Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 804/25.1.2017 Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 804/25.1.2017
Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής


ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 804/25.1.2017 Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Καλλιθέα 25/01/2017
Αριθμός απόφασης: 804

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Α2 Επανεξέτασης
Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 2131604536
ΦΑΞ:2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4389/………….. (ΦΕΚ Α'94).

γ. Του άρθρου 59 του Π.Δ. 111/14 (ΦΕΚ Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» δ. Του άρθρου 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β'865, 1079 ΚΑΙ 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-1-2014).

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ…………../30.08………….. (ΦΕΚ 2759 / τ. Β'/01.09…………..) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 03/10/…………..και με αριθμό πρωτοκόλλου…………..ενδικοφανή προσφυγή του………….., ΑΦΜ ………….., κατοίκου ………….., οδός ………….., κατά των: α) της υπ' αριθ…………..πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ…………..………….., οικονομικού έτους …………..και β) της αρ…………..Πράξης Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ. διαχειριστικής περιόδου 01/01/- 31/12/…………..και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τις: α) υπ' αριθ…………..πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ………….., οικονομικού έτους…………..και β) της αρ…………..Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ. διαχειριστικής περιόδου 01/01/-31/12/………….. των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και τις από …………..οικείες εκθέσεις ελέγχου.

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης. 

Επί της από 03/10/…………..και με αριθμό πρωτοκόλλου…………..ενδικοφανούς προσφυγής του ………….., ΑΦΜ ………….., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

α) Με την υπ' αρ………….. πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ………….., οικονομικού έτους …………..…………..επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος εισοδήματος ποσού 32.801,35 €, πλέον 39.361,62 € (πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας ).

β) Με την υπ' αριθ…………..προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ………….., επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο συνολικού ποσού 21.625,00 € για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/-31/12/…………..σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 & 9 του ν. 2523/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του ν. 4337/2015 λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 12 §§ 2 & 16, 13 §§ 1&4, 18 § 2 του ΚΒΣ.

Οι ανωτέρω πράξεις εκδόθηκαν διότι η επιχείρηση του …………..………….., ΑΦΜ ………….., εξέδωσε ανακριβώς ένα (1) φορολογικό στοιχείο (Συμβόλαιο …………..) με ανακριβή αξία 86.500,00 €, προς τον………….., Α.Φ.Μ…………..

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση των παραπάνω πράξεων προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους :

1) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρων

2) Εσφαλμένα έγινε εξωλογιστικός προσδιορισμός

3) Εσφαλμένα δεν υπολογίστηκαν οι δαπάνες για την κατασκευή του πωλούμενου ακινήτου

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ…………..

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 87 Ν 4316/2014 ορίζεται ότι «Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31.12.2014, παρατείνονται κατά ένα (1) έτος από τη λήξη τους στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής ή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου ή συμβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών ή συμβάσεων διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, ή εκκρεμεί, κατόπιν αιτήματος των ανωτέρω ελληνικών αρχών, η αποστολή στοιχείων, και β) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2014 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. ».

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22 Ν 4337/2015 ορίζεται ότι «Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31.12.2015 παρατείνονται κατά ένα (1) έτος από τη λήξη τους για υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί (κατά τη δημοσίευση του παρόντος) ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2015 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.».

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 84 § 4 περ. β του Ν. 2238/1994 ορίζεται ότι « 4. Το δικαίωμα του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής και την επιβολή φόρων, πρόσθετων φόρων, για φορολογικές παραβάσεις, παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαετίας, εφόσον η μη ενάσκησή του, έστω και κατά ένα μέρος οφείλεται:

α) Στην από πρόθεση πράξη ή παράλειψη του φορολογουμένου με τη σύμπραξη του αρμόδιου φορολογικού οργάνου.

β) Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 68, ανεξάρτητα από το εάν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί ή όχι, αρχικό φύλλο ελέγχου.».

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 § 11 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι «Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών «προστίμων,», προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ' εξαίρεση, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 εφαρμόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την εφαρμογή του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί.

Όπου σε κείμενες διατάξεις ουσιαστικού φορολογικού δικαίου, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προβλέπεται προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου, πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, πράξεις επιβολής προστίμων και κάθε άλλη συναφή πράξη, η παραγραφή διακόπτεται με την έκδοση τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε πρώτο βαθμό.».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι: «Φύλλο ελέγχου και αν ακόμη έγινε οριστικό δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου, αν: α) από συμπληρωματικά στοιχεία, που περιήλθαν σε γνώση του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει αυτό που έχει περιληφθεί στο προηγούμενο φύλλο ελέγχου.

…………..Στις πιο πάνω περιπτώσεις το νέο φύλλο ελέγχου εκδίδεται για το άθροισμα του εισοδήματος που προκύπτει από το προηγούμενο φύλλο ελέγχου, καθώς και αυτού που εξακριβώθηκε με βάση τα πιο πάνω στοιχεία…………..…………..».

Επειδή, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι:« 4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου που ορίζουν διαφορετικό για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, βεβαίωση και καταβολή των προστίμων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της κύριας φορολογίας.

Εξαιρετικά αρμοδιότητα για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς των προστίμων του άρθρου 5 (Κ.Β.Σ.) έχει σε κάθε περίπτωση ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσης της παράβασης.

Ειδικά, για τη βεβαίωση και καταβολή των προστίμων, που προβλέπονται από το άρθρο 8 και για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, βεβαίωση και καταβολή των προστίμων που προβλέπονται από το άρθρα 5, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ν. 2238/1994. Για τα πρόστιμα που δεν συνδέονται με αντίστοιχη φορολογία, ως κύρια φορολογία νοείται η φορολογία εισοδήματος.

5. Οι διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής στην κύρια φορολογία εφαρμόζονται ανάλογα και για την επιβολή των προστίμων.

Η προθεσμία αρχίζει από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έπεται εκείνης, στην οποία αφορά η παράβαση. Στα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. ως και σε άλλα πρόστιμα που δεν συνδέονται με αντίστοιχη φορολογία, ως κύρια φορολογία νοείται η φορολογία εισοδήματος.».

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1130/2008 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 - 11 του ν.3259/2004 σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από το ν. 3697/2008, στην οποία αναφέρεται ότι: «7. Στις περιπτώσεις που από τυχόν υφιστάμενα δελτία πληροφοριών δεν προκύπτει αναμφισβήτητα απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή άλλη παράβαση, τα δελτία αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη του Απογραφικού Δελτίου, θα ληφθούν όμως υπόψη εφόσον μελλοντικά περιέλθουν συμπληρωματικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 68 παράγρ.2 του ν.2238/1994 στοιχεία από τα οποία προκύπτουν πρόσθετες πληροφορίες που τεκμηριώνουν την απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή την παράβαση, οπότε το σύνολο των στοιχείων αποτελεί λόγο έκδοσης συμπληρωματικών φύλλων ή πράξεων κατά τις ανωτέρω διατάξεις.».

Επειδή, ο προσφεύγων για την χρήση …………..…………..περαίωσε σύμφωνα με τις διατάξεις περαίωσης του Ν. 3697/2008, με το με αρ…………..εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης.

Επομένως τα στοιχεία που προέκυψαν από την με αρ. πρωτ…………..…………..Εισαγγελική παραγγελία, στην οποία επισυνάπτεται το από 13/12/…………..Ιδιωτικό Συμφωνητικό, αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία, απόκρυψης φορολογητέας ύλης και ως εκ τούτου ορθώς η φορολογική αρχή διενήργησε επανέλεγχο για τη χρήση …………..…………..και οι πράξεις κοινοποιήθηκαν στον προσφεύγοντα εντός της δεκαετίας, όπως ομολογείται και αποδεικνύεται από την κρινόμενη προσφυγή την 05/09/…………..

Επειδή, εν προκειμένω ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την κοινοποίηση των προσβαλλόμενων πράξεων προσδιορισμού φόρων και προστίμου της χρήσης ………….., άρχισε στις 31/12/…………..…………..και έληγε με την πάροδο της δεκαετίας στις 31/12/…………..

Σύμφωνα με τα ανωτέρω απορρίπτεται ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρων και προστίμων, για τη χρήση …………..…………..έχει παραγραφεί, απορρίπτεται ως αβάσιμος.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 2238/1994 όπως ίσχυε κατά την ελεγχόμενη περίοδο ορίζεται ότι: «1. Ως ακαθάριστο έσοδο των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών λαμβάνεται η αξία των αυτοτελών οικοδομών, διαμερισμάτων πολυκατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών και λοιπών χώρων, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982. Αν όμως το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια ή το πραγματικό τίμημα το οποίο προκύπτει από άλλα επίσημα ή ανεπίσημα στοιχεία είναι μεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται το μεγαλύτερο τίμημα.».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2238/1994 όπως ίσχυε κατά την ελεγχόμενη περίοδο ορίζεται ότι:«2. Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο εξευρίσκονται με τη χρήση συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στα ακαθάριστα έσοδά τους.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή τηρεί βιβλία κατώτερης κατηγορίας από αυτά που ορίζονται από τον ίδιο Κώδικα, ο πιο πάνω συντελεστής προσαυξάνεται κατά εκατό τοις εκατό (100%). Επίσης, αν οι δαπάνες κατασκευής, που εμφανίζονται στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης ότι πραγματοποιήθηκαν για τις ανεγειρόμενες οικοδομές, βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία σε σχέση με το πραγματικό κόστος κατασκευής, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας δικαιούται να προσαυξήσει τον πιο πάνω συντελεστή καθαρού κέρδους μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%). Δεν θεωρείται ότι υπάρχει προφανής δυσαναλογία, όταν η διαφορά μεταξύ των δαπανών κατασκευής, που πραγματοποιήθηκαν και του πραγματικού κόστους κατασκευής είναι μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) του πραγματικού κόστους κατασκευής.».

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών για την δραστηριότητα της επιχείρησης από τεχνικά έργα θα γίνει με προσαύξηση των ακαθαρίστων εσόδων με το ποσό των 86.500,00 € και εφαρμογή του συντελεστή 15% επί αυτών και ως εκ
τούτου ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι είναι εσφαλμένος ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών γίνεται αποδεκτός.

Επειδή, κατά τα λοιπά, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στις από ………….., εκθέσεις ελέγχου, της Δ.Ο.Υ………….., επί των οποίων εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες.

Αποφασίζουμε


Την μερική αποδοχή της από 03/10/………….. και με αριθμό πρωτοκόλλου ………….. ενδικοφανούς προσφυγής του………….., ΑΦΜ………….., και

Α) Την τροποποίηση της υπ' αριθ…………..πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικονομικού έτους …………..
και

Β) Την επικύρωση της αρ…………..Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ. διαχειριστικής περιόδου 01/01/-31/12/…………..του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ…………..

Η φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 

Δηλωθέντα Ακαθάριστα Έσοδα από τεχνικές επιχειρήσεις 420.848,81 €
Πλέον Αποκρυβέντα Έσοδα από τεχνικές επιχειρήσεις 86.500,00 €
Ακαθάριστα Έσοδα από τεχνικές επιχειρήσεις βάσει απόφασης Δ.Ε.Δ. 507.348,81 €


ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
507.348,81 € Χ 15% = 76.102,32

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
 

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ -5.923,44 €
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ 4.500,00 €
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76.102,32 €
Φορολογητέα κέρδη με βάση την παρούσα απόφαση 74.678,88 €


Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

 

ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ   ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ   ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   ΔΙΑΦΟΡΑ
  φόρος εισόδημα φόρος εισόδημα φόρος  
Εισόδημα Του 18.298,84 Του υπόχρεου 147.305,67 53.247,27 εισόδημα Του 24.196,55  
υπόχρεου υπόχρεου
59.935,61 74.678,88
Μειώσεις από το φόρο            
Εισόδημα Της συζύγου   Εισόδημα Της συζύγου   Εισόδημα Της συζύγου    
Μειώσεις από το φόρο            
Υπόλοιπο φόρου 18.298,84   53.247,27   24.196,55  
Συμπληρωματικός φόρος 118,83 Συμπληρωματικός φόρος 118,83 Συμπληρωματικός φόρος 118,83  
Σύνολο κύριου και συμπληρωματικού φόρου 18.417,67 Σύνολο κύριου και συμπληρωματικού φόρου 53.366,10 Σύνολο κύριου και συμπληρωματικού φόρου 24.315,38  
Φόρος που παρακρατήθηκε από μισθωτές υπηρεσίες   Φόρος που παρακρατήθηκε από μισθωτές υπηρεσίες   Φόρος που παρακρατήθηκε από μισθωτές υπηρεσίες   0,00
Φόρος που προκαταβλήθηκε το προηγούμενο οικ. έτος   Φόρος που προκαταβλήθηκε το προηγούμενο οικ. έτος   Φόρος που προκαταβλήθηκε το προηγούμενο οικ. έτος    
Φόρος που καταβλήθηκε βάσει περαίωσης     2.147,08 Φόρος που καταβλήθηκε βάσει περαίωσης 2.147,08  
Υπόλοιπο φόρου 18.417,67 Υπόλοιπο φόρου 51.219,02 Υπόλοιπο φόρου 22.168,30 3.750,63
προστίθενται   προστίθενται προστίθενται
    Πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας 120% 39.361,62 Πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας 120% 4.500,76 4.500,76
Προκαταβολή φόρου για το επόμενο οικ. έτος 10.129,72 Προκαταβολή φόρου για το επόμενο οικ. έτος 10.129,72 Προκαταβολή φόρου για το επόμενο οικ. έτος 10.129,72 0,00
Τέλη χαρτοσήμου στο ακαθάριστο 237,66 Τέλη χαρτοσήμου στο ακαθάριστο 237,66 Τέλη χαρτοσήμου στο ακαθάριστο 237,66  
ΟΓΑ χαρτοσήμου 47,53 ΟΓΑ χαρτοσήμου 47,53 ΟΓΑ χαρτοσήμου 47,53  
             
Πρόσθετα τέλη χαρτοσήμου   Πρόσθετα τέλη χαρτοσήμου   Πρόσθετα τέλη χαρτοσήμου    
ΟΓΑ χαρτοσήμου στα πρόσθετα τέλη   ΟΓΑ χαρτοσήμου στα πρόσθετα τέλη   ΟΓΑ χαρτοσήμου στα πρόσθετα τέλη    
             
Σύνολο οφειλής 28.832,58 Σύνολο οφειλής 100.995,55 Σύνολο οφειλής 37.083,97 8.251,39ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ………..ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Β.Σ.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Πρόστιμο: Συνολικού ποσού 21.625,00 € (86.500,00 € Χ 25%)

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.


Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης