ΠΟΛ.1247/24.10.2001

Κοινοποίηση της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 29του ν. 2915/2001.Σχόλια:


24 Οκτ 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1098720/5819/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισπρ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β'

ΠΟΛ.: 1247

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 29 του ν.2915/2001.

(Κατάργηση τηςκατά την παρ. 3 του άρθρου 204 του ν. 2717/1999 - ΚΔΔ, αυτοδίκαιης αναστολής εκτέλεσης διοικητικών πράξεων, δικαστικών αποφάσεων και πράξεων στα πλαίσιατης διοικητικής εκτέλεσης και θέσπιση της προσωρινής διαταγής αναστολήςεκτέλεσης αυτών).(Υπ. Οικ.1098720/ΠΟΛ.1247/24.10.2001)


Σαςκοινοποιούμε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 2915/2001 (ΦΕΚ 109 Α')για να λάβετε γνώση, επισημαίνοντας τα παρακάτω:

Με την κοινοποιούμενη διάταξη, η οποία ισχύει από 29.5.2001 (κατ'  άρθρο 38 του ιδίου νόμου), αντικαθίσταται ηδιάταξη της παρ. 3 του άρθρου 204 του ν. 2717/1999 - Κώδικα ΔιοικητικήςΔικονομίας.

Σύμφωνα μετη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 204 του ν. 2717/1999, όπως ίσχυε πριν τηναντικατάσταση της, επί ασκήσεως αίτησης αναστολής εκτέλεσης είτε τηςπροσβαλλόμενης με προσφυγή διοικητικής πράξης, όπως πράξης που εκδίδεται στοστάδιο προσδιορισμού των οικονομικών βαρών, κατά το μέρος αυτής που η προθεσμίακαι η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της - ήτοι της προβεβαίωσης (άρθρα 68, 200 επ. ΚΔΔ), είτε της προσβαλλόμενης με ένδικα μέσαδικαστικής απόφασης (ανάλογη εφαρμογή κατ' άρθρα 88, 206 - 209 ΚΔΔ) είτε τηςπροσβαλλόμενης με ανακοπή πράξης της ταμειακής βεβαίωσης ή άλλης πράξης στα πλαίσιατης διοικητικής εκτέλεσης (ανάλογη εφαρμογή κατ' άρθρο 228 ΚΔΔ), επήρχετοαυτοδικαίως αναστολή εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων ή αποφάσεων, από καιδια της επίδοσης της αίτησης αναστολής στη Διοίκησης, επιμέλεια της Γραμματείαςτου δικαστηρίου, μέχρι της έκδοσης απόφασης επί της αίτησης αναστολής.

Με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 204 του ν. 2717/1999, όπως ισχύει σήμερα (μετά την αντικατάσταση της από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 2915/2001),καταργείται η κατά τα ανωτέρω θεσπιζόμενη αυτοδίκαιη αναστολή εκτέλεσης και η προσωρινή δικαστική προστασία επί ασκήσεως αίτησης αναστολής εκτέλεσης στις πιοπάνω περιπτώσεις παρέχεται με προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων ή αποφάσεων, την οποία εκδίδει ο Πρόεδρος του αρμοδίου Τμήματος ή ο οριζόμενος από αυτόν δικαστής και καταχωρίζεται κάτω από τηνκατατεθείσα αίτηση.

Ηπροσωρινή διαταγή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης για την αίτηση αναστολής, η οποία όμως μπορεί να ανακληθεί από τον αρμόδιο δικαστή ή δικαστήριο,εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.

Ως προςτις συνέπειες που προκαλούνται από την επέλευση των αναστολών στα πλαίσια τωνδιατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, σε σχέση με την είσπραξη τωνεσόδων του Δημοσίου, ισχύουν όσα αναλυτικά αναφέρονται στην 426/2000γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ που κοινοποιήθηκε με την1065136/4186-11/0016/14.5.2001 ΠΟΛ.1140/14.5.2001, λαμβανομένης υπόψη τηςκαταργηθείσας, εν τω μεταξύ, αυτοδίκαιης αναστολής και της άντ' αυτήςθεσπισθείσας προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης.


 

Taxheaven.gr