄179),
δ) τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 832/2013), όπως ισχύει,
ε) τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 56/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 104/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ) τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 103/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ζ) τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 410/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 4081/2016),
η) τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΦΕΚ Β΄304/11.2.2014), όπως ισχύει,
θ) την υπ’ αριθμ. 182/2013 απόφαση της ΡΑΕ «Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 82/2006) και κωδικοποίηση αυτού», (ΦΕΚ Β΄ 1463/2013) όπως ισχύει,
ι) την υπουργική απόφαση ……….........../2017, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 14 Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει,
ια) την από ………….. Σύμβαση Σύνδεσης με το Δίκτυο για το φωτοβολταϊκό σταθμό που έχει εγκατασταθεί στη θέση/οδό ………… της Δημοτικής Ενότητας …… της Περιφερειακής Ενότητας ………….,
ιβ) την Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των ως άνω συμβαλλόμενων μερών για το ακίνητο/ εγκατάσταση που αναφέρεται στο παράρτημα της παρούσας,
ιγ) τα έγγραφα και στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον αφετέρου συμβαλλόμενο (Α.Π. ………) συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο

1. Ο αυτοπαραγωγός με ενεργειακό συμψηφισμό με την παρούσα Σύμβαση κατοχυρώνει το δικαίωμα να καλύπτει μέρος ή το σύνολο των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια της εγκατάστασής κατανάλωσής του από την παραγωγή του φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος …….. kW που θα εγκατασταθεί στη θέση/οδό ………………………………………………. της Δημοτικής Ενότητας...……...…….. της Περιφερειακής Ενότητας ………................., είτε αυτή ταυτοχρονίζεται με την κατανάλωσή του είτε όχι, με διενέργεια ενεργειακού συμψηφισμού, για χρονική διάρκεια ίση με αυτή που ορίζεται στο Άρθρο 4. Η μέθοδος του ενεργειακού συμψηφισμού μεταξύ παραχθείσας και καταναλωθείσας ενέργειας εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι ο φωτοβολταϊκός σταθμός βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εξυπηρετούμενη ηλεκτρική εγκατάσταση (κατανάλωση), η οποία συνδέεται στο Δίκτυο. Ο προμηθευτής συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμόζει, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος τον ενεργειακό συμψηφισμό στην εγκατάσταση του αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό και να υπολογίζει το τίμημα που θα πρέπει να καταβάλλεται από τον αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Η υποχρέωση αυτή αναλαμβάνεται από τον προμηθευτή στο πλαίσιο της μεταξύ των μερών Σύμβασης Προμήθειας (σημείο ιβ΄ του προοιμίου).
2. Ρητά συμφωνείται ότι ο προμηθευτής δεν υποχρεούται σε εφαρμογή της μεθόδου του ενεργειακού συμψηφισμού σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται τα συμφωνημένα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού σταθμού. Εφόσον ο Διαχειριστής του Δικτύου εκτιμά ότι η παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια υπερβαίνει καταφανώς τη δυνατότητα παραγωγής του συγκεκριμένου φωτοβολταϊκού σταθμού, όπως αυτή υπολογίζεται ευλόγως λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος, τη γεωγραφική θέση λειτουργίας του κ.λπ., εκκινεί τη διαδικασία διαπίστωσης τυχόν παραβίασης των τεχνικών και λειτουργικών στοιχείων της εγκατάστασης. Η διαπίστωση αυτή πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή του Δικτύου, κατόπιν της διενέργειας ελέγχων, περιλαμβανομένης και αυτοψίας, χωρίς ειδοποίηση, στο χώρο εγκατάστασης του συστήματος εφόσον απαιτείται. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, ειδοποιείται εγγράφως ο προμηθευτής για την άσκηση των δικαιωμάτων του σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 11 της παρούσας Σύμβασης.
3. Η ενέργεια του φωτοβολταϊκού σταθμού θα παρέχεται στο Δίκτυο με εναλλασσόμενο ρεύμα ονομαστικής τάσης… V, για τριφασικό (ή μονοφασικό, κατά περίπτωση) σύστημα, και ονομαστικής συχνότητας πενήντα περιόδων ανά δευτερόλεπτο (50 Ηz) και σε παράλληλη λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού με το Δίκτυο. Το μέγιστο όριο της ισχύος που θα παρέχεται από τον φωτοβολταϊκό σταθμό θα είναι …... kW, με μέση τιμή 15 min, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση Σύνδεσης (σημείο ια΄ του προοιμίου).
Άρθρο 2
Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο
Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος) και του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου) [ή, εναλλακτικά, του Κώδικα Διαχείρισης των Ηλεκτρικών Συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), εφόσον η εγκατάσταση αφορά ΜΔΝ], όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς επίσης και με τα οριζόμενα στην λοιπή κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 3
Προγραμματισμός λειτουργίας και φόρτισης
Ο φωτοβολταϊκός σταθμός, στον οποίο αφορά η παρούσα Σύμβαση, θα λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3468/2006 και ιδίως το άρθρο 9 (ή 10, αν πρόκειται για ΜΔΝ) αυτού, τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και ιδίως το Κεφάλαιο 18 αυτού, τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου [ή, εναλλακτικά, του Κώδικα ΜΔΝ, εφόσον η εγκατάσταση αφορά ΜΔΝ], την υπουργική απόφαση ……./2017 (σημείο ι’ του προοιμίου) και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 4
Διάρκεια Σύμβασης
1. Η παρούσα Σύμβαση, με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων αυτής, ισχύει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της υπουργικής απόφασης ………./2017 (σημείο ι’ του προοιμίου) για εικοσιπέντε (25) έτη.
2. Ειδικότερα στην περίπτωση που η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται για τη μετάβαση λειτουργούντος φωτοβολταϊκού σταθμού, που είχε εγκατασταθεί στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων επί κτιριακών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ Β/1079/2009) ή στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης υπ΄ αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461/30.12.2014 (ΦΕΚ Β 3583/2014), στις διατάξεις της υπουργικής απόφασης………./2017 (σημείο ι’ του προοιμίου) για αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό, ή λόγω αλλαγής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας σε συνέχεια προηγούμενης Σύμβασης Ενεργειακού Συμψηφισμού στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης……../2017 (σημείο ι’ του προοιμίου), αυτή ισχύει για το εναπομένον χρονικό διάστημα έναντι της 25ετίας της αρχικής Σύμβασης Ενεργειακού Συμψηφισμού, ήτοι για ……….
3. Η υποχρέωση του προμηθευτή κατά το άρθρο 1 της παρούσας Σύμβασης και το αντίστοιχο δικαίωμα του αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό ισχύουν από την ενεργοποίηση της σύνδεσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και στη Σύμβαση Σύνδεσης. Η ανωτέρω ημερομηνία έναρξης βεβαιώνεται με σχετική αναγγελία του Διαχειριστή του Δικτύου.
Άρθρο 5 Χρεώσεις
1. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τον υπολογισμό των χρεώσεων της ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης ως ακολούθως:
α. Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις επιβάλλονται επί της ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτει από την διαφορά της εγχυθείσας στο Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας από την απορροφηθείσα από το Δίκτυο ενέργεια. Εάν η διαφορά είναι αρνητική, δεν προκύπτει χρεωστέα ενέργεια και η εν λόγω διαφορά πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό, ως πρόσθετη εξερχόμενη ενέργεια.
β. Οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας επιβάλλονται επί της κατανάλωσης της εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού για την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης, ήτοι, επί του αθροίσματος της απορροφηθείσας από το Δίκτυο και της παραχθείσας από το φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας από το οποίο αφαιρείται η εγχυθείσα στο Δίκτυο ενέργεια.
γ. Οι υπόλοιπες, πλην ΥΚΩ, ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, Χρέωση Χρήσης Συστήματος, Χρέωση Χρήσης Δικτύου, και λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις) επιβάλλονται επί της απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας.
2. Σε περίπτωση που προβλέπονται κλιμακούμενες χρεώσεις στο τιμολόγιο του αντισυμβαλλόμενου αυτοπαραγωγού, η διενέργεια του ενεργειακού συμψηφισμού πραγματοποιείται έτσι ώστε να οδηγεί στην ελάχιστη δυνατή συνολική χρέωση για τον αυτοπαραγωγό.
Άρθρο 6 Μετρήσεις
1. Η καταμέτρηση της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας του φωτοβολταϊκού σταθμού, καθώς και της απορροφηθείσας και εγχυθείσας από και προς το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή του Δικτύου, κατά τον υφιστάμενο κύκλο καταμέτρησης που διέπει την εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό, σύμφωνα και με τη Σύμβαση Προμήθειας (σημείο ιβ΄ του προοιμίου).
2. Ο υφιστάμενος μετρητής κατανάλωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης αντικαθίσταται από
δύο μετρητές διπλής κατεύθυνσης καταγραφής, οι οποίοι βρίσκονται στην δικαιοδοσία του Διαχειριστή του Δικτύου. Ο ένας μετρητής (Μετρητής 1) μετράει την παραχθείσα και την καταναλωθείσα από το φωτοβολταϊκό σταθμό ηλεκτρική ενέργεια και ο δεύτερος (Μετρητής 2) την απορροφηθείσα και την εγχυθείσα από και προς το Δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια.
3. Για τις μετρήσεις ενέργειας και τον τρόπο εγκατάστασης των μετρητικών διατάξεων ισχύουν τα αναφερόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, ή στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, εφόσον η εγκατάσταση αφορά σε ΜΔΝ, καθώς και στα Εγχειρίδια που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους.
Άρθρο 7
Δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του φωτοβολταϊκού σταθμού
Ο αυτοπαραγωγός με ενεργειακό συμψηφισμό οφείλει να επιτρέπει στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή του Δικτύου, την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της που προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και την παρούσα Σύμβαση.
Άρθρο 8
Λογαριασμοί και πληρωμές
1. Η διαδικασία συμψηφισμού πραγματοποιείται από τον προμηθευτή στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης κατά τους κύκλους καταμέτρησης (υπολογισμού) της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τη Σύμβαση Προμήθειας (σημείο ιβ΄ του προοιμίου). Στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης μετά την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθμού, η εγχυθείσα στο Δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια, αφαιρείται από την απορροφηθείσα από το Δίκτυο ενέργεια και το αποτέλεσμα, εφόσον είναι θετικό, αποδίδει την καθαρή ενέργεια που θα πρέπει να καταλογιστεί από τον προμηθευτή ως χρεωστέα ενέργεια στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στο άρθρο 5, με συνακόλουθη υποχρέωση εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού από τον αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, δεν προκύπτει χρεωστέα ενέργεια και η διαφορά (πλεονάζουσα ποσότητα εγχυθείσας ενέργειας) μεταφέρεται (πιστώνεται) στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό, ως εγχυθείσα ενέργεια. Στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό μετά την παρέλευση τριετίας από την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού διενεργείται η τελική εκκαθάριση. Τυχόν πλεονάζουσα, μετά την τελική εκκαθάριση, ποσότητα εγχυθείσας ενέργειας δεν μεταφέρεται περαιτέρω και ο αυτοπαραγωγός με ενεργειακό συμψηφισμό δεν αποζημιώνεται με οποιοδήποτε τρόπο για την ποσότητα αυτή. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά τριετία μέχρι τη λύση της παρούσας Σύμβασης. Οι υπόλοιπες χρεώσεις (ρυθμιζόμενες), υπολογίζονται και χρεώνονται κανονικά ανά κύκλο καταμέτρησης. Για τις χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ μετά την παρέλευση τριετίας από την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού παραγωγής και με τη λήξη της εκάστοτε τριετίας μέχρι τη λύση της παρούσας Σύμβασης, διενεργείται εκκαθάριση της χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ και τυχόν πλεόνασμα ποσού πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό.
2. Σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό αποτυπώνονται διακριτά οι μετρηθείσες ποσότητες απορροφηθείσας, εγχυθείσας και παραχθείσας ενέργειας καθώς και τυχόν μεταφερθείσα πρόσθετη ποσότητα εγχυθείσας ενέργειας από προηγούμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική καταμέτρηση.
Άρθρο 9 Ανωτέρα βία
1. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που προκύπτουν από την παρούσα αναστέλλονται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται ενδεικτικά η πλημμύρα, ο κεραυνός, ο σεισμός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, η άνω των 5 ημερών απεργία (Γενική ή κλαδική) καθώς και κάθε απρόβλεπτο παρόμοιο γεγονός εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθμού υπαιτιότητας των μερών.
2. Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, ανακοινώνει εντός δύο (2) ημερών από τη στιγμή που έλαβε χώρα το γεγονός ανωτέρας βίας, εγγράφως την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος, περιγράφοντας το γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιες από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω του γεγονότος αυτού και την πιθανολογούμενη διάρκεια, και οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την άρση των συνεπειών της ανωτέρας βίας. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη φύση του γεγονότος της ανωτέρας βίας.
3. Το συμβαλλόμενο μέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του, υποχρεούται να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος, καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών αυτής (ανωτέρας βίας).
4. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνον ως λόγος καθυστέρησης και σε καμία περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζημίωσης οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα Μέρη.
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις του αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό Ο αυτοπαραγωγός με ενεργειακό συμψηφισμό οφείλει να:
α. Έχει συνάψει και να διατηρεί τη Σύμβαση Σύνδεσης που αναφέρεται στο σημείο ια΄ και τη Σύμβαση Προμήθειας
που αναφέρεται στο σημείο ιβ΄ του προοιμίου της παρούσας στο όνομά του. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος αυτοπαραγωγός με ενεργειακό συμψηφισμό δεν είναι και κύριος του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται ο σταθμός παραγωγής, οφείλει να έχει συνάψει και να διατηρεί την αναγκαία συμφωνία με τον κύριο του χώρου για τη χρήση του αυτού στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης.
β. Μην προβαίνει σε μεταβολές της ισχύος του φωτοβολταϊκού σταθμού, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του προμηθευτή και του Διαχειριστή του Δικτύου.
γ. Μην παρεμβαίνει στην εγκατάσταση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού, πλην των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
δ. Ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον προμηθευτή για οποιαδήποτε διακοπή της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού σταθμού για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών, που δεν οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας.
ε. Ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον προμηθευτή για κάθε θέμα που επηρεάζει την ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την παρούσα Σύμβαση.
Άρθρο 11
Λύση Σύμβασης
1. Η παρούσα Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως (α) με την παρέλευση της προθεσμίας των είκοσι πέντε (25) ετών που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης, (β) στην περίπτωση αλλαγής προμηθευτή και (γ) στην περίπτωση λύσης της Σύμβασης Προμήθειας ή της Σύμβασης Σύνδεσης που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας, για οποιονδήποτε λόγο.
2. Πρόωρη λύση της Σύμβασης επέρχεται κατόπιν καταγγελίας.
3. Ο προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης όρων αυτής από τον αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση της άσκησης του δικαιώματος της καταγγελίας ορίζεται η άπρακτη πάροδος προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, η οποία τάσσεται με έγγραφο που κοινοποιείται κατά το άρθρο 13 της παρούσας Σύμβασης στον αντισυμβαλλόμενο, προκειμένου ο τελευταίος να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του (προθεσμία αποκατάστασης).
4. Ο αυτοπαραγωγός με ενεργειακό συμψηφισμό δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα χωρίς να απαιτείται επίκληση σπουδαίου λόγου. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού σταθμού, ο αυτοπαραγωγός με ενεργειακό συμψηφισμό οφείλει να καταγγείλει χωρίς καθυστέρηση την παρούσα.
5. Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα καταγγελίας ασκείται με ιδιαίτερο έγγραφο που επιδίδεται με ιδιαίτερο έγγραφο. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας άρχονται μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση του εγγράφου αυτού.
6. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας, καθένα από τα συμβαλλόμενα Μέρη οφείλει, πλην των άλλων, να επανορθώσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκαλείται στον αντισυμβαλλόμενό του εξαιτίας της πρόωρης λύσης της παρούσας.
7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως Διαχειριστή του Δικτύου, η συνδρομή των λόγων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας Σύμβασης, ο προμηθευτής καταγγέλλει τη Σύμβαση λόγω υπαιτιότητας του αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό και καταπίπτει ποινική ρήτρα ύψους 10.000€ υπέρ του προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να μην υπογράψει νέα Σύμβαση με τον εν λόγω αυτοπαραγωγό.
Άρθρο 12
Επίλυση Διαφορών Δωσιδικία
1. Ο προμηθευτής και ο αυτοπαραγωγός με ενεργειακό συμψηφισμό συμφωνούν ότι καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης θα συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης, έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της παρούσας.
2. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης ή με αφορμή αυτήν και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί φιλικά με διαδικασία που θα συμφωνήσουν μεταξύ τους τα μέρη, συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα τακτικά δικαστήρια Αθηνών.
3. Τα συμβαλλόμενα Μέρη επίσης συμφωνούν ότι για όσο διάστημα βρίσκονται σε φιλικό διακανονισμό και/ή διαιτησία, δεν αναστέλλεται η ισχύς της παρούσας Σύμβασης.
Άρθρο 13
Γνωστοποιήσεις και Επικοινωνία
1. Επίσημη γλώσσα της παρούσας Σύμβασης είναι η ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών. Η μεταξύ των συμβαλλόμενων Μερών αλληλογραφία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα και όλα τα έγγραφα, σημειώματα, σχέδια, επιστολές κ.λπ. θα συντάσσονται στην ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών.
2. Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου μεταξύ των συμβαλλομένων, που αφορά στην παρούσα, απευθύνεται στη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου που ορίζεται από τα συμβαλλόμενα Μέρη ως αποδέκτης αυτών.
3. Ρητά διευκρινίζεται ότι:
α. Έγγραφο που αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία, θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την ημέρα της αποστολής του, εάν το σύστημα τηλεομοιοτυπίας του αποδέκτη γνωστοποιήσει την παραλαβή αυτού πριν από την 15η ώρα. Διαφορετικά θεωρείται ότι περιήλθε την επόμενη της αποστολής ημέρα.
β. Υπό τον όρο ότι τα συμβαλλόμενα Μέρη συμφώνησαν εγγράφως τον τρόπο τον οποίο θεωρούν ως αποδεικτικό αποστολής εγγράφου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τότε έγγραφο που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την ημέρα της αποστολής του, εάν το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποδέκτη κατέγραψε την παραλαβή αυτού πριν την 15η ώρα. Διαφορετικά θεωρείται ότι περιήλθε την επόμενη της αποστολής ημέρα.
Άρθρο 14 Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Άρθρο 15 Ερμηνευτικές διατάξεις
1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους ν. 2773/1999, ν. 3426/2005, ν. 3468/2006, ν. 3734/2009, ν. 4001/2011, ν. 4414/2016, στην υπουργική απόφαση ……..…./2017 (σημείο ι΄ του προοιμίου), στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, στον Κώδικα ΜΔΝ, καθώς και τη λοιπή νομοθεσία.
2. Αναφορά σε οποιονδήποτε νόμο ή άρθρο νόμου νοείται ότι γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση.
3. Οι επικεφαλίδες έχουν προστεθεί μόνο για λόγους διευκολύνσεως της αναφοράς και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία της παρούσας.
4. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας Σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
5. Η ακυρότητα ορισμένης διάταξης της παρούσας Σύμβασης δεν επιφέρει συνολική ακυρότητα αυτής.
Άρθρο 16 Κοινοποιήσεις
Ο προμηθευτής οφείλει να κοινοποιήσει άμεσα αντίγραφο της παρούσας Σύμβασης στη ΡΑΕ, στο ΛΑΓΗΕ και στην Τοπική Υπηρεσία Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή) [και στον Διαχειριστή ΜΔΝ σε περίπτωση εγκατάστασης σε Σύστημα ΜΔΝ].
Οι συμβαλλόμενοι
Για τον προμηθευτή Για τον αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό»

Άρθρο 10
Καθορισμός τύπου και περιεχομένου Συμβάσεων Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Σ.Ε.Ε.Σ.) Η Σ.Ε.Ε.Σ. συνάπτεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο και περιεχόμενο:

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (Σ.Ε.Ε.Σ.)
Στ…………………………, σήμερα …………….., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία………………………………………………….. και το διακριτικό τίτλο………………., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής προμηθευτής), που εδρεύει στ…………………με Α.Φ.Μ. ………….. της Δ.Ο.Υ. ………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον …………………, δυνάμει της υπ’ αριθμ. ……………αποφάσεως του …………,
ΚΑΙ
Αφετέρου τ… …………………….. (εφεξής «αυτοπαραγωγός με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό»), που κατοικεί / εδρεύει στ… …………… οδός ….…… αριθ. …….., με Α.Φ.Μ. ………….. της Δ.Ο.Υ……, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον κ. ………………… δυνάμει ……………………………,
Λαμβανομένων υπόψη:
α) το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129), όπως ισχύουν και ιδίως την παράγραφο 1 του άρθρου 14Α αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7, άρθρο 13 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄149), β) το ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης …» (ΦΕΚ Α’ 149), και ειδικότερα των άρθρων 13 και 23 αυτού,
γ) το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις (ΦΕΚ Α΄179),
δ) τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 832/2013), όπως ισχύουν,
ε) τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 56/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 104/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ) τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 103/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ζ) τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 410/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 4081/2016),
η) τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΦΕΚ Β΄304/11.2.2014), όπως ισχύει,
θ) την υπ’ αριθμ. 182/2013 απόφαση της ΡΑΕ «Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 82/2006) και κωδικοποίηση αυτού», (ΦΕΚ Β΄ 1463/2013) όπως ισχύει,
ι) την υπουργική απόφαση ……….........../2017, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 14 Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει,
ια) την από ………….. Σύμβαση Σύνδεσης με το Δίκτυο για το φωτοβολταϊκό σταθμό που έχει εγκατασταθεί στη θέση/οδό ………… της Δημοτικής Ενότητας …… της Περιφερειακής Ενότητας ………….,
ιβ) τη (τις) Σύμβαση (Συμβάσεις) Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των ως άνω συμβαλλόμενων μερών για το (τα) ακίνητο (ακίνητα)/ εγκατάσταση (εγκαταστάσεις) που αναφέρεται (αναφέρονται) στο παράρτημα της παρούσας,
ιγ) τα έγγραφα και στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον αφετέρου συμβαλλόμενο (Α.Π. ………), συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1 Αντικείμενο
1. Ο αυτοπαραγωγός με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό με την παρούσα Σύμβαση κατοχυρώνει το δικαίωμα να καλύπτει μέρος ή το σύνολο των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια της εγκατάστασης / των εγκαταστάσεων κατανάλωσής του από την παραγωγή του φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος …….. kW που θα εγκατασταθεί στη θέση/οδό
………………………. της Δημοτικής Ενότητας...………….. της Περιφερειακής Ενότητας ……................, είτε αυτή ταυτοχρονίζεται με την κατανάλωσή / τις καταναλώσεις του είτε όχι, με διενέργεια εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, για χρονική διάρκεια ίση με αυτή που ορίζεται στο Άρθρο 4. Τόσο η παροχή του φωτοβολταϊκού σταθμού όσο και η αντίστοιχη συμψηφιζόμενη παροχή / οι αντίστοιχες συμψηφιζόμενες παροχές κατανάλωσης θα πρέπει να είναι επ’ ονόματι του ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου και να εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από τον ίδιο προμηθευτή. Ο προμηθευτής συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμόζει, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό στην εγκατάσταση του αυτοπαραγωγού και να υπολογίζει το τίμημα που θα πρέπει να καταβάλλεται από τον αυτοπαραγωγό με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Η υποχρέωση αυτή αναλαμβάνεται από τον προμηθευτή στο πλαίσιο της (των) μεταξύ των μερών Σύμβασης (Συμβάσεων) Προμήθειας (σημείο ιβ΄ του προοιμίου).
2. Η μέθοδος του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού εφαρμόζεται σε φωτοβολταϊκό σταθμό ο οποίος εγκαθίσταται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με την εγκατάσταση / τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης με την οποία / τις οποίες αντιστοιχίζεται και η οποία / οι οποίες συνδέονται στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο. Ειδικά για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, εφαρμόζεται σε φωτοβολταϊκό σταθμό ο οποίος εγκαθίσταται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και στο ίδιο ηλεκτρικό σύστημα με την εγκατάσταση / τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης με την οποία / τις οποίες αντιστοιχίζεται.
3. Ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις παραγωγής και κατανάλωσης που συνδέονται αποκλειστικά στο ίδιο επίπεδο τάσης.
4. Ο αυτοπαραγωγός δύναται να τροποποιεί τις παροχές κατανάλωσης που υπεισέρχονται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, δηλαδή με μεταγενέστερες δηλώσεις του να προσθέτει ή και να αφαιρεί εγκαταστάσεις κατανάλωσης.
5. Ρητά συμφωνείται ότι ο προμηθευτής δεν υποχρεούται σε εφαρμογή της μεθόδου του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται τα συμφωνημένα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού σταθμού. Εφόσον ο Διαχειριστής του Δικτύου εκτιμά ότι η παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια υπερβαίνει καταφανώς τη δυνατότητα παραγωγής του συγκεκριμένου φωτοβολταϊκού σταθμού, όπως αυτή υπολογίζεται ευλόγως λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος, τη γεωγραφική θέση λειτουργίας του κ.λπ., εκκινεί τη διαδικασία διαπίστωσης τυχόν παραβίασης των τεχνικών και λειτουργικών στοιχείων της εγκατάστασης. Η διαπίστωση αυτή πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή του Δικτύου, κατόπιν της διενέργειας ελέγχων, περιλαμβανομένης και αυτοψίας, χωρίς ειδοποίηση, στο χώρο εγκατάστασης του συστήματος εφόσον απαιτείται. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί παράβαση, ειδοποιείται εγγράφως ο προμηθευτής για την άσκηση των δικαιωμάτων του σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 11 της παρούσας Σύμβασης.
6. Η ενέργεια του φωτοβολταϊκού σταθμού θα παρέχεται στο Δίκτυο με εναλλασσόμενο ρεύμα ονομαστικής τάσης
… V για τριφασικό (ή μονοφασικό, κατά περίπτωση) σύστημα, ονομαστικής συχνότητας πενήντα περιόδων ανά δευτερόλεπτο (50 Ηz) και σε παράλληλη λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού με το Δίκτυο. Το μέγιστο όριο της ισχύος που θα παρέχεται από τον φωτοβολταϊκό σταθμό θα είναι …... kW, με μέση τιμή 15 min, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση Σύνδεσης (σημείο ια΄ του προοιμίου).
Άρθρο 2
Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο
Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου [ή του Κώδικα Διαχείρισης των Ηλεκτρικών Συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), εφόσον η εγκατάσταση αφορά ΜΔΝ], όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς επίσης και με τα οριζόμενα στην λοιπή κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 3
Προγραμματισμός λειτουργίας και φόρτισης
Ο φωτοβολταϊκός σταθμός, στον οποίο αφορά η παρούσα Σύμβαση, θα λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3468/2006 και ιδίως το άρθρο 9 (ή 10, αν πρόκειται για ΜΔΝ) αυτού, τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και ιδίως το Κεφάλαιο 18 αυτού, τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, [(ή, εναλλακτικά, του Κώδικα ΜΔΝ, εφόσον η εγκατάσταση αφορά ΜΔΝ], την υπουργική απόφαση ……./2017 (σημείο ι΄ του προοιμίου) και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 4
Διάρκεια Σύμβασης
1. Η παρούσα Σύμβαση, με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων αυτής, ισχύει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 της υπουργικής απόφασης ………./2017 (σημείο ι’ του προοιμίου) για εικοσιπέντε (25) έτη.
2. Ειδικότερα στην περίπτωση που η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται για τη μετάβαση λειτουργούντος φωτοβολταϊκού σταθμού που είχε εγκατασταθεί στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων επί κτιριακών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ Β 1079/2009) ή στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461/30.12.2014 (ΦΕΚ Β 3583/2014) ή στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ.…………………………2017 (σημείο ι’ του προοιμίου) για αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό, στις διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. …………………………2017 (σημείο ι’ του προοιμίου) για αυτοπαραγωγούς με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, ή λόγω αλλαγής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας σε συνέχεια προηγούμενης Σύμβασης Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης……….…../2017 (σημείο ι’ του προοιμίου), αυτή ισχύει για το εναπομένον χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της 25ετίας της αρχικής Σύμβασης Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού, ήτοι για ……….
3. Η υποχρέωση του προμηθευτή κατά το άρθρο 1 της παρούσας Σύμβασης και το αντίστοιχο δικαίωμα του αυτοπαραγωγού με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό ισχύουν από την ενεργοποίηση της σύνδεσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και στη Σύμβαση Σύνδεσης. Η ανωτέρω ημερομηνία έναρξης βεβαιώνεται με σχετική αναγγελία του Διαχειριστή του Δικτύου.
Άρθρο 5 Χρεώσεις
1. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τον υπολογισμό των χρεώσεων της ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κάθε συμψηφιζόμενης κατανάλωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.
2. Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις επιβάλλονται ως εξής:
α. Για την περίπτωση που η εγκατάσταση κατανάλωσης βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση παραγωγής και επιλέγεται να συνδεθεί ηλεκτρικά με αυτή, στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό της κατανάλωσης αυτής μετά την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθμού, η εγχυθείσα στο Δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια αφαιρείται από την απορροφηθείσα από το Δίκτυο ενέργεια και το αποτέλεσμα, εφόσον είναι θετικό, αποδίδει την καθαρή ενέργεια που θα πρέπει να καταλογιστεί από τον προμηθευτή ως χρεωστέα ενέργεια στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, δεν προκύπτει χρεωστέα ενέργεια και η διαφορά πιστώνεται στον επόμενο χρονικά εκκαθαριστικό λογαριασμό έτερης συμψηφιζόμενης κατανάλωσης, ως εγχυθείσα ενέργεια. β. Για την περίπτωση που δεν υπάρχει εγκατάσταση κατανάλωσης στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση παραγωγής ή όταν υπάρχει αλλά δεν επιλέγεται να συνδεθεί ηλεκτρικά με αυτήν και επομένως υπάρχει μόνο κατανάλωση για τις ανάγκες της ιδίας εγκατάστασης παραγωγής (π.χ. αντιστροφείς, σύστημα ασφαλείας, νυχτερινός φωτισμός κλπ), μετά την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθμού, η εγχυθείσα στο Δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια από την εγκατάσταση παραγωγής αφαιρείται από την απορροφηθείσα από το Δίκτυο ενέργεια για τις ίδιες ανάγκες κατανάλωσης της εγκατάστασης παραγωγής και το αποτέλεσμα αποδίδει την ποσότητα που θα πρέπει να πιστωθεί προς συμψηφισμό στους επόμενους χρονικά εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που εκδίδονται για τις υπόλοιπες συμψηφιζόμενες καταναλώσεις του αυτοπαραγωγού, απομειούμενη αναλόγως κατά τη χρονική σειρά έκδοσής τους. Τυχόν υπολειπόμενο μέρος της ποσότητας αυτής μετά τον συμψηφισμό όλων των καταναλώσεων του αυτοπαραγωγού, αθροίζεται στην διαφορά των μετρούμενων ποσοτήτων από τον μετρητή παραγωγής στην
επόμενη καταμέτρηση κατά τα ανωτέρω.
3. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται ως εξής:
α. Για τις καταναλώσεις που υπεισέρχονται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και δεν συνδέονται ηλεκτρικά με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού, οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), τη Χρέωση Χρήσης Συστήματος, τη Χρέωση Χρήσης Δικτύου και τις λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης επί της απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας.
β. Για την κατανάλωση που υπεισέρχεται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και συνδέεται ηλεκτρικά με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού, καθώς επίσης και για την ιδιοκατανάλωση του σταθμού:
αα. Οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) επιβάλλονται επί της κατανάλωσης της εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού για την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης, ήτοι, επί του αθροίσματος της απορροφηθείσας από το Δίκτυο και της παραχθείσας από το φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας, από το οποίο αφαιρείται η εγχυθείσα στο Δίκτυο ενέργεια.
ββ. Οι υπόλοιπες, πλην ΥΚΩ, ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, Χρέωση Χρήσης Συστήματος, Χρέωση Χρήσης Δικτύου και λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις) επιβάλλονται επί της απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας.
γ. Οι χρεώσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το Ειδικό Τέλος 5‰ του ν. 2093/1992 και τον ΦΠΑ υπολογίζονται όπως κάθε φορά ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.
4. Σε περίπτωση που προβλέπονται κλιμακούμενες χρεώσεις στο τιμολόγιο του αντισυμβαλλόμενου αυτοπαραγωγού, η διενέργεια του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού πραγματοποιείται έτσι ώστε να οδηγεί στην ελάχιστη δυνατή συνολική χρέωση για τον αυτοπαραγωγό, σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό. Σε περίπτωση πολυζωνικού τιμολογίου σε μία ή περισσότερες συμψηφιζόμενες καταναλώσεις του αυτοπαραγωγού, ο συμψηφισμός πραγματοποιείται στο επίπεδο κάθε εκκαθαριστικού λογαριασμού, κατά φθίνουσα αξία του ανταγωνιστικού σκέλους κάθε χρονικής ζώνης και κατά τη χρονική σειρά έκδοσης των εκκαθαριστικών λογαριασμών.
Άρθρο 6 Μετρήσεις
1. Η καταμέτρηση της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας του φωτοβολταϊκού σταθμού, καθώς και της απορροφηθείσας και εγχυθείσας από και προς το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή του Δικτύου, κατά τον υφιστάμενο κύκλο καταμέτρησης που διέπει κάθε εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, σύμφωνα και με τη (τις) Σύμβαση (Συμβάσεις) Προμήθειας (σημείο ιβ’ του προοιμίου). Ειδικότερα:
α. Για την περίπτωση όπου, μεταξύ των καταναλώσεων που υπεισέρχονται στον συμψηφισμό, υπάρχει εγκατάσταση κατανάλωσης που βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού και επιλέγεται να συνδεθεί ηλεκτρικά με αυτήν, ο υφιστάμενος μετρητής κατανάλωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης αντικαθίσταται από δύο μετρητές διπλής κατεύθυνσης καταγραφής, οι οποίοι βρίσκονται στην δικαιοδοσία του Διαχειριστή του Δικτύου. Ο ένας μετρητής (Μετρητής 1) μετράει την παραχθείσα και την καταναλωθείσα από τον φωτοβολταϊκό σταθμό ηλεκτρική ενέργεια και αποτελεί μέρος της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού, ο οποίος και μεριμνά για την τοποθέτησή του. Ο δεύτερος (Μετρητής 2) τοποθετείται από τον Διαχειριστή του Δικτύου και μετράει την απορροφηθείσα και εγχυθείσα από και προς το Δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια. β. Για την περίπτωση όπου, μεταξύ των καταναλώσεων που υπεισέρχονται στον συμψηφισμό, δεν υπάρχει εγκατάσταση κατανάλωσης στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού ή όταν υπάρχει αλλά δεν επιλέγεται να συνδεθεί ηλεκτρικά με αυτήν, εγκαθίσταται ένας μετρητής (Μετρητής 1) διπλής κατεύθυνσης καταγραφής ο οποίος βρίσκεται στην δικαιοδοσία του Διαχειριστή του Δικτύου και μετράει την παραχθείσα
και την καταναλωθείσα από το σύστημα παραγωγής ηλεκτρική ενέργεια.
Για τις υπόλοιπες καταναλώσεις που βρίσκονται στο χώρο εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού χωρίς να συνδέονται με αυτήν ή σε απομακρυσμένο χώρο,ο σχετικός μετρητής βρίσκεται στην δικαιοδοσία του Διαχειριστή του Δικτύου, και μετράει την καταναλωθείσα (δηλ. την απορροφηθείσα) από το Δίκτυο, ηλεκτρική ενέργεια.
2. Για τις μετρήσεις ενέργειας ισχύουν τα αναφερόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, ή στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, εφόσον η εγκατάσταση αφορά σε ΜΔΝ, καθώς και στα Εγχειρίδια που εκδίδονται κατ’εξουσιοδότησή τους.
Άρθρο 7
Δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του φωτοβολταϊκού σταθμού
Ο αυτοπαραγωγός με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό οφείλει να επιτρέπει στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή του Δικτύου, την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της που προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και την παρούσα Σύμβαση.
Άρθρο 8
Λογαριασμοί και πληρωμές
1. Όταν υπάρχει εγκατάσταση κατανάλωσης που βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού και επιλέγεται να συνδεθεί ηλεκτρικά με αυτήν, στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό της κατανάλωσης αυτής μετά την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθμού, η εγχυθείσα στο Δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια, αφαιρείται από την απορροφηθείσα από το Δίκτυο ενέργεια και το αποτέλεσμα, εφόσον είναι θετικό, αποδίδει την καθαρή ενέργεια που θα πρέπει να καταλογιστεί από τον προμηθευτή ως χρεωστέα ενέργεια στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού, κατά τα ανωτέρω στο αναφερόμενα στο άρθρο 5. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, δεν προκύπτει χρεωστέα ενέργεια και η διαφορά (πλεονάζουσα ποσότητα εγχυθείσας ενέργειας) μεταφέρεται (πιστώνεται) στον επόμενο χρονικά εκκαθαριστικό λογαριασμό έτερης συμψηφιζόμενης κατανάλωσης, ως εγχυθείσα ενέργεια και η διαδικασία, εφόσον παραμένει πλεόνασμα εγχυθείσας ενέργειας επαναλαμβάνεται σε επόμενους χρονικά εκκαθαριστικούς λογαριασμούς λοιπών συμψηφιζομένων καταναλώσεων του αυτοπαραγωγού, μέχρι το μηδενισμό του, ή άλλως την πίστωση του υπολειπόμενου μέρους, ως πρόσθετη εγχυθείσα ενέργεια, σε νέο κύκλο εκκαθαριστικών λογαριασμών.
2. Όταν δεν υπάρχει εγκατάσταση κατανάλωσης στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού ή όταν υπάρχει αλλά δεν επιλέγεται να συνδεθεί ηλεκτρικά με αυτήν και επομένως υπάρχει μόνο κατανάλωση για τις ανάγκες της ιδίας εγκατάστασης παραγωγής (π.χ. αντιστροφείς, σύστημα ασφαλείας, νυχτερινός φωτισμός κλπ), μετά την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθμού, η εγχυθείσα στο Δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια από την εγκατάσταση παραγωγής, μετά από την πρώτη καταμέτρηση της εγκατάστασης παραγωγής αφαιρείται από την απορροφηθείσα από το Δίκτυο ενέργεια για τις ίδιες ανάγκες κατανάλωσης της εγκατάστασης παραγωγής και το αποτέλεσμα, εφόσον είναι αρνητικό, αποδίδει την ποσότητα που θα πρέπει να μεταφερθεί (πιστωθεί) προς συμψηφισμό στους επόμενους χρονικά εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που εκδίδονται για τις συμψηφιζόμενες καταναλώσεις του αυτοπαραγωγού, απομειούμενη αναλόγως κατά τη χρονική σειρά έκδοσής τους, μέχρι το μηδενισμό της, ή άλλως την μεταφορά (πίστωσή) της, ως πρόσθετη εγχυθείσα ενέργεια, σε νέο κύκλο εκκαθαριστικών λογαριασμών.
3. Ο αυτοπαραγωγός φέρει την υποχρέωση της εμπρόθεσμης εξόφλησης κάθε εκδιδόμενου χρεωστικού εκκαθαριστικού λογαριασμού για όλες τις καταναλώσεις του που υπεισέρχονται στον συμψηφισμό, ανεξαρτήτως ενδεχόμενης αναμενόμενης προς πίστωση ενέργειας σε επόμενες χρονικές περιόδους, ισχυουσών των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες.
4. Σε κάθε περίπτωση η μεταφορά τυχόν πλεονάζουσας ενέργειας από παρελθούσες περιόδους καταμέτρησης συνεχίζεται μέχρι τον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό μετά την παρέλευση τριετίας από την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθμού και η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά τριετία μέχρι τη λύση της παρούσας Σύμβασης. Με τη λήξη της εκάστοτε τριετίας ή τη λύση της παρούσας Σύμβασης διενεργείται εκκαθάριση, δηλαδή είτε έκτακτη καταμέτρηση της εγχυθείσας στο Δίκτυο από το φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας και ταυτόχρονη έκτακτη καταμέτρηση της απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας όλων των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων, από τον Διαχειριστή του Δικτύου, είτε αναγγελία όλων των σχετικών ενδείξεων από τον αυτοπαραγωγό προς τον Διαχειριστή του Δικτύου και έκδοση των σχετικών εκκαθαριστικών λογαριασμών τους. Τυχόν πλεόνασμα ενέργειας (αρνητικό υπόλοιπο) από τον συμψηφισμό δεν πιστώνεται σε επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό και δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό για την ενέργεια αυτή. Οι υπόλοιπες χρεώσεις (ρυθμιζόμενες), υπολογίζονται και χρεώνονται κανονικά ανά κύκλο καταμέτρησης.
5. Σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό αποτυπώνονται διακριτά οι μετρηθείσες ποσότητες απορροφηθείσας, εγχυθείσας και παραχθείσας ενέργειας καθώς και τυχόν μεταφερθείσα πρόσθετη ποσότητα εγχειθείσας ενέργειας από προηγούμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό.
6. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική καταμέτρηση.
Άρθρο 9 Ανωτέρα βία
1. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που προκύπτουν από την παρούσα αναστέλλονται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται ενδεικτικά η πλημμύρα, ο κεραυνός, ο σεισμός, η πυρκαϊά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, η άνω των 5 ημερών απεργία (Γενική ή κλαδική) καθώς και κάθε απρόβλεπτο παρόμοιο γεγονός εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθμού υπαιτιότητας των μερών.
2. Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, ανακοινώνει εντός δύο (2) ημερών από τη στιγμή που έλαβε χώρα το γεγονός ανωτέρας βίας, εγγράφως την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος, περιγράφοντας το γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιες από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω του γεγονότος αυτού και την πιθανολογούμενη διάρκεια, και οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την άρση των συνεπειών της ανωτέρας βίας. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη φύση του γεγονότος της ανωτέρας βίας.
3. Το συμβαλλόμενο μέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του, υποχρεούται να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος, καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών αυτής (ανωτέρας βίας).
4. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνον ως λόγος καθυστέρησης και σε καμία περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζημίωσης οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα Μέρη.
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις του αυτοπαραγωγού με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό Ο αυτοπαραγωγός με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό οφείλει να:
α. Έχει συνάψει και να διατηρεί τη Σύμβαση Σύνδεσης που αναφέρεται στο σημείο ιγ΄ και τη Σύμβαση Προμήθειας
που αναφέρεται στο σημείο ιδ΄ του προοιμίου της παρούσας στο όνομά του. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος αυτοπαραγωγός με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό δεν είναι και κύριος του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται ο φωτοβολταϊκός σταθμός, οφείλει να έχει συνάψει και να διατηρεί την αναγκαία συμφωνία με τον κύριο του χώρου για τη χρήση του αυτού στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης.
β. Μην προβαίνει σε μεταβολές της ισχύος του φωτοβολταϊκού σταθμού, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του προμηθευτή και του Διαχειριστή του Δικτύου.
γ. Μην παρεμβαίνει στην εγκατάσταση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος, πλην των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
δ. Ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον προμηθευτή για οποιαδήποτε διακοπή της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού σταθμού για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών, που δεν οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας.
ε. Ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον προμηθευτή για κάθε θέμα που επηρεάζει την ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την παρούσα Σύμβαση.
Άρθρο 11
Λύση Σύμβασης
1. Η παρούσα Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως (α) με την παρέλευση της προθεσμίας των είκοσι πέντε (25) ετών που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης, (β) στην περίπτωση αλλαγής προμηθευτή των εγκαταστάσεων κατανάλωσης που υπεισέρχονται στον συμψηφισμό καθώς και της εγκατάστασης παραγωγής, εφόσον αυτή δεν είναι στον ίδιο χώρο και δεν συνδέεται με μία εκ των εγκαταστάσεων κατανάλωσης αυτών και (γ) στην περίπτωση λύσης της Σύμβασης (Συμβάσεων) Προμήθειας ή της Σύμβασης (Συμβάσεων)Σύνδεσης που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας, για οποιονδήποτε λόγο.
2. Πρόωρη λύση της Σύμβασης επέρχεται κατόπιν καταγγελίας.
3. Ο προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης όρων αυτής από τον αυτοπαραγωγό με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση της άσκησης του δικαιώματος της καταγγελίας ορίζεται η άπρακτη πάροδος προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, η οποία τάσσεται με έγγραφο που κοινοποιείται κατά το άρθρο 13 της παρούσας Σύμβασης στον αντισυμβαλλόμενο, προκειμένου ο τελευταίος να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του (προθεσμία αποκατάστασης).
4. Ο αυτοπαραγωγός με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα χωρίς να απαιτείται επίκληση σπουδαίου λόγου. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού σταθμού, ο αυτοπαραγωγός με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό οφείλει να καταγγείλει χωρίς καθυστέρηση την παρούσα.
5. Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα καταγγελίας ασκείται με ιδιαίτερο έγγραφο που επιδίδεται με ιδιαίτερο έγγραφο. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας άρχονται μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση του εγγράφου αυτού.
6. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας, καθένα από τα συμβαλλόμενα Μέρη οφείλει, πλην των άλλων, να επανορθώσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκαλείται στον αντισυμβαλλόμενό του εξαιτίας της πρόωρης λύσης της παρούσας.
7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως Διαχειριστή του Δικτύου, η συνδρομή των λόγων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας Σύμβασης, ο προμηθευτής καταγγέλλει τη Σύμβαση λόγω υπαιτιότητας του αυτοπαραγωγού με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και καταπίπτει ποινική ρήτρα ύψους 10.000€ υπέρ του προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να μην υπογράψει νέα Σύμβαση με τον εν λόγω αυτοπαραγωγό.
Άρθρο 12
Επίλυση Διαφορών Δωσιδικία
1. Ο προμηθευτής και ο αυτοπαραγωγός με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό συμφωνούν ότι καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης θα συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης, έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της παρούσας.
2. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης ή με αφορμή αυτήν και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί φιλικά με διαδικασία που θα συμφωνήσουν μεταξύ τους τα μέρη, συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα τακτικά δικαστήρια Αθηνών.
3. Τα συμβαλλόμενα Μέρη επίσης συμφωνούν ότι για όσο διάστημα βρίσκονται σε φιλικό διακανονισμό και/ή διαιτησία, δεν αναστέλλεται η ισχύς της παρούσας Σύμβασης.
Άρθρο 13
Γνωστοποιήσεις και Επικοινωνία
1. Επίσημη γλώσσα της παρούσας Σύμβασης είναι η ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών. Η μεταξύ των συμβαλλόμενων Μερών αλληλογραφία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα και όλα τα έγγραφα, σημειώματα, σχέδια, επιστολές κ.λπ. θα συντάσσονται στην ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών.
2. Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου μεταξύ των συμβαλλομένων, που αφορά στην παρούσα, απευθύνεται στη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου που ορίζεται από τα συμβαλλόμενα Μέρη ως αποδέκτης αυτών.
3. Ρητά διευκρινίζεται ότι:
α. Έγγραφο που αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία, θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την ημέρα της αποστολής του, εάν το σύστημα τηλεομοιοτυπίας του αποδέκτη γνωστοποιήσει την παραλαβή αυτού πριν από την 15η ώρα. Διαφορετικά θεωρείται ότι περιήλθε την επόμενη της αποστολής ημέρα.
β. Υπό τον όρο ότι τα συμβαλλόμενα Μέρη συμφώνησαν εγγράφως τον τρόπο τον οποίο θεωρούν ως αποδεικτικό αποστολής εγγράφου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τότε έγγραφο που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την ημέρα της αποστολής του, εάν το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποδέκτη κατέγραψε την παραλαβή αυτού πριν την 15η ώρα. Διαφορετικά θεωρείται ότι περιήλθε την επόμενη της αποστολής ημέρα.
Άρθρο 14 Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Άρθρο 15 Ερμηνευτικές διατάξεις
1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους ν. 2773/1999, ν. 3426/2005, ν. 3468/2006, ν. 3734/2009, ν. 4001/2011, ν. 4414/2016, στην υπουργική απόφαση ……..…./2017 (σημείο ι΄ του προοιμίου), στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, στον Κώδικα ΜΔΝ, καθώς και τη λοιπή νομοθεσία.
2. Αναφορά σε οποιονδήποτε νόμο ή άρθρο νόμου νοείται ότι γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση.
3. Οι επικεφαλίδες έχουν προστεθεί μόνο για λόγους διευκολύνσεως της αναφοράς και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία της παρούσας.
4. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας Σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
5. Η ακυρότητα ορισμένης διάταξης της παρούσας Σύμβασης δεν επιφέρει συνολική ακυρότητα αυτής.
Άρθρο 16 Κοινοποιήσεις
Ο προμηθευτής οφείλει να κοινοποιήσει άμεσα αντίγραφο της παρούσας Σύμβασης στη ΡΑΕ, στο ΛΑΓΗΕ και στην Τοπική Υπηρεσία Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή) [και στον Διαχειριστή ΜΔΝ σε περίπτωση εγκατάστασης σε Σύστημα ΜΔΝ].
Οι συμβαλλόμενοι
Για τον προμηθευτή Για τον αυτοπαραγωγό με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό»

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος και άλλες διατάξεις


1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει η απόφαση με αριθμό ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461/30.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3583/31.12.2014).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 19 Απριλίου 2017

O Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης