Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1263/20.11.2001 Οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση υπογραφής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ από λογιστή - φοροτεχνικό

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1263/20.11.2001
Οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση υπογραφής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ από λογιστή - φοροτεχνικό


ΠΟΛ.1263/20.11.2001 Οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση υπογραφής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ από λογ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1090523/4468/567/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄
Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. – ΤΜΗΜΑ Α΄
Δ/ΝΣΗ Κ.Β.Σ. – ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Η.Κατούδης-Αικ.Καρύδα-Β.Δεδεμάδης
Τηλέφωνο: 3375000

ΠΟΛ.: 1263

ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση υπογραφής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και Φ.Π.Α. από λογιστή φοροτεχνικό.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2001
Αρ.Πρωτ.1090523/4468/567/0014

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και προκειμένου για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της υπ' αριθ. 1003510/102/38/0014/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:

Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α') ορίζεται η υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ από λογιστή - φοροτεχνικό κάτοχο σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Η χορήγηση της ανωτέρω άδειας γίνεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α'  ΆΡΘΡΟ 4 ).

Α. Πρόσωπα που υπάγονται - Προϋποθέσεις υπαγωγής

Ι. Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται όλα τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ. Στα πρόσωπα αυτά συμπεριλαμβάνονται όλοι οι επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι κοινοπραξίες, οι κοινωνίες και οι αστικές εταιρίες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

Αντίθετα, δεν υπάγονται τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του ΚΒΣ, όπως το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και γενικά τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εκτός των αστικών εταιριών, π.χ. ιδρύματα, σωματεία, σύλλογοι κ.λπ.

II. Την υποχρέωση της υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ με υπογραφή από λογιστή - φοροτεχνικό έχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα, εφόσον τηρούν:

α) Βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ υποχρεωτικά ή προαιρετικά, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων.

β) Βιβλία Β' κατηγορίας και κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα:

β1) Ανω των 100.000.000 δρχ. από την πώληση αγαθών ή κα την παροχή υπηρεσιών.

β2) Ανω των 50.000.000 δρχ. από την παροχή υπηρεσιών.

β3) Μέχρι του ποσού των 100.000.000 δρχ. από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών υπερβαίνουν τα 50.000.000 δρχ.

Εξυπακούεται ότι η παραπάνω υποχρέωση δεν υπάρχει στην περίπτωση που είτε δεν τηρούνται βιβλία του ΚΒΣ, είτε τηρούνται Α' κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ.

Σχετικά με τα ανωτέρω διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Στην περίπτωση που η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος επιχείρησης με βιβλία Β' κατηγορίας ήταν μικρότερη του έτους (π.χ. λόγω έναρξης εργασιών την 1.4.2001), για να προσδιορισθούν τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης αυτής, προκειμένου να κριθεί η υπαγωγή της ή μη στις διατάξεις της απόφασης, γίνεται αναγωγή των εσόδων των μηνών λειτουργίας της επιχείρησης σε ετήσια.Π.χ. έσοδα από πώληση εμπορευμάτων: 80.000.000

χρονικό διάστημα 1/4 μέχρι 31.12.2001 = 9 μήνες

κατά συνέπεια

στους 9 μήνες έσοδα

80.000.000


στους 12 μήνες έσοδα

Χ;


-------------------------------------------


Χ = 80.000.000 x 12/9 = 106.666.667
Αρα η επιχείρηση αυτή πρέπει, μετά την 1.1.2002, να επιδίδει τις δηλώσεις της με υπογραφή από λογιστή - φοροτεχνικό.

2. Στην περίπτωση που η επιχείρηση του παραδείγματός μας τηρούσε βιβλία Γ' κατηγορίας, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, δεν εξετάζεται το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, άρα δεν ασκεί επίδραση η μικρότερη ή η μεγαλύτερη, για την περίπτωση αυτή, διαχειριστική περίοδος. Για την επιχείρηση αυτή υπάρχει η υποχρέωση της υποβολής των δηλώσεων αυτών με υπογραφή από λογιστή - φοροτεχνικό από την έναρξη των εργασιών.

3. Στην περίπτωση που επιχείρηση τηρούσε βιβλία Αγορών και Εσόδων - Εξόδων την προηγούμενη χρήση (π.χ. πρατήριο υγρών καυσίμων), για να προσδιορισθούν τα ακαθάριστα έσοδα για την εφαρμογή ή μη της απόφασης, θα ληφθούν υπόψη μόνο τα έσοδα των δραστηριοτήτων για τις οποίες τηρείται βιβλίο Εσόδων - Εξόδων και δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα των δραστηριοτήτων για τις οποίες τηρείται βιβλίο Αγορών.

4. Εάν η επιχείρηση για τη χρήση 2001, με ακαθάριστα έσοδα προηγούμενης χρήσης π.χ. 40.000.000 δρχ., τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας και από το έτος 2002 τηρήσει προαιρετικά βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, εξυπακούεται ότι η υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων δημιουργείται από την 1.1.2002, ανεξαρτήτως του ύψους των ακαθάριστων εσόδων της προηγούμενης χρήσης.

Αντίθετα, εάν η επιχείρηση για τη χρήση 2001 τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας και από το έτος 2002 τηρήσει βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, τότε η υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή - φοροτεχνικό υπάρχει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ακαθάριστων εσόδων.

5. Δεδομένου ότι για την εφαρμογή της απόφασης λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, στην περίπτωση που επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα η οποία για τις διατάξεις του ΦΠΑ λογίζεται ως παροχή υπηρεσιών (π.χ. εστιατόρια κ.λπ.), τα ακαθάριστα έσοδα της δραστηριότητας αυτής θα θεωρηθούν ως έσοδα από πώληση αγαθών.

6. Στην περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα για τη φορολογία ΦΠΑ είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα για τη φορολογία εισοδήματος (π.χ. διαφορά από δημοτικό φόρο, ποσοστά σερβιτόρων κ.λπ.), προκειμένου να κριθεί η εφαρμογή ή μη της απόφασης, λαμβάνονται υπόψη εκείνα της φορολογίας εισοδήματος.

7. Για τις αλλοδαπές εταιρίες οι οποίες έχουν εγκαταστήσει γραφείο στην Ελλάδα και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.89/1967 (ΦΕΚ 132/Α') ή του Α.Ν.378/1968 (ΦΕΚ 82/Α') ή του Ν.27/1975 (ΦΕΚ 77/Α'), δεν υπάρχει η υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή - φοροτεχνικό.

8. Τέλος, στην περίπτωση που επιχείρηση έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή σε πτώχευση κ.λπ., η υπαγωγή της ή μη στις διατάξεις της απόφασης κρίνεται με τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν. Δηλαδή υπάγονται υποχρεωτικά όσοι τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας, ενώ όσοι τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας υπάγονται μόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται για τα ακαθάριστα έσοδα.

Κατ' εξαίρεση, γίνεται δεκτό να επιδίδονται οι δηλώσεις χωρίς να απαιτείται υπογραφή λογιστή - φοροτεχνικού, στην περίπτωση που επιχείρηση έχει τεθεί σε αδράνεια, εφόσον βεβαίως έχει υποβληθεί ανάλογη δήλωση μεταβολών.

Β. Δηλώσεις που υπάγονται

Οι δηλώσεις που προβλέπεται να υπογράφονται από λογιστή - φοροτεχνικό, εφόσον συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, είναι οι δηλώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος και από τις διατάξεις του ΦΠΑ.

Αναλυτικά κατά φορολογικό αντικείμενο οι δηλώσεις είναι οι εξής:

Ι. Φορολογία Εισοδήματος

α) Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων (άρθρο 62), των Ο.Ε. και Ε.Ε., κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικών κερδοσκοπικών ή μη εταιριών, συμμετοχικών ή αφανών και κοινοπραξιών της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ (άρθρο 64), των ημεδαπών Α.Ε., δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών που έχουν συσταθεί νόμιμα και των ενώσεών τους, αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών και ημεδαπών Ε.Π.Ε. (άρθρο 107). Δηλώσεις για την απόδοση του φόρου που οφείλεται σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών ή αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί από εισοδήματα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και δηλώσεις φόρου εισοδήματος για τα πέραν των τεκμαρτών πραγματικά κέρδη των τεχνικών Α.Ε., Ε.Π.Ε. και συνεταιρισμών (άρθρο 106). Δηλώσεις απόδοσης φόρου επί διανομής ή κεφαλαιοποίησης αδιανέμητων κερδών φορολογηθέντων πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.2065/1992 (άρθρο 117).

β) Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, των Ανωνύμων Εταιριών Διαχειρίσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ν.1969/1991) και των Εταιριών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Ν.2778/1999).

γ) Δηλώσεις απόδοσης φόρου σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων (άρθρο 101 του Ν.1892/1990 και άρθρο 13 του Ν.1473/1984).

δ) Δηλώσεις φόρου υπεραξίας αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων (άρθρο 25 του Ν.2065/1992).

ε) Δηλώσεις απόδοσης φόρων στα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων, ομολόγων κ.λπ. (άρθρο 12), στο κέρδος ή την ωφέλεια από μεταβίβαση επιχείρησης, εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ, στις αποζημιώσεις ή δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις, στα καθαρά κέρδη των αλλοδαπών εταιριών που αναλαμβάνουν την κατασκευή τεχνικών έργων στην Ελλάδα, στις πάσης φύσεως παροχές που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λπ. (άρθρο 13), στα ποσά των δωρεών και χορηγιών (άρθρο 31), στις αμοιβές των αρχιτεκτόνων και μηχανικών (άρθρο 52), στα εισοδήματα από εμπορικές, γεωργικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλματα και μισθωτές υπηρεσίες (άρθρο 59), στα εισοδήματα από κινητές αξίες και αποζημιώσεις απολυομένων (άρθρο 60), στις μεταβιβάσεις αυτοκινήτων Δ.Χ. (άρθρο 10 του Ν.2579/1998) και αυτοκινήτων Ι.Χ. (άρθρο 5 του Ν.Δ.1146/1972).

στ) Δηλώσεις απόδοσης φόρου 3% στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια (άρθρο 9 του Ν.2579/1998 και άρθρο 27 του Ν.2703/1999).

Εκτός από τις παραπάνω δηλώσεις υπογράφονται υποχρεωτικά από το λογιστή - φοροτεχνικό τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τις συνοδεύουν, όπως καθορίζονται κάθε φορά με τις οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που έχουν σχέση με την ευθύνη του λογιστή - φοροτέχνη όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2873/2000.

II. ΦΠΑ

α) Περιοδικές δηλώσεις.

β) Εκκαθαριστική δήλωση.

γ) Δήλωση αποθεμάτων μετάταξης.

δ) Οποιαδήποτε κατάσταση έχει καθορισθεί να συνυποβάλλεται με τις προαναφερόμενες δηλώσεις (π.χ. οι καταστάσεις που προβλέπονται από την ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/1993, δηλαδή η κατάσταση απαλλαγής αγορών ή λήψης υπηρεσιών ή εισαγωγών και η ειδική συγκεντρωτική ετήσια κατάσταση πελατών).

Διευκρινίζεται ότι για οποιαδήποτε άλλη δήλωση, πίνακα, κατάσταση κ.λπ. που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί ΦΠΑ (π.χ. ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων, ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, δηλώσεις intrastat κ.λπ.), δεν προβλέπεται η ανωτέρω υποχρέωση.

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων αφορά όλες τις δηλώσεις που υποβάλλονται από την 1.7.2001, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις, έστω και αν αφορούν περιόδους πριν την ανωτέρω ημερομηνία.

Γ. Υποχρεώσεις και ευθύνη λογιστή - φοροτεχνικού

1. Οι δηλώσεις που αναλυτικά αναφέρθηκαν παραπάνω, στο Κεφάλαιο Β' της παρούσας εγκυκλίου, υπογράφονται υποχρεωτικά από λογιστή - φοροτεχνικό ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ που ενεργεί είτε ατομικά, είτε ως εκπρόσωπος γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Προκειμένου το φυσικό πρόσωπο λογιστής - φοροτεχνικός να έχει δικαίωμα υπογραφής, πρέπει να είναι κάτοχος σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος από το ΟΕΕ.

Ανάλογη άδεια απαιτείται και στην περίπτωση του γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

2. Επιπλέον, εκτός από την υπογραφή, απαιτείται η αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της επωνυμίας, της διεύθυνσης κατοικίας ή της έδρας, κατά περίπτωση, του ΑΦΜ, της αρμόδιας ΔΟΥ, του αριθμού μητρώου της άδειας (άσκησης επαγγέλματος ή λειτουργίας) και της κατηγορίας της άδειας.

Τονίζεται ότι, στην περίπτωση που η δήλωση υπογράφεται από γραφείο παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, θα πρέπει να αναγράφονται τόσο τα στοιχεία του γραφείου, όσο και τα στοιχεία του φυσικού προσώπου λογιστή - φοροτεχνικού που εκπροσωπεί το γραφείο.

Στην περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω TAXISnet), απαιτείται η πληκτρολόγηση των στοιχείων πιστοποίησης του φυσικού προσώπου ή του γραφείου και του εκπροσώπου του.

3. Το φυσικό πρόσωπο λογιστής - φοροτεχνικός, που ενεργεί ατομικά ή ως εκπρόσωπος γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών και υπογράφει τις προαναφερόμενες δηλώσεις, είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την ακρίβεια των δεδομένων των δηλώσεων, όσον αφορά τη συμφωνία τους με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προέκυψαν από τη μεταφορά τους από τα στοιχεία στα βιβλία και από τα βιβλία στις αντίστοιχες δηλώσεις.

Παραθέτουμε στη συνέχεια τα ακόλουθα χαρακτηριστικά παραδείγματα:

1. Τιμολόγιο που εκδόθηκε με αξία 3.000.000 δρχ., καταχωρείται στα βιβλία 300.000 δρχ. με ισόποση μείωση του ΦΠΑ.

2. Τιμολόγιο που λήφθηκε με αξία 5.000.000 δρχ. και ΦΠΑ 900.000 δρχ., με ημερομηνία έκδοσης την 1/9, καταχωρείται σωστά ως προς τα ποσά, αλλά με ημερομηνία καταχώρισης την 31/8.

3. Από τα βιβλία προκύπτει ποσό ΦΠΑ προς απόδοση 500.000 δρχ. Με τεχνική εμφάνιση των ποσών στη δήλωση, προκύπτει ποσό για καταβολή 100.000 δρχ.

Επίσης διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει τέτοια ευθύνη στις λογιστικές διαφορές που προκύπτουν μετά από έλεγχο.

Δ. Κυρώσεις

1. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000, στην περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου αυτού και της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (υποχρέωση υπογραφής από λογιστή - φοροτεχνικό και της ακρίβειας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ), προβλέπονται κυρώσεις για τον υπόχρεο επιτηδευματία, καθώς και για το φυσικό πρόσωπο λογιστή - φοροτεχνικό που είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια της σύνταξης και την υπογραφή της δήλωσης.

Οι κυρώσεις που προβλέπονται είναι:

α) Για τον υπόχρεο επιτηδευματία, το αυτοτελές κατά δήλωση πρόστιμο που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2523/1997, δηλαδή ποσό από 40.000 μέχρι 400.000 δρχ., το οποίο κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς μειώνεται στο 1/3.

Εάν ο υπόχρεος μέσα στην ίδια χρήση, στην οποία του έχει κοινοποιηθεί πράξη επιβολής προστίμου για τέτοιου είδους παράβαση, υποπέσει σε όμοια, το προβλεπόμενο ανώτατο όριο προστίμου μπορεί να διπλασιασθεί, δηλαδή γίνεται από 40.000 μέχρι 800.000 δρχ.

β) Για το φυσικό πρόσωπο λογιστή - φοροτεχνικό που ενεργεί είτε ατομικά, είτε ως εντεταλμένος γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, το αυτοτελές κατά δήλωση πρόστιμο των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.2523/1997 μέχρι το διπλάσιο του ανώτατου ορίου (δηλαδή από 40.000 μέχρι 800.000 δρχ.), εάν υπάρχει ανακρίβεια μεταξύ των δηλώσεων και των δεδομένων που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία και συνεπεία αυτής της ανακρίβειας ο υπόχρεος δεν απέδωσε ή απέδωσε ανακριβώς φόρο ή έλαβε επιστροφή ποσού, εφόσον το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από 5% του φόρου που προκύπτει και ο φόρος σε κάθε περίπτωση είναι μεγαλύτερος από 200.000 δρχ.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις υποβολής ανακριβών δηλώσεων, για τις οποίες στη συνέχεια και πριν από την ημερομηνία έκδοσης εντολής οποιουδήποτε φορολογικού ελέγχου, υποβάλλεται τροποποιητική ή συμπληρωματική δήλωση και καθίστανται οι δηλώσεις αυτές ακριβείς, δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του φυσικού προσώπου λογιστή - φοροτεχνικού που υπέγραψε την αρχικώς υποβληθείσα ανακριβή δήλωση.

2. Κατ' εξαίρεση, λόγω των πρακτικών δυσχερειών που παρουσιάστηκαν κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής της απόφασης αυτής, καθώς και για λόγους χρηστής διοίκησης, γίνεται δεκτό να μην επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον υπόχρεο επιτηδευματία και στο φυσικό πρόσωπο λογιστή - φοροτεχνικό για τις υποβληθείσες δηλώσεις μέχρι και 30.9.2001.

3. Τέλος, επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις θα παραλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση, ακόμα και στην περίπτωση που για την υπηρεσία είναι γνωστό ότι έπρεπε να έχουν υπογραφή από λογιστή - φοροτεχνικό, σύμφωνα με τα όσα προηγούμενα αναφέρθηκαν.

Στην περίπτωση όμως αυτή και σε κάθε περίπτωση που, κατόπιν έρευνας, είτε από τα στοιχεία που διαθέτει η υπηρεσία, είτε κατά τον προληπτικό, προσωρινό ή τακτικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι δηλώσεις, π.χ. ετήσιες, διμηνιαίες απόδοσης ΦΜΥ, ΦΠΑ κ.λπ., δεν έχουν υπογραφή ενώ υπήρχε η υποχρέωση ή έχουν υπογραφεί από φυσικό πρόσωπο που δεν έχει το δικαίωμα αυτό, θα καταλογίζονται στον υπόχρεο επιτηδευματία οι κυρώσεις όπως αυτές προαναφέρθηκαν και ορίζονται στο άρθρο 38, παρ. 5 του Ν.2873/2000 και της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Ε. Αρμοδιότητα

Για την επιβολή των προστίμων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιος είναι κατά περίπτωση ο προϊστάμενος της ΔΟΥ του υπόχρεου επιτηδευματία ή του φυσικού προσώπου λογιστή - φοροτεχνικού ή του εντεταλμένου φυσικού προσώπου από γραφείο παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Στ. Εναρξη ισχύος

Ως χρόνος εφαρμογής της απόφασης για την υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ από λογιστή - φοροτεχνικό, ορίσθηκε η 1.7.2001.

Συνεπώς, από την ημερομηνία αυτή και μετά, όλες οι δηλώσεις και καταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της απόφασης, ανεξάρτητα το χρονικό διάστημα που αφορούν, θα πρέπει να υποβάλλονται υπογεγραμμένες από φυσικό πρόσωπο λογιστή - φοροτεχνικό.

Κατ' εξαίρεση, με την υπ' αριθ. 1061075/10491/ΠΟΛ.1161/26.6.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για τις ημεδαπές τραπεζικές εταιρίες και για τα εγκαταστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών, ως χρόνος εφαρμογής ορίσθηκε η 1.1.2002.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης