Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. απόφ. 1302/ 2017 Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 44 «Επιτροπή Ελέγχου» του νόμου 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 7/24.1.2017), σύμφωνα με την Οδηγία 2014/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και του Κανονισμού (ΈΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. απόφ. 1302/ 2017
Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 44 «Επιτροπή Ελέγχου» του νόμου 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 7/24.1.2017), σύμφωνα με την Οδηγία 2014/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και του Κανονισμού (ΈΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014


Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. απόφ. 1302/ 2017 Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με την εφαρ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών
Πληροφορίες: Χρυσούλα Κουτρουμάνου - Ελέγκτρια (τηλ: 213 2071903)
Στέργιος Παπαγεωργίου - Προϊστάμενος (τηλ: 210 3377163)

Αθήνα, 28/4/2017
Αρ. πρωτ.: 1302

Προς: Εταιρίες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Θέμα: Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 44 «Επιτροπή Ελέγχου» του νόμου 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 7/24.1.2017), σύμφωνα με την Οδηγία 2014/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και του Κανονισμού (ΈΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.

Στις 24 Ιανουαρίου 2017 δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε άμεση ισχύ ο νόμος 4449/2017 (ΦΕΚ Α 7) σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις, μεταξύ των οποίων και σχετικές με την επιτροπή ελέγχου.

Ειδικότερα, το άρθρο 44 του νόμου εισάγει νέες διατάξεις για τη σύσταση, τη δομή και τη στελέχωση της επιτροπής ελέγχου και στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού ορίζονται αυξημένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις.

Επιπλέον, στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού ορίζεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 44 (παρ. 1 και περ. α', β' και γ' της παρ. 3) από τις εποπτευόμενες από αυτήν εταιρίες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ασφαλιστικών εταιριών, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό και καθώς ο νόμος έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παραθέτει βασικές διευκρινίσεις, επισημάνσεις και συστάσεις που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την ορθή, πλήρη, ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 44 από τους υπόχρεους.

Σύσταση και δομή επιτροπής ελέγχου (παρ. 1)

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, κάθε εταιρία οφείλει να διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη. Επίσης, προβλέπεται ότι η επιτροπή ελέγχου αποτελεί, είτε ανεξάρτητη επιτροπή, δηλαδή μία ξεχωριστή επιτροπή ανεξάρτητη από οποιοδήποτε όργανο της εταιρίας, είτε επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου, δηλαδή επιτροπή που αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι η επιτροπή ελέγχου απαρτίζεται από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και από μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Επομένως, ως μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων δύναται να είναι τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και πρόσωπα που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία μέλη πληρούν τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002 (Α' 110), γεγονός το οποίο καταγράφεται επαρκώς αιτιολογημένα κατά την εκλογή τους. Ως μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν στην επιτροπή ελέγχου μπορεί να είναι και τα ανεξάρτητα μέλη.

Συναφώς, σημειώνεται ότι η ανωτέρω σύνθεση της επιτροπής ελέγχου συνάδει με την υποχρέωση του άρθρου 7 παράγραφο 2 του ν. 3016/2002, που προβλέπει οι εσωτερικοί ελεγκτές να εποπτεύονται από ένα έως τρία μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στελέχωση επιτροπής ελέγχου (παρ. 1)

Περαιτέρω, στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 1, τα μέλη της επιτροπής ελέγχου στο σύνολο τους πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία και τουλάχιστον ένα μέλος να διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα), προκειμένου η επιτροπή ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44. Η αξιολόγηση των υποψηφίων μελών της επιτροπής ελέγχου αναμένεται να διενεργείται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν υποβολής πρότασης της επιτροπής ανάδειξης υποψηφιοτήτων, εφόσον υφίσταται.

Αρμοδιότητες επιτροπής ελέγχου που εμπίπτουν στο πεδίο εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Α. Στην παράγραφο 3 ορίζονται αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της επιτροπής ελέγχου, διατηρουμένης ακέραιης της ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου και συγκεκριμένα:

i) Εξωτερικός έλεγχος (περ. α' της παρ. 3)
Η επιτροπή ελέγχου 7εαρακολουθεί τη διαδικασία και τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας. Στο πλαίσιο αυτό ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλοντας σχετική αναφορά για τα θέματα που προέκυψαν από τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επεξηγώντας αναλυτικά:
α) Τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή στην ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών γνωστοποιήσεων, που εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο και δημοσιοποιείται
β) Το ρόλο της επιτροπής ελέγχου στην υπό (α) ανωτέρω διαδικασία, δηλαδή καταγραφή των ενεργειών που προέβη η επιτροπή ελέγχου κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του υποχρεωτικού ελέγχου.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω ενημέρωσης του διοικητικού συμβουλίου η επιτροπή ελέγχου λαμβάνει υπόψη της το περιεχόμενο της συμπληρωματικής έκθεσης, την οποία ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής της υποβάλει και η οποία περιέχει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου που διενεργήθηκε και πληροί τουλάχιστον τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (EE) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.

ii) Διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (περ. β' της παρ. 3)
Η επιτροπή ελέγχου παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί τη διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή τους μηχανισμούς και τα συστήματα παραγωγής, τη ροή και τη διάχυση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παράγουν οι εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της εταιρίας. Στις παραπάνω ενέργειες της επιτροπής ελέγχου περιλαμβάνεται και η λοιπή δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, δελτία τύπου) σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή ελέγχου ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο με τις διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

iii) Διαδικασίες συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων και μονάδα εσωτερικού ελέγχου (περ. γ' της παρ. 3)
Η επιτροπή ελέγχου παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της εταιρίας αναφορικά αφενός με το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και αφετέρου με την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ως προς τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, η επιτροπή ελέγχου παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και αξιολογεί το έργο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την ανεξαρτησία της.
Επίσης, η επιτροπή ελέγχου επισκοπεί τη δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της εταιρίας, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή ελέγχου ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο με τις διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις βελτίωσης, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Β. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναμένει οι επιτροπές ελέγχου να προβαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες που θα τους επιτρέψουν να εκτελέσουν ορθά τις αρμοδιότητές τους.

Καταρχήν, για την υλοποίηση του έργου της, η επιτροπή ελέγχου συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εκτάκτως όταν απαιτηθεί. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται σχετικά πρακτικά. Η συχνότητα και ο χρόνος πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της επιτροπής ελέγχου είναι ανάλογα της έκτασης των αρμοδιοτήτων της λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη δραστηριότητα, το μέγεθος, το επιχειρησιακό περιβάλλον και το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρίας.

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου συμμετέχει το σύνολο των μελών της. Είναι όμως στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής ελέγχου να καλεί, όποτε κρίνεται σκόπιμο, βασικά διευθυντικά στελέχη που εμπλέκονται στη διακυβέρνηση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντα συμβούλου, του οικονομικού διευθυντή και του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, να παρακολουθούν συγκεκριμένες συνεδριάσεις ή συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, παρατίθενται ενδεικτικά ενέργειες που οφείλει να προβαίνει κατά τη διάρκεια του έτους η επιτροπή ελέγχου στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων, οι οποίες και εμπεριέχονται στην ενημέρωσή της προς το διοικητικό συμβούλιο:

i) Εξωτερικός έλεγχος / Διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
Η επιτροπή ελέγχου ενημερώνεται για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τη διοίκηση.
Η επιτροπή ελέγχου ενημερώνεται επίσης από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή επί του ετήσιου προγράμματος υποχρεωτικού ελέγχου πριν από την εφαρμογή του, προβαίνει σε αξιολόγησή του και βεβαιώνεται ότι το ετήσιο πρόγραμμα υποχρεωτικού ελέγχου θα καλύψει τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους τομείς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου της εταιρίας. Περαιτέρω, η επιτροπή ελέγχου υποβάλλει προτάσεις και για λοιπά σημαντικά θέματα, όταν το κρίνει σκόπιμο.
Για την υλοποίηση των παραπάνω, η επιτροπή ελέγχου αναμένεται να πραγματοποιεί συναντήσεις με τη διοίκηση/αρμόδια διευθυντικά στελέχη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των οικονομικών εκθέσεων καθώς επίσης και με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κατά το στάδιο προγραμματισμού του ελέγχου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του και κατά το στάδιο προετοιμασίας των εκθέσεων ελέγχου.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η επιτροπή ελέγχου πρέπει να λάβει υπόψη της και να εξετάσει τα πιο σημαντικά ζητήματα και τους κινδύνους που ενδέχεται να έχουν επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς και στις σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης κατά την σύνταξή τους.
Κατωτέρω, αναφέρονται ενδεικτικά θέματα που αναμένεται να έχουν εξετασθεί και αξιολογηθεί διεξοδικά από την επιτροπή ελέγχου στο βαθμό που είναι σημαντικά για την εταιρία, αναφέροντας συγκεκριμένες ενέργειες επ' αυτών στην ενημέρωσή της προς το διοικητικό συμβούλιο:
> Αξιολόγηση της χρήσης της παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
> Σημαντικές κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις κατά την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
> Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία.
> Αξιολόγηση ανακτησιμότητας περιουσιακών στοιχείων.
> Λογιστική αντιμετώπιση εξαγορών.
> Επάρκεια γνωστοποιήσεων για τους σημαντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η εταιρία.
> Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
> Σημαντικές ασυνήθεις συναλλαγές.
Συναφώς εφιστάται η προσοχή στην έγκαιρη και ουσιαστική επικοινωνία της επιτροπής ελέγχου με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ενόψει της σύνταξης της έκθεσης ελέγχου και της συμπληρωματικής έκθεσης του τελευταίου προς την επιτροπή ελέγχου.
Επιπλέον, η επιτροπή ελέγχου επισκοπεί τις οικονομικές εκθέσεις πριν την έγκρισή τους από το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να αξιολογήσει την πληρότητα και τη συνέπεια αυτών σε σχέση με την πληροφόρηση που έχει τεθεί υπόψη της καθώς και με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η εταιρεία και ενημερώνει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο.

ii) Διαδικασίες συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων και μονάδα εσωτερικού ελέγχου
Η επιτροπή ελέγχου αξιολογεί τη στελέχωση και την οργανωτική δομή της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και εντοπίζει τυχόν αδυναμίες της. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, η επιτροπή ελέγχου υποβάλλει προτάσεις προς το διοικητικό συμβούλιο, ώστε η μονάδα εσωτερικού ελέγχου να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα, να είναι επαρκώς στελεχωμένη με δυναμικό με επαρκείς γνώσεις, εμπειρία και εκπαίδευση, να μην υπάρχουν περιορισμοί στο έργο της και να έχει την προβλεπόμενη ανεξαρτησία.
Επίσης, η επιτροπή ελέγχου ενημερώνεται επί του ετήσιου προγράμματος ελέγχων της μονάδας εσωτερικού ελέγχου πριν από την εφαρμογή του και προβαίνει σε αξιολόγησή του, λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους τομείς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου καθώς και τα αποτελέσματα των προηγούμενων ελέγχων.
Στο πλαίσιο της εν λόγω ενημέρωσης, η επιτροπή ελέγχου εξετάζει ότι το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων (σε συνδυασμό με τυχόν μεσοπρόθεσμα αντίστοιχα προγράμματα) καλύπτει τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου και συστήματα που άπτονται της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Επίσης, η επιτροπή ελέγχου έχει τακτικές συναντήσεις με τον επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου για τη συζήτηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του, καθώς και προβλημάτων που, ενδεχομένως, προκύπτουν από τους εσωτερικούς ελέγχους.
Επιπλέον, η επιτροπή ελέγχου λαμβάνει γνώση του έργου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και των εκθέσεών της (τακτικών και έκτακτων) και παρακολουθεί την ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου με το περιεχόμενο αυτών, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της εταιρίας.
Η επιτροπή ελέγχου παρακολουθεί επίσης την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου κυρίως μέσω του έργου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και του έργου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Επιπρόσθετα, η επιτροπή ελέγχου επισκοπεί τη διαχείριση των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων της εταιρίας και την περιοδική αναθεώρησή τους. Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογεί τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η εταιρία για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των κινδύνων, την αντιμετώπιση των κυριότερων από αυτούς μέσω του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της μονάδας εσωτερικού ελέγχου καθώς και τη γνωστοποίησή τους στις δημοσιοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες με ορθό τρόπο.
Για τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω ενεργειών, η επιτροπή ελέγχου ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο με τις διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών, εφόσον κριθεί σκόπιμο.
Λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο της επιτροπής ελέγχου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναμένει από τις εταιρίες, ενόψει και της διεξαγωγής των τακτικών γενικών τους συνελεύσεων, να επιδείξουν τη δέουσα επιμέλεια και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την πλήρωση των απαιτήσεων του νόμου 4449/2017 αναφορικά με τη σύσταση, δομή και στελέχωση της επιτροπής ελέγχου και κυρίως την ουσιαστική εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών της.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συστήνει στις εταιρίες να προβούν, κατά προτεραιότητα, στα κάτωθι:
> Επαναξιολόγηση της σύνθεσης της υφιστάμενης επιτροπής ελέγχου και τροποποίησή της, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του νόμου. Στο σημείο αυτό επισημαίνονται οι ιδιότητες και τα προσόντα των μελών της επιτροπής ελέγχου που αφορούν την ανεξαρτησία τους, καθώς και οι εξειδικευμένες γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής που είναι απαραίτητο να διαθέτει κατ' ελάχιστο ένα μέλος της για να ασκούνται αποτελεσματικά οι αρμοδιότητές της.
> Επαναξιολόγηση των αρμοδιοτήτων της επιτροπής ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη τις νέες διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, καθώς και τις συγκεκριμένες συνθήκες και ανάγκες κάθε εταιρίας, όπως είναι το μέγεθος, η ιδιοκτησιακή δομή, η οργανωτική πολυπλοκότητα, το προφίλ κινδύνου, οι ιδιαιτερότητες της σχετικής αγοράς.
> Κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου που περιλαμβάνει, διαδικασίες αναφορικά με τη σύνθεση, το ρόλο, τις αρμοδιότητες, τον τρόπο αξιολόγησης τη; αποτελεσματικότητάς της και λοιπά.
> Διασφάλιση ότι η επιτροπή ελέγχου έχει απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και διαθέτει τους πόρους που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση του έργου της.
> Τήρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών των συνεδριάσεων της επιτροπής ελέγχου, στα οποία αποτυπώνονται οι ενέργειές της και τα αποτελέσματα αυτών, ως προς την υλοποίηση του έργου της.
> Υποβολή αναφορών της επιτροπής ελέγχου προς το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τα πεδία αρμοδιότητάς της με αναφορά στους τομείς που η επιτροπή ελέγχου, μετά την ολοκλήρωση του έργου της, θεωρεί ότι υπάρχουν ουσιώδη θέματα σε σχέση με την παρεχόμενη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και παρακολούθηση της ανταπόκρισης της διοίκησης επ' αυτών.
> Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους κατά την ετήσια γενική τους συνέλευση για τα πεπραγμένα της επιτροπής ελέγχου με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες.
> Διασφάλιση ότι οι αμοιβές των μελών της επιτροπής ελέγχου θα λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, την πολυπλοκότητα-ευρύτητα του έργου τους, το χρόνο απασχόλησης που απαιτείται, το βαθμό της ευθύνης τους και το επίπεδο αμοιβών των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του νόμου 4449/2017, θα παρακολουθήσει την ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων από τις εποπτευόμενες από αυτή εταιρίες.


Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Ιλιάννα Κούρκαφα

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης