Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθ. 45480/ΕΥΘΥ 318/ 2017 Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-04-2017 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Κ.Υ.Α. αριθ. 45480/ΕΥΘΥ 318/ 2017
Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Αριθ. 45480/ΕΥΘΥ 318

(ΦΕΚ Β' 1446/27-4-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 16, 17 και 58 παρ. 3 αυτού.

2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α΄ 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/A/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

6. Το π.δ. 101/2014 (ΦΕΚ Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5/05-11-2016) «Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την αριθ. Υ197/16.11.2016 (ΦΕΚ 3722/Β/17.11.2016) απόφαση Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση».

9. Την αριθ. ΥΔΔΑΔ/ 397/1.2.2017 πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

10. Την από 24.3.2017 εισήγηση – ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [2015ΣΕ51910000], ύψους 7.920,00 € ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και 15.840,00 € ευρώ για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη,

αποφασίζουμε:

Τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» και τον καθορισμό του οργανωτικού επιπέδου, των αρμοδιοτήτων και της διάρθρωσής της, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σύσταση και Αποστολή

1. Σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 2 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) συστήνεται «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (εφεξής «ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ»).

2. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ έχει ως αποστολή την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στα άρθρα 16 και 17 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

3. Σκοπός της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εφεξής ΥΔΔΑΔ) και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό (α) στην αποτύπωση, ιεράρχηση, εξειδίκευση των αναγκών στο σύνολο των τομέων πολιτικής του Υπουργείου που σχετίζονται με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και γενικότερα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΔΕΤ) (β) στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Υπηρεσιών του σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα, έχει την αρμοδιότητα του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης, της προετοιμασίας και της υλοποίησης έργων ή δράσεων στους προαναφερόμενους τομείς, που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων.

Άρθρο 2
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ


Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ διαρθρώνεται σε 3 (τρεις) Μονάδες επιπέδου Τμήματος, ως εξής:

1. Μονάδα Α: Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

2. Μονάδα Β: Παρακολούθησης Δράσεων και Υλοποίησης έργων

3. Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ


Α) Η Μονάδα Α: Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

i. Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ, τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου και τους κατά περίπτωση κοινωνικούς εταίρους, για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση των σχετικών πολιτικών, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη του σχετικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για τους τομείς πολιτικής του ΥΔΔΑΔ, υπό την προοπτική υλοποίησης Δράσεων μέσω ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων. Υποστηρίζει το Υπουργείο στην παρακολούθηση και αναθεώρηση του Επιχειρησιακού αυτού Σχεδίου.

ii. Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων, προκειμένου να εντοπίσει και εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση Δράσεων που σχετίζονται με τους τομείς πολιτικής του ΥΔΔΑΔ.

iii. Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις στους τομείς πολιτικής του ΥΔΔΑΔ σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και το σχετικό εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Συμμετέχει σε τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την ΕΕ όταν αφορούν θέματα εφαρμογής των τομεακών αυτών πολιτικών. Ενημερώνει τις λοιπές Μονάδες, όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο και συνεργάζεται με τη Μονάδα Γ για την τήρηση των σχετικών αρχείων.

iv. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στην εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή των κατηγοριών Δράσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αντιστοιχούν στους τομείς πολιτικής του ΥΔΔΑΔ, καθώς και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν. 4314/2014 και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

v. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για Δράσεις που εμπίπτουν στις πολιτικές του Υπουργείου, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων.

vi. Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου για τους τομείς πολιτικής του ΥΔΔΑΔ, συνεργαζόμενη με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται. Επίσης παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών, που συμβάλλουν στους στόχους του αντίστοιχου ΕΠ και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προόδου που τις υποβάλει στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με κοινοποίηση στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ΕΠ, στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.

vii. Υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου κατά το σχεδιασμό Πράξεων/ Δράσεων που εναρμονίζονται με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Υπουργείου για τους τομείς πολιτικής του, σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των Πράξεων/Δράσεων που προωθούνται προς υλοποίηση στους ανωτέρω τομείς στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

viii. Εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση Πράξεων/ Δράσεων αρμοδιότητας της, σε συνεργασία με την Μονάδα Β.

Β) Μονάδα Β: Παρακολούθησης Δράσεων και Υλοποίησης έργων

i. Συντονίζει και υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, στην ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/ Δράσεων στους τομείς πολιτικής του ΥΔΔΑΔ, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση μίας Πράξης/ Δράσης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου που θα αναλάβει το ρόλο του Δικαιούχου.

ii. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/ Δράσεων στους τομείς πολιτικής του ΥΔΔΑΔ, στο πλαίσιο σχετικών Προσκλήσεων και για τις οποίες η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ θα είναι ή θα αναλάβει την ιδιότητα του Δικαιούχου.

iii. Παρέχει προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και μεριμνά για την υποβολή των εντύπων και εγγράφων που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση και ένταξη των Πράξεων/Δράσεων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, για τις οποίες η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ θα είναι ή θα αναλάβει την ιδιότητα του δικαιούχου.

iv. Δύναται να υλοποιεί η ίδια ως Δικαιούχος, Πράξεις του Υπουργείου στους τομείς πολιτικής του ΥΔΔΑΔ, στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το ν. 4314/2014 και το ΣΔΕ υποχρεώσεις.

v. Δύναται να συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου για τους οποίους θα προωθηθεί η υλοποίηση Πράξεων/ Δράσεων στους τομείς πολιτικής του ΥΔΔΑΔ μέσω ΕΠ του ΕΣΠΑ 20142020, στην προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την ένταξη των Πράξεων/ Δράσεων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

vi. Σε περιπτώσεις αδύναμων Δικαιούχων του Υπουργείου για Πράξεις/Δράσεις στους τομείς πολιτικής του ΥΔΔΑΔ, δύναται να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατό να ανατίθεται η αρμοδιότητα στη Μονάδα Β, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας ή του εποπτευόμενου φορέα και την έγκριση του Υπουργού.

vii. Παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών που συμβάλλουν στους στόχους του αντίστοιχου Ε.Π. και ενημερώνει σχετικά τη Μονάδα Α’.

viii. Εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση νέων Πράξεων/ Δράσεων αρμοδιότητάς της, την προτυποποίηση τευχών προσκλήσεων ενδιαφέροντος, καθώς και για την έκδοση σχετικών οδηγιών και εγκυκλίων, όπου απαιτείται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του Υπουργείου ή και τους εποπτευόμενους φορείς του.

ix. Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, στην παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων/ Δράσεων στους τομείς πολιτικής του ΥΔΔΑΔ, που υλοποιούν ως Δικαιούχοι στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να παρέχει υπηρεσίες «διοίκησης έργου».

x. Δύναται να ορισθεί Δικαιούχος για την υλοποίηση έργων ή/και δράσεων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων των Λοιπών Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε. ή/ και του ΕΟΧ.

xi. Συμμετέχει σε Επιτροπές, Τεχνικές Συναντήσεις, Ενημερωτικά Σεμινάρια σχετικές με τα Προγράμματα των λοιπών Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε. ή/ και του ΕΟΧ τόσο με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές όσο και με τις Αρχές της Ε.Ε. ή/και του ΕΟΧ.

Γ) Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης

i. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ.

ii. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ.

iii. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στην εισήγηση σκοπιμότητας προμήθειας, στην προμήθεια, στην εγκατάσταση και στη συντήρηση του κάθε είδους υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ.

iv. Μεριμνά για την ανάπτυξη, καλή λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ. Έχει την αρμοδιότητα ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης του ιστότοπου της Υπηρεσίας και γενικότερα δράσεων επικοινωνίας, σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

v. Εξασφαλίζει στα αρμόδια στελέχη της, τις σχετικές υποδομές για την πρόσβαση στο ΟΠΣ.

vi. Μεριμνά για την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων και άλλων νομοθετικών πράξεων αρμοδιότητας της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ. Διασφαλίζει νομική υποστήριξη σε όλες τις Μονάδες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ.

vii. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της. Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74).

viii. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ.

ix. Μεριμνά για την επικαιροποίηση και προώθηση της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα σε εφαρμογή του ν. 4305/2014.

x. Προδιαγράφει, εισηγείται τη σκοπιμότητα και μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών, εγχειριδίων σχετικών με το αντικείμενο της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των άλλων Μονάδων της Υπηρεσίας.

xi. Μεριμνά για τον προγραμματισμό, την ανάθεση και την εκτέλεση Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στους τομείς πολιτικής του ΥΔΔΑΔ, καθώς και για τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.

xii. Στις περιπτώσεις που η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ είναι Δικαιούχος Πράξεων/ Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η Μονάδα εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το ν. 4314/2014 και το ΣΔΕ υποχρεώσεις.

xiii. Καταρτίζει και υποβάλλει στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, το πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

xiv. Πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών των έργων τεχνικής βοήθειας μέσω του ΠΔΕ.

xv. Είναι αρμόδια για διαδικασίες ποιότητας, πιστοποίησης κατά ISO και καταρτίζει και επικαιροποιεί σύμφωνα με το οριζόμενο πλαίσιο από το ΣΔΕ τον φάκελο τεκμηρίωσης της Διαχειριστικής Ικανότητας της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ ως Δικαιούχου.

Άρθρο 4
Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ


1. Η στελέχωση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ γίνεται με προσωπικό πλήρους απασχόλησης και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4314/2014, όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Το προσωπικό της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ ανέρχεται σε είκοσι (20) άτομα, τα οποία ανά κατηγορία εκπαίδευσης είναι:

(α) δεκαεννέα (19) άτομα Α.Ε.Ι. (ΠΕ/ΤΕ) και

(β) ένα (1) άτομο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

3. Για τον ορισμό του προϊσταμένου της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ και των προϊσταμένων των επιμέρους Μονάδων της εφαρμόζεται το άρθρο 39 του ν. 4314/2014, όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Απόντος ή κωλυομένου του Προϊσταμένου της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ, αυτός αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο Μονάδας που έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Μονάδας.

Άρθρο 5
Προσόντα για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ


1. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:

1.1. Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας:

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 10ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 8ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 6ετής.

γ. Άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως άσκηση αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης για τουλάχιστον 1 έτος.

1.2. Για τις θέσεις των Προϊσταμένων των Μονάδων:

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου διπλώματος ιδρύματος της αλλοδαπής.

β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 8ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 6ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 5ετής.

1.3. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων των Μονάδων της εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η πολύ καλή γνώση ή/και εμπειρία επί των διαδικασιών σχεδιασμού ή/ και διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ικανότητα παρακίνησης του προσωπικού και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα για συνεργασία και συλλογική εργασία, η πολύ καλή γνώση μίας εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών ήτοι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου, η ικανότητα αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης διαδικασιών δημόσιου τομέα.

2. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:

2.1. α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 3ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 2ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 1ετής.

2.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΠΕ/ ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού ή/και διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η καλή γνώση μίας εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών ήτοι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών internet.

3. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΔΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:

3.1 Απολυτήριος τίτλος λυκείου ή ισότιμου και 6ετής επαγγελματική εμπειρία.

3.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΔΕ εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία σε θέματα πληρωμών των δαπανών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και διαχείρισης λογαριασμών, ή/και διαχείρισης προσωπικού ή/και σε διοικητικά καθήκοντα ή/και σε λογιστική ή/και σε διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων, ή και σε διοικητική υποστήριξη, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα οργάνωσης γραφείου, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών Internet.

4. Με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα ουσιαστικά προσόντα για κάθε θέση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 20 Απριλίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης