Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1243/22.10.2001 Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των διατάξεων που αναφέρονται στην απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1243/22.10.2001
Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των διατάξεων που αναφέρονται στην απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας


ΠΟΛ.1243/22.10.2001 Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των διατάξεων που αναφέρονται στην απαλλαγή από το

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2001
Αριθμ. Πρωτ.: 1097658/779/Γ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΠΟΛ: 1243

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των διατάξεων που αναφέρονται στην απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας.
1097658/779/Γ.Δ./

Το Υπουργείο Οικονομικών καταβάλλει προσπάθεια για τη διαρκή, ασφαλή και πλήρη ενημέρωση των φοροτεχνικών υπαλλήλων, με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, αλλά και την ασφαλέστερη εκπλήρωση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους.

2. Ηδη, εκτός από την κωδικοποίηση της νομοθεσίας η οποία αναφέρεται στο ΦΠΑ, στον αιγιαλό και την παραλία, στις απαλλοτριώσεις και στο φόρο κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ., για την οποία ακολουθήθηκε η διαδικασία των κωδίκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ασχολούνται με τη διοικητική κωδικοποίηση φορολογικών νομοθετημάτων, έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, πριν από την έναρξη της νομοθετικής εργασίας για τη φορολογική αναμόρφωση.

3. Μέρος αυτής της εργασίας αποτελεί η διοικητική κωδικοποίηση των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.1078/1980, ενημερωμένες μέχρι το Ν.2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α'). Οι διατάξεις αυτές έχουν θεσπισθεί στα πλαίσια υλοποίησης της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 21 του ισχύοντος Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς, αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του κράτους.

4. Οι διατάξεις αυτές, κατά την υπερεικοσαετή εφαρμογή τους, έχουν υποστεί σημαντικές μεταβολές, οι οποίες έχουν επιδράσει στη νομοτεχνική δομή τους. Κατά τη διοικητική κωδικοποίησή τους διατηρήθηκε, χωρίς διορθωτικές νομοτεχνικές παρεμβάσεις, το αρχικό σχήμα τους, καθόσον κατά τη διοικητική κωδικοποίηση δεν επιτρέπονται παρόμοιες επεμβάσεις.

5. Ομως το τμήμα των πιο πάνω διατάξεων που παρέμενε αμετάβλητο, όπως είχε διατυπωθεί αρχικά στην καθαρεύουσα, αποδίδεται μεταγλωττισμένο στη δημοτική, όπως αυτή έχει καθιερωθεί και χρησιμοποιείται στα κείμενα των σύγχρονων νομοθετημάτων. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο για την ενιαία γλωσσική διατύπωση και την ομοιόμορφη απόδοση του κειμένου από τους εφαρμοστές της οικείας νομοθεσίας, κατά τη σύνταξη των οικείων δημόσιων εγγράφων προς τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι υποβάλλουν σχετικά αιτήματα στις φορολογικές αρχές.

6. Αν και είναι αυτονόητο, σημειώνεται ότι σε περίπτωση αμφιβολίας για το νόημα των διατάξεων που αποδίδονται στη δημοτική, επικρατέστερο είναι αυτό που προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση του αρχικού κειμένου τους, όπως αυτό είναι διατυπωμένο στην καθαρεύουσα.

7. Σας κοινοποιούμε ικανό αριθμό αντιτύπων αυτής της εργασίας, για ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Παρακαλούμε όπως σε κάθε ένα υπάλληλο που υπηρετεί στα Τμήματα Κεφαλαίου, Ελέγχου και Εισοδήματος δοθεί από ένα αντίτυπο του παρόντος.


Διοικητική κωδικοποίηση των διατάξεων που διέπουν την παροχή απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά της πρώτης κατοικίας

Αρθρο 1 του Ν.1078/1980 (ΦΕΚ 238/Α')

Οπως ισχύει από 9.3.2001, μετά τις μεταβολές που επήλθαν με το Ν.2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α')

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Αρθρο 1

Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης της πρώτης κατοικίας

1. Συμβάσεις αγοράς εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα ακινήτου από έγγαμο απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης, εφόσον ο αγοραστής ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ή διαμέρισμα που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες και βρίσκονται σε Δήμο ή Κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων. Η περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης θεωρείται ως ένας Δήμος.

Με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, η απαλλαγή αυτή παρέχεται και κατά την αγορά, κατά πλήρη κυριότητα, ολόκληρου του ακινήτου και από τους δύο συζύγους. Αν έχει λυθεί ο γάμος λόγω θανάτου ή διαζυγίου, η υπόψη απαλλαγή παρέχεται στο σύζυγο που επιζεί ή, αν έχει διαζευχθεί, σ' αυτόν που έχει την επιμέλεια των τέκνων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Αν δεν έχει τελεσθεί γάμος και υπάρχουν τέκνα, η απαλλαγή αυτή παρέχεται με τις ίδιες προϋποθέσεις στην άγαμη μητέρα ή στον εξ αναγνωρίσεως πατέρα, εφόσον του έχει ανατεθεί η επιμέλεια των τέκνων. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και όταν ο αγοραστής είναι άγαμος ενήλικος, αλλά παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι έγγαμος που έχει τέκνα, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, που παρουσιάζουν την ίδια αναπηρία, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και όταν ο αγοραστής είναι κύριος εξ αδιαιρέτου ποσοστού οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου και αγοράζει το υπόλοιπο ποσοστό, ώστε να γίνει κύριος ολόκληρου του ακινήτου.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται επίσης και στην περίπτωση μη οικοδομήσιμου οικοπέδου το οποίο, με προσκύρωση ή αγορά τμήματος όμορου οικοπέδου, καθίσταται οικοδομήσιμο.

Η απαλλαγή παρέχεται με τις ίδιες προϋποθέσεις στον επιζώντα σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα του αποβιώσαντος, στο όνομα του οποίου είχε εγκριθεί δάνειο από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), για αγορά οικίας ή διαμερίσματος, που χορηγείται στους ως άνω κληρονόμους. Το ποσό της απαλλαγής που παρέχεται στους δικαιούχους του προηγούμενου εδαφίου είναι αυτό που ορίζεται στη διάταξη της περ. β' της παρ. 2 αυτού του άρθρου, ανεξάρτητα από το αν η αγορά γίνεται από όλους τους κληρονόμους μαζί, με ποσοστό εξ αδιαιρέτου.

Επίσης, την απαλλαγή των άγαμων δικαιούνται και τα ανήλικα τέκνα τα οποία στερούνται και τους δύο γονείς τους και τελούν υπό επιτροπεία ή υπό την επιμέλεια τρίτου προσώπου, που ορίστηκε με δικαστική απόφαση, είτε αγοράζουν το ακίνητο μαζί, με ποσοστό εξ αδιαιρέτου, είτε αγοράζουν το ακίνητο αυτοτελώς, καθένα χωριστά.

Κύριος οικίας, διαμερίσματος, οικοπέδου ή ποσοστού σ' αυτά, αν έχει μεταβιβάσει με επαχθή ή χαριστική αιτία την επικαρπία τους ή το δικαίωμα οίκησης σε οικία ή διαμέρισμα, το εμβαδόν των οποίων πληρούσε κατά το χρόνο της μεταβίβασης τις στεγαστικές του ανάγκες, δύναται να τύχει απαλλαγής κατά την αγορά νέας οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου, εφόσον το διάστημα που μεσολαβεί από τη μεταβίβαση της επικαρπίας ή του δικαιώματος οίκησης μέχρι την αγορά του νέου ακινήτου, είναι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις αυτού του άρθρου.

Το ανωτέρω χρονικό διάστημα απαιτείται και όταν μεταβιβάζεται η ψιλή κυριότητα οικοπέδου ή ιδανικού μεριδίου αυτού.

2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο παρέχεται:

α) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 21.000.000 δρχ.

β) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 33.000.000 δρχ.

Η απαλλαγή που δικαιούται ο έγγαμος προσαυξάνεται:

- Κατά 7.000.000 δρχ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και

- Κατά 10.000.000 δρχ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.

γ) Για αγορά οικοπέδου από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 10.000.000 δρχ., ενώ από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 18.000.000 δρχ.

Η αξία αυτή για τον έγγαμο προσαυξάνεται κατά 2.400.000 δρχ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 3.000.000 δρχ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, εφόσον ο αγοραστής δεν κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα.

Κατ' εξαίρεση, παρέχεται απαλλαγή κατά την αγορά οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου από Ελληνες ή ομογενείς που εργάστηκαν στο εξωτερικό για έξι (6) τουλάχιστον χρόνια και είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγιο της χώρας, έστω και αν δεν κατοικούν κατά το χρόνο της αγοράς μόνιμα στην Ελλάδα.

4. Το αγοραζόμενο οικόπεδο ή το γήπεδο στο οποίο έχει ανεγερθεί η αγοραζόμενη οικία ή το διαμέρισμα, πρέπει να είναι οικοδομήσιμο, να κείται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου ή της Κοινότητας και η συνδρομή αυτών των προϋποθέσεων να προκύπτει από βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες ή, αν αυτές δεν υπάρχουν, από τον αρμόδιο δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας, με δική τους ευθύνη.

Σε πόλεις ή χωριά, στα οποία δεν υφίσταται εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, απαιτείται βεβαίωση των ως άνω αρμόδιων δημοσίων υπηρεσιών ή οργάνων, από την οποία να προκύπτει ότι το αγοραζόμενο οικόπεδο ή το γήπεδο στο οποίο έχει ανεγερθεί η οικία ή το διαμέρισμα είναι οικοδομήσιμο.

Η απαλλαγή από το φόρο για την αγορά οικίας ή διαμερίσματος ή οικοπέδου παρέχεται και όταν το αγοραζόμενο οικόπεδο ή το γήπεδο στο οποίο έχει ανεγερθεί η αγοραζόμενη οικία ή το διαμέρισμα, κείται εντός οικισμού, που υφίστατο πριν από το έτος 1923 και οικοδομείται νόμιμα, σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

5. Η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης για την αγορά οικίας ή διαμερίσματος ή οικοπέδου παρέχεται μόνο μία φορά.

Κατ' εξαίρεση, για αγορά οικίας ή διαμερίσματος ή οικοπέδου, παρέχεται απαλλαγή για μία ακόμη φορά και με τις ίδιες προϋποθέσεις, μετά την πάροδο διετίας τουλάχιστον από την αρχική αγορά, εφόσον μεταβιβάσθηκε αιτία πώλησης εξ ολοκλήρου η παλαιά οικία ή το διαμέρισμα ή το οικόπεδο, όχι όμως σε συγγενείς αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού και το οποίο δεν πληρούσε τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του κατά το χρόνο χορήγησης της δεύτερης

απαλλαγής. Το αγοραζόμενο ακίνητο πρέπει να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που εκποιήθηκε, κατά 10 τ.μ. τουλάχιστον ή ίσης επιφάνειας μ' αυτό, εφόσον όμως έχει βοηθητικούς χώρους με επιφάνεια 10 τ.μ. τουλάχιστον, τους οποίους το προηγούμενο δεν είχε.

Ομοίως, παρέχεται για δεύτερη φορά απαλλαγή, με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, μετά πάροδο τουλάχιστον διετίας από την αρχική αγορά διαμερίσματος, το οποίο δεν καλύπτει πλέον τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας του αγοραστή, χωρίς την υποχρέωση εκποίησης τούτου,

εφόσον το αγοραζόμενο διαμέρισμα είναι γειτονικό με το παλαιό και θα τροποποιηθεί η πράξη σύστασης της οριζόντιας ιδιοκτησίας, ώστε τα δύο διαμερίσματα να αποτελέσουν ένα ενιαίο, αυτοτελές και ανεξάρτητο διαμέρισμα. Η τροποποίηση της πράξης σύστασης της οριζόντιας ιδιοκτησίας πρέπει να προσκομισθεί στην αρμόδια ΔΟΥ μέσα σε έξι (6)

μήνες το αργότερο από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής της τροποποίησης αυτής, αίρεται η απαλλαγή και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 8 του παρόντος.

Η απαλλαγή δεν παρέχεται σε πρόσωπα τα οποία έχουν απαλλαγεί από το φόρο μεταβίβασης για την απόκτηση στέγης, με βάση τις διατάξεις οι οποίες ίσχυαν μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου. Επίσης, δεν παρέχεται αυτή η απαλλαγή σε πρόσωπα που ήδη έχουν απαλλαγεί από το φόρο κληρονομίας για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

6. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία μεταξύ συγγενών εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού.

7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 αυτού του άρθρου, η απαλλαγή παρέχεται με τον όρο ότι το ακίνητο θα παραμείνει στην κυριότητα του αγοραστή για μία τουλάχιστον πενταετία.

Αν ο αγοραστής μεταβιβάσει ή συστήσει επ' αυτού οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, πλην υποθήκης, πριν την παρέλευση πενταετίας, υποχρεούται πριν τη μεταβίβαση ή τη σύσταση του εμπράγματου δικαιώματος, σε υποβολή δήλωσης και καταβολή εφάπαξ του φόρου που αναλογεί στην αξία του ακινήτου, κατά το χρόνο της νέας μεταβίβασης ή της σύστασης του εμπράγματου δικαιώματος ή στο δηλούμενο τίμημα της νέας μεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο της αντικειμενικής αξίας, εκτός εάν ο φόρος που αναλογεί στην αξία του ακινήτου του χρόνου της απαλλαγής είναι μεγαλύτερος, οπότε καταβάλλεται ο μεγαλύτερος αυτός φόρος.

Πριν από την πάροδο της πενταετίας απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο μεταβιβάζεται η κυριότητα ή συνιστώνται εμπράγματα δικαιώματα, πλην υποθήκης, στο ακίνητο, το οποίο δεν έχει υπαχθεί σε φόρο, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, αν δεν προσαρτηθεί από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσεται από αυτόν, βεβαίωση του αρμόδιου οικονομικού εφόρου, από την οποία να προκύπτει ότι υποβλήθηκε δήλωση και καταβλήθηκε ολόκληρο το ποσό του οφειλόμενου φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο.

8. Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου και αυτή έχει παρασχεθεί, επιβάλλεται σε βάρος του αγοραστή, εκτός από τον αναλογούντα φόρο επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου, κατά το χρόνο της διαπίστωσης της παράβασης και πρόσθετος φόρος ο οποίος ορίζεται

σε ποσοστό 100%. Αν η αξία που έχει απαλλαγεί από το φόρο αποτελεί τμήμα της συνολικής αξίας του ακινήτου, ο κύριος και πρόσθετος φόρος επιβάλλεται με βάση το τμήμα της αγοραίας αξίας του, κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, το οποίο εξευρίσκεται με βάση τη σχέση της αξίας που έχει απαλλαγεί προς τη συνολική αξία, κατά το χρόνο της απαλλαγής.

Το δικαίωμα του Δημοσίου για τον καταλογισμό του κύριου και πρόσθετου φόρου που ορίζεται σ' αυτό το άρθρο, παραγράφεται μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ετών από το τέλος του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου έχει παρασχεθεί η απαλλαγή, έστω και αν η υπόθεση περαιώθηκε με βάση όσα ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του Α.Ν.1521/1950, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν.1587/1950, όπως ισχύει.

9. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου αυτής της παραγράφου, από την έναρξη της ισχύος αυτού του άρθρου καταργείται κάθε διάταξη που προβλέπει απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης για την αγορά πρώτης κατοικίας ή οικοπέδου για πρώτη κατοικία.

Οι διατάξεις για την απαλλαγή από το φόρο των μελών του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος, για τα ακίνητα που μεταβιβάζονται από εκείνον προς αυτά, διατηρούνται σε ισχύ.


10. Με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 αυτού του άρθρου, απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων οι πωλήσεις ιδανικών μεριδίων οικίας, η οποία κείται σε αγροτική περιοχή που απέχει από τη θάλασσα πέρα από τα 1.000 μ., μεταξύ αδελφών οι οποίοι κατοικούν μόνιμα σε αστικές περιοχές, σε αδελφό τους ο οποίος είναι συγκύριός της, εφόσον είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και είναι μόνιμα εγκατεστημένος στην περιοχή που βρίσκεται η οικία της οποίας αγοράζει το ιδανικό μερίδιο.

11. Για κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις αυτού του άρθρου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Α.Ν.1521/1950, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν.1587/1950, όπως ισχύει.


12. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος διαπίστωσης των προϋποθέσεων της απαλλαγής που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού του άρθρου, τα δικαιολογητικά που είναι αναγκαία προς τούτο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.

Εναρξη ισχύος

13. Η ισχύς των διατάξεων αυτού του άρθρου αρχίζει από 14 Ιουλίου 1980.


14. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται και κατά την αγορά πρώτης κατοικίας από ενήλικες άγαμους.


15. Αν ο αγοραστής ή η σύζυγός του ή τα τέκνα τους που αναφέρονται στην παρ. 1, έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε διαμέρισμα ή διαμερίσματα, θεωρείται ότι καλύπτονται οι στεγαστικές ανάγκες που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, αν το συνολικό εμβαδόν του διαμερίσματος ή των διαμερισμάτων αυτών είναι:

α) Για ένα άτομο 35 τ.μ. και

β) Για τους συζύγους 70 τ.μ., προσαυξανόμενα κατά 15 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα τους και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους.

Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων παρέχεται με τους όρους που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 4 των εδαφίων δεύτερου και τρίτου της παραγράφου 7, καθώς και των παραγράφων 11, 12 και 15 του άρθρου 1 του ν.1078/1980, κατ' εξαίρεση, και σε πρόσωπα τα οποία αγοράζουν οικία ή διαμέρισμα ή οικόπεδο, στην περιφέρεια της Θράκης, εφόσον θα ιδιοκατοικήσουν σε αυτή για πέντε (5) έτη, ανεξάρτητα από το αν έχουν άλλη κατοικία ή διαμέρισμα ή οικόπεδο σε άλλη περιφέρεια της Ελλάδας ή έτυχαν απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης για την αγορά πρώτης κατοικίας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης