ΠΟΛ.1270/26.11.2001

Μείωση προκαταβλητέου φόρου

26 Νοέ 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2001
Αρ. Πρωτ.:1108987/1758/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Πληροφορίες: Γ. Πουλής
Τηλέφωνο: 3375316

ΠΟΛ.:1270

ΘΕΜΑ: Μείωση προκαταβλητέου φόρου.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1108987/1758/Α0012

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν.2238/1994, με βάση τη δήλωση του άρθρου 61 και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης του άρθρου 74 (φύλλα ελέγχου, αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων, πρακτικά δικαστικού συμβιβασμού), βεβαιώνεται ποσό ίσο με το 55% του φόρου που προκύπτει από τους βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους για το φόρου που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου οικονομικού έτους. Αν στους βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους περιλαμβάνονται και εισοδήματα για τα οποία ο φόρος παρακρατείται στην πηγή ή καταβάλλεται κατά τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων (4%, 10% του φόρου μηχανικών, παρακράτησης φόρου 0,5%, 1%, 3%, 4%, 8%, 10%, 15% και 20% από εμπορικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλματα κ.λπ.), ο φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε για τα εισοδήματα αυτά εκπίπτει από το φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το προηγούμενο εδάφιο.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του ίδιου νόμου, σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα κατά ποσοστό 25% και πάνω, ο φορολογούμενος δικαιούται να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση του φόρου που βεβαιώθηκε κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα Σεπτεμβρίου του οικονομικού έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση και αφορά το ποσό του φόρου για τις δόσεις που δεν έγιναν ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης. Κατά την εκτίμηση της μείωσης του εισοδήματος από εμπορικές γενικά επιχειρήσεις ή από γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη:

α) Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης στην τρέχουσα διαχειριστική περίοδο, συγκρινόμενο με τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου διαχειριστικού έτους (γιατί αν οι άλλες παράμετροι, όπως κόστος αγοράς εμπορευμάτων ή έξοδα εκμετάλλευσης, παραμένουν τα ίδια σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, μια μείωση των ακαθάριστων εσόδων επιφέρει και μείωση των κερδών).

β) Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης επί των ακαθάριστων εσόδων της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου (γιατί τηρουμένων των άλλων παραμέτρων σταθερών, μια αύξηση των δαπανών συνεπάγεται μείωση των κερδών).

γ) Οι ουσιώδεις μεταβολές που τυχόν επήλθαν στους παράγοντες διαμόρφωσης του μικτού κέρδους της επιχείρησης (αύξηση του κόστους παραγωγής) κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο σε σχέση με την προηγούμενη.

δ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο πολύ πιθανολογείται μείωση του κέρδους της τρέχουσας χρήσης (όπως περίπτωση ζημιάς από περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης ή από επισφαλείς απαιτήσεις).

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ προβαίνει στην επαλήθευση της αίτησης που του υποβλήθηκε και υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή της, να ανακοινώσει στο φορολογούμενο τα αποτελέσματα του ελέγχου. Αν διαπιστώσει ότι το εισόδημα μειώθηκε πραγματικά κατά το ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ προβαίνει στην έκπτωση ανάλογου, με τη μείωση που επήλθε, ποσού φόρου (μόνο προκαταβολής και όχι κύριου φόρου) από τις επόμενες δόσεις που οφείλονται.

4. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν.2238/1994, αν περάσει άπρακτη η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, ο φορολογούμενος δικαιούται όπως τις από τη λήξη της προθεσμίας και μετά απαιτητές δόσεις του φόρου καταβάλλει μειωμένες κατά το ποσοστό της μείωσης των εισοδημάτων, όπως αυτό αναφέρεται στην αίτησή του που υπέβαλε για το σκοπό αυτό, με επιφύλαξη να καταβάλει τον τυχόν επιπλέον οφειλόμενο φόρο κατά τον έλεγχο της δήλωσης και την οριστική εκκαθάρισή του. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενεργείται μέσα στην τρίμηνη προθεσμία ο έλεγχος αυτός, έτσι ώστε το Δημόσιο να μην στερηθεί με έσοδα στις περιπτώσεις που αποδειχθεί αβάσιμο το αίτημα του φορολογούμενου.

5. Συνεπώς, με βάση τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί και μετά την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από τα παραπάνω, εφόσον διαπιστώνεται βασιμότητα του αιτήματος του φορολογούμενου περί μείωσης του προκαταβλητέου φόρου λόγω μείωσης του εισοδήματος του διανυόμενου έτους, θα γίνεται νέα εκκαθάριση του προκαταβλητέου φόρου και το ποσό της προκαταβολής που βεβαιώθηκε αρχικά θα μειώνεται ανάλογα με τη μείωση του εισοδήματος.

Το ποσό κατά το οποίο μειώνεται η προκαταβολή θα αφαιρείται από την προκαταβολή των δόσεων που οφείλονται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

6. Τέλος, για καλύτερη κατανόηση των παραπάνω, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα παράδοσης.

Εστω ότι με βάση τη δήλωση βεβαιώθηκαν το Μάιο τα εξής ποσά:

Κύριος φόρος

600.000 δρχ.


Προκαταβολή φόρου

330.000 δρχ.


Σύνολο

930.000 δρχ.


Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες δόσεις ως εξής:

α) Δόση: 310.000 (200.000 κύριος φόρος + 110.000 προκαταβολή φόρου).

β) Δόση: 310.000 (200.000 κύριος φόρος + 110.000 προκαταβολή φόρου).

γ) Δόση: 310.000 (200.000 κύριος φόρος + 110.000 προκαταβολή φόρου).

Μετά την καταβολή της πρώτης δόσης ο φορολογούμενος ζητά με αίτησή του τη μείωση του προκαταβλητέου φόρου, επειδή μειώθηκε το εισόδημά του κατά ποσοστό 25% και πάνω.

Υστερα από αυτό γίνεται νέος υπολογισμός του προκαταβλητέου φόρου και έστω ότι προσδιορίζεται στο μισό του αρχικού, δηλαδή στις 165.000 δρχ. Το ποσό των 165.000 δρχ. κατά το οποίο πρέπει να μειωθεί η προκαταβολή, θα αφαιρεθεί από τις δύο (2) δόσεις που δεν έχουν καταβληθεί, ως εξής:

165.000 : 2 = 82.510 δρχ.

Προκαταβολή φόρου κάθε δόσης: 110.000 - 82.500 = 27.500 δρχ.

Συνεπώς, οι δύο (2) δόσεις που δεν έχουν καταβληθεί θα διαμορφωθούν ως εξής:

200.000 κύριος φόρος + 27.500 προκαταβολή φόρου = 227.500 δρχ. η κάθε δόση.


Taxheaven.gr