Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 44204/ΕΥΘΥ 316/ 2017 Αντικατάσταση της υπ' αριθμό 69132/ΕΥΘΥ 625/15 (ΦΕΚ 1451 Β/10-07-2015) υπουργικής απόφασης για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του άρθρου 15 παρ. 4 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της υπ' αριθμ. 11447/2-4-2001 (ΦΕΚ 358/Β73-4-2001) κοινής υπουργικής απόφασης

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-04-2017 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 44204/ΕΥΘΥ 316/ 2017
Αντικατάσταση της υπ' αριθμό 69132/ΕΥΘΥ 625/15 (ΦΕΚ 1451 Β/10-07-2015) υπουργικής απόφασης για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του άρθρου 15 παρ. 4 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της υπ' αριθμ. 11447/2-4-2001 (ΦΕΚ 358/Β73-4-2001) κοινής υπουργικής απόφασης

Αριθμ. 44204/ΕΥΘΥ 316

(ΦΕΚ Β' 1404/25-04-2017)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

3. Το π.δ. 125 (ΦΕΚ 210/Β/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τον ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 58 αυτού.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

7. Την υπ' αριθμό 69132/ΕΥΘΥ625/22.6.2015 (ΦΕΚ 1451/Β/10-7-2015) υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του άρθρου 15 παρ. 4 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ' αριθμό 36844/ΟΠΣ 887/ 6-8-2008 (ΦΕΚ 1672/Β/18-8-2008) κοινής υπουργικής απόφασης».

8. Την υπ' αριθμό πρωτ. 11447/2-4-2001 (ΦΕΚ 358/Β/ 3-4-2001) υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του ν. 2860/2000 μετακινείται ή αποσπάται στην Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την υπ' αριθμό Υ197/16-11-2016 (ΦΕΚ 3722/Β/ 17-11-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού για Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση.

10. Την από 17-03-2017 εισήγηση - ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ για την έγκριση και υπογραφή της υπουργικής απόφασης από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

12. Τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ,

αποφασίζουμε:

Η Ειδική Υπηρεσία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥΟΠΣ), η οποία αναδιαρθρώθηκε με την υπ' αριθ. 69132/ΕΥΘΥ625/22.6.2015 (ΦΕΚ Β/1451/ 10-07-2015), υπάγεται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 4 του ν. 4314/2014, ως υπηρεσιακή μονάδα στη Εθνική Αρχή Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και αναδιαρθρώνεται ως προς τις αρμοδιότητες και τις υπηρεσιακές της μονάδες ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σκοπός


Η Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ έχει σαν σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων των άρθρων 2 παρ. 1δ) και 4 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), του άρθρου 9 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) και των άρθρων 14, 15 και 55 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και όσον αφορά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΣΠΑ, του ΚΠΣ, του ΤΣ και των άλλων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Επίσης, δύναται να αναλαμβάνει αρμοδιότητες σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών πληροφορικής για την κάλυψη πρόσθετων επιχειρησιακών αναγκών, ειδικών προγραμμάτων ή ομάδων έργων ή δράσεων, εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων από ειδικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 2
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος


Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), που περιγράφονται στα άρθρα 2 παρ. 1δ) και 4 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), στο άρθρο 9 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) και στα άρθρα 14, 15 και 55 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), εξειδικεύονται και ασκούνται από τις μονάδες της, ανάλογα με το αντικείμενό τους, ως εξής:
Μονάδα Α1: Σχεδιασμός ΟΠΣ και υποστήριξη χρηστών προγραμμάτων ΕΣΠΑ
Μονάδα Α2: Σχεδιασμός ΟΠΣ λοιπών προγραμμάτων και υποστήριξη χρηστών
Μονάδα Β: Αξιοποίηση δεδομένων και πληροφόρηση
Μονάδα Γ: Διαχείριση λογισμικού και υποδομών ΟΠΣ
Μονάδα Δ: Οργάνωση και υποστήριξη

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες μονάδων Υπηρεσίας


Α. Μονάδα
Α1: Σχεδιασμός ΟΠΣ και υποστήριξη χρηστών προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οι αρμοδιότητες της μονάδας αναφέρονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του Στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΕΑΑ)» και για τα οποία εφαρμόζεται το κοινό ΣΔΕ. Επίσης αναφέρονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των περιόδων 19942000, 2000-2006 και 2007-2013. Ειδικότερα:
1. Μεριμνά για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των απαιτήσεων χρηστών των εφαρμογών του ΟΠΣ.
2. Σχεδιάζει και συντάσσει προδιαγραφές για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών, την προσαρμογή των υπαρχόντων, τους ρόλους των διαφόρων τύπων χρηστών και τα δικαιώματα πρόσβασης στο ΟΠΣ.
3. Συντονίζει την πιστοποίηση των νέων εφαρμογών και προσαρμογών του ΟΠΣ και επιβεβαιώνει την λειτουργία τους σύμφωνα με τις διαχειριστικές απαιτήσεις.
4. Μεριμνά για την καταχώριση στο ΟΠΣ των προγραμματικών στοιχείων του ΕΣΠΑ, για την κωδικοποίηση και καταχώριση της σχετικής πληροφορίας καθώς και για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ στο ΟΠΣ.
5. Σχεδιάζει τα τυποποιημένα αρχεία και προσδιορίζει τα στοιχεία που προβλέπονται για την ηλεκτρονική διασύνδεση του ΟΠΣ με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων όπως το ΟΠΣ Αγροτικής Ανάπτυξης, το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), το ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων, το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ, κ.λπ., καθώς και με πληροφοριακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελέγχει την ακεραιότητα των ανταλλασσόμενων δεδομένων.
6. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την ανάλυση των απαιτήσεων και τη λειτουργία του ΟΠΣ, και ειδικότερα με τις Υπηρεσίες της ΕΑΣ, την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου για τον προσδιορισμό των κανόνων λειτουργίας του ΟΠΣ σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως αυτό ισχύει. Επίσης συμμετέχει σε ομάδες εργασίας για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΔΕ και γενικότερα σε θέματα που αφορούν στην υλοποίηση και παρακολούθηση των προγραμμάτων.
7. Συνεργάζεται και συνδιαμορφώνει απαιτήσεις με τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) για θέματα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τη διασύνδεση με το e-pde και μεριμνά για την υποστήριξη των χρηστών της ΔΔΕ, σε θέματα που άπτονται των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
8. Συνεργάζεται και συνδιαμορφώνει απαιτήσεις με τη Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων κυρίως για θέματα διασύνδεσης του ΟΠΣ με το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
9. Συντονίζει και μεριμνά για την υποστήριξη και την καθοδήγηση των χρηστών των Φορέων Διαχείρισης στη λειτουργία του ΟΠΣ και των λοιπών εφαρμογών σε συνεργασία με τα γραφεία ΟΠΣ. Επίσης μεριμνά για την αντιμετώπιση των θεμάτων που της διαβιβάζονται από το Γραφείο Υποστήριξης του ΟΠΣ και αφορούν σε θέματα της αρμοδιότητάς της. Στο πλαίσιο της υποστήριξης δύναται σε ειδικές περιπτώσεις να προβαίνει σε συντήρηση δεδομένων.
10. Μεριμνά για την υποστήριξη των χρηστών των εμπλεκομένων Υπηρεσιών για την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντίστοιχων συστημάτων.
11. Μεριμνά για τη σύνταξη διατάξεων και οδηγιών, για την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού, όσον αφορά στις λειτουργίες και στη χρήση των εφαρμογών του ΟΠΣ. Συμμετέχει στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των χρηστών του ΟΠΣ σε συνεργασία με τη Μονάδα Δ.
12. Μεριμνά, σε συνεργασία με τη μονάδα Δ, για τις διαδικασίες προγραμματισμού και ωρίμανσης πράξεων, ενώ έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου για πράξεις αρμοδιότητάς της.

Β. Μονάδα Α2: Σχεδιασμός ΟΠΣ λοιπών προγραμμάτων και υποστήριξη χρηστών
Οι αρμοδιότητες της μονάδας αναφέρονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) στο πλαίσιο του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Αλιείας, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους ΤΕΒΑ, Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ, τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» CEF και τυχόν άλλων προγραμμάτων ή ομάδων έργων ή δράσεων, εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων από ειδικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οποία απαιτείται η καταχώριση των δεδομένων τους στο ΟΠΣ. Ειδικότερα:
1. Μεριμνά για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των απαιτήσεων χρηστών των εφαρμογών του ΟΠΣ.
2. Σχεδιάζει και συντάσσει προδιαγραφές για την ανάπτυξη - προσαρμογή των εφαρμογών του ΟΠΣ, τους ρόλους των διαφόρων τύπων χρηστών στο ΟΠΣ και των δικαιωμάτων πρόσβασης.
3. Συντονίζει την πιστοποίηση των νέων εφαρμογών και προσαρμογών του ΟΠΣ και επιβεβαιώνει την λειτουργία τους σύμφωνα με τις διαχειριστικές απαιτήσεις.
4. Σχεδιάζει την απαραίτητη κωδικοποίηση για την καταχώριση των προγραμματικών στοιχείων των προγραμμάτων στο ΟΠΣ και μεριμνά για την καταχώριση της σχετικής πληροφορίας στο ΟΠΣ.
5. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης για την ανάλυση των απαιτήσεων και τη λειτουργία του ΟΠΣ, καθώς και με την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή Ελέγχου για τον προσδιορισμό των κανόνων λειτουργίας του ΟΠΣ σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών και των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου που ισχύουν ανά περίπτωση.
6. Συντονίζει και μεριμνά για την υποστήριξη και την καθοδήγηση των χρηστών των Υπηρεσιών Διαχείρισης στη λειτουργία του ΟΠΣ και των λοιπών εφαρμογών σε συνεργασία με τα γραφεία ΟΠΣ των φορέων Διαχείρισης. Επίσης μεριμνά για την αντιμετώπιση των θεμάτων που της διαβιβάζονται από το Γραφείο Υποστήριξης του ΟΠΣ και αφορούν σε θέματα της αρμοδιότητάς της. Στο πλαίσιο της υποστήριξης δύναται σε ειδικές περιπτώσεις να προβαίνει σε συντήρηση δεδομένων.
7. Μεριμνά για την υποστήριξη των χρηστών των εμπλεκομένων Υπηρεσιών για την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή αντίστοιχων συστημάτων που προβλέπονται από τους κανονισμούς.
8. Μεριμνά για τη σύνταξη διατάξεων και οδηγιών, για την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού, όσον αφορά στις λειτουργίες και στη χρήση των εφαρμογών του ΟΠΣ. Συμμετέχει στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των χρηστών του ΟΠΣ σε συνεργασία με τη Μονάδα Δ.
9. Μεριμνά, σε συνεργασία με τη μονάδα Δ, για τις διαδικασίες προγραμματισμού και ωρίμανσης πράξεων, ενώ έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου για πράξεις αρμοδιότητάς της.

Γ. Μονάδα Β: Αξιοποίηση δεδομένων και πληροφόρησης
Οι αρμοδιότητες της μονάδας αναφέρονται σε όλα τα Προγράμματα ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης και Προγραμματικής Περιόδου. Ειδικότερα:
1. Μεριμνά για την συλλογή, την επεξεργασία και την ανάλυση των απαιτήσεων χρηστών των εφαρμογών του ΟΠΣ, ως προς την άντληση των στοιχείων και την παρουσίαση (αποτύπωση) των αποτελεσμάτων.
2. Διενεργεί αναλύσεις επιχειρησιακών δεδομένων και συμμετέχει στην διαμόρφωση της απαιτούμενης κωδικοποίησης των στοιχείων των εφαρμογών του ΟΠΣ με στόχο την επίτευξη του μέγιστου βαθμού αξιοποίησης της πληροφορίας.
3. Σχεδιάζει και συντάσσει τις προδιαγραφές για τη δομή των τυποποιημένων αρχείων και αναφορών που προβλέπονται από τα πληροφοριακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SFC) και άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών.
4. Σχεδιάζει και συντάσσει προδιαγραφές για την δημιουργία αναλυτικών και επιτελικών αναφορών από τις εφαρμογές του ΟΠΣ και παρέχει στοιχεία για θέματα ενημέρωσης δημοσιότητας/προβολής, εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων.
5. Διενεργεί επιτελικές αναφορές και αναλύσεις σε επιχειρησιακά δεδομένα των προγραμμάτων με αποδέκτες τις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, την Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, με στόχο την παραγωγή γνώσης και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων ως προς την πρόοδο και την υλοποίηση του ΕΣΠΑ και όλων των προγραμμάτων.
6. Μεριμνά για την παροχή των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, πληροφοριών του ΟΠΣ, στην κατάλληλη μορφή, προς τις Υπηρεσίες της ΕΕ, Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, τις Επιτελικές Δομές των Υπουργείων, τους Ενδιάμεσους Φορείς, τις Αρχές Ελέγχου και τις λοιπές εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς σχετικά με την παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
7. Μεριμνά για την ανάλυση των στοιχείων του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων σε συνδυασμό με αυτά του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ως προς το σκέλος του ΠΔΕ που αφορά στα συγχρηματοδοτούμενα έργα από Ενωσιακούς ή άλλους πόρους.
8. Διενεργεί έλεγχο της ποιότητας των συλλεχθέντων δεδομένων και την απόκριση αναφορών στο σύστημα
9. Σχεδιάζει, συντάσσει προδιαγραφές και πιστοποιεί σε κάθε προγραμματική περίοδο τις λειτουργικές περιοχές της εφαρμογής Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) με τα αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών και δημιουργεί αναλύσεις επιτελικής χρήσης για τους χρήστες της εφαρμογής.
10. Μεριμνά για την υποστήριξη και την καθοδήγηση των χρηστών στη λειτουργία των αναφορών των εφαρμογών του ΟΠΣ και παρέχει υποστήριξη στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την αξιοποίηση των στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ.
11. Έχει την αρμοδιότητα απεικόνισης της πληροφορίας από όλες τις εφαρμογές του ΟΠΣ σε γεωγραφικό επίπεδο, μέσω ανάπτυξης χαρτών.
12. Διενεργεί στατιστικές αναλύσεις δεδομένων πάνω σε στοιχεία των συγχρηματοδοτούμενων έργων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ.
13. Έχει την αρμοδιότητα της παροχής και επικαιροποίησης δεδομένων της πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων και των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας ΟΠΣ, στον διαδικτυακό Τόπο Πρόσβασης και ενημέρωσης των πολιτών και στην Επιχειρησιακή Πλατφόρμα επικοινωνίας και διαβούλευσης (ΔΙΑΥΛΟΣ).
14. Επεξεργάζεται και αξιοποιεί τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ με πάσης φύσεως εργαλεία, με σκοπό την ικανοποίηση απαιτήσεων των χρηστών του ΟΠΣ καθώς και την αντιμετώπιση των θεμάτων που της διαβιβάζονται από το Γραφείο Υποστήριξης του ΟΠΣ και αφορούν σε θέματα της αρμοδιότητάς της.
15. Μεριμνά για τη σύνταξη διατάξεων και οδηγιών, για την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού, όσον αφορά στις λειτουργίες και στη χρήση των εφαρμογών του ΟΠΣ, και συμμετέχει στην υλοποίηση της εκπαίδευσης των χρηστών του ΟΠΣ σε συνεργασία με τη Μονάδα Δ'.
16. Μεριμνά, σε συνεργασία με τη μονάδα Δ, για τις διαδικασίες προγραμματισμού και ωρίμανσης πράξεων, ενώ έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου για πράξεις αρμοδιότητάς της.

Δ. Μονάδα Γ: Διαχείριση λογισμικού και υποδομών ΟΠΣ
Οι αρμοδιότητες της μονάδας αναφέρονται σε όλα τα Προγράμματα ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης και Προγραμματικής Περιόδου. Ειδικότερα:
1. Μεριμνά για τον τεχνικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και συντήρηση των εφαρμογών και των βάσεων δεδομένων του ΟΠΣ καθώς και την ολοκλήρωση αυτών σε ενιαίο περιβάλλον πρόσβασης και καθορίζει την τεχνική αρχιτεκτονική υλοποίησης του ΟΠΣ.
2. Μεριμνά για την ανάπτυξη, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη εφαρμογών και διαδικτυακών υπηρεσιών διασύνδεσης του ΟΠΣ με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων όπως το ΟΠΣ Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), το ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων, το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ, κ.λπ., καθώς και με πληροφοριακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διασφαλίζει την ακεραιότητα των ανταλλασσόμενων δεδομένων.
3. Μεριμνά για την ανάλυση τη σύνταξη και την τεκμηρίωση των τεχνικών προδιαγραφών των εφαρμογών του ΟΠΣ και των αντίστοιχων προσαρμογών τους, με βάση τον σχεδιασμό και την περιγραφή διαχειριστικών απαιτήσεων.
4. Μεριμνά για την επιλογή κατάλληλων λογισμικών για το ΟΠΣ, καθώς και για την εγκατάσταση νέων εκδόσεων, ενημερώσεων, μεταπτώσεων ή αναβαθμίσεων των λογισμικών. Επίσης μεριμνά για τον καθορισμό των προδιαγραφών του υλικού (hardware), που άπτεται των εφαρμογών του ΟΠΣ, όπως και για την καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των πάσης φύσης λογισμικών που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία.
5. Εποπτεύει το σύνολο των υποδομών του ΟΠΣ, με σκοπό την καλή λειτουργία τους και προβαίνει στις απαιτούμενες για τον σκοπό αυτό ενέργειες, υποστηριζόμενη από τη ΜΟΔ Α.Ε. και σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
6. Έχει την ευθύνη για τις μετρήσεις απόδοσης των εφαρμογών του ΟΠΣ και για τον καθορισμό τρόπων βελτίωσής τους.
7. Μεριμνά για την ασφάλεια του ΟΠΣ και για την ορθή διαμόρφωση, επικαιροποίηση και εφαρμογή των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης, σε συνεργασία με τη ΜΟΔ Α.Ε. και τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
8. Μεριμνά για την ανάπτυξη και συντήρηση των εργαλείων και τεχνικών της διάθεσης των δεδομένων του ΟΠΣ υπό μορφή ανοικτών δεδομένων σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο ν. 4305/2014.
9. Μεριμνά για την τεχνική υποστήριξη των γραφείων ΟΠΣ των φορέων διαχείρισης και των λοιπών εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων και συντονίζει τις σχετικές ενέργειες της Υπηρεσίας. Επιπροσθέτως μεριμνά για την αντιμετώπιση των θεμάτων που διαβιβάζονται στη υπηρεσία ΟΠΣ από το Γραφείο Υποστήριξης του ΟΠΣ για θέματα που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της.
10. Μεριμνά για την ασφάλεια της πρόσβασης στις εφαρμογές του ΟΠΣ, για την εξασφάλιση των απαιτούμενων γι' αυτό τεχνικών προδιαγραφών για κάθε τύπο χρηστών, με βάση τις απαιτήσεις της διαχείρισης, καθώς για τη δημιουργία των αντίστοιχων κωδικών πρόσβασης. Επίσης, παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή της πολιτικής διασφάλισης δεδομένων.
11. Αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του Συνδέσμου Κράτους Μέλους (MS Liaison) για την Ελλάδα, όσον αφορά στη διαχείριση των αιτημάτων πρόσβασης στη βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SFC2007 και SFC2014, που υποβάλλονται από την Εθνική Αρχή Συντονισμού, τις Αρχές Διαχείρισης, Πιστοποίησης και Ελέγχου, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των λοιπών Προγραμμάτων.
12. Έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και συντήρηση του Διαδικτυακού Τόπου Πρόσβασης και ενημέρωσης των Πολιτών και συντηρεί τον ιστότοπο του ΟΠΣ.
13. Μεριμνά, σε συνεργασία με τη μονάδα Δ, για την εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού της Υπηρεσίας στον τρόπο λειτουργίας/χρήσης των λογισμικών.
14. Μεριμνά, σε συνεργασία με τη μονάδα Δ, για τις διαδικασίες προγραμματισμού και ωρίμανσης πράξεων, ενώ έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και πιστοποίηση των τεχνικών θεμάτων του φυσικού αντικειμένου για πράξεις αρμοδιότητάς της.

Ε. Μονάδα Δ: Οργάνωση και υποστήριξη
Οι αρμοδιότητες της μονάδας αναφέρονται σε όλα τα Προγράμματα ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης και Προγραμματικές Περιόδου. Ειδικότερα:
1. Καταρτίζει και υποβάλλει στον Προϊστάμενο της ΕΑΣ, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών για το επόμενο έτος.
2. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες, το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους και το υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
3. Εκτελεί, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες, τα έργα και τις πράξεις με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών, καθώς και τους σχετικούς φακέλους σε ηλεκτρονική και όπου απαιτείται έντυπη μορφή. Αποτελεί τον Διαχειριστή των έργων Τεχνικής Βοήθειας. Τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδας και πραγματοποιεί τόσο την εκκαθάριση της δαπάνης όσο και την έκδοση και εκτέλεση της εντολής πληρωμής.
4. Μεριμνά, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες, για την τυποποίηση και την παρακολούθηση των διαδικασιών λειτουργίας της Υπηρεσίας και τον ποιοτικό έλεγχό τους και για την πιστοποίηση της Υπηρεσίας και του ΟΠΣ, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.
5. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
6. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή, το προσωπικό και την εκπαίδευσή του, την συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή δίκτυα, συνέδρια και ημερίδες, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των υπόλοιπων μονάδων και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά, τα θέματα οργάνωσης της Ειδικής Υπηρεσίας και τα θέματα προμηθειών. Για την υλοποίηση των παραπάνω συνεργάζεται με τις υπόλοιπες μονάδες της Υπηρεσίας, με άλλες Υπηρεσίες, με τη ΜΟΔ και το ΙΝΕΠ.
7. Λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk), μέσω του οποίου παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου, την ορθή λειτουργία των εφαρμογών του ΟΠΣ, διαβιβάζοντας τα αιτήματα στις άλλες μονάδες της υπηρεσίες καθώς και στις συναρμόδιες Υπηρεσίας και εξασφαλίζοντας την έγκαιρη απάντησή τους.
8. Μεριμνά για τη σύνταξη διατάξεων και οδηγιών για την καλύτερη εφαρμογή του ΟΠΣ και οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με το ΟΠΣ. Έχει την ευθύνη για την προετοιμασία και επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και τηρεί τη διαδικασία και τους εκπαιδευτικούς φακέλους. Για την υλοποίηση των παραπάνω συνεργάζεται με τις υπόλοιπες μονάδες της Υπηρεσίας, με άλλες Υπηρεσίες, με τη ΜΟΔ και το ΙΝΕΠ.
9. Διαχειρίζεται τα αιτήματα για την παροχή κωδικών πρόσβασης στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις διαμορφούμενες απαιτήσεις από τα ισχύοντα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες.
10. Μεριμνά, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες, για την οργάνωση και λειτουργία του δικτύου των γραφείων ΟΠΣ των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης, των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ και των Ενδιάμεσων Φορέων σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ν. 4314/2014.
11. Μεριμνά για τον σχεδιασμό νέων διαδικασιών και την υποστήριξη των χρηστών της Υπηρεσίας, για την αξιοποίηση της Επιχειρησιακής Πλατφόρμας επικοινωνίας και διαβούλευσης (ΔΙΑΥΛΟΣ) συμμετέχοντας σε ομάδες σχεδιασμού και υποστήριξης λειτουργίας της πλατφόρμας.
12. Μεριμνά για την επιμέλεια και παροχή στοιχείων και υλικού αρμοδιότητάς της με σκοπό την ενημέρωση της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας, του ΕΣΠΑ και του ιστότοπου ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και της Επιχειρησιακής Πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ».
13. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων με την Επιτροπή, συναντήσεων εργασίας που διοργανώνονται από την ΕΥ.
14. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της.
15. Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (Α'/74).

Άρθρο 4
Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)


1. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ανέρχεται σε 45 άτομα, τα οποία κατά κατηγορία είναι:
Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) συμπεριλαμβανομένου του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, 40 άτομα
Β. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 5 άτομα,

2. Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμόζονται όλες οι σχετικές διατάξεις του ν. 4314/2014.

Άρθρο 5
Σύσταση θέσεων και ορισμός Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) και Προϊσταμένων των μονάδων της


1. Με βάση το άρθρο 39 του ν. 4314/2014, στην Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) συστήνονται: μία θέση Προϊσταμένου Υπηρεσίας και πέντε (5) θέσεις Προϊσταμένων των μονάδων της.

2. Για τον ορισμό του Προϊσταμένου και των Προϊσταμένων των επιμέρους μονάδων της εφαρμόζεται το άρθρο 39 του ν. 4314/2014, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο, που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου μονάδος στην Ειδική Υπηρεσία. Η ως άνω διάταξη ισχύει και σε περίπτωση κένωσης της θέσης προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας και μέχρι την τοποθέτηση νέου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 6
Προσόντα για τη στελέχωση της ΕΥΟΠΣ


1. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:
1.1. Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 10ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 8ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 6ετής. Από την παραπάνω εμπειρία, τουλάχιστον 3 έτη να είναι σε θεματικά αντικείμενα του τομέα της πληροφορικής.
γ. Άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως άσκηση αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης για τουλάχιστον 1 έτος.
1.2. Για τις θέσεις των Προϊσταμένων των Μονάδων:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου διπλώματος ιδρύματος της αλλοδαπής.
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 8ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 6ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 5ετής
1.3. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων των Μονάδων της εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η πολύ καλή γνώση ή/και εμπειρία επί θεμάτων ΕΣΠΑ και ειδικότερα των διαδικασιών σχεδιασμού ή/και διαχείρισης ή/ και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/ και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ικανότητα παρακίνησης του προσωπικού και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα για συνεργασία και συλλογική εργασία, η γνώση μίας εκ των κοινοτικών γλωσσών αγγλικά ή γαλλικά, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου, η ικανότητα αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης διαδικασιών δημόσιου τομέα.

2. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:
2.1 α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 3ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 2ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 1ετής. Για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης δεν απαιτείται επιπλέον επαγγελματική εμπειρία.
2.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΠΕ/ ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η γνώση μίας εκ των κοινοτικών γλωσσών και κατά προτίμηση αγγλικά ή γαλλικά, και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών internet. Πρόσθετο προσόν θεωρείται η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού ή/και διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας.

3. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΔΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:
3.1 Απολυτήριος τίτλος λυκείου ή ισότιμου και 6ετής επαγγελματική εμπειρία.
3.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΔΕ εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία σε διοικητικά καθήκοντα ή/και σε λογιστική, ή και σε διοικητική υποστήριξη, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα οργάνωσης γραφείου, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών Internet. Πρόσθετο προσόν θεωρείται η γνώση ή/και εμπειρία σε θέματα πληρωμών των δαπανών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και διαχείρισης λογαριασμών, ή/και διαχείρισης προσωπικού ή/και ή/και σε διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων, καθώς και η γνώση αγγλικών.
5. Με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα ουσιαστικά προσόντα για κάθε θέση.

Άρθρο 7

Η παρούσα από την έναρξη ισχύος της αντικαθιστά την υπ' αριθ. 69132/ΕΥΘΥ625/22.6.2015 (ΦΕΚ 1451/ Β/10-7-2015) υπουργική απόφαση και καταργεί την υπ' αριθ. 11447/2-4-2001 (ΦΕΚ 358/Β/3-4-2001) κοινή υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης