ΠΟΛ.1047/4.2.2002

Η δαπάνη αγοράς εμπορικού σήματος από επιχείρηση αποσβένεται ισόποσα σε δέκα (10) χρήσεις.

4 Φεβ 2002

Taxheaven.gr
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2002
Αριθμ. Πρωτ.: 1010046/10928ΠΕ/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1047

ΘΕΜΑ: Η δαπάνη αγοράς εμπορικού σήματος από επιχείρηση αποσβένεται ισόποσα σε δέκα (10) χρήσεις.

(Υπ. Οικ. 1010046/ΠΟΛ.1047/04.02.2002)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. i της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν τα δικαιώματα ή αποζημιώσεις που καταβάλλουν σε άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων.

Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει, ότι αυτές αναφέρονται στα ποσά των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς για τη χρησιμοποίηση σημάτων, μεθόδων παραγωγής κλπ. δικαιωμάτων και όχι στα ποσά που καταβάλλουν για την αγορά σημάτων, σχεδίων κλπ.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. ιβ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 ορίζεται, ότι τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων αποσβένονται, είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησης τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περ. 4 της παρ. 2.2.110 του ΕΓΛΣ ορίζεται, ότι στο λογαριασμό 16.01 «δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» παρακολουθούνται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποκτούνται με αντάλλαγμα, είτε λόγω αγοράς, είτε λόγω παραγωγής από την ίδια την οικονομική μονάδα. Με την κατοχή και αξιοποίηση των στοιχείων αυτών η μονάδα αποκτάει πλεονεκτήματα μονοπωλιακής ή εξειδικευμένης δράσεως στην αγορά, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί π.χ. η προστασία του σχετικού δικαιώματος ή η γνώση του τρόπου παραγωγής ενός προϊόντος ή της μεθόδου κατεργασίας υλικών.

4. Επίσης, με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 43 του κ.ν. 2190/1920 ορίζεται, ότι τα ποσά που καταχωρούνται στο λογαριασμό «δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» της κατηγορίας των ασώματων ακινητοποιήσεων «παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας», αποσβένονται με ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις μέσα στο χρόνο της παραγωγικής χρησιμότητας κάθε αυλού στοιχείου:. Πάντως, η απόσβεση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη του χρόνου της παρεχόμενης από το νόμο προστασίας, σε περιπτώσεις που η προστασία αυτή έχει περιορισμένη διάρκεια.

5. Τέλος, με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του ν. 2239/1994 (ΦΕΚ 152 Α') ορίζεται, ότι η διάρκεια προστασίας του σήματος διαρκεί για μια δεκαετία που αρχίζει από την επομένη της καταθέσεως του, όπως επίσης ότι αυτή η περίοδος μπορεί εκάστοτε να παρατείνεται για μια δεκαετία, με αίτηση του δικαιούχου και με την εμπρόθεσμη υποβολή στο Υπουργείο Εμπορίου του κατά νόμο αποδεικτικού καταβολής των υπέρ του Δημοσίου τελών.

6. Ύστερα από όσα προαναφέρθηκαν και δεδομένου ότι η δαπάνη αγοράς νέου σήματος από μία επιχείρηση συμβάλλει στην απόκτηση εισοδήματος της για περισσότερες από μια διαχειριστικές περιόδους, γίνεται δεκτό ότι η δαπάνη αυτή θα αποσβένεται ισόποσα, με δέκα (10) ισόποσες ετήσιες χρήσεις, με έναρξη αυτής από το μήνα μέσα στον οποίο άρχισε η εκμετάλλευση ή η χρήση του σήματος

Taxheaven.gr