Αριθμ. οικ. 15380 /2017

Συμπλήρωση της με αριθμό 23443/7.9.2011 κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό του τύπου της άδειας διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών, συντρόφους πολίτη της Ε.Ε. ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη

4 Απρ 2017

Taxheaven.gr
Αριθμ. οικ. 15380 /2017

(ΦΕΚ Β' 1307/13-4-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 9 του άρθρου 136 και της παρ. 2 του άρθρου 139 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (80Α΄), με την οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ το π.δ. 106/2007 (135 Α΄) και η υπ’ αριθμ. 23443/7.9.2011 κοινή υπουργική απόφαση (2225Β΄).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (98 Α΄).

γ) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

2. Την αριθ. Υ186/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού (3671Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα».

3. Την αριθ. Υ213/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού (3955Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου».

4. Το γεγονός ότι εντοπίζονται πολυάριθμες περιπτώσεις καταστρατήγησης της κείμενης νομοθεσίας, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της αριθ. 23443/7.9.2011 κοινής υπουργικής απόφασης, και καθίσταται επιτακτική η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για τον έλεγχο και εντοπισμό των περιπτώσεων αυτών.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου μόνου της υπ’αριθμ. 23443/7.9.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 2225) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Σε περίπτωση καταχωρισμένης συμβίωσης, που αποδεικνύεται από Σύμφωνο Συμβίωσης, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4356/2015 (Α΄ 181), οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν επιπροσθέτως και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Έλληνα ή του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίμως επικυρωμένο και μεταφρασμένο».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 4 Απριλίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Μεταναστευτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Taxheaven.gr